ಭಕ್ತೆ ಶಬರಿ

ರೋಮ ರೋಮತ್ ತಡಿಲ್| ರಾಮ ರಾಮಂದ್ ಮಡಿಲ್|
ಹೋಮ ಹೋಮಕ್ ನೆನತ್| ರಾಮ ಬಪ್ಪಾಂದ್ ಮಲೆಲ್|
ಪಡಿಞಾರ್‍ ಮಲೆ ನೆಲೆಲ್| ಕಾತಳ್‌ತ್ ಮಳೆ ಬೆದ್‌ಲ್|
ಶಬರಿ ತೇಡಿತ್ ಪಣ್ಣ್| ತೇಟಿ ಎಡ್‌ತಿತ್ ಮಣ್ಣ್|| ರೋಮ ರೋಮ||

ವನತ್ ಕೊದಿಚಿತ್ ಮನತ್| ನೆನತ್ ಇಳ್ಂಜತ್ ಕುಂದ್|
ಗನತ್ ಕಾತತ್ ಅಂದ್| ರಾಮ ಬಪ್ಪಾಂದ್ ನಿಂದ್|
ದೂರ ಕುಂದ್‌ರ ಮಾಳ| ಕೂಳ ಕವುಂಜ ನೇರ|
ಪಾರ ಕಾತತ್ ಮಾಳ| ಪೊಂಬೊಳಿರ ಆ ನೇರ|| ರೋಮ ರೋಮತ್||

ಬೀಜಿ ಬಪ್ಪಕ ಕಾತ್ ಅಳ್‌ತ್ ನೋಟ್‌ಚಿ ಮನತ್|
ಗೀಜೆ ಪಾಡ್‌ಚಿ ಮರತ್| ರಾಮ ಸೀತೆನೊ ನೆನತ್|
ಆಜಿ ಬಾಜಿಲ್ ನೆಲತ್| ಪಣ್ಣ್ ಬುದ್ದಿತ್ ಪೌತ್|
ಆಂಜಿ ಮೊಲಕಿತ್ ಶಬರಿ
ಸೆರಗ್‌ಲ್‌ಟ್ಟತ್ ಪೊದತ್|| ರೋಮ ರೋಮತ್||

ನೆಬ್ಬಿ ನೆಬ್ಬಿತ್ ನೋಟಿ| ಅಬ್ಬಿ ಅಬ್ಬಿಲ್ ಶಬರಿ|
ತಬ್ಬಿ ಪಬ್ಬಿತ್ ಬಳ್ಳಿ| ಕೊಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬತ್ ಚಿಗ್‌ರಿ|
ಕೋಗಿಲೆರ ಆ ನಾದ| ರಾಮ ಬಪ್ಪಾಂದ್ ವಾದ|
ತೋಡ್ ಪೊಳೆಯು ಬೋದ| ಬೆಚ್ಚಿ ಕತ್ತ್‌ಚಿ ಪಾದ || ರೋಮ||

ರಾಮ ತಿಂದತ್ ಪಣ್ಣ್| ಶಬರಿರಾ ಮಲೆಲಂದ್|
ಶಬರಿ ಮುಟ್ಟ್‌ನ ಪಣ್ಣ್| ರಾಮಂಗ್ ಕೊದಿ ಅಂದ್|
ಕಡ್‌ಚಿ ಕೊಡ್‌ತತ್ ಶಬರಿ| ಪಣ್ಣ್‌ರಾ ಬರಿ ಬರಿ|
ಕೊದ್‌ಚಿ ಕೊಡ್‌ತತ್ ರಾಮ| ಸ್ವರ್ಗತ್‌ರ ಆ ಸಿರಿ||
*****

Leave a Reply