ಪೊಣ್ಣ್

ತಂದ್-ಬೆಂದ್‌ರ ಕಂದ್ ಕೊಲೆ ಬುಟ್ಟತಂದ್|
ತಾಮನೆಂಜ ಬಾಮನೆಕ್ ಬಂದ ನಾನಂದ್|
ತಾಪುತ್ತಿ ಕೊಡೆ ಪುಡಿಪ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ್|
ತಾಮುಂದ್ ನೀಮುಂದ್ ಕುಶಿಕಳಿಯೊ ಅಂದ್|

ತಾಂಡೆದೆರ ಆಸೆರ ಕೆಟ್ಟ್ ಕೈಚತ್ ಅಂದ್|
ತಬ್ಬಿಮುತ್ತ್ ಎಡ್‌ತತ್ ನಾಡಂವನೂ ಅಂದ್|
ತುಂಬೆ ಪೂ ತೆಲೆಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್ ಬೀಂದ್|
ತೇಂಗುಡಿಪ ತುಂಬಿಯಕ್ ತೇನಾಯಿ ನಿಂದ್|

ತುಂಬಿ ಪೊಲಿಚಲ್ ಬೇಲ್ ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಅಂದ್|
ತಂಪು ನೇರತ್ ಮೊಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಿ ಕಳ ನಂದ್|
ತಿಂಗ ದುಂಬಿತ್| ನಾಳ್ ಎಟ್ಟ್ ಪಾಂಜಿತ್ ಅಂದ್|
ತೊಪ್ಪ್ ತೋಲ್‌ಡ ಕಾಡ್| ಪಚ್ಚೆ ಪರಂಬೂ ಅಂದ್|

ತಪ್ಪ ಪಾಲ್ ಮೇಂಜಿ| ಅತ್ತ ಕಡಚಿಯನ್ನಂದ್||
ತೊತ್ತ್ ದೇವಳ ತುದ್‌ಚಿ| ಅಂವ ಕಾರೊಣೊನಂದ್|
ತಿತ್ತ್ ಬೊಡಿರ ಸದ್ದ್| ಬಾಲ ಪೆರಂದಂದ್|
ಅವಯ್ಯ ಮುದ್ದವ್ವ| ಕುಳಿಪಿಚಿಟ್ಟತ್ತಂದ್||

ತಬ್ಬಿ ತೇಟಿತ್ ಪೊತ್ತಿ| ಬೊಟ್ಟ್ ನೆತ್ತಿಕೊಂದ್|
ತೊಟ್ಟ್‌ಲ್‌ಟ್ಟ್ ಪೆತ್ತವ್ವ ಪಾಡ್‌ಚಿ ಅಂದ್|
ತೊಪ್ಪ ಶಿವಂಗೊತ್ತಿತ್| ಬಾಳ್ ನೀ ಮುಂದ್|
ತಪ್ಪು ನೆಪ್ಪುನ ನೆನತ್| ಕೊರವು ಕೋಯಿಮೆನಂದ್||

ತೆಪ್ಪೆ ನಳಕತೆ ಎಂದು| ಜನ ಬಲಕ್ ಮುಂದ್|
ತಂಗೂಳ್ ಉಂಬಂವನೊ| ತೆಕತಿಪ್ಪದೇ ನಂದ್|
ತಂಡೂರಿ ನಡ್‌ಪಂವಂಗ್| ಬಗ್ಗಿ ನಡ್‌ಪದ್ ನಂದ್|
ತೊತ್ತ್ ಬೋಡುವಿ ನಾನ್| ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲೆಂದೂ||

ತಕ್ಕ್ ತಪ್ಪತೆ ಬಾಳ್| ಕೊಡಗ್ ಮಾಲೆಲ್ ಎಂದೂ||
ತಕ್ಕ್ ತಪ್ಪತೆ ಬಾಳೆ| ಕೊಡಗ್ ಮಾಲೆಲ್ ಎಂದೂ||
*****

Leave a Reply