ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೪

ಚೆಂಬ್‌ಚೆಂಬ್, ಚೆಂಬ್ ಎಡೆತ್;
ಚೆಂಬಂಡ ಮಂದಿ, ದುಡ್ಡಿಎಡೆತ್;
ಮಾಣಿಕ ಮಂಡ್, ಮಣಿ ಎಡೆತ್;
ಕಾಪಳ್‌ಕುಟ್ಟಿ, ಕೊಂಬೆ ಎಡೆತ್;
ಐಯಪ್ಪ್‌ಕ್‌ಣ್, ಕೋಲ್ ಎಡೆತ್;
ಪೂವಕ್ಕ್ ಮೂಡಿ, ತುಣಿ ಎಡೆತ್;
ನಾನೊರ್‍ ಚಟ್ಟ್‌ವ ಪುಟ್ಟ್ ಎಡೆತೆ.
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply