ಕುಡೆಯ

ಅಜ್ಜಪ್ಪಂಗಡ ಕಾಲ ಕೆಣಿಯನು ಮಣಿಯನು ಕೊಡಗ್‌ಲಂದ್|
ವಲಸೆ ಬಂದವು ನಿಂದ್| ಕೊದಿಲ್ ಚದಿಯಿಲ್ಲತಂದ್|
ಎದೆ ದುಂಬಿ ಪೋಡಿ| ಈ ಮಣ್ಣ್‌ಲಂದ್|
ನೆರ್‌ಕೆ ಮನೆ ಪಿಲ್ಲ್ ಮನೆ| ಪೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೇಂದ್|
ನೇಡಿ ಸಂತಾನ ಕಿಕ್ಕ್‌ರ್‍ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡಿ|
ಕೊಡವಂಡ ತೋಟ ಪಟ್ಟಿ ಮನೆಕ್|
ಕೈ ಕೈ ಕೂಡಿ ಕತ್ತಿ ಗುದ್ದಲಿ ಆಡಿ|
ಬಂಬ ಕೊಡವ ಪಣಿ ಕೊಡ್‌ತತಂದ್|
ಗೌಡ್ರೆ, ಸಾಹುಕಾರೆ, ಮೊಯ್ಲಿಮಾರೆ| ಕುಡೆಯಾಂದ್|
ಬಂದಂವಂಡ ಕೈಕಾಲ್ ಬೊರ್‌ಪ ಇಂಜತಂದ್|

ಚೆಕ್ಕ್‌ವಸ್ತ್ರ ಕೆಮಿಕಡಕ್, ಕೊಂಬಮೀಸೆ ಕೊಡವ ಅಜ್ಜ,
ಕಂಡಕ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಜೂಂಗಿ ಜೂಂಗಿ ಸಲಾಂ ಅಂದ್|
ಬೊಳ್ಳೆ ಕಳ್ಳೂತಿ, ಚೋಪ್ ರಂಗ್‌ಡ ಮೂಡ್|
ಕೊಡಿಯಲಡಕೆರ ಕರೆ ರಂಗ್‌ಡಾ ಮೀಸೆ|
ದಾರ್‌ರಾ ಅಂವೋಂದ್ ನಿಂದ್ ನೋಟುವಕ ಅಂದ್||
ಕಾಡ್‌ಲ್ ಅರೆ ನರಿ ಪೊಡ್‌ಕು ಅಂದ್||
ಅಂತ ಕೊಡವ ಮೊಯ್ಲಿ, ಗೌಡ್ರೆ, ಸಾಹುಕಾರೆ, ಕುಡೆಯ
ಇಂದೆಲ್ಲಿ ಉಂಡ್?

ಪದ್ಧತಿ ಗತ್ತ್ ಶಿಸ್ತ್ ತಕ್ಕ್ ಬಾಕ್‌ರ ಒರ್‌ಪು|
ಮಳೆ ಬೊಳೆಕ್ ಕುತ್ತ್ ಇಲ್ಲೆ. ನೆಮ್ಮಧಿರ ನಡ್‌ಪು|
ಕೋತೇನ್ ಪೊಂದೇನ್ ಪುತ್ತ್ ತೇನ್ ತುಂಬಿ|
ಪಣ್ಣ್‌ಪಲ ಪಸಲ್ ಅಸಲ್ ತಿಂದ್|
ಕೊಡವನು ಅಂದ್ ಅಸಲಾಯಿತೇ ನಿಂದ್|
ಇಂದ್ ಏರ ಕಾಕುಲೆ ದಾರೂ ಗೌಡ್ರೆ, ಮೊಯಿಲಿ, ಸಾಹುಕಾರರೆ,
ಬೊಳ್ಳಾಂದ್ ಕುಡೆಯಾಂದ್|

ಕಾಕುವ, ಕಾಕ್‌ಚ್‌ಟ್ಟವ ಇಂದ್| ಅಂಕಲ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಮಾಮಾಂದ್|
ಕಾಂಜಂಗೂ ಪೀಂಜಂಗೂ, ತೋಲಂಗೂ ಕಾಳಂಗೂ, ಮರಿಯಂಗೂ|
ಶೂರ ವೀರ ಧೀರಂಗ, ಅಂಕಲ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಆಯಿಪೋಚಿ|
ಎಣ್ಣುವಿರಾ ಇಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಚಿ ಆ ಶೂರಂಗ ವೀರಂಗ ಧೀರಂಗ|
ಎಲ್ಲಿ ಪೋಚಿ ಆ ಮೋಲಿ, ಕುಡೆಯ, ಗೌಡ್ರೆ, ಅಬ್ಬೆ, ಬೊಳ್ಳ?

ತರ ತರತ್‌ರ ಕೊಡವ ಇಂದ್ ಅರೆಮರೆಲ್ ನಿಂದ್|
ಪರ ಪರಾಂದ್ ಪಚ್ಚಿಯಂಡ್ ಬಂದಂವನ ತಬ್ಬಿಯಂಡ್|
ಸಿಗರೇಟ್ ಒಂದ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್|
ಕುಡಿಪ ಬಾಯಿ ದಂಡ್‌ಂಜ ಮೂಂದ್|
ಕೊಡವ ಕೊಡವಂಡ ಚಾಡಿ|
ತಬ್ಬಿಯಂಡ್ ಪಾಡಿ| ವಲಸೆಕಾರನು ಕೇಟ್|
ಗೌಡ್ರೆ, ಮೋಯಿಲಿನ ಚಾಡಿ| ಮಾಡಂಡು ನಂಗ ಏರ|
ಉಂಡ್ ತಿಂದಕ ಪೋರ| ನಂಗಡಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಡ್ ತೂತ್ ಏರ|
ಮುಚ್ಚುವಂವ| ಇಞ್ಞೆಂದೂ ನಂಗಡಲ್ಲಿ ಬಾರ||
*****

Leave a Reply