ಕೊಡವ ಮಂಗಲ ಭಾಗ – ೮

ಕೊಡವಡ ಮನೆ ಪೆದ (ಮೇ ೨೦೦೮ ಲ್ ಇಂಜನೆಕೆ)

ಅಂಗಿಪನೆರ
ಅಂಜಂಡ
ಅಂಜಪಂಡ
ಅಂಜಪರವಂಡ
ಅಕ್ಕಪಂಡ
ಅಚೆಯಂಡ
ಅಚ್ಚಕಾಳೇರ
ಅಚ್ಚಪಂಡ
ಅಚ್ಚಪಟ್ಟಿರ
ಅಚ್ಚಮಾಡ
ಅಚ್ಚಾಂಡಿರ
ಅಚ್ಚಿಮುಡಿಯಂಡ
ಅಚ್ಚಿಯಂಡ
ಅಚ್ಚೇಂಗಡ
ಅಜ್ಜಂಡ
ಅಜ್ಜಮಕ್ಕಡ
ಅಜ್ಜಾಮಾಡ
ಅಜ್ಜಿಕುಟ್ಟಿರ
ಅಜ್ಜಿನಿಕಂಡ
ಅಜ್ಜೀನಂಡ
ಅಜ್ಜೀರಂಡ
ಅಜ್ಜೇಟಿರ
ಅಟ್ಟಂಗಡ
ಅಡಿಕೆರ
ಅಡ್ಡಂಡ
ಅಡ್ಡಮಾಡ
ಅಡ್ಡೇಂಗಡ
ಅಣ್ಣಡಿಯಂಡ
ಅಣ್ಣಳಮಾಡ
ಅಣ್ಣೀರ
ಅಣ್ಣೇರಕಂಡ
ಅನ್ನಂಬಿರ
ಅನ್ನಡಿಯಂಡ
ಅಪ್ಪಂಡೇರಂಡ
ಅಪ್ಪಚಂಗಡ
ಅಪ್ಪಚಂಡ
ಅಪ್ಪಚೆಟ್ಟೋಳಂಡ
ಅಪ್ಪಚ್ಚಿರ
ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ
ಅಪ್ಪಾರಂಡ
ಅಪ್ಪುಡ
ಅಪ್ಪುಮಣಿಯಂಡ
ಅಪ್ಪುರ
ಅಪ್ಪೇಂಗಡ
ಅಪ್ಪೇರಿಯಂಡ
ಅಮ್ಮಂಡ
ಅಮ್ಮಂಡಿರ
ಅಮ್ಮಚಂಡ
ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಮಣಿಯಂಡ
ಅಮ್ಮಣಂಡ
ಅಮ್ಮಣಕುಟ್ಟಂಡ
ಅಮ್ಮಾಟಂಡ
ಅಮ್ಮುಣಿಚಂಡ
ಅಮ್ಮೆಯಂಡ
ಅಮ್ಮೇಕಂಡ
ಅಮ್ಮೇರಿಯಂಡ
ಅಯ್ಯಂಡ
ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ
ಅಯ್ಯನೆರವಂಡ
ಅಯ್ಯಪ್ಪಮಣಿಯಂಡ
ಅಯ್ಯಮಂಡ
ಅಯ್ಯಮಾಡ
ಅಯ್ಯಲಪಂಡ
ಅಯ್ಯುಡ
ಅಯ್ಯುರಿಯಂಡ
ಅರಂಗಿಪನೆರ
ಅರಮಡ
ಅರಮಣಮಾಡ
ಅರೆಯಡ
ಅಲ್ಲಂಗಡ
ಅಲ್ಲಂಡ
ಅಲ್ಲಪಂಡ
ಅಲ್ಲಪ್ಪಿರ
ಅಲ್ಲಾರಂಡ
ಅಲ್ಲುಮಾಡ
ಅವರೆಮಾದಂಡ
ಅಳಮಂಡ
ಅಳಮಚಂಡ
ಅಳಮೇಂಗಡ
ಅಳ್ಳಂಡ
ಆಚರಮಾಡ
ಆಚೆಯಡ
ಆಚೇಡ
ಆಚೇರ
ಆಟ್ರಂಗಡ
ಆದೇಂಗಡ
ಆನೆರ
ಆಪಟ್ಟಿರ
ಆಪಾಡಂಡ
ಆಮೆರ
ಆರಂಡ
ಆರುಡ
ಆಲಿಬಿಲಿರ
ಆಲೆಮಾಡ
ಇಂದಂಡ
ಇಂದಡಂಡ
ಇಗ್ಗುಡ
ಇಟ್ಟೀರ
ಇಮ್ಮಂಡಿರ
ಉಕ್ಕೇರಂಗಡ
ಉಕ್ಕೇರಿಯಂಡ
ಉಡುವೆರ
ಉತ್ತಂಗಡ
ಉದಿಯಂಡ
ಉದ್ದಪಂಡ
ಉದ್ದಿನಾಡಂಡ
ಉಪ್ಪಂಗಡ
ಉಳುವಂಗಡ
ಉಳುವಾರಂಡ
ಉಳ್ಳಿಯಡ
ಎಲ್‌ಕೋಂಡ
ಎಳ್ತಂಡ
ಐಚಂಡ
ಐಚೆಟ್ಟಿರ
ಐಚೋಡಿಯಂಡ
ಐಚೋಡಿರ
ಐತಿಚಂಡ
ಐನಂಡ
ಐಪುಮಣಿಯಂಡ
ಐಪುಮಾಡ
ಐಪುರ
ಐಮುಡಿಯಂಡ
ಐಯ್ಯುಕುಟ್ಟಿರ
ಐಯ್ಯೇಟಿರ
ಐಲಪಂಡ
ಒಟ್ಟೆಮಾಡ
ಒಡ್ಡಚೆಟ್ಟಿರ
ಓಡಿಕಂಡ
ಓಡಿಯಂಡ
ಓಲೆಪಟ್ಟಿರ
ಕಂಗಾಂಡ
ಕಂಗಾಣಂಡ
ಕಂಜಿತಂಡ
ಕಂಡ್ರತಂಡ
ಕಂಬಂಡ
ಕಂಬೀರಂಡ
ಕಚ್ಚಪನೆರ
ಕಟ್ಟಿರ
ಕಟ್ಟೆಮಾಡ
ಕಟ್ಟೆರ
ಕಟ್ಟೇಂಗಡ
ಕಟ್ರಚಂಡ
ಕಡೇಮಾಡ
ಕಣ್ಣಚಂಡ
ಕತ್ತಣಿಮಾಡ
ಕದ್ದಣಿಯಂಡ
ಕನ್ನಂಡ
ಕನ್ನಂಬಿರ
ಕನ್ನಿಕಂಡ
ಕಬ್ಬಚ್ಚಿರ
ಕಯ್ಯಂದಿರ
ಕರವಂಡ
ಕರಿನೆರವಂಡ
ಕರೋಟಿರ
ಕರ್ತಂಡ
ಕರ್ತಚ್ಚಿರ
ಕರ್ತಮಾಡ
ಕರ್ತುರ
ಕರ್ನಂಡ
ಕಲಿಯಂಡ
ಕಲ್ಮಾಡಂಡ
ಕಲ್ಯಾಟಂಡ
ಕಳಕಂಡ
ಕಳ್ಳಂಗಡ
ಕಳ್ಳಿಚಂಡ
ಕಳ್ಳೀರ
ಕಳ್ಳೆರ
ಕಳ್ಳೇಂಗಡ
ಕಾಂಗೀರ
ಕಾಂಚೇರಿರ
ಕಾಂಡಂಡ
ಕಾಂಡೆರ
ಕಾಕಮಾಡ
ಕಾಕೆರ
ಕಾಟ್‌ಮಣಿಯಂಡ
ಕಾಟಿಕುತ್ತಿರ
ಕಾಟಿಮಾಡ
ಕಾಟಿರ
ಕಾಡೀರ
ಕಾಡುಮಂಡ
ಕಾಡೇಂಗಡ
ಕಾಡ್ಯಮಾಡ
ಕಾಣತಂಡ
ಕಾದಂಡ
ಕಾದಿರ
ಕಾಪಿಮಣಿಯಂಡ
ಕಾಮೆರ
ಕಾಯಪಂಡ
ಕಾಯಮಾಡ
ಕಾರೇರ
ಕಾವಾಡಿಚಂಡ
ಕಾಸಿರ
ಕಾಳಚಂಡ
ಕಾಳಚೆಟ್ಟಿರ
ಕಾಳಪಂಡ
ಕಾಳಮಂಡ
ಕಾಳಮಾಡ
ಕಾಳಿಮಾಡ
ಕಾಳಿಯಂಡ
ಕಾಳೇಂಗಡ
ಕಾಳೇರ
ಕಿಕ್ಕೇರಿಯಂಡ
ಕಿಬ್ರೆರ
ಕಿಮ್ಮುಡಿಯಂಡ
ಕಿಮ್ಮುಡಿರ
ಕಿರಿಯಕ್‌ಮಾಡ
ಕಿರಿಯಮಾಡ
ಕಿರುಂದಂಡ
ಕೀಕಂಡ
ಕೀಕಣಮಾಡ
ಕೀಕಿರ
ಕೀತಿಯಂಡ
ಕೀಪಾಡಂಡ
ಕುಂಚೇಟಿರ
ಕುಂಜಿಲಂಡ
ಕುಂಞಂಗಡ
ಕುಂಞಂಡ
ಕುಂಞಪಂಡ
ಕುಂಞಮಾಡ
ಕುಂಞಮಾಡ
ಕುಂಞಾಂಡ
ಕುಂಞಿಯಂಡ
ಕುಂಞಿರ
ಕುಂಡಚ್ಚಿರ
ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ
ಕುಂಡ್ರಂಡ
ಕುಂದಚೇರಿರ
ಕುಂದೀರ
ಕುಂಬಂಡ
ಕುಂಬಿಯಂಡ
ಕುಂಬೇರ
ಕುಂಬೇರಿರ
ಕುಕ್ಕೇರ
ಕುಟ್ಟಂಜೆಟ್ಟಿರ
ಕುಟ್ಟಂಡ
ಕುಟ್ಟಂದಿರ
ಕುಟ್ಟಮಾಡ
ಕುಟ್ಟಾಂದಿರ
ಕುಟ್ಟೇಟಿರ
ಕುಡುಮಂಡ
ಕುಪ್ಪಂಡ
ಕುಪ್ಪಚ್ಚಿರ
ಕುಪ್ಪಣಮಾಡ
ಕುಪ್ಪುಡಿರ
ಕುಮ್ಮಂಡ
ಕುಯಿಮುಡಿಯಂಡ
ಕುಯ್ಮಂಡ
ಕುಲ್ಲಚಂಡ
ಕುಲ್ಲಚ್ಚಿರ
ಕುಲ್ಲೇಟಿರ
ಕುಳಿಯಕಂಡ
ಕುಳಿಯಡ
ಕುಳ್ಳೋಡಂಡ
ಕೂಕಂಡ
ಕೂತಂಡ
ಕೂತಿರ
ಕೂಪದಿರ
ಕೂವಲೆರ
ಕೆಂಚೆಟ್ಟಿರ
ಕೆಂಜಂಗಡ
ಕೆಂಬಡತಂಡ
ಕೆಚ್ಚೇಟಿರ
ಕೇಕಡ
ಕೇಚಂಡ
ಕೇಚಮಾಡ
ಕೇಚಿರ
ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ
ಕೇಟೋಳಿರ
ಕೇತಂಡ
ಕೇತಿರ
ಕೇತೀರ
ಕೇಪುಡ
ಕೇಲೇಟಿರ
ಕೇಳಪಂಡ
ಕೈಪಟ್ಟಿರ
ಕೈಪಳೆರ
ಕೈಬಿಲಿರ
ಕೈಯಂದಿರ
ಕೊಂಗಾಂಡ
ಕೊಂಗೀರ
ಕೊಂಗೀರಂಡ
ಕೊಂಗೇಟಿರ
ಕೊಂಗೇಪಂಡ
ಕೊಂಗೇರ
ಕೊಂಡೀರ
ಕೊಂಬಾಂಡ
ಕೊಕ್ಕಂಡ
ಕೊಕ್ಕಲೆಮಾಡ
ಕೊಕ್ಕಲೆರ
ಕೊಕ್ಕೆರ
ಕೊಕ್ಕೇಂಗಡ
ಕೊಚ್ಚೆರ
ಕೊಟ್ಟ್‌ಕತ್ತಿರ
ಕೊಟ್ಟಂಗಡ
ಕೊಟ್ಟಂಡ
ಕೊಟ್ಟಿಯಂಡ
ಕೊಟ್ಟೇಂಗಡ
ಕೊಡ್‌ಚಿಮಾಡ
ಕೊಡಂದೇರ
ಕೊಣಚಂಡ
ಕೊಣಿಯಂಡ
ಕೊಪ್ಪಡ
ಕೊಪ್ಪಿರ
ಕೊರವಂಡ
ಕೊಲ್ಲಿರ
ಕೊಲ್ಲೀರ
ಕೊಳುಮಂಡ
ಕೊಳುಮಾಡಂಡ
ಕೊಳುವಂಡ
ಕೊಳ್ಳಿಮಾಡ
ಕೋಚಂಡ
ಕೋಚಮಂಡ
ಕೋಟೆರ
ಕೋಟ್ರಂಗಡ
ಕೋಟ್ರಮಾಡ
ಕೋಡಾಂಗಡ
ಕೋಡಿಮಣಿಯಂಡ
ಕೋಡಿರ
ಕೋಣೇರಿರ
ಕೋದಂಡ
ಕೋಪಟ್ಟಿರ
ಕೋಪುಡ
ಕೋರಂಡ
ಕೋಲತಂಡ
ಕೋಲಿರ
ಕೋವೇರ
ಕೋಳ್‌ಮಾಡಂಡ
ಕೋಳುಮುಡಿಯಂಡ
ಕೋಳೆರ
ಗಾಡಂಗಡ
ಗಾಡಂಡ
ಗಾಣಂಗಣ
ಗೀಜಂಗಡ
ಗುಡಿಯಂಗಡ
ಗುಡ್ಡಾಂಡ
ಗುಡ್ದಮಾಡ
ಗುಮ್ಮಟೀರ
ಗೌಡಂಡ
ಚಂಗಣಮಕ್ಕಡ
ಚಂಗಣಮಾಡ
ಚಂಗಾಂಡ
ಚಂಗುಲಂಡ
ಚಂಗೇಟಿರ
ಚಂಗೇಟಿರ
ಚಂಗೇಪಂಡ
ಚಂಗ್ರಾಂದಿರ
ಚಂಗ್ರಾಂದಿರ
ಚಂಙಂಡ
ಚಂಡಂಗಡ
ಚಂಡೆರ
ಚಂದಪಂಡ
ಚಂದುರ
ಚಕ್ಕೆರ
ಚಟ್ಟಂಗಡ
ಚಟ್ಟಮಾಡ
ಚಟ್ಟಿರ
ಚಡಿಯಂಡ
ಚನ್ನಪಂಡ
ಚನ್ನಿರ
ಚಪ್ಪಂಡ
ಚಮ್ಮಕಟ್ಟಿರ
ಚಮ್ಮಟಿರ
ಚರ್ಮಂಡ
ಚಾಂಡೆರ
ಚಾಚಿರ
ಚಾಮೇರ
ಚಾರಿಮಂಡ
ಚಾವಂಡ
ಚಿಂಡಾಮಾಡ
ಚಿಂಡುಳಿರ
ಚಿಂಡೋಳಿರ
ಚಿಕ್ಕಂಡ
ಚಿಟ್ಟಣಿಮಾಡ
ಚಿಮ್ಮಂಡ
ಚಿಮ್ಮಚೀರ
ಚಿಮ್ಮಟಿರ
ಚಿಮ್ಮಣಮಾಡ
ಚಿಮ್ಮುಣೀರ
ಚಿಮ್ಮೇಂಗಡ
ಚಿರೋಟಿರ
ಚಿಲ್ಲವಂಡ
ಚೀಕಂಡ
ಚೀಚೋಳಿಯಂಡ
ಚೀಯಂಡಿರ
ಚೀಯಕಂಡ
ಚೀಯಕಪೂವಂಡ
ಚೀಯಪಂಡ
ಚೀಯಪಂದ
ಚೀಯಬೆರ
ಚೀಯೆಟ್ಟಿರ
ಚೀರಂಡ
ಚೀರವಂಡ
ಚೀರುಡ
ಚುಳ್ಳಿಮಾಡ
ಚೂವಡಿರ
ಚೆಂಬಾಂಡ
ಚೆಟ್ಟಂಗಡ
ಚೆಟ್ಟಂಡ
ಚೆಟ್ಟಣಿಮಾಡ
ಚೆಟ್ಟಿಯಾರಂಡ
ಚೆಟ್ಟಿರ
ಚೆಟ್ಟೋಳಿರ
ಚೆಟ್ರಂಡ
ಚೆಟ್ರುಮಾಡ
ಚೆಯ್ಯಂಡ
ಚೆರ್‌ಮಂಡ
ಚೆರ್‌ಮಂದಂಡ
ಚೆರಿಯಂಡ
ಚೆರಿಯಪಂಡ
ಚೆರಿಯಮಾಡ
ಚೆರಿಯಾಟಂಡ
ಚೆರಿಯಾಡಂಡ
ಚೆರುವಾಳಂಡ
ಚೆಲ್ಮಂಡ
ಚೆಳಿಯಂಡ
ಚೇಂದಂಡ
ಚೇಂದಿಮಾಡ
ಚೇಂದಿರ
ಚೇಂದ್ರಿಮಾಡ
ಚೇನಂಡ
ಚೇಮಿರ
ಚೇರಂಡ
ಚೊಟ್ಟಂಗಡ
ಚೊಟ್ಟಂಡ
ಚೊಟ್ಟಕ್‌ಮಾಡ
ಚೊಟ್ಟಣಿಯಂಡ
ಚೊಟ್ಟೆಕಾಳಪಂಡ
ಚೊಟ್ಟೆಡ
ಚೊಟ್ಟೆಪಂಡ
ಚೊಟ್ಟೆಮಂಡ
ಚೊಟ್ಟೆಮಾಡ
ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡ
ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡಮಾಡ
ಚೊಟ್ಟೆರ
ಚೊಳ್ಳಂಡ
ಚೋಂಚಿರ
ಚೋಂದಂಡ
ಚೋಕಂಡ
ಚೋಕಿರ
ಚೋಡುಮಾಡ
ಚೋಣಮಾಡ
ಚೋನಿರ
ಚೋಮಂಡ
ಚೋಮಚ್ಚಿರ
ಚೋಮಣಮಾಡ
ಚೋಮಯಂಡ
ಚೋಯಮಾಡಂಡ
ಚೋವಂಡ
ಚೋಳಂಡ
ಚೋಳಪಂಡ
ಚೋಳಮಂಡ
ಚೌಂಡೀರ
ಚೌರೀರ
ಜಗ್ಗಾರಂಡ
ಜಡ್ಡಮಂದಂಡ
ಜಬ್ಬಂಡ
ಜಮ್ಮಡ
ಜೋಕಮಾಡ
ತಂಬಾಂಡ
ತಂಬುಕುತ್ತಿರ
ತಡಿಯಂಗಡ
ತಬ್ಬಂಗಡ
ತಾಚಿರ
ತಾಣಚ್ಚಿರ
ತಾತಂಡ
ತಾತಪಂಡ
ತಾತಮಾಡ
ತಾತರಮಾಡ
ತಾತಿರ
ತಾಪಂಡ
ತಿರ್‌ಕಚೇರಿರ
ತಿರ್‌ಟೆರ
ತಿರುನೆಲ್ಲಿಮಾಡ
ತಿರೋಡಿರ
ತೀತಮಾಡ
ತೀತರಮಾಡ
ತೀತಿಮಾಡ
ತೀತಿರ
ತುಂಬೆರ
ತುಳುನಾಡಂಡ
ತೆಕ್ಕಡ
ತೆಕ್ಕಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ
ತೆನ್ನಿರ
ತೇಲಪಂಡ
ತೊಂಡಿಯಂಡ
ತೊತ್ತಿಯಂಡ
ತೋಲಂಡ
ದಡ್ಡೆರ
ದಾಸಂಡ
ದೇಕಮಾಡ
ದೇಯಂಡ
ದೇಯಿರ
ದೇರಪಂಡ
ದೇವಣಿರ
ದೇವಪಂಡ
ದೇವೇಂಗಡ
ನಂಗಚ್ಚಿರ
ನಂದಲಪಂಡ
ನಂದಿನೆರವಂಡ
ನಂದೀರ
ನಂದೇಟಿರ
ನಂಬಿಯಪಂಡ
ನಂಬುಡುಮಂಡ
ನಂಬುಡುಮಾಡ
ನಡಿಕೇರಿಯಂಡ
ನಡುವಟ್ಟಿರ
ನನ್ನೆರವಂಡ
ನಾಗಂಡ
ನಾಗಸೆಟ್ಟಿರ
ನಾಟೋಳಂಡ
ನಾಡಂಡ
ನಾಣಚ್ಚಿರ
ನಾಣಮಂಡ
ನಾಪಂಡ
ನಾಪನೆರವಂಡ
ನಾಪುಲಿರ
ನಾಮೆರ
ನಾಯಕಂಡ
ನಾಯಡ
ನಾಳಿಯಂಡ
ನಿಂಗೇರಿರ
ನಿಡುಮಂಡ
ನುಚ್ಚಿಮಣಿಯಂಡ
ನೂರೆರ
ನೆಚ್ಚರಂಡ
ನೆಯ್ಯಣ್ಣಿರ
ನೆರಪಂಡ
ನೆರವಂಡ
ನೆಲ್ಲಚಂಡ
ನೆಲ್ಲಪಟ್ಟಿರ
ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ
ನೆಲ್ಲಮಾಡ
ನೆಲ್ಲಮಾಡ
ನೆಲ್ಲೀರ
ಪಂಜೇರಿರ
ಪಂದಿಕುತ್ತಿರ
ಪಂದಿಮಾಡ
ಪಂದ್ಯಂಡ
ಪಟ್ಟಂಡ
ಪಟ್ಟಚೆರವಂಡ
