ಆತ್ಮ

ಬಾವು ಕರ್‌ತದ್ ಕೈಂಜಿ| ಬೊಳ್‌ತದ್ ಕಾಂಬಲ|
ಚಾವು ಕರ್‌ಕ್‌ನ ಜನ್ಮ| ನಡ್‌ಂದಿತ್ ಕಾಂಗಲ|
ಜನ್ಮ ಕರುವಾನ ಕಂಡ್| ಆತ್ಮ ಮೊರ್‌ಡುಲೆ ಎಂದು|
ನೀ ಮೊರಡ್ ಎಂದು| ಆತ್ಮ ಉಂಡೊಂದ್|

ಮರೆಲುಂಡ್ ಆ ಜಗ| ನೀ ಕಂಡದಲ್ಲ ಸುಗ|
ಅರೆಲುಂಡ್ ಆ ಜಗ| ಪೆತ್ತವ್ವಂಗೆಲ್ಲಿ ಸುಗ?
ಕರೆಲುಂಡ್ ಆ ಜಗ| ನೀ ಕಾಂಬಕ್ಕೇ ಮೊಗ|
ಬಗ ಬಂದ್ ಕಳ್‌ಚಕ| ಕರೆ ಮೀಂದಿ ಕಾಂಗಲ|

ಜಗ ನೀಡ ದಾಕಲ| ಪಗ ನಿಂದ್ ತಕ್ಕಲ|
ಇರ್‌ಟರತ್ ಕುಡಿಕುಲು| ಅರೆಮರೆಲ್ ಕುಡುಂಗುಲ|
ಬರೆ ಜಾರಿ ಬೂವಕ| ಮೊಳಿ ಅರಿಂಜಿತೆನ್ನ್‌ಲ?
ಮೊಳಿಕೊಬ್ಬ ಉಂಡಲ್ಲಾ| ಉಳಿ ತೊಮ್ಮ ನೋಟ್‌ಲ|

ಕಳಿಕೊಬ್ಬ ನುಂಡಲ್ಲಾ| ಕರಿಮರಿಂಜಿ ಕಾಂಗಲ|
ಎಲಂಗಿಯಡೇ ಉಂಡೆಲ್ಲಾ| ಅವಂಗಡಂಗಿ ಬಾಳಲ್ಲ|
*****

Leave a Reply