ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೫

ಅಣಿಬೆರ, ಕೊಣಿಬೆರ,
ಓಣಕಂಡ್ಯೊಂಬದ್, ಪತ್ತ್.
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply