ಕೊಡವ ಮಂಗಲ ಭಾಗ – ೪

ಚಾವು ಪದ್ದತಿ
ಅವಶ್ಯ :    ಚಾವುಕ್ ಬೋಂಡಿಯದ್-ಮಣ್ಣ್‌ರ ಬೊಳ್‌ಚ, ಎಣ್ಣೆ, ಕರ್ಪೂರ, ತಿರಿ, ತೀರ್ಥ, ಕನ್ನಡಿ, ಪುಸ್ತಕ, ಬೊಳ್‌ಚ, ಪೂಮಾಲೆ, ತೊಳಸಿ, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ತೆಂಗೆ, ಕತ್ತಿ, ನೆತ್ತಿಕ್ ಪೌನ್, ಪಲಂಬ್, ಚೊಂಬ್ ನೀರ್, ಆಣಕೆ ಮರತ್‌ರ ತಂಡ್, ತಿತ್ತ್‌ಚಟ್ಟಿ, ಪೊಗೆ ಇಡ್‌ವಕ್ ಬಂದ, ಪಣ ಇಡ್‌ವಕ್ ತಟ್ಟೆ, ಚೆರಿಯ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಟ್ಟೆ, ಬೊಳ್‌ತ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಬಾಯಿಕ್ ಬೆಪ್ಪ ಚೋಂದ ಬಟ್ಟೆ ಚೂರ್, ಮಂಡೆ ತುಣಿ, ಪೀಚೆ ಕತ್ತಿ, ಚೇಲೆ, ಬೊಳ್‌ತ ಕುಪ್ಪಿಯ. ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯ, ಸ್ಟೂಲ್, ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್, ಊದ್ ಕಡ್ಡಿ, ರೇಶ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ,ಕಲ್ಲ್ ಉಪ್ಪು.
ತೂಟಂಗಳಕ್ ಬೋಂಡಿಯದ್-ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡ್, ಕೆರ್ಂಜಿ, ಮಂಜಲಕ್ಕಿ, ತೆಂಗೆ, ಕತ್ತಿ, ಕ್ಂಡಿ ಅಲ್ಲೇಂಗಿ ಚೊಂಬು, ಚೆರಿಯದ್+ಬಲ್ಯದ್ ಮಣ್ಣ್ ಕುಡಿಕೆ-2, ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ರ ತೊಂಬುಡ-3, ಮಂಜ ಪೊಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಚರಕ್, ಎಣ್ಣೆ, ಕಜ್ಜಾಯ ಪುಟ್ಟ್-3, ಕೂಪದಿ, ಮಾಂಗೆ ತೊಪ್ಪ್-23, ತೀರ್ಥ, ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ತೆಂಗೆ ನೀರ್, ತೊಳಸಿ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್, ಕಡ್‌ಪತ್ ನಾಳ್‌ಲ್(ಚೊವ್ವಾಚೆ/ಬೊಳ್ಯಾಚೆ) ಚತ್ತಕ ಕರ್ತ ಕೋಳಿ, ನೆತ್ತಿಕ್ ಪತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಪಾವಲಿ, ನಗರತ್ ಮರಣ ಪಟ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಚಾವು ಸಾಗ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ವಾಹನ, ಚಟ್ಟ, ಭಸ್ಮ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಕುಡಿಕೆ ಇನ್ನತದ್ ಬೋಂಡು.

ಮರಣ:
ದಾರೇ ಮರಣ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಆದ್ಯ ಕ್ರಮ. ಕೊಡವ ಎಕ್ಕಲೂ ನೀರ್, ತೆಂಗೆ ನೀರ್ ಇಲ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥತ್‌ನ ಮರಣಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಬಾಯಿಕ್ ಬೂಕ್‌ವ. ಚತ್ತ್‌ಪೋಪ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಕ, ಚತ್ತ್ ಪೋಪಾಂದ್ ಗೊತ್ತಾನಕ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿತ್ ಮರಣಪಟ್ಟವು ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಪೋಚೀಂದ್ ಮನಸ್ಸ್‌ಲ್ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆವದ್ ನಂಗಡ ಧರ್ಮ. ನಾಡ್‌ಲ್ ತೋಕ್‌ಲ್ ಜೋಡ್ ಬೊಡಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಚಾವು ಸುದ್ದಿನ ಅರಿಚಿಡ್‌ವ. ಅದ್ಂಗೇ ಕೊಡವಡ ಮನೆಲ್ ಓರ್ ತೆಂಗೆ, ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥ ಇಂಜಿತೇ ಇರಂಡೂಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ. ತೆಂಗೆ ಒಡ್‌ತಿತ್ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಮರಣಪಡ್‌ವ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಒಡನೆ ಮಾಡಂಡಿಯ ಕಾರ್ಬಾರ್.

ಮನೆಲ್ ವಯಸ್ಸಾನವು ಇಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲತ ಚಾವಕಾಯಿತ್ಂದ್ ಗೊತ್ತಾನಕ ಅಯಿನ ಆಖೇರಿ ಗಳಿಗೆಲ್ ಬಾಡೆಕ್ ಎಡ್‌ಪ. ಕೊಡವಡಲ್ಲಿ ಮನ್‌ಷ್ಯ ಬುದ್ದಂಡ ಕೋಂಬರೆಲ್, ಕಟ್ಟ್‌ಲ್, ಕಡಿಕೆಲ್ ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್‌ವಕಾಗಾಂದ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಾಡೆಕ್ ಎಡ್‌ಪ. ಬಾಡೆಕ್ ಎಡ್‌ಕಂಡುವೇಂಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಂಬಾ ಕಯ್ಯತಾಯಿತ್ ಇಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಚತ್ತ್‌ಪೋಪ ಸ್ಥಿತಿಲ್ ಇರಂಡು. ಬಾಡೆಕ್ ಎಡ್‌ತಿತೂ ಚಾವತೆ ಬದ್‌ಕಿ ಬಪ್ಪದೂ ಇಪ್ಪ. ಬಾಡೆಲ್ ಗೋಡೆರ ಬರಿಲ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಪಲ್ಂಬ್‌ನ ಬಿರಿಚಿತ್, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿತ್ ಓರ್ ಮೆತ್ತೆನೊ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಆಂಡ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಮಂಡೆಯಾಯಿತೂ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಕಾಲಾಯಿತೂ ಬುದ್ದಾಕಂಡು. ಬುದ್ದಾಕ್‌ವಕ ಮೂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ರತ್ತಟಿ ಇರಂಡು. ಪಕ್ಕತ್‌ಲೇ ಕೈಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವನ್ನಕೆ ಒರ್ ತೆಂಗೆ, ಒರ್ ಕತ್ತಿ, ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥ, ಓರ್ ಪೊನ್ನ್ ಚೂರ್ ಬೆಚ್ಚವಂಡು. ಬಯತಾನವು ಆನಕ, ಬಾಡೆಲ್ ಬುದ್ದಾಕಿತ್ ಬಲ್‌ತೆ ಕೆಮಿರಪಕ್ಕ ದೇವಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಯಂಡಿರಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಇಕ್ಕತ್‌ರ ದಿನತ್‌ಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಕರ್ಯ ದುಂಬಾ ಉಳ್ಳಾನಗುಂಡ್ ಕಾಯಿಲಕಾರಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ ಬುದ್ದಾಕಿತಿಪ್ಪ. ಮನೆಲ್ ಪೇರ್ತ್ ವಯಸ್ಸಾನವು ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿತ್, ಆಖೇರಿ ಸಮಯತ್ ಬಾಡೆಕ್ ಎಡ್‌ಪಾನ ಕಾಂಗಲು.

ಚಾವು ಮನೆ:
ಕೊಡವ ಪಂಡ್ಂಜೇ ಚಾವುಕ್ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟಂಡ್ ಬಂದಿತ್. ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಂತಿ ಮೌನತ್‌ನ ಕಾಟುವ. ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆ ಮನಾರತ್‌ರದ್ಂದೂ, ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಕ್ ಕ್ರೀಮಿ ಕೀಟ ಬುದ್ದಿತ್ ಕಾಯಿಲ ಕಸ ತಡ್‌ಪ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ್ಂದೂ ಎಣ್ಣುವ. ಅದಂಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಕಾರ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ದೇವಡ ನೆಲೆಕ್ ಪೋಪಕ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟವ. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಕ ಮೌನ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ್‌ವಾಂದ್ ಓರ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲತೆ ಪಂಡ್ಂಜೇ ನಡಂದ್ ಬಂದ ಪದ್ದತಿ. ಕೊಡವ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಚಾವುಂಜಿ ಮಾದಕೆತ್ತಣೆ, ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಕಣೆ ಇಟ್ಟಂಡ್ ಬಂದಿತ್.  ಅನ್ನನೇ ಚಾವುಕ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಪೋಪ. ಚಾವು ಒಡನೆ ಬಪ್ಪದ್. ದಾರ್‌ಕ್ ಎಕ್ಕ ಚಾವು ಬಂದೆತ್ತ್‌ವಾಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ್‌ಲೆ.  ಓರ್ ಮನೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣಪಟ್ಟದು ಆ ಒಕ್ಕಕ್ ಸಮ್ಮಂಧ ಪಟ್ಟನೆಕೆ ಸಂಸಾರಕಾರ, ಬೆಂದು ಚಾಚೆಕಾರ ಮಾಡಿಯಂಡುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ನ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಚಾವು ಮನೆಕ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ಚಾವು ಸುದ್ದಿ ದುಖ:ತ್‌ರ ಕೂಡೆ ಬಾಳಿ ಬದ್‌ಕ್‌ನ ಓರ್ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಆಖೇರಿ ನಾಳೂ ಆಯಿತಿಪ್ಪ. ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣಪಟ್ಟ ವಿಷಯತ್ ಬೇಜಾರತ್, ಸಂಗಟತ್‌ಲೂ, ತಡ್‌ಪಕಯ್ಯತ ದುಖತ್‌ಲೂ ಇಪ್ಪ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಅರಿವಿಕೆ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಏರ ಸೌಕರ್ಯ ಉಳ್ಳನಕೆ, ಜನ ಬಪ್ಪ ಪೋಪಕೂ ನಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಉಳ್ಳಾನಗುಂಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನ ಚೆನ್ನಂಗೇ ನೇರತ್ ಜನ ಬಂದ್‌ಕೂಡ್‌ವ. ಬೆಂದು, ಚಾಚೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ ನೆರೆಕೆರೆರ, ಸ್ನೇಹಿತಾಂದ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಕೂಡಿತ್ ಮರಣಪಟ್ಟಯಿಂಗಡ ಆತ್ಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಬಯಂದವ. ಅವಶ್ಯ ಬುದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಆಚೇಂಗಿ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಪೇರ್ತ್ ಮೊರಡಲ್, ದುಖ:ತ್‌ರ ಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಂಡ್ ಕಾಂಬ. ಬಂದ್ ಕೂಡ್‌ನ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯತ್ ತಕ್ಕ್ ಪರಂದಂಡ್ ಚಾವು ಎಡ್‌ಕಣೆ ಸಮಯ ದೂಡ್‌ವದೂ ಉಂಡ್.

ಚಾವು ಮನೆಲ್ ವಾಲಗ ಕೂಟಂಡು. ನಗರತ್ ವಾಲಗಕಾರ ಕ್‌ಟ್ಟತಾಂಗ್ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಚಾವು ವಾಲಗ ಇಪ್ಪುಲೆ. ವಾಲಗಕಾರ ಚಾವುಕ್ಂದೇ ಶೋಕತ್‌ರ ಕೊಂಬ್ ಕೊಟ್ಟ್ ವಾಲಗ ಮಾಡ್‌ವ. ಬೇಜಾರತ್‌ರ ರಾಗತ್ ಪಾಟ್-ಕೊಟ್ಟ್‌ಲ್ ಇದ್ ಚಾವು ಮನೆಂದ್ ದೂರಕೇ ಗೊತ್ತಾಪ.  ಚತ್ತ ಮನೆಲ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದೆತ್ತ್‌ನ ಕ್ಷಣ ಆಯಿತಿಪ್ಪ. ಚತ್ತವು ಎನ್ನತದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ ಇರಡ್, ಆ ಮನೆಕ್ ಬಲ್ಯ ನಷ್ಟಾಂದೇ ಎಣ್ಣಲು. ಆ ಮನೆಲ್ ದುಖತ್‌ರ ಮೌನ ಬಂದ್‌ಪೋಪ. ಬಂದವು ಪೋನವು ಚತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಟರಿಂಜಿತ್ ಸಮಾಧಾನ ಪರೆವ. ಎಡೆಲ್ ಮರಣ ಪಟ್ಟಕಂತು ದುಖ: ಇಡೀ ನಾಡ್‌ಕೇ ಪಬ್ಬಿತಿಪ್ಪ. ಬಯತಾಯಿತ್ ಕಣ್ಣ್‌ಮುಚ್ಚ್‌ನಕ ಪರೋಲೆ ಇವು ಚಾಯಿಲ್ ಬಾಳಿ ಬದ್‌ಕ್‌ಚಿ. ಸಂಸಾರೋಡೆ ಪೊಲಂದಿತ್ಂದ್ ಕೊಂಡಾಡ್‌ವ.

ಚಾವು ಮನೆರೊಳ್‌ಲ್:
ಚಾವು ಮನೆಲ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಮಣ್ಣ್‌ರ ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಚಾವು ಕೂಟ್‌ಲೇಂಗಿಯೂ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಒಡ್‌ತ ತೆಂಗೆರ ಒಡೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಕಿತ್ ಅದತ್ ತಿರಿ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಚಾವುರ ಮೂಡ್‌ರ ಪಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಿತಿರಂಡು. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಡ ಪೋಟೋತ್‌ನ ಮರ್‌ಚಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮನೆರೊಳ್‌ಲ್ ಚಾವುರ ವಾಸನೆ ತಟ್ಟತನ್ನಕೆ ಚಾಂದ್, ಬಂದ, ಊದ್ ಕಡ್ಡಿರ ಪೊಗೆ ಇಟ್ಟಿಂಡಿರಂಡು. ಬಾಡೆಲ್ ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಅದ್‌ಲ್ ಒರ್ ಚರಟೆನ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಬೂಕಿತ್ ತಿರಿ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಅಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಚಾವುರ ಪಕ್ಕತ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ತೆಂಗೆ ನೀರ್‌ನ ಒರ್ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯಕ್ ಬೂಕಿತ್ ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲೆ ತೊಳಸಿ ಕೊಡಿನ ಕೂಟಿತ್ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಪಕ್ಕತ್ ಆಣ್ ಚತ್ತಕ ಪೊಣ್ಣ್, ಪೊಣ್ಣ್ ಚತ್ತಕ ಮಕ್ಕ ಮರಿಯ, ಖಾಸ ಸಂಸಾರಕಾರ ಕೂಡೆ ಮಂಡೆ ಬಿರಿಚಿಟ್ಟಂಡ್ ಅಳ್‌ಕಂಡು. ಪೊಣ್ಣಾಳ ಇಲ್ಲೆ ಆಣಾಳ ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಆಪಚ್ಚಕ್ ಬೊಳ್‌ತ ರಂಗ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟವಂಡು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾವಕ ಮನೆಕಾರ ನಲ್ಲ ರಂಗ್‌ರ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಇಂಜಕೋ ಆಪಚ್ಚಕ್ ಬೆರಿಯ ಬೊಳ್‌ತ ರಂಗ್‌ಕೊತ್ತ ಬಟ್ಟೆನ ಮಾತಿಯೋಂಡು. ಚತ್ತನೆಕೆ ಸುದ್ದಿ ಅರ್ಂಜಿತ್ ಜನ ಬಪ್ಪ. ಅಯಿಂಗಕ್ ನೋಟ್‌ವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಂಡು. ಸಂಸಾರಕಾರಡ ಕೂಡೆ ತಕ್ಕ್ ಪರಂದಿತ್ ಸಮಾಧಾನ ಪರೆವಕ್ ಬುಡಂಡು.

ಚಾವುರ ಮೀದ ವಲ್ಂಜಿ ಅಳ್‌ಕತನ್ನಕೆ ಪನೆ ಮರತ್‌ರ ತೊಪ್ಪ್‌ಲ್(ನಗರತ್ ಪುಂಡತ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ರ ಗಾಳಿ ಆಟ್‌ವಾತ್‌ಲ್) ವಲ್ಂಜಿ ಆಟಿಯಂಡಿರಂಡು. ಆಣಾಳ ಪೊರ್‌ಮೆ ಬಂದಯಿನ ನೋಟಿಯಂಡ್ ಚತ್ತವಂಡ ವಯಸ್ಸ್, ಚತ್ತ ವಿಷಯ ಪರಂದ್‌ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾನಕ ಪೇಪರ್‌ಕಾರ, ಟಿವಿಕಾರ, ರೇಡಿಯೋಕಾರ ಬಪ್ಪಕ ಆಯಿಂಗಕೂ ಏರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್‌ತಿತ್, ಫೋಟೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಟಕ ಕೊಡ್‌ಪಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಂಡು. ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ದಫನ ಮಾಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಅನುಕೂಲ ನೋಟಿತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ ಸುದ್ದಿ, ಜಾಹೀರಾತ್ ಇಡ್‌ಚಿಡಲು. ಚಾವು ಮನೆಕ್ ಬಂದಯಿನ ದಾರೂ ತಕ್ಕಾರ ಮಾಡುಲೆ. ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪದ್, ಕಾಲ್ ಕತ್ತ್‌ವಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಇಲ್ಲೆ. ಆಚೇಂಗಿ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಕೈಕುಲ್‌ಕ್‌ವದ್, ಹಲೋ ಎಣ್ಣ್‌ವ ತಕ್ಕಾರ ಕಾಂಬ. ನಗರತ್ ಚಾವು ಮನೆರ ಎದಿಕೆ ಚೆರಿಯ ಶಾಮಿಯಾನ ಇಡ್‌ಚಿಡಂಡು. ಬಂದವು ಅಳ್‌ಪಕ್ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಶಾಮಿಯಾನ ಇಕ್ಕಕ್ಕ ಸುಮಾರಾಯಿತ್ ಚಾವು ಮನೆರ ವಿಳಾಸ ತೇಡಿಯಂಡ್ ಪೋಪಕ ಗುರ್‌ತ್ ಪುಡಿಪಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಂಡುಂಡ್.

ನಾಡ್‌ಲೂ ಪೇಟೆಂಜ ಶಾಮಿಯಾನ ಕೊಂಡಾಪ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್, ಕುರ್ಚಿ ಇಡ್‌ವದ್ ಕಾಂಬ. ಬಂದವು ಬೆದ್‌ಲ್ ನಿಕ್ಕತೆ, ನಳತ್ ಚಾವು ಎಡ್‌ಕಣೆ ಅಳ್‌ತಂಡ್ ಇಪ್ಪಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತ್ ಇಪ್ಪ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಯಿತ್ ದೂರತ್ ಚತ್ತಿತ್ ಚಾವುನ ನಾಡ್‌ಕ್ ಕೊಂಡ್ ಪೋಪಕ ನಗರತ್‌ರ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ, ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡತ್‌ರ ಬರಿಲ್ ಚೆನ್ನ ನೇರ ಚಾವು ಬೆಪ್ಪದೂ ಉಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಚೆರಿಯ ಶಾಮಿಯಾನ ಇಡಂಡು. ಜನಕ್ ಅಳ್‌ಪಕ್ ಚೆನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯೂ ಬೋಂಡಿಚಾಪ. ದೂರತ್ಂಜ ಮಕ್ಕ ಮರಿಯ ಬರಡ್ಂದ್ ಒಂದ್ ದಂಡ್ ದಿನಕೆತ್ತಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆರ ಶೀತ ಯಂತ್ರತ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ದಫನ ಮಾಡ್‌ವ. ಅಕ್ಕಲೂ ಪಕ್ಕತ್‌ರ ಸಮಾಜ, ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡತ್‌ರ ಬರಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಜನಡ ದರ್ಶನಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್‌ವದುಂಡ್.

ಬೊಡಿ ಬೆಪ್ಪ.
ಸುಮಾರ್ ಊರ್‌ಲ್ ಮನೆಲ್ ದಾರೇಂಗಿ ಮರಣ ಪಟ್ಟಕ, ಸುದ್ದಿ ಅರಿಚಿಡ್‌ವಕ್ ಜೋಡ್ ಬೊಡಿ ಬೆಪ್ಪ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಪೋನ್ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಪರೀತ ಉಳ್ಳಾನಗುಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಪೋನ್‌ಲೇ ಅರಿವಿಕೆಯಾಪ. ಊರ್‌ಲ್ ವಯಸ್ಸಾಯಿತ್ ಇಂದ್ ನಾಳೆ ಎಣ್ಣ್‌ವ ಸ್ಥಿತಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ವಿಷಯತ್ ಬೊಡಿಸದ್ದ್ ಕೇಟಕ ಈ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್, ಇಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಪಟ್ಟಿತಿಕ್ಕೂಂದ್ ಮನೆಕಾರ/ಊರ್‌ಕಾರ ಇಲ್ಲೆ ಕೇರಿಕಾರ ಪರ್ಂದವ. ಬೈಟ್ ನೇರಲ್ಲತ ನೇರತ್ ಇಲ್ಲೆ ಪೊಲಂಜತಿಕ್ ಪೋನ್ ಬಂದಕ, ಚಾವು ಸುದ್ದೀಂದೆ ಗೇನ ಮಾಡಿತ್ ಪೋನ್ ಎಡ್‌ಪದೂ ಕೆಯ್ಯುವ. ಕಾಯಿಲ ಬುದ್ದವು, ಬದ್‌ಕ್‌ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮೀಂದ್ ಎಣ್ಣುವಚ್ಚಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯಿತಿಂಜಕ, ಚಾವು ಸುದ್ದಿಕಾಯಿತ್ ಕಾತ್ ನೋಟ್‌ವದೂ ಆಯಿಪೋಪ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯತ್‌ನ ಪೋನ್ ಮಾಡಿತೇ ಅರಿಂಜವದ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಾವುನ ಮನಿಯಂಡ ಮೂಲಕ ಅರಿಚಿಡ್‌ವ ಪದ್ದತಿ ಸುಮಾರ್‌ಕ್ ನಿಂದೇ ಪೋಯಿತ್. ಚಾವು ಅರಿಚಿಡ್‌ವಕ್ ಬಪ್ಪಯಿಂಗಕ್ ನೆಲ್ಲ್, ಒಣಕ್ ಮಳು ಇನ್ನತಾನ ಕೂಟಿತ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಡ್‌ಪದೂ ಇಂಜತ್. ಇನ್ನತ ಪದ್ದತಿ ಇಕ್ಕ ಕಣ್ಮರೆ ಆಯಂಡ್ ಉಂಡ್.

ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಚಾವು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಕ ಬೇಲ್ ಪಣಿಯೋ, ತೋಟ ಪಣಿಯೋ, ಬೋರೆ ಪಣ ನಡ್ಂದಂಡಿಂಜಕ ಅದ್‌ನ ಊರ್‌ಕಾರ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಚಾವು ಮನೆಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಮಾಡಂಡಿಯ ಕ್ರಿಯೆನ ನೋಟ್‌ವ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಜ್ಜಣತ್‌ರ ಮೀದ ಇಲ್ಲೆ ಬೈಟಾಪಕ ಅಥವಾ ಬೈಟ್ ಮರಣಪಟ್ಟಕ ಆ ದಿನ ಧಪನ ಮಾಡ್‌ವದ್ ಪೆರ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅಯಿಂಡ ಸ್ವಂತ ಬೆಂದ್‌ಕ ಸಂಸಾರಕಾರ ಬರಂಡೂಂದ್ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಧಪನ ಮಾಡ್‌ವ. ಚತ್ತ ದಿನತ್‌ರಂದ್ ಚಾವುನ ದಫನ ಮಾಡತೆ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಮಾಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಅಂದ್ ಚಾವುನ ಕುಳಿಪ್‌ಚಿಡುಲೆ. ನಗರತ್‌ಲೂ ಚಾವು ಸುದ್ದಿ ಕೇಟದು ಸ್ವಂತಕಾರ ಒಡನೆ ಪೋಪ. ಅಂದೇತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ ಪೋಕತೆ, ಚಾವುರ ಕಾರ್ಯಕ್ ಕೂಡ್‌ವ. ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಚಾವು ಎಡ್‌ಕಣೆ ಜನ ನೋಟ್‌ವಕ್ ಬಂದಂಡಿಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೈಲಾಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್, ಮರಣಪಟ್ಟ ಒಕ್ಕತ್‌ನ ಧೈರ್ಯತ್ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ಮಾಡ್‌ವ. ಪಣಕಾಸ್ ಸಹಾಯತ್ಂಜ ತೊಟ್ಟಿತ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಒತ್ತೋರ್ಮೆನ ಕಾಟ್‌ವ.