ಪಟ್ಟಡ
ಪಟ್ಟಮಾಡ
ಪಟ್ರಂಗಡ
ಪಟ್ರಪಂಡ
ಪಡಿಯಂಡ
ಪಡೆಯೇಟಿರ
ಪರದಂಡ
ಪರವಂಡ
ಪರುಮಂಡ
ಪರುವಂಡ
ಪಳಂಗಂಡ
ಪಳಂಗಿಯಂಡ
ಪಳಂಗೇಟಿರ
ಪಳೆಯಂಡ
ಪಳೆಯತಂಡ
ಪಾಂಡಂಡ
ಪಾಂಡೀರ
ಪಾಡಿಚೆಟ್ಟಿರ
ಪಾಡಿರ
ಪಾಡೆಯಂಡ
ಪಾರುಡ
ಪಾರುವಂಗಡ
ಪಾಲಂಗಡ
ಪಾಲಂದಿರ
ಪಾಲಚಂಡ
ಪಾಲೆಯಂಡ
ಪಾಲೆಯಡ
ಪಾಲೆರ
ಪಾಲೇಂಗಡ
ಪಾಲೇಕಂಡ
ಪಾಸುರ
ಪಿಲ್ಲಂಡ
ಪುಗ್ಗೇರ
ಪುಚ್ಚಂಡ
ಪುಚ್ಚಿಮಂಡ
ಪುಚ್ಚಿಮಾಡ
ಪುಟ್ಟಂಗಡ
ಪುಟ್ಟಿಚಂಡ
ಪುತ್ತರಿರ
ಪುದಿಯಂಡ
ಪುದಿಯತಂಡ
ಪುದಿಯನೆರವಂಡ
ಪುದಿಯೋಕ್ಕಡ
ಪುಲ್ಲೇರ
ಪೂಕಂಡ
ಪೂತೆರ
ಪೂದತಂಡ
ಪೂದ್ರಿಮಾಡ
ಪೂಪಂಡ
ಪೂಮೊಡೆರ
ಪೂವಡೆರ
ಪೂಳಂಡ
ಪೂಳಕಂಡ
ಪೆಬ್ಬಟ್ಟಿರ
ಪೆಮ್ಮಂಡ
ಪೆಮ್ಮಚಂಡ
ಪೆಮ್ಮಡಿಯಂಡ
ಪೆಮ್ಮಣಮಾಡ
ಪೇರಿಯಂಡ
ಪೈಕೇರ
ಪೊಂಜಾಂಡ
ಪೊಕ್ಕೋಳಂಡ
ಪೊಟ್ಟೇಂಗಡ
ಪೊಡನೋಳಂಡ
ಪೊದವಡ
ಪೊನ್ನಕಚ್ಚಿರ
ಪೊನ್ನಚಂಡ
ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟಿರ
ಪೊನ್ನಿಮಾಡ
ಪೊನ್ನೀರ
ಪೊನ್ನೇಟಿರ
ಪೊನ್ನೋಲತಂಡ
ಪೊಯಿಲೇಂಗಡ
ಪೊಯ್ಯೇಟಿರ
ಪೊರ್‌ಕಡ
ಪೊರಕೋಂಡ
ಪೊರಿಕೇರ
ಪೊರಿಮಂಡ
ಪೊರುಕೋವಂಡ
ಪೋಡಮಾಡ
ಪೋರಂಗಡ
ಪೋರೆಯಂಡ
ಪೋರೆಯಡ
ಪೋರೆರ
ಬಕ್ತಂಡ
ಬಟ್ಟಿಕಾಳಂಡ
ಬಟ್ಟೀರ
ಬಟ್ಟೆಯಂಡ
ಬಡಕಡ
ಬಡಪೇರ
ಬಡುವಂಡ
ಬಡುವಮಂಡ
ಬಡ್ದೀರ
ಬದಲೇರ
ಬದ್ದಂಜೆಟ್ಟೀರ
ಬಯಮಂಡ
ಬಯವಂಡ
ಬಲ್ಯತೀತಿರ
ಬಲ್ಯಮಂಡ
ಬಲ್ಯಮಾಡ
ಬಲ್ಯಮೀದೇರಿರ
ಬಲ್ಯಾಂಡಮಾಡ
ಬಲ್ಯಾಟಂಡ
ಬಲ್ಲಂಡ
ಬಲ್ಲಚಂಡ
ಬಲ್ಲಟಿಕಾಳಂಡ
ಬಲ್ಲಡಿಚಂಡ
ಬಲ್ಲಣಮಾಡ
ಬಲ್ಲಮಾಡ
ಬಲ್ಲಾರಂಡ
ಬಲ್ಲುಡ
ಬಾಚಂಗಡ
ಬಾಚಮಾಡ
ಬಾಚರಣಿಯಂಡ
