ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೬

ಚಿಣಿ ಬೆರ, ಚಿಂಡಾಣಿ,
ಮೋದಿರ ಪೊನ್ನಾಣಿ,
ನಡುಬೆರ ನಾಣ್ಯಕ್,
ಕೋಟರ ಚಿಟ್ಟಯಕ್ಕ್
ಮೋರ್‌ಕ್ ಪೋಪ,
ಮೂರುಟೇಕಾ.
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply