ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೩

ಬೇಂಗ್‌ಲೊಬ್ಬ್ ಬೇಂಗುವ;
ಪಾಡಿಲೊಬ್ಬ್ ಪಾಡುವ;
ಬೇಂಗ್! ಮಳೆ, ಬೇಂಗ್!
*****
– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply