ರಾಜ ದಶರಥಂಡ ಕಡೇದಿನ

ಎಡ ಬಲ ಮುಂಬ್‌ಲ್, ಮೂಂದ್ ದೇವಿಯ ತಕ್ಕ್‌ಲ್,
ಅಧಿಯಾನ ಕೊದಿಲ್, ರಾಜ ದಶರಥಂದ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಲ್,
ಪಾಲ್ ಪನ್ನೀರ್‍ ಪೊನ್ನ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಲ್,
ವಜ್ರತೋಲೆ ಕೈ ಬಳೆ ಬೋಳೆ ಮಾಲೆ ಮಿನ್ನಲ್,
ಯಜ್ಞಯಾಗ ಹೋಮತ್‌ರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಣಪುಲ್,
ಕೈಂಜ ಕಾಲ ಅದ್ ಒಮ್ಮ, ತ್ರೇತಾಯುಗತ್‌ಲ್||

ಪಡೆ ಕಳಿಲ್ ಮೇಲ್ ರಾಜ ದಶರಥ ಅಯೋಧ್ಯೆಲ್,
ಪೆದ ಎಡ್‌ತ್, ಕೈಕೆನೊ ಕೂಟಿ ಅಂದ್ ಪಡೆಲ್,
ದೇವಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಮಿತ್ರೆ ಅರಮನೆರ, ನೆಲೆಲ್,
ಇಂಜತಿನ್ನನೆ ರಾಜ ದಶರಥ ತ್ರೇತಾಯುಗತ್‌ಲ್||

ಅಯೋಧ್ಯೆಕ್ ಒತ್ತ್, ರಾಜ ದಶರಥ ಕೈಕೈ ತೊತ್ತ್,
ಒತ್ತ ಬಾವುಟ ಗತ್ತ್, ಸೂರ್ಯಬಿಂಬತ ಒತ್ತ್,
ರಥ ಪೊರ್‌ಟ ಆ ಗತ್ತ್, ಪೌನ್ ಮುತ್ತ್‌ರ ಸೊತ್ತ್,
ಪವಳಸರತ್‌ರ ಮಸ್ತ್, ಸಾರಥಿಕ್ ಒತ್ತ್,
ಬೊಳ್ಳೆ ಕುದರೆಯ ಏಳ್, ರಥ ಬಲಿಪ ಗತ್ತ್,
ಇನ್ನನೆ ಪಡೆಲ್ ದಶರಥನು ಮಸ್ತ್||

ಮುನಿ ತಾಂಡಂವನ ಕೂಡಿ ಅಪ್ಪವ್ವ ಜೋಡಿ,
ಕುಡಿಪ ನೀರ್‌ಕ್ ಕಾತ್ ಜಿಂವ ಬುಟ್ಟ್ ಜೋಡಿ,
ತಾಂಡವಂಡ ಬಿಂದಿಗೆಲ್ ನೀರ್‍ ದುಂಬುವ ಸದ್ದ್,
ಬೋಟೆಲಿಂಜ ರಾಜಂಡ ಬಾಳ ಒಂದ್ ಎದ್ದ್,
ಪೋಚಿ ಮುನಿಮೋವ ನೆಲ ಕವುಂಜಿ ಬುದ್ದ್,
ಅರಿಂಜಿ ಇಟ್ಟತ್ ಶಾಪ, ಆಚಿ ದಶರಥಂಗ್ ಗುದ್ದ್||

ಕಾಲ ನೇರ ಕೂಡಿ ಪಡೆಲ್ ರಥತ್‌ರ ಜೂಕ,
ನೇಂದಿತೆದ್ದತ್ ಶಾಪ ಕಡಾಣೀರ ತಾಕ,
ಅನ್‌ಮಗಿ ಬೂವಕಾಚಿ ದಶರಥಂಡ ತೂಕ,
ರಾಣಿ ಕೈಕೇಯಿ ಪೊತ್ತ್‌ ಕೊಡ್‌ತತ್ ಊಕ,
ಪಡೆ ಗೆದ್ದ ದಶರಥ ಕೊಡ್‌ತ ವರ ಪಾಕ,
ಚುಳಿ ಮೀಸೆ ಭರತಂಗ್, ಗದ್ದಿಗೆರ ತಾಕ||

ಮನತ್ ನೆನತತ್ ಕೈಕೆ ಅದಿಯಾನ ಚದಿಲ್,
ಒಡ್‌ಂದ್ ತೂಚ್‌ಚಿ ರಾಜಂಗದಿಯಾನ ಬಿದಿಲ್,
ಅರಮನೆರ ನಡುಕಂಬು ಶ್ರೀರಾಮ ವನತ್‌ಲ್,
ನೆನೆತ್ ಕೇಟತ್ ಪಟ್ಟ ಭರತಂಗ್ ಮನತ್‌ಲ್,
ತೆಡ್ ಗುಡ್‌ಗ್ ಮಿನನ್ನಲ್ ಎದ್ದ್ ದಶರಥಂಡೆದೆಲ್
ಮನ ಕಲಂಗಿತ್ ಬುದ್ದತ್ ತಡಿ ಅರಮನೆಲ್||

ಸೀತೆರಾಮನು ಕೂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರಿಲ್,
ಪೊರ್‌ಟ್ ಪೋಚಿ ವನಕ್ ಚಿಕ್ಕವ್ವಂಡೆಡೆಲ್,
ವಾಕ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ರಾಮ ಕಾಕಿ ಕೈಕೆನ ಕೊದಿಲ್,
ಬಾಕ್ ಕೊಡ್‌ತತ್ ರಾಮ ತಬ್ಬಿತ್ ಮಡ್‌ಲ್,
ಚೋಂದ್ (ಸೂರ್ಯ) ಮುಟ್ಟಿತ್ ನಾನ್ ಎಣ್ಣುವಿನೋ ದೇವಿ,
ತೋಂದ್ ಮುಡಿಪುಲೆ ನೀಡ ಇಚ್ಚೆನ ದೇವಿ||

ಉದ್‌ಚ ಸೂರ್ಯನು ನಿಂದ್ ರಾಮ, ರಾಮಾಂದಂದ್,
ನಡ್‌ಪ ರಾಮಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೊಳಿ ಕಾಟಿ ನಿಂದ್,
ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬತ ಮೂಡ್‌, ಅಂದ್ ಬಾಡಿತ್ ನೊಂದ್,
ನಾಡ್ ಮಾಡ್‌ರ ಜನಳೂ ಕೂಡಿ ರಾಮನ ಅಂದ್,
ಕಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಡಿ, ರಾಮ, ರಾಮಾಂದ್ ಪಾಡಿ,
ಕೂಡಿ ಪೋಚಂದ್ ಸೂರ್ಯ ಕಡಮರೆಲ್ ಅಂದ್||

ಬೀಂದ ಪೂವ್ ಅಂದ್ ಬಾಡಿ ನೇಂಡಿತ್ ಪೋಚಿ,
ಬಂದ ತೇಂಬುಳುವ ತೇನ್ ತೇಂಡತೆ ಪೋಚಿ,
ಬೆಂಜ ಕಾಡ್‌ಲ್ ಚಿಗ್‌ರ್‍ ಕರ್‌ಂಜಿ ತರಿಂಜವು ಎದ್ದ್,
ಬೆಂದು ರಾಮಂಗ್ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತೇಂಡಿತ್ ಪೋಚಿ,
ಬಂದ ಕಡಮ, ಕ್ಯಾಮ ಮೇವು ಎಡ್‌ಕತೆ ಪೋಚಿ,
ಬೊಂಡ್ ತೀನಿರ ಕುಞ್ಞಿ ಅಂದ್ ಮುಂಡತೆ ಆಚಿ||

ಭರತಖಂಡತ ಕಾಡ್ ಋಷಿಮುನಿಯಡ ಮಾಡ್,
ಕುಂದ್ ಪೊಳೆ ತೋಡ್ ರಾಮ ದಾಟ್‌ಚಿ ದೂ…ರ,
ರಾಮ, ಸೀತೆರ ಬರಿಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮರೆಲ್,
ಕೂಡಿ ನಡ್‌ಂದತ್ ಮಲೆಲ್, ಭಕ್ತಿಭಾವತ ನೆಲೆಲ್||

ಪೊಮ್ಮಿ, ಪೊಮ್ಮಿತ್ ಬಾತ್, ದಶರಥಂಡ ಎದೆಲ್,
ಅಮ್ಮಿ, ಅಮ್ಮಿಂದ್ ಕಾಕಿಪೋನ ಕುಞ್ಞಿಯ ಮಲೆಲ್
ಮುಂಬಲ್ಲ್ ದೊರೆಕುಞ್ಞಿ ಸಂಘತ್‌ಲ್ ಇಲ್ಲೆಞ್ಞಿ,
ಅರಮನೆಲ್ ಮನಕಿಞ್ಞಿ ಅಂಗರೆರ ಉರಿ ಇಞ್ಞಿ,
ಆಗ!  ಭೋಗ ಇಞ್ಞಿ ಮನತ್ ಕೈಕೇನ ಕೊಞ್ಞಿ,
ಚಿಮ್ಮಿ, ಚಿಮ್ಮಿತ್ ಕಣ್ಣ್, ತಿತ್ತುರಿಲ್ ನೆಞ್ಞಿ||

ಖನತ್ ಕುಡ್‌ಂಗ್‌ಚಿ ರಾಜ, ವನತ್ ಮಕ್ಕಳ ನೆನೆತ್,
ಘನತೆಯಿಲ್ಲತೆ ಕೈಕೇಯಿರಳಸ್ ವರತ್‌ನ ನೆನತ್,
ಆರ ಆರ ಕಾಕಿ ನೆನೆತ್ ಕೌಶಲ್ಯ ರಾಣಿ,
ದೂರ ದೂರ ಆಚಿ ವನತ್ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ,
ನಲ್ಲ ಗೆಳಿಗೆರ ನೇರ ತಾವಕುಂಡ್‌ಂಜ ಏರ,
ಮದ್ದ್ ಅಳಿಂಜಿತ್ ಸಾರ, ರಾಜಂಗಾಯಿಲೆ ಕಾರ,
ವಿಧಿರ ನಿಯಮಕ್ ಒತ್ತ್, ದಶರಥಂಡ ವಸ್ತ್,
ಪಾರಿಪೋಚಿ ದೂರ, ತೊರ್‌ಂದ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದ್ವಾರ||
*****

Leave a Reply