ಕೊಡವ ಮಂಗಲ ಭಾಗ – ೭

ಕೊಡವಡ ಕೇಳಿಪಟ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾಟ್

ಉಮ್ಮತಾಟ್ ಪಾಟ್

ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ದೇವಿ ತಾಯಿ ಕಾಪಾಂಡೆಂಗಳಾ |
ಬಾವ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಟಿತಂದ್ ಚಾಕ್ ದೇವಿ ನೀ ||
ದತ್ತ್ ಮೋವಳಾಯಿತ್ ನೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಂಗ್ |
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ‌ಋಷಿನ ಬುಟ್ಟ್ ಪೊರಟಿಯಾ ||
ಭಾಗಮಂಡ್ಲ ಸಂಗಮತ್ ಕನಿಕೆಯೂ ಕೂಡ |
ಭಾಗ್ಯಕಂಡ ಬಲಂಬೇರಿಕ್ ಬೆರಿಯ ನೀ ಬಂದ್ ||
ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡವರೆಲ್ಲಾ ಕಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀ |
ಅಮ್ಮಂಗೂ ಕೊಡವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ತಂದಿಯಾ ||
ಬಾಳಂಡೂಂದ್ ದೇಶಕೆಲ್ಲಾ ನಲ್ಲದ್ ಮಾಡೀ |
ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟ ಪಾಕಡಕ್ ಪೋಯಿ ಸೇರಿಯಾ ||
ಈ ಲೋಕತ್ ಮನುಷ್ಯಕೆಜ್ಜ ಕರ್ಮಡೆಲ್ಲ ನೀ |
ಆಳ್ ಬೇಧ ಕಾಣತೆಯೋ ಪಾಪತ್ಪಿಯಾ ||
ಮಾಯತುಳ್ಳ ದೇವಿ ನೀಡ ಪಾದಕ್ ಬೂವಾ |
ಚಾಯಿಗೊಂಡ್ ಎಂದು ನೀನ್ ಕಾಪಾಡ್ ದೇವೀ ||


ಆದಿ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ದೇವಿಡ | ಪಾದಕೆಕ್ಕಲು ಮಂಗಲಂ |
ಮಾಧವಂಗು ಪರಮೇಶದೇವಂಗು |
ವೇಧ ಮೂರ್ತಿಕೂ ಮಂಗಳಂ     || ಪ ||
ಮೂಂದ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಾವಳ |
ಮೂಂದ್ ದೇವಿಯಕ್ ಮಂಗಳಂ ||
ಯೆಂದುಗುಣತ್‌ಲೂ ಕುಂದ್‌ಲುದಿಪೊರ್ ||
ಕುಂದ್ ದೇವಿಕ್ ಮಂಗಳಂ     || ಪ ||
ತಾಪಸಂಡ ಮನಸಾಸ ತೀಪೋರ್ |
ಲೋಪಾಮುದ್ರೆಕ್ ಮಂಗಳಂ ||
ಪಾಪನಾಶಿನಿಯಾಯಿ ಜಗತ್‌ಲ್ |
ಪೋಪ ದೇವಿಕ್ ಮಂಗಳಂ ||
ಗಂಗೆಯಮುನೆ ತುಂಗ ಭದ್ರೆಡ |
ಪೊಂಗುರಿಕ್ ಮಹಾ ಮಂಗಳಂ ||
ಬಾಂಗಿತ್ ಹರಿದಾಸ ತುದಿಪೋರ್ |
ಗಂಗೆಡವ್ವಂಗ್ ಮಂಗಳಂ ||


ತಿಂಗತೊಲೆಯಾರ್‌ಡಾ ಸಂಕ್ರಮಣತ್‌ರಂದ್
ಕಾವೇರಿ ಕುಳಿಪದ್ ಬಹುಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ||
ಭಾಗಮಂಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಡದೆಂಗಂದ್ |
ಕಾವೇರಿ ಕನಿಕೆ ಸುಜ್ಯೋತಿಯಳು ಮೂಂದ್ |
ಕೂಡ್‌ನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮತ್ ಅಂದ್ |
ದೇವಿಯಳ ಬೋಡಿತ್ ಕುಳ್‌ಚತ್ತೇಂಗಂದ್||
ಚತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ವಂಗ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಪಿಂಡಂದ್ |
ತಕ್ಷಕ ದೇವನಾ ತಾ ಬೋಡಿ ಬಂದ್ |
ಅಲ್ಲ್ಯುಂಡ್ ನೋಟ್‌ವಕ್ ಆಲ್‌ಮರ ಒಂದ್ |
ಕೊಳತ್ ತೀರ್ಥವೋ ಕೋತಿ ಚೆಲ್ಲುವಳ ಅಂದ್ ||
ಆ ತೀರ್ಥನಲ್ಲಾಲ್ ಕುಳಿಚತೇಂಗಂದ್ |
ದೇವಿನ ಮರಕತೆ ಬೋಡಿಚೇಂಗಂದ್
ಭಗಂಡ ಮಹಾ‌ಋಷಿಡ ತಪಬಲತಂದ್ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಳೊ ಅಲ್ಲಿ ತಾ ಬಂದ್ ನಿಂದ್ ||
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಕುಂದ್‌ನ ಕಂಡದೆಂಗಂದ್ |
ಮೂಲ ಕಾವೇರಿಲ್ ಕುಳಿಚಿತ್‌ಲೋ ಅಂದ್ |
ದೇವಿನ ತುದ್‌ಚಿತ್ ಪಾಟ್‌ಕಡಂದ್ |
ಬೋರೆ ತರ ನಂಗ ಆಡನಾ ಇಂದ್ ||


