ಮರ

ಉದಿಪ ಆ ದೇವನ ತೊತ್ತ್ ತುದಿಪಿ ನಾನ್|
ಕುಂದ್ ಕಾಡ್‌ಮಲೆ ನಿಂದ್ ನಾನ್|
ಉದಯ ರಾಗತ ಇಂಪುರ ಸ್ವರಕ್ ತಂಪುನ ಕೊಡ್‌ಪಿ ಎಂದು ನಾನ್|
ಇರ್‌ಪಗಂದೆಣ್ಣತೆ ಮಳೆ ಬೆದ್‌ಂದೆಣ್ಣತೆ|
ಮರ ಒಂದ್ ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟಿನಾನ್|
ಪಣ್ಣ್‌ ಪಲ ಕೊಡ್‌ತಂಡ್| ಉರಿಬೆದ್ ತಡ್‌ತಂಡ್|
ಪೋತುವಿ ಜೀವಿಯಳ ಎಂದೂ ನಾನ್|
ಕೆತ್ತತೀ ಇಞ್ಞಿ ನನ್ನ ಕೆತ್ತತಿ| ಕೆತ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡತಿ||

ಚದಿಕಳಿ ಇಲ್ಲತೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಕೇಡ್ ಬೆಕ್ಕತೆ|
ಪೊಂದೇನ್ ಚಾಕುವಿ ನಿಂದ್ ನಾನ್|
ಪಲತರ ಪಕ್ಷಿಡ ತರ ತರ ಕಳಿನೆಲ್ಲಾ|
ಮೌನತ್ ನೋಟುವಿ ನಿಂದ್ ನಾನ್|
ಬಳ್ಳಿತಡೆ ಸುತ್ತಿ ನೆಬ್ಬಿ ಪಬ್ವಕ| ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಬಲಿಪುಲೆ ಎಂದು ನಾನ್|
ಅಜ್ಜ ತಾತಂಗಡ ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ದಿನ| ಮರ್‌ಂದಿತ್ ಕಳಿಪುಲೆ ಎಂದು ನಾನ್|
ಕೆತ್ತತಿ ಇಞ್ಞಿ ನನ್ನ ಕೆತ್ತತಿ| ಕೆತ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡತಿ||

ಕಾಡ್‌ಮರಂದೆಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟಂಡ್ ಪೋನಕ| ಬಾನ ಬತ್ತುವಾಂದ್ ಎಣ್ವೆ ನಾನ್|
ಕಾಂಜನೆಲತ್‌ಲ್ ಬಾವ ಮಕ್ಕಕ್| ಗೋಳ್ ಬಪ್ಪಂದ್ ಎಣ್ವಿ ನಾನ್|
ಮಂದ್‌ಮಾನಿ ಕೂಡಿ ಐನ್‌ಮನೆ ನೇಡಿ| ಕಾರೊಣೋಡ ಗೆಜ್ಜೆ ತಂಡ್ ನಾನ್|
ಊರ್‌ತಿರಿಕೆಲಿಂಜಿ, ಕೇರಿ ಕೈಮಡತಿಂಜಿ| ಕೌಕೋಲ್, ಕಂಬು, ಬಾರಿ ನಾನ್|
ಊತಿ ಕುಡಿಪಕ್ ಕಂಜಿ ಬೂಕ್ವಕ್‌| ಮೊಟ್ಟೆಲ್ ಗೂಡ್‌ಲ್ ದೋಣಿ ನಾನ್|
ಕಾವೇರಿನ ಮೀಂದಿತ್ ಬಲಂಬೇರಿ ಕಡವುಲ್|
ಆಂಗಿ ಜೂಂಗಿ ಪೋನ ದೋಣಿ ನಾನ್|
ಮೂಕೇರ್‍ ಬಲಿಪಕ ಮಂಡೆಡ್‌ಪ ಗೂಳಿರ|
ಇಣಿಕುಟ್ಟ್ ತಾಂಗುವ ನೊಗ ನಾನ್|
ಕಡಾಣೀಗೆಜ್ಜೆರ ಜೆಣಿ ಜೆಣಿ ಸದ್ದ್‌ಕ್ ತಾಳಯಿಟ್ಟ್‌ಪೋನ ಗಾಡಿ ನಾನ್|
ಕೆತ್ತತಿ ಇಞ್ಞಿ ನನ್ನ ಕೆತ್ತತಿ| ಕೆತ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ನಾಶ||

ಬೇನಿ ಬೊಳೆ ಕೊಜ್ಜಿ| ಕಳಮೆನ ಒಕ್ಕ್‌ಟ್ಟ್|
ಕೊಟ್ಟ್‌ಲ್ ಕುಟ್ಟುವ ರಾಟೆ ನಾನ್||
ಊರ್‌ಕೊಡಿತಂದ್ ತೆಳ್‌ಚಿ ಕರಿಕ್ ಮುರಿಪ|
ಬೋಜಿ ಪೊಂಗಳತ ಪಲಯ ನಾನ್|
ಪೊಂಗುಞ್ಞಿ ಮಂಗಲ| ಪೊಂಬಣ ಕೆಟ್ವಕ್|
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ನಾನ್|
ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡಗ್‌ರ ಬಾಳೋಪಾಟ್‌ಕ್|
ಕೊಟ್ಟುವ ದುಡಿದರ ತಡಿಯು ನಾನ್||
ಕೊಡವಡ ಚೋದ್‌ರ ಉಣ್‌ರ ನೂಪುಟ್ಟ್|
ಒತ್ತುವಕ ತಾಂಗುವ ವರ ನಾನ್|
ಕೊಂಬ ಮೀಸೆಲಂಗಿ ತಿತ್ತ್ ಬೊಡ್ಡಿನ ಬೆಪ್ಪ|
ಬಂಬಂಗ್ ಒತ್ತೋರ್‍ ಚಟ್ಟೆ ನಾನ್|
ಪೂಂದೆಳಿ ದೇವಿಡ ಕಾವೇರಿ ನಾಡ್‌ರ|
ಪಚ್ಚೆ ಪಟ್ಟ್‌ಡಾ ಆ ಬೊಟ್ಟ್|
ಮಾಜಿತ್ ಪೋಚಲ್ಲ ದೇವಿಡ ಪಟ್ಟ್‌ಲ್|
ನಾಡ್‌ರ ಕೆಳಿಕ್ ಬಲುಕುತ್ತ್ || ಕೆತ್ತತಿ ಇಞ್ಞಿ ಕೆತ್ತತಿ||

ಕಾಡ್‌ಮಲೆ ಎಲ್ಂಗಿ ಕಡ್‌ಮ ಕ್ಯಾಮನು|
ಮೇಚಿ ಕರ್‌ಕುವಾನ ಕಂಡದುಂಡ್||
ಕಾಡ್‌ಮನೆ ಕುಂದ್ ಕಾಂಜಿ ಪೋಯ್ತಿಂದ್|
ಕಡ್‌ಮಂಗ್‌ ಮೇಚಿ | ಇಲ್ಲೆ ಇಂದ್|
ಅರಮನೆ ರಾಜಂಗ್ ಅಡ್‌ಂಗ್‌ನ ನೆಲೆಲಂದ್|
ಬೀತಿ ಇಲ್ಲತೆ ಇಂಜ ನಾನ್|
ಅರಮನೆ ಇಲ್ಲತ ರಾಜಂಗ ಬಂದಿತ್|
ಬೀತಿರ ಬೊಳ್‌ಚೆಲ್ ಉಳ್ಳ ನಾನ್|
ನಂದ್ ಮಾಡಿಚಂದ್ ಅಜ್ಜ ತಾತಂಗಳೂ|
ದೇವಕಾಡ್‌ಲ್ ದೇವ ಮೆರ್‌ಂದ ತಂದ್|
ಮೆಳಕು ಬೊಳಕು | ಕುತ್ತ್ ಇಂಜಿಲ್ಲೇಂದ್|
ಕಾಡ್ ಮಾಜಿತಿಂದ್ ಮಲೆಯು ಕರ್‌ಂಜಿ ತಿಂದ್|
ಪಲತರತ ಕುತ್ತ್ ಪಸಲ್‌ಕಿಂದ್|
ಬಾನ ಬತ್ತಿತಿಂದ್ ಬಾಡುವ ಜಗಯಿಂದ್|
ಮಾಳತ್ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್‌ಕಿಂದ್|
ಕಾಡ್‌ಲ್ ತಂಪಿಲ್ಲೆ| ಕಾಪಕ್ ಮರಯಿಲ್ಲೆ|
ದೇವ ಕಾಡ್‌ಲೂ ದೇವ ಉರಿಲ್ ಉಂಡ್|
ಬೋದ ತಪ್ಪ್‌ನ ಮನ್‌ಸಂಡ ಈ ಜನ|
ಮರಕೆತ್ತಿ ಮಂಡೆಕ್‌ಟ್ಟ ಚೊಲ್ಲ್ ಉಂಡ್|
ಉದಿಪ ಆ ದೇವನು ಉರಿಲೇ ಉಕ್ಕಿಯಂಡುಂಡ್||
ಊನ ಬಂದತಲ್ಲ ಚಿಗ್‌ರ್‌ಕಿಂದ್|
ಊನ ಬಂದತಲ್ಲ ಚಿಗ್‌ರ್‌ಕಿಂದ್||
*****

Leave a Reply