ಪಳಂಗಂಡ ಕೆ. ಚಂಗಪ್ಪ

ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಮೂರ್ನಾಡ್‌ರ ಕಾಂತೂರ್ ಗ್ರಾಮಕಾರಳಾನ ಪಳಂಗಂಡ ಕೆ. ಚಂಗಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಪಿಂಞ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಲ್ ನಲ್ಲ ಪುಡ್‌ತತ್‌ರ ಎಳ್ತ್‌ಕಾರನಾಯಿತ್ ಪರಿಚಯ. ‘ಶಕ್ತಿ’ ಪತ್ರಿಕೆರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಯಿತ್, ಎಳ್ತ್‌ಕಾರನಾನ ಚಂಗಪ್ಪ ‘ಜಮ್ಮನಂಗಡ’ ಪಿಂಞ ‘ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ’ ಕೊಡವ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ ಅದೆಚ್ಚಕೋ ಎಳ್‌ದಿತ್, ಎಚ್ಚಕೋ ಎಳ್ತ್‌ಕಾರಕೂ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡ್‌ತಂಡ್ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಲ್ ಬಲ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್. ಅಪ್ಪ-ಪಳಂಗಂಡ ಎಂ. ಕುಟ್ಟಪ್ಪ; ಅವ್ವ-ಪೊನ್ನವ್ವ(ತಾಮನೆ: ಮಚ್ಚಾರಂಡ). ಇಯಂಗಡ ಮೂಂದ್ ಮಕ್ಕಡ ಸಂಸಾರತ್ ಇವು ಪೆರಿಯವು.

ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಲ್ ಉದ್ಯೋಗತುಳ್ಳ ಇಯಂಡ ನಂಗಡ ಪಾಟ್, ನಂಗಡ ಬದ್‌ಕ್, ಕಿರಗೂರ್‌ರ ಗಂಡ್ ಬೀರಿಯ, ಕೊಡಗ್‌ರ ಗೌರಮ್ಮಂಡ ಕಥೆ ಮೊತ್ತೆ ಪಿಂಞ ಇಂದೇತ್‌ರ ಮಂಗಲ ಪದ್ದತಿ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್‌ಲ್ ಪ್ರಕಟಾಯಿತ್. ಕೊಡಗಿನ ಸುವರ್ಣ ಬದುಕು ಕನ್ನಡತ್ ಬಂದ ಪೇರ್ತ್ ಚಾಯಿರ ಕೃತಿ. ಇದತ್ ಪಂಡೇತ ಕೊಡಗ್‌ರ ಬದ್‌ಕ್ ರೀತಿ-ನೀತಿನ ಕಣ್ಣ್‌ರೆದಿಕೆ ಬಪ್ಪನೆಕೆ ಮಾಡಿತ್. ನಾಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿತ್, ಅವ್ವಯ್ಯಂಡ ಚಾಣ ಮುಕ್ಕ್‌ನ ಮುಂದ್ ಮನೆ, ಅಡಿಗೆ ಒಲೆ, ತೂಕ್‌ನ ಉದಿ, ಬೆದಿಕೆ, ಕಲ್ಲ್‌ರ ಕಕ್ಕಟ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ, ಕೂವ, ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಗೇನ ಬಂದಿತ್, ನಾನೋರ್ ಪಂಡೇತ್‌ರ ಆ ಚುಪ್ಪಿ ಮೂಡಿ ಬದ್‌ಕ್‌ನ ಗೇನ ಬಪ್ಪ್‌ಚಿಟ್ಟ್‌ರ್‌ತ್!
*****

Leave a Reply