ನೇನೆಲ್ಲಿಂಜಿ ಬಂದ ಮಾಯತ್ ದೇವಿ |
ಮಾಯತ್ ದೇವಿರ ಮಮ್ಮಾಯತ್ತಾಟ್ ||
ಎಲ್ಲಾತರಾಟೊಮ್ಮ ಆಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ |
ಬೊಳ್ಳಿ ತಾಳ ಕೊಟ್ಟಿತಾಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ ||
ಬಾಡೆ ಒಡಕಿ ಕೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ |
ಮೋರ್ ಕಲಕಿಕೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ತಾಯಿ |
ಪಯ್ಯುಕರಂದ್ ಗೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ |
ಕೊಟ್ಟ್‌ಕೆರತ್‌ಗೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ತಾಯಿ ||
ಚಾಣ ಪೊರ್‌ತ್ ಗೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ|
ಯಾಕ ಪೊರಿಚಿಗೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ತಾಯಿ |
ನೀರ್ ಪೊರ್‌ತ್‌ಗೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ |
ಪುಳ್ಳಿ ಪೊರ್‌ತ್ ಗೊಂಡಾಡೊಮ್ಮ ತಾಯಿ ||
ಜೋಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತಾಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ |
ನೆತ್ತಿಕುರಿಯಿಟ್ಟ್‌ತಾಡೊಮ್ಮ ತಾಯಿ |
ಕಣ್ಣ್‌ಕ್ ಕಪ್ಪ್‌ಟ್ಟ್‌ತಾಡೊಮ್ಮ ದೇವಿ |
ಪೀಲಿನೆರಿ ಪೊಜ್ಜಿತಾಡೊಮ್ಮ ತಾಯಿ ||

ಮಾಯತ್ ಬಂದ್ ನೀ ಮಾಯತ್ ಪೋಯಾ |
ಮಾಯತ್ ದೇವಿರ ಮಮ್ಮಾಯತ್ತಾಟ್ |


ಕೆಯ್ಯಂಡು ಪಣಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಎನ್ನತ ಪಣಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು |
ಬೋಂಡತ ಪಣಿ ಕೆಯ್ಯಂಡ | ಬೋಂಡಿಯ ಪಣಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು |
ಉಂಬಕುಡಿಪಕ್ಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಮಕ್ಕಮರಿಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು |
ಪುಟ್ಟಿ ಚಾವಣೆ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಕೆಯ್ಯಿವಾಂಗಾಯಿತ್ ಕೆಯ್ಯಂಡು ||
ಚಾಯಿಲ್ ಕೆಯ್ಯುವಾನ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಕೆಜ್ಜನೆಲ್ಲಾರು ಮೆಚ್ಚಂಡು |
ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಲೋಕ ನಡಪಕ್ಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು ||
ಆ ಪಣಿ ಈಪಣಿಂದೆಣ್ಣಂಡ | ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನ ಪಣಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು |
ತಾಂಡ ಕುಶಿಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಧೀರತನತ್‌ಲ್ ಕೆಯ್ಯಂಡು |
ದೇವ ಮೆಚ್ಚುವಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು||
ಶೂರತನತ್‌ಲ್ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಧೀರತನತ್‌ಲ್ ಕೆಯ್ಯಂಡು |
ಜೀವ ಸುಖಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು ||
ಪೋಪ ಬಟ್ಟೆಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು | ದೇವ ದಯಕ್ಕಾಯಿ ಕೆಯ್ಯಂಡು |


ತಾಳಗೊಂಡ್ ಒಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ | ತಾಳೆಡ್‌ತಿತೊಮ್ಮ ಆಡಮ್ಮಯ್ಯ|
ಕಾವೇರಮ್ಮೆನ ತೊತ್ತ್ ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ | ದಮ್ಮಯ್ಯಂದ್ ಬೋಡಿತಾಡಮ್ಮಯ್ಯ ||
ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆರ ಚಾಯಮ್ಮಯ್ಯ | ಕದ್‌ನೆಡ್‌ತಂಡ್ ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ |
ಪೊಲಿ ಪೊಲಿಂದೆಣ್ಣಿತ್ತಾಡಮ್ಮಯ್ಯ | ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆಕ್ ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ||
ದೇವಡ ಮಂದ್‌ಲ್ ಆಡಮ್ಮಯ್ಯ | ಆಲ್ ಮರತ್ತಡಿ ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ |
ದೇವ ಮರತ್‌ನ ನೋಟಮ್ಮಯ್ಯ | ಆಡಿಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಉಂಡಮ್ಮಯ್ಯ ||
ನಡುಲ್ ವಿಷ್ಣುವೊ ನೋಟಮ್ಮಯ್ಯ | ತುದಿಲ್ ಮಹೇಶ್ವರ ನಮ್ಮಯ್ಯ |
ಆಲ್ ಮರ ಸುತ್ತ್ ಆಡಮ್ಮಯ್ಯ | ಪುತ್ತರಿ ಚಾಯಿನ ನೋಟಮ್ಮಯ್ಯ ||
ಉದ್ದ ಕೈ ಜಾಕೆಟ್ಟ್ ನೋಟಮ್ಮಯ್ಯ | ಮಂಡೆಲ್ ವಸ್ತ್ರತ್ ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ |
ಬಯ್ಯತ್ ನೆರಿ ಪೊಜ್ಜಿತಾಡಮ್ಮಯ್ಯ | ಬೋಳೆಲ್ ಚಿಂಗಾರ ಚಾಯಮ್ಮಯ್ಯ ||
ಆಣಾಳ್‌ರ ಆಟ್ ನೋಟಮ್ಮಯ್ಯ | ಪೊಣ್ಣಾಳ್‌ರ  ಉಮ್ಮತಾಟಮ್ಮಯ್ಯ |
ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆಕ್ ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ | ಚಾಯುಳ್ಳ ಪುತ್ತರಿ ನೋಟಮ್ಮಯ್ಯ ||


ಬಂದಿರಾ ಬೆಂದ್‌ಕೆಲ್ಲಾ| ನಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಚಾಯಿಲ್ ಉಳ್ಳಿರಲ್ಲಾ ||
ಬಂದಿರಾ ಇಲ್ಲಿಕೆಲ್ಲಾ | ದೇವಡ ನಮ್ಮೆಯೂ ಚಾಯುಂಡಲ್ಲಾ ||
ಮನೆಲ್ ಮಕ್ಕ ತ್ರ | ನಿಂಗಡ ಚಾಯಿಲ್ ಬಾವಳಲ್ಲಾ |
ಬೇಲು ಬಾಣೆ ತೀರಾ | ಎಲ್ಲಾಡೋ ದುಂಬಿ ತುಳುಕುವಲ್ಲಾ ||
ಕಾಫಿಯು ಬೊಳೆ ತೀರಾ | ನಿಂಗಡ ಚಾಯಿಲ್ ಇಕ್ಕುವಲ್ಲಾ |
ಮನೆಲ್ ಮಕ್ಕ ತೀರಾ | ಓದ್‌ನ ಕೇಳಿನ ಕೇಕನಲ್ಲಾ ||
ಮರತ್ ಪುಳಿಯೆಲ್ಲಾ | ಚೋಂದಂಡ್ ತೂಂಗಿಯಂಡಿಕ್ಕುವಲ್ಲಾ |
ಪಣ್ಣ್ ಫಲವೋ ಎಲ್ಲಾ | ತೋಟಕ್ ಬೋಂಡಿಯದಿಕ್ಕುವಲ್ಲಾ ||
ಅತ್ತಕಡಚಿಯೆಲ್ಲಾ| ಪಾಲ್‌ನ ತಂದಂಡ್ ಇಕ್ಕುವಲ್ಲಾ |
ಪಟ್ಟಿಲ್ ಆಳಳೆಲ್ಲಾ | ಪಣಿನ ಕೆಜ್ಜಂಡ್ ಇಕ್ಕುವಲ್ಲಾ|
ಮನೆಲ್ ಜನತ್ರಾ| ಒಂದಾಯಿ ಬಾಳಿ ಬದಕುವಲ್ಲಾ |
ದೇವರ ಪೂಜನಲ್ಲಾ | ನಂಗೆಲ್ಲಾ ದೇವಿನ ತೊಕ್ಕನಲ್ಲಾ ||
ದೇವರ ಬೋಡನಲ್ಲ | ನಮ್ಮೆಲ್ ದೇವಿನ ಪಾಡನಲ್ಲಾ |


ಲೆಲ್ಲಾ ಲೇಲ ಲೇಲೇಲಾ | ಲೆಲ್ಲೊ ಲೇಲೋ ಲೇಲೇಲಾ |
ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೆಂದುವೇ | ಕೇಟಳತ್ ಮಾಜನ ||
ನೋಟ್ಯಳತ ಅಕ್ಕಂಗ | ಚಾಂಜ್ಯಳತ ಅಜ್ಜಯ್ಯ |
ಜ್ಯೂಂಗಳತ ಮಕ್ಕಳೇ | ಪಂಡ್ ಪಂಡ್ ಕಾಲತ್ ||
ದೇವ ರಾಕ್ಷಸ ದಂಡಾಳು | ಸಮುದ್ರ ಕಡಂದಲ್ಲಿ |
ಅಮೃತವೋ ತಾಂಗಾಂಡು | ಎಂದೆಣ್ಣಿ ಪಡೆಪೊತ್ತ |
ಮೋಹಿನಿರ ರೂಪತ್ | ಮಾವಿಷ್ಣುವೋ ಬಂದಿತ್
ಅಮೃತವೋ ಕಳ್ಳ್‌ನೋ | ದಂಡಾನೋ ಕಯಿಗೊಂಡ್ ||
ಆಡಿತ್ ಬಳಂಬ್‌ನ | ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ್‌ನಾ |
ಪಂಡೀಯ ನಡಪೋಲೆ | ಉಮ್ಮತಾಟ್ ಆಡನಾ |
ಪಾಟ್‌ರ ಮೊಳಿ ಬೋರೆ | ಆಟ್‌ರ ತರಬೋರೆ |


ಲೆಲ್ಲೆ ಲೇಲೋ ಲೆಲ್ಲೆಲಾ | ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ಮಾತಾಯಿ |
ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ | ತೇಂದುಳಿ ತೊರೆಮಾಂಗೆ ||
ತಿಂದಿನೋ ಕೊದಿಪೋಗ | ದೇವ ತಂದ ಪೂವ್‌ನಾ |
ಚೂಡಿನೋ ಕೊದಿಪೋಗ | ಪೊಂಗ ತಂದ ಎಲೆಭೋಗ ||
ತಿಂದಿನೋ ಕೊದಿಪೋಗ | ಅವ್ವ ತಂದ ಕೂಳ್‌ನ |
ಉಂಡಿನೋ ಕೊದಿಪೋಗ | ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ದೇವಿನಾ ||
ಪಾಡಿನೋ ಕೊದಿಪೋಗ | ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ಮಾತಾಯಿ|
ಕಾವೇರಿ ಪೊಳೆಯಾಯಿ | ಬಡತನ ಪೋಪಕ್ ||
ಕಾಲುವೆರ ನೀರಾಯಿ | ಕೆಲದುಂಬಾ ಕೂಳಾಯಿ |
ಕಣ್ಣ್ ದುಂಬ ಬೋಳಿಲ್ | ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ ತಂದಿತ್ ||
ಕಾರ್‌ಕಾನೆ ದುಂಬಿತ್ | ಬಾವನ್ನನೆ ಮಾಡ್‌ಚಿ |
ಅನತ ನೆಲೆಯಾಪ | ಸತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಪ |
ಪಾಟೊಂದ್ ಕಡತಿತ್ | ಆಟೊಂದ್ ಮರಿಕನ |
ಲೆಲ್ಲೊ ಲೇಲೋ ಲೆಲ್ಲೆಲಾ ||

೧೦
ತೇನ ತೇನ ತೇನ ತೇನುಂಡಾ ತೇನ | ತೇನ ತೇನ ತೇನ ಪೊಂದೇನಾ ತೇನಾ ||
ತೇನ್‌ಡ ಚೋದ್‌ನ ನೋಟಂಡು ನಂಗ | ಕೋತೇನ್ ಪೊಂದೇನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ತೇನ್ |

ಪುತ್ತ್‌ಲ್ ತೇನುಂಡ್ ಮೂಲಿ ತೇನ್|ಕಾಡ್‌ಲ್ ತೇನ್‌ಲೋ ದುಂಬಿಯಂಡುಂಡ್||
ಅನ್ನತ ದೇಶತ್ ಪುಟ್ಟ್‌ಚಿ ನಂಗಾ | ಪೆತ್ತವ್ವಂಡ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತ್ ನಂಗಾ |
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬಂದ್ ಒಂದಾಯಿತಿಕ್ಕ | ಒಬ್ಬೊದ್ದಿಲಿಂಜಿತ್ ಒರ್ ಮನಾಯಿ |
ಒಂದಾಯಿ ಕೂಡಿತ್ ಆಡನ ನಂಗಾ | ಪಂಡೀಯ ನಡಪ್‌ರ ಉಮ್ಮತ ಆಟೋ ||
ಆಂಗಿ ಜೂಂಗಿತೆಂಗ ಆಡನ ಕೇಳಿ | ಬೊಳ್ಳಿತಾಳ ಕೊಟ್ಟಿತಾಡನ ನಂಗಾ |
ಜಲಿ ಜಲಿ ಸದ್ದ್‌ಲ್ ಆದನ ನಂಗಾ | ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿತಾಡನಾ ನಂಗಾ||
ಸದ್ದ್‌ಕೊತ್ತ ಆಟ್ ಪಾಟಾಯಿತೆಂಗಾ| ಆಂಗಿ ಜೂಂಗಿ ಪಾರಿತಾಡನಾ ನಂಗಾ |
ಪಂಡೀಯ ನಡಪ್‌ರ ಉಮ್ಮತಾಟ್ | ನಾಲ್ ಮೊಳಿ ಪಾಡಿತಾಡನಾ ನಂಗಾ ||
ತೇನ ತೇನ ತೇನ ತೇನುಂಡ ತೇನ | ತೇನ ತೇನ ತೇನ ಪೊಂದೇನಾ ತೇನಾ |

೧೧
ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲೆಲ್ಲೇಲಾ | ಆಟ್‌ಕೊತ್ತ ಪಾಟ್‌ನಾ
ಆಡಿತೆಂಗ ಕಾಟನಾ  | ದೇವರ ನೆನಕನಾ ||
ಭಾಗ್ಯತ್‌ನ ಕೇಕನಾ | ಚಂದೋಳತ್ ಬಾವನಾ |
ಬಾವ ಬಟ್ಟೆ ನೋಟನಾ | ಕೆಲದುಂಬ ಕೂಳ್‌ನಾ ||
ಮೇಲ್ ದುಂಬ ಬಟ್ಟೆನಾ | ಬೋಡಿತೆಂಗ ಆಡನಾ |
ಕಾಫಿ ತೋಟ ಬೇಲಾಯಿ | ಇಪ್ಪಕ್ ಮನೆಯಾಯಿ |
ರಾಮರಾಜ್ಯಂದೆಣ್ಣುವ | ಧರ್ಮತ್‌ರ ರಾಜ್ಯತ್ |
ಭಾರತಾಂಭೆ ಭೂಮಿಲ್ | ಬಡತನ ಪೋಯಿತ್ ||
ಅಜ್ಞಾನವೋ ನೀಂಗಿತ್ | ರೋಗ ರುಜೆ ಇಲ್ಲತೆ |
ಬುದ್ದಿ ಜೀವಿಯಾಯಿತ್ | ಸನಾತನ ಧರ್ಮತ್ ||
ಚಾಕೋಂಡೂಂದ್ ದೇವರ | ಅಡ್ದ ಬುದ್ದ್ ಬೋಡನಾ |
ಆಟ್‌ನ ಮರಿಕನ | ಪಾಡುವ ಕಡತನ ||

೧೨
ಲೆಲ್ಲೇ ಲೇಲೋ ಲೇಲೆಲಾ | ತಾಳೊಂದ್ ಮರಿಕನ
ಪಾಡುವ ಕದತನ | ತಾಳೊಂದ್ ಮರಿಪೇಂಗಿ ||

ಬುಟ್ಟ ಕೂಟೆ ತಂಬೋಂಡ | ಕತ್ತಿ ಮತ್ತ್ ಬೋಂಡಲಾ |
ಮುಲ್ಲೆ ಪೂ ಎಳೆ ಪೊಂಗ | ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ ಕೂ ಬೆಚ್ಚಿ ||
ಕೂ ಬಾಕಿ ಮರ್‌ಚೋಲೆ | ಕೈಬೆಯಿರಿ ಕೊಂಬ್‌ಲ್|
ಕಬ್ಬೆಕ್ಕ್ ಕಡಂದೋಲೆ | ಕಂಬ್‌ಳಿರ ಕಾಯಿಕ್ ||
ಪುಕ್ಕೇವ ಕಡಂದೋಲೆ| ಚಿಂಗೋ ಬಾಳೆ ಮಟ್ಟತ್ |
ಚಿಂಡನೆಲಿ ಕಡಂದೋಲೆ | ತಂದಲೆಕೆರ ಕೊಂಬ್‌ಲ್ ||
ಕೋಂಬಕ್ಕಿ ಕಡಂದೋಲೆ | ಬಂಡುಳಿರ ಕೊಂಬ್‌ಲ್ |
ಮಂಡುಳಿ ಕಡಂದೋಲೆ | ಬಾ ಕಾಡ್ ಬನತ್‌ಲ್ |
ಕೆಂಗಡಮ ಕಡಂದೋಲೆ | ಪಾಟೊಂದ್ ತಿರಿಕನ |
ಕೊಟ್ಟೊಂದ್ ಮರಿಕನ | ಲೆಲ್ಲೇ ಲೇಲೋ ಲೇಲೇಲಾ ||

೧೩
ಚೆಲ್ಲ್ ಪೋಲೆ ಚೇರೋಡೆ | ಚಕ್ಕತ ಚೆರಂಬೋಲೆ ||
ಒಪ್ಪೋಡೆ ಪೊರ್‌ಲೋಡೆ | ಒಪ್ಪ್‌ಕ್‌ಟ್ಟಳೆ ಪೋಲೆ ||
ಚಾಲಿಯಂಡ ನೂಪೋಲೆ | ಮಾಪಟ್ಟ್ ಮಡಿಪೋಲೆ |
ಪಚ್ಚೆಪಟ್ಟ್ ಮೈಪೋಲೆ | ಬೀರಾಳಿ ಕುರಿ ಪೋಲೆ ||
ಕನ್ನಡಿ ನಳಪೋಲೆ | ವಜ್ಜರ ಪರಪೋಲೆ |
ಮುತ್ತ್‌ರ ನುರಿಪೋಲೆ | ತೋಟ ದುಂಬ ಪೂಪೋಲೆ ||
ಬಾಣತ್ ಮೀಪೋಲೆ | ತೂಕ್‌ಲ್ ತಿರಿಪೋಲೆ |
ಕೈಪಕ್ಕೆರ ಮುಳ್ಳೋಲೆ | ಬೊಳ್ಳರಿರ ಬರೆಪೋಲೆ ||
ಕಕ್ಕಟ್ಟ್‌ಲ್ ಕಲ್ಲೋಲೆ | ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟ್ ನೂರೋಳ |
ಏತೇತ್ ಪೆರ್‌ಕಡ್ | ಚೆಲ್ಲ್ ಪೋಲೆ ಚೇರೋಡೆ ||

೧೪
ಲೇಲುಳಿ ಲೇಲುಳಿ ಲೇಲುಳಿ ಲೆಲ್ಲಾ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಅಕ್ಕಂಡ ತಂಗೆರ ಒಪ್ಪಾರ ನೊಟ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇಲಾ |
ಕಣ್ಣ ಚರಟೆರ ಚಿಪ್ಪಾರ ನೋಟ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಬೇಲ್‌ಲ್ ಬೊಳೆರ ಚಾಯೊಮ್ಮ ನೋಟ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ತೋಟತ್ ಕಾಫಿರ ಬೋಜೋಮ್ಮ ನೋಟ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೆ ಲಾ |
ಅಜ್ಜ ಬಟ್ಟಿಕ್ ಚಾಣತ್‌ರೊರಪ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಗ್‌ಡ್‌ಪಳ ಬಾಲಂಗ್ ತಿತ್ತ್‌ರೊರಪ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಉಪ್ಪಳ ಬಾಲಂಗ್ ಎತ್ತ್‌ರೊರಪ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಪೆರುಳ ಪೊಂಗಕ್ ಅವ್ವಂಡೊರಪ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಚಾಯಿಲ್ ನೈಪಕ್ ಕೂಳ್‌ರೊರಪ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಮಕ್ಕಡ ಕೇಳಿಕ್ ಬುದ್ದಿರೊರಪ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಚಾವಳ ಕಾಲಕ್ ಭಕ್ತಿರೊರಪ್ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಅಪ್ಪನೋ ಅವ್ವನೋ ತೊತ್ತ್‌ನಡಕಾ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ದೇವನೋ ದೇವಿನೋ ಬಾಂಗಿ ತುದಿಕಾ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಮನೆಕ್ ಚಿಂಗಾರ ಓಣಿ ತೆರಮೆ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಬಾಡೆಕ್ ಚಿಂಗಾರ ತೂಕ್ ಬೊಳಕೋ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಪಟ್ಟಿಕ್ ಚಿಂಗಾರ ಕಲ್ಲ್‌ರ ಬೋಟಿ ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |
ಕೊಟ್ಟ್‌ಕ್ ಚಿಂಗಾರ ಪಟ್ಟತಿ ಪಯ್ಯು ತಾಲಿ ಲೆಲ್ಲೇ ಲಾ |

೧೫
ಬಾಳೋ ಬಾಳೋ ನಂಗಡ  | ದೇವ ಬಾಳೋ ಮಾದೇವ |
ದೇವಿ ಬಾಳೋ ಮಾದೇವಿ | ದೆಯ್ಯೋ ಬಾಳೋ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ||
ಕೂಡೋ ಬಾಳೋ ಸಂಣ್ಣೂರ | ಪಟ್ಟೊ ಬಾಳೋ ಸೂರಿಯ |
ಭೂಮಿ ಬಾಳೋ ಜಭ್ಭೂಮಿ | ಗಂಗೇ ಬಾಳೋ ತ್ರ್‌ತ ||
ಅಕ್ಕಂಗೊತ್ತ ತಂಗಮ್ಮ | ಕನ್ನಿ ದೇವಿ ಕಾವೇರಿ |
ಈ ಭೂಮಿರ ಮೀದಲ್ | ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡವುಲ್ ||
ನೇರ ಪೋಯಿ ತಾವಲ್ಲಿ | ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಮೋಳ್‌ಲ್ |
ಬೊಂಗೆ ಪಾರೆರೊಳ್‌ಲ್| ಮಮ್ಮಾಯತ್ ಪುಟ್ಟ್‌ಚಿ ||
ತೀರ್ಥಾಯಿ ಒಕ್ಕ್‌ಚಿ | ಕಾಲೋರಾಂಡೆಕ್ಕೋರಮ್ಮ |
ಕನ್ನಿಯಾರ್ ಪೋಕಲ್ | ತೊಲೆಯಾರ್ ಎದ್‌ಪ್‌ಲ್ ||
ಚಂಗರಾಂದಿ ನಾಳಂದ್ |ಈ ತೀರ್‌ತ ಕುಳ್‌ಚಕ್ಕ |
ಈ ಚೆರ್‌ಮನ್‌ಸಂಡ | ಪೊದ್ದ್‌ನ ಶನಿ ಎಲ್ಲ ||
ದೂರ ನೀಂಗಿ ಪೋಕುಲ | ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಪೊದ್ದಲ |
ಅನ್ನತ ನೆಲೆಯಾಪ | ಸತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಪ ||
ಬಾಳೋ ಬಾಳೋ ನಂಗಡ | ದೇವ ಬಾಳೋ ಮಾದೇವ |

೧೬
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಬೆಂದ್‌ಕಳೆಲ್ಲಾ | ಕಾವೇರಮ್ಮೆನ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಬೆಂದ್‌ಕಳೆಲ್ಲಾ | ಬೈತೂರಪ್ಪನ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಬೆಂದ್‌ಕಳೆಲ್ಲಾ | ಇಗ್ಗ್‌ತಪ್ಪನ ಕೊಂಡಾಡಿ  |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಅಜ್ಜಯ್ಯಂಗೆಲ್ಲಾ | ತಂಬೀರಾನನ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಅಜ್ಜಿಯಳೆಲ್ಲಾ | ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ತಾಯವ್ವಂಗೆಲ್ಲಾ | ಪೊವ್ವದಮ್ಮೆನ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಅಣ್ಣಯ್ಯಂಗೆಲ್ಲಾ | ಅಜ್ಜಪ್ಪ ದೇವರ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಅಕ್ಕಯ್ಯಂಗೆಲ್ಲಾ | ಚಾಮುಂಡಿದೇವಿನ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಬಾಲೆಕಾರೆಲ್ಲಾ | ಐಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಪೆರಿಯಯಿಂಗೆಲ್ಲಾ | ಗುರುಕಾರಣನ ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಬಂದಿರ ಬಂದಿರ ಕುಂಞಿಯಳೆಲ್ಲಾ | ಅಪ್ಪವ್ವನ ಕೊಂಡಾಡಿ |

೧೭
ಪರಶಿವಂಡ ಕೊದಿರಾಣಿ ಶಂಕರಿ | ವಿಶ್ವ ಮಾತೆಡ ದಯತ್‌ಲ್ |
ಭರತ ಖಂಡವೋ ಸರ್ವಭಾಗ್ಯತ್ | ಉಕ್ಕಿ ಮೆರೆವಕು ಮಂಗಳಂ ||
ಭರತ ಭೂಮಿಡ ಧರ್ಮ ಗುಣತ್‌ನ | ಧರೆಕ್ ಸಾರ್‌ನ ಶೂರಂಗೂ |
ಭರತ ದೇಶತ್ ಧರ್ಮತುಳ್ಳೋರ್ | ವೀರ ಪ್ರಜೆಯಕ್ ಮಂಗಳಂ ||
ಭರತ ಭೂಮಿಡ ಕಣ್ಣ್‌ನನ್ನನೆ | ಮೆರೆವ ಕನ್ನಡ ನಾಡ್‌ಕೂ |
ಪರಮ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆಡ | ಕರುಣಕ್ಕೆಕ್ಕಲು ಮಂಗಳಂ ||
ಕನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಪುಟ್ಟ್‌ನ | ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕೊಡಗ್‌ಕೂ |
ಕ್‌ಣ್ಣ ಶೂರಂಗ ಪುಟ್ಟಿ ಬಾವಳ | ಪುಣ್ಯವಂತಂಗು ಮಂಗಳಂ ||
ಕನ್ನಿ ಗುಣಮನ ಚಾಯಿಲುಳ್ಳೋರ್ | ಪುಣ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಭೂಮಿಕೂ |
ಪೊಣ್ಣ್ ಧರ್ಮವೋ ಮೆಚ್ಚಿಬಾವಳ | ಪುಣ್ಯವಂತಂಗೂ ಮಂಗಳಂ ||
ನಡ್‌ಪ್ ಉಡ್‌ಪ್ ಕೊಡವ ಪದ್ದತಿ | ಮರೆಯತೆಲ್ಲಾರು ನಡಪುನಾ |
ಅರಿಂಜಿತೆಕ್ಕಾಲು ನಡಂದಂಡುಳ್ಳೋರ್ | ಪುಣ್ಯವಂತಂಗು ಮಂಗಳಂ ||

೧೮
ಲೆಲ್ಲೇ ಲೇಲೋ ಲೇಲೇಲಾ | ತಪ್ಪಿ ಪೋನ ಪಾಟ್‌ನ |
ಪಾಟ್‌ಕೊತ್ತ ಆಟ್‌ನಾ | ತಪ್ಪ್‌ಕೊಪ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯೋಳಿ ||
ತಪ್ಪುಂಡೇಂಗಿ ತಿದ್ಯೋಳಿ | ಮಿಂಞಕ್ ತುದಿಕತಿ |
ಬಯ್ಯಂಜಿ ಪಳೆಯತಿ | ನಾರಾಯಣ ದೇವಂಡ ||
ಕೋಳಿ ಕೊರ ನಲ್ಲಾಲ್ | ಏಳ್ ತೊರೆ ಪೊಮ್ಮಾಲೆ |
ಮುತ್ತ್ ಮಾಲೆ ಲೇಲಾ | ದೇವರ ನೆನತಿತ್ ||
ಮಾಜನಕ್ ತೊತ್ತಿತ್ | ಈ ಪಾಡುವ ಪಾಟ್‌ನಾ |
ಆ ಆಡುವ ಆಟ್‌ನಾ | ಇಕ್ಕಕೊಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕನಾ ||
ಬೆಪ್ಪಕೊಮ್ಮಡ್‌ಪದೋ | ತೊತ್ತಿತ್ ಪಿರಿಯನಾ |
ಆದಿ ಮೂಲ ಲೇಲೇಲೋ | ಲೆಲ್ಲೊ ಲೇಲೋ ಲೇಲೇಲಾ ||

೧೯
ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ | ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ತಾಯಿಕ್ |
ದೇವ ದೇವಿಕೆಲ್ಲಾಕೂ | ಭೂಮಿತಾಯಿ ದೇವಿಕೂ ||
ಭಾರತಾಂಭೆ ದೇವಿಕೂ | ಕನ್ನಡಾಂಭೆ ತಾಯಿಕೂ |
ಅಜ್ಜಿನಜ್ಜಿ ಬಾವಡ್ | ಕೈಮಕ್ಕಕ್ ಪೆರ್‌ಕಡ್ ||
ಕಾಲಕ್ ಸೆರಿಯಾಯಿ | ಮಳೆ ಬೊಳೆಡಾಯಿತ್ |
ಜೀವರಾಶಿ ಎಲ್ಲಾರು | ಚಾಯೋಡೆ ಬದ್‌ಕಡ್ |
ಈ ಪಾಡುವ ಪಾಟ್‌ನ | ಆ ಆಡುವ ಆಟ್‌ನಾ |
ಇಕ್ಕಕೊಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕನ | ಬೆಪ್ಪಕೊಮ್ಮಡ್‌ಪದೋ ||
ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ತಾಯಿನ | ತೊತ್ತಿತ್ ಪಿರಿಯನಾ |
ಆದಿ ಮೂಲ ಲೇಲೇಲೋ | ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ||

ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟ ಪಾಟ್
ಕಮಲೆಯೆ ಕಪಿಲೆಕಲ್ಯಾಣಿಯೆ |
ಕುಮುದಾದೇವಿ ಕೌಬೇರಿ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿಯೇ ||
ವಿಮಲೆಯೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯೇ |
ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯೆ ಪೊಲತ್ ಯೀ ಜಗತ್‌ನ ಸುಗತ್ ||
ಅಂಬಿಕೆ ಸುಗ ಮಾಡ್ ಯೀ ಜಗಕ್ | ಅಂಬಾ ಮಹಜಗ || ಪ ||
ಬಂಬ ರಕ್ಕಸದಂಡ್‌ಯಿಂಜನೀ | ಶುಂಭಶುಂಭ ಸಂಹಾರಿ ಗೌರಿಯೇ   || ಪ ||
ಚಂಡಮುಂಡ ದೈತ್ಯನಾಶಿನಿ | ಚಂಡಿಕೆದೇವಿ ||
ದಂಡ್‌ಲ್ ಮಧುಕೈಟಬರಕೇಳ್ | ಕಂಡ್ ಕೊಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ದುರ್ಗಿ || ಪ ||
ಶಕ್ತಿ ನೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೀ | ನಾಕ್ಷಿ ಭಗವತಿ ನೀ ||
ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ನಾಶಿನಿ | ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್‌ಪೋರ್ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ || ಪ ||
ತಾರಿಣಿ ಮಣಿ ದ್ವೀಪವಾಸಿನಿ | ಮಾರಿ ಮಹಾ ಕಾಳಿ ||
ಹರದಾಸ ತುದಿಪ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ | ಭೈರವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಶಿವೆ || ಪ ||

ಬೊಳಕಾಟ್:
ಹಿಗ್ಗಿ ಬೋಗಿ ಬೋಗಿ ಬೋ! ಹೊ! ಏಹಿ! ಯೊ! ಎಯ್ಯೊ! ಏಹಿ! ಯೊ!
ಹುರ್ ತೂಮ! ಬೋಗಿ ಬೊ ಹೊ! ಓ ಕುಯಿ! ಏಹಿ! ಏಹಿ! ಯೊ!
ಎಯ್ಯೊ! ಏಹಿ! ಯೊ!
ತುಮ್ಮ ದೇವಿ! ದೇವಿತಾ! ಓ! ಏಹಿ! ಯೊ! ಎಯ್ಯೊ! ಏಹಿ! ಯೊ!
ಶಂಭೊ! ಶಿವೊ! ಮಾದೇವೊ! ಓ! ಏಹಿ! ಯೊ! ಎಯ್ಯೊ! ಏಹಿಯೊ!

Leave a Reply