ಬಾಚಳ್ಳಿರ
ಬಾಚಿನಾಡಂಡ
ಬಾಚಿರ
ಬಾಚೆಟ್ಟಿರ
ಬಾದುಮಂಡ
ಬಾನಂಗಡ
ಬಾನಂಡ
ಬಾರಿಯಂಡ
ಬಾಳೆಕುಟ್ಟಿರ
ಬಾಳೆಯಡ
ಬಾಳೆರ
ಬಾಳೋಂಡ
ಬಿಜ್ಜಂಡ
ಬಿದ್ದಂಡ
ಬಿದ್ದಮಾಡ
ಬಿದ್ದಾಟಂಡ
ಬಿದ್ದೇರಿಯಂಡ
ಬೀಮಂಡ
ಬೀಮಚಂಡ
ಬುಟ್ಟಂಡ
ಬುಟ್ಟಿಯಂಡ
ಬುಡುವಂಡ
ಬೂವಕಂಡ
ಬೂವಡಿರ
ಬೆಂಜಾಂಡ
ಬೆಲ್ಲತಂಡ
ಬೇಪಡಿಯಂಡ
ಬೇರೆರ
ಬೈರಂಡ
ಬೈರಾಜಂಡ
ಬೈರೇಟಿರ
ಬೊಜ್ಜಂಗಡ
ಬೊಟ್ಟಂಗಡ
ಬೊಟ್ಟಪಂಡ
ಬೊಟ್ಟೇಂಗಡ
ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ
ಬೊಡ್ಡಂಡ
ಬೊಪ್ಪಂಡ
ಬೊಪ್ಪಡತಂಡ
ಬೊಪ್ಪಡಾಂಡ
ಬೊಪ್ಪೇರ
ಬೊಮ್ಮಂಡ
ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ
ಬೊಳ್‌ತಂಡ
ಬೊಳಂದಂಡ
ಬೊಳಕಾರಂಡ
ಬೊಳಚೆಟ್ಟಿರ
ಬೊಳವಂಡ
ಬೊಳೆಯಾಡಿರ
ಬೊಳ್ಯಪಂಡ
ಬೊಳ್ಳಂಗಡ
ಬೊಳ್ಳಂಗಡ
ಬೊಳ್ಳಂಡ
ಬೊಳ್ಳಚಂಡ
ಬೊಳ್ಳಚಿರ
ಬೊಳ್ಳಪಂಡ
ಬೊಳ್ಳಾರ್‌ಪಂಡ
ಬೊಳ್ಳಿಮಾಡ
ಬೊಳ್ಳಿಯಂಡ
ಬೊಳ್ಳೆಪಂಡ
ಬೊಳ್ಳೆರ
ಬೋಡಂಗಡ
ಬೋಡಂಡ
ಬೋನೀರ
ಬೋಪುರ
ಮಂಗೇರಿರ
ಮಂಞೀರ
ಮಂಞೀರ
ಮಂಡಂಗಡ
ಮಂಡಚಂಡ
ಮಂಡೀರ
ಮಂಡುವಂಡ
ಮಂಡೂಡ
ಮಂಡೆಚಂಡ
ಮಂಡೇಚಂಡ
ಮಂಡೇಟಿರ
ಮಂಡೇಟಿರ
ಮಂಡೇಡ
ಮಂಡೇಪಂಡ
ಮಂಡೋವಂಡ
ಮಂದತಂಡ
ಮಂದತಂಡ
ಮಂದನೆರವಂಡ
ಮಂದಪಂಡ
ಮಂದೆಯಂಡ
ಮಂದೇಟಿರ
ಮಚ್ಚಂಡ
ಮಚ್ಚಾಮಾಡ
ಮಚ್ಚಾರಂಡ
ಮಚ್ಚಿಯಂಡ
ಮಚ್ಚುರ
ಮಚ್ಚೇಟ್ಟಿರ
ಮಡೆಯಂಡ
ಮಡ್ಲಂಡ
ಮಣವಟ್ಟಿರ
ಮಣಿಯಂಡ
ಮತ್ತಾರಂಡ
ಮದ್ದಂಡ
ಮದ್ರೀರ
ಮನಿಯಪಂಡ
ಮನೆಯಪಂಡ
ಮನ್ನೇರ
ಮರಡ
ಮರುಗಂಡ
ಮರುವಂಡ
ಮಲಚೀರ
ಮಲ್ಲಂಗಡ
ಮಲ್ಲಂಡ
ಮಲ್ಲಣಮಾಡ
ಮಲ್ಲಪನೆರ
ಮಲ್ಲಮಾಡ
ಮಲ್ಲೇಂಗಡ
ಮಳಾಂಡ
ಮಾಂಗೇರ
ಮಾಕಂಡ
ಮಾಚಂಗಡ
ಮಾಚಿಪಂಡ
ಮಾಚಿಮಂಡ
ಮಾಚಿಮಾಡ
ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ
ಮಾಣಿಯಪಂಡ
ಮಾಣಿರ
ಮಾತಂಡ
ಮಾತಂಡ
ಮಾದಂಡ
ಮಾದಪಂಡ
ಮಾದೀರ
ಮಾದೆಯಂಡ
ಮಾದೇಟಿರ
ಮಾದೇಡ
ಮಾದ್ರಿರ
ಮಾಪಂಗಡ
ಮಾಪಂಡ
ಮಾಪಣಮಾಡ
ಮಾಯಂಗಡ
ಮಾಯಣಮಾಡ
ಮಾರಮಾಡ
ಮಾರೀಚಂಡ
ಮಾಳೆಯಂಡ
ಮಾಳೆರ
ಮಾಳೇಟಿರ
ಮಿನ್ನಂಡ
ಮಿನ್ನೀರ
ಮೀದಪಂಡ
ಮೀದೇರಿರ
ಮುಂಜಾಂದಿರ
ಮುಂಡಂಡ
ಮುಂಡಚಾಡಿರ
ಮುಂಡುಮಾಡ
ಮುಂಡೋಟಿರ
ಮುಂಡ್ಯೋಳಂಡ
ಮುಕ್ಕಾಟಿರ
ಮುದ್ದಂಡ
ಮುದ್ದಿಯಡ
ಮುದ್ದುರ
ಮುನಿಯಾಂದಿರ
ಮುರುವಂಡ
ಮುಲುವೆರ
ಮುಲ್ಲೇಂಗಡ
ಮುಲ್ಲೇರ
ಮುಳ್ಳಂಡ
ಮೂಕಚಂಡ
ಮೂಕಳಮಾಡ
ಮೂಕಳೆರ
ಮೂಕೋಂಡ
ಮೂಕೋವಂಡ
ಮೂಟೆರ
ಮೂಡಂಡ
ಮೂಡೆರ
ಮೂವೆರ
ಮೂಳೆರ
ಮೇಕ್‌ಮಣಿಯಂಡ
ಮೇಕತಂಡ
ಮೇಕೇರಿರ
ಮೇಚಂಡ
ಮೇಚಮಾಡ
ಮೇಚಿಯಂಡ
ಮೇಚುವಂಡ
ಮೇದಡ
ಮೇದುರ
ಮೇಪಾಡಂಡ
ಮೇವಡ
ಮೋಟಂಡ
ಮೋಟನಾಳಿರ
ಮೋರ್ಕಂಡ
ವಲ್ಲಂಡ
ವಾಂಚಿರ
ವಾಂಜಂಡ
ವಾಟೇರಿರ
ಶಾಂತೆಯಂಡ
ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ
ಸಣ್ಣುವಂಡ
ಸಬ್ಬುಡ
ಸರಕಂಡ
ಸಾದೇರ
ಸಿದ್ದಂಡ
ಸುಬ್ಬಮಂಡ
ಸುಳ್ಳಿಮಾಡ
ಸೆಟ್ಟಿರ
ಸೇನೆರ
ಸೋಮೆಟ್ಟಿರ
ಸೋಮೆಯಂಡ
ಸೋಮೇಂಗಡ
ಹಂಚೆಟ್ಟಿರ
ಹೊಟ್ಟೆಪಂಡ
ಹೊಟ್ಟೆಮಾಡ
ಹೊಟ್ಟೇಂಗಡ
ಹೊದ್ದೋಲೆರ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ಕೆಲವು ಒಕ್ಕ ಕುತ್ತಿನಾಶತ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿಟಿತ್.

Leave a Reply