ರಾಮ ಸೀತೆರ ಜೋಡಿ

ಪಕ್ಷಿ ಪರಂಡೆಯ ಕೂಡಿ ನೋಟಿ ರಾಮಂಡ ಮೋಡಿ
ದೇವಿ ಸೀತೆಕ್ ಜೋಡಿ ಒತ್ತ್ ರಾಮನ ಪಾಡಿ
ಕ್ಯಾಮ, ಕಡಮಂಗ, ಕಾಟಿ, ನೋಟಿ ಮಂಡೆನ ಆಟಿ
ಕೋಡ, ಮುಚ್ಚಂಗ ಬಾಲ್, ಆಟಿ ಆಟಿತ್ ನೋಟಿ||

ನವಿಲೂ ನೆಳ್‌ಂಜತ್, ಜೋಡಿ ರಾಮ ಸೀತೆನ ಕೂಡಿ
ಭೂ ದೇವಿರಾ ಮೋಡಿ, ರಾಮ ಸೀತೆರ ಜೋಡಿ
ಬಾನತ್‌ಲ್ ಚಣ್ಣೂರನೂ, ರೋಹಿಣಿಯೂ ಜೋಡಿ||

ತೋಡ್ ಪೊಳೆ ನೆಳ್‌ಂಜಿ ತೊತ್ತ್ ರಾಮಂಡ ಪಾದ
ಕೋದಂಡ ಅನಂಗುವಕ, ಗುಡ್‌ಗ್‌ರಾ ನಾದ
ಕುಂದ್ ಮಲೆ ಖನತ್, ಬನ ಕೂಡಿ ನೆನೆತ್
ರಾಮ ಮೊಟ್ಟುವ ನೆಲಕ್ ತಂಪು ಕೊಡ್‌ತತ್ ಪೊದತ್||
*****

Leave a Reply