ಕೊಡವ ಪಾಜೆ (ಬಾಷೆ)ರ ಬೋಜ

ಪಡಿಞ್ಞಾರ್‍ ಕಡ ತಿರ್‌ಕಿ ಅಡಿ ಆರ್‍ ಕುಂಡ್‌ಲ್|
ಎದ ಪೋಲೆ ನೀರಡ್‌ಕಿ ಬಂದೆನೋಂದೆಣ್ಣಕ
ಕೇಪಂವ ಕೇಟತ್ ಬೇರಚಿಡತಿಂಜಕ|
ಏರ್‌ಚಿಟ್ಟ ನಾವುರ ತಪ್ಪೆನ್ನ್ ಮಾತೆ?

ನೂಲ್ ಇಲ್ಲತೆ ಚೂದ್ ಕೀತ್‌ನ ಕೂಟಿ ತರ|
ನಾವು ಇಲ್ಲತೆ ಬಾಯಿ ಚೊಲ್ಲ್‌ನ ನೀಟಿ ತರ|
ಮೇವ್ ಇಲ್ಲತೆ ಚೋಮ ಸಾಲ್‌ನ ಮೊಟ್ಟಿ ತರ|
ಓವ ಇಲ್ಲತೆ ನೀರ್‍ ಕೋವ್‌ನ ಮುಟ್ಟಿ ತರ|

ಮೂಳುಂಡ ಕೆಲಕ್ ಅಳ್‌ಸನದ್ ನಾರತಿರ|
ಕೂಳಿಲ್ಲತ ಕೆಲಕ್ ಅಳ್‌ಸನದೂ ಚೋದೇರ|
ಕೂಳ್ ಇಲ್ಲತ ಕೆಲಕ್ ಅಳ್‌ಸ್, ಚೋದ್‌ರ ಬೋದ ಇರ|
ಬೋದ ತಪ್ಪತೆ ಮನತ್ – ನೆನತ ಜನ್ಮತ ಪರ|
ಚೋದ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಪೋತುವ ಕುಲದೇವಿ ಮಾತೆ|

ಗೋಳ್ ಇಲ್ಲತ ಬದ್‌ಕಲದಿಚದಿರ ಕೂಟ್ ಇರ|
ಬೋಳ್ ಮಂಡೆಲ್ ಎಂದೂ ಪೇನ್‌ರ ಚಾಚೆ ಇರ|
ಪಾಳ್ ಭೂಮಿಲ್ ಎಂದೂ ಅಧಿಯಾನ ಪೊಲ್‌ಚೆ ಇರ|
ಸೂಳ್ ಪುಡ್‌ಚಕ ಉಸ್‌ರ್‍ ಏಂದಿತ್ ಮುಕ್ಕತಿರ|
ಬೋಳ್ ಗೋಳ್ ನಾಲ್, ದಿನತ ಸೂಳ್ ಈ ಬಾಳ್|
ಕೂಳ್ ತಪ್ಪಂವನರ್‌ಂಜ ಕುಲದೇವಿ ಮಾತೆ||
*****

Leave a Reply