ಚಾವು ಕೂಟ್‌ವ:
ಚತ್ತಂದ್ ದಫನ ಮಾಡ್‌ಲೇಂಗಿ ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಬೈಟ್ ಚಾವುನ ಕೂಟ್‌ವಂಡು. ಬದ್‌ಕಿತಿಪ್ಪಕ ಕೊಡ್‌ಪ ಮರ್ಯಾದಿರನೆಕೆ ಚತ್ತದೂ ಚಾವು ಕೂಟಲ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಚಾವು ಸುದ್ದಿ ಕ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಜನ ಚಾವು ನೋಟ್‌ವಕ್ ಬೈಟಾಕಣೆಯೂ ಬಂದಂಡಿಪ್ಪ. ಬೈಟ್ ಎಣ್ಣಕ ಸುಮಾರ್ ನಡ್‌ಪಾದ್ರೆ ನೇರತ್, ಜನ ಬಪ್ಪದ್ ಕಮ್ಮಿಯಾನದು ಚಾವುನ ಕ್ರಮಪೋಲೆ ಕೂಟಂಡು. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಹಾಲ್‌ಲ್ ದಕ್ಷಿಣ-ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಾಯಿತ್ ಒರ್ ಪಲ್ಂಬ್‌ನ ಮರ್‌ಚಿ ಬಿರ್‌ಚಿತ್ ಚಾವುನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ ಮಂಡೆಯಾಯಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬುದ್ದಾಕ್‌ವ. ಚಾವ್‌ರ ಮೂಡ್‌ರ ರಂಗ್‌ನ ಪಾಳಾಕತನ್ನಕೆ ಬೆಪ್ಪಕ್ ಮೂಡ್‌ಕ್ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯತ್‌ನ ಮುಚ್ಚ್‌ವ. ಆ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯ ಮೂಕ್‌ಕ್ ಪಡತನ್ನಕೆ ಚೆರಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಚೂರ್ ಬೆಕ್ಕಲು. ಒರ್ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಚಾವುನ ಕಾಂಗತನ್ನಕೆ ಮುಚ್ಚ್‌ವ. ಚಾವುರ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಿತ್ಯಾಂದೆಕೆತ್ತಣೆ ಉಬ್ಬತನ್ನಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತುಣಿಲ್ ಕಲ್ಲ್ ಉಪ್ಪು ಕಟ್ಟ್‌ವ. ಚಾವುರ ಪಕ್ಕತ್ ಚಾಂದ್ ಪೊಗೆ, ಊದ್ ಕಡ್ಡಿ ಪೊಗೆ, ಬಂದ ಪೊಗೆ ಇನ್ನತಾನ ಇಟ್ಟಿತಿರಂಡು.

ಇರ್‌ಲೂಡಿ ಮನೆಕಾರ, ಊರ್‌ಕಾರ, ಸ್ವಂತ ಬೆಂದುವಳೂ ಚಾವ್ ಪಾರಕಾಪಕ್ ಬಂದಿತಿಪ್ಪ. ಚಾವ್ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್‌ವದ್ ಸಹ ನಡ್‌ಪ. ಆಚೇಂಗಿ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಚಾವು ಪಾರಕಾಪವು ಮನೆರ ಎದಿಕೆ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಬರಿಲ್ ಬೈಟೂಡಿ ಕೂಡಿತಿಪ್ಪಕ, ಕುಡಿಪವು ಕಳ್ಳ್ ಕುಡಿಪ. ಸಮಯ ಕಳಿಯೋಕ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಳಿಪದೂ ಮಾಡ್‌ವ. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಜಾಗ ಉಳ್ಳನೆಕೆ ಚೆನ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಮುಚ್ಚಿತ್ ವರ್‌ವ. ಪಕ್ಕತ್‌ರ ಮನೆಕಾರ ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಫಿ, ಇಲ್ಲೆ ಕೂಳ್, ಕರಿನ ತಿಂದಿತ್ ಬೈಟ್ ಕಯಿಪ. ಪೊಲಂಜತಿಕ್ ಪುನ ಚಾವುನ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ ಪದ್ದತಿ ಸುರುವಾಪ.

ಚಾವು ಪೊರಡಿಚಿಡ್‌ವ:
ಪೊಲಂಜತಿಕ್ ಸೂರ್ಯ ಪುಟ್ಟ್‌ವಾಂಗ್ ಮುಪ್ಪಡೆ, ಕಾಕೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೂತ್‌ಡ್‌ವಾಂಗ್ ಮಿಂಞ ಮನೆರ ಓಣಿಲ್ ಆಯಿರ ತಿರಿ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮನೆರ ಬರಿಲೇ ಬೆಪ್ಪ. ಒರ್ ಬಾಳೆತಟ್ಟೆಲ್ ಚೆನ್ನ (ಲೆಕ್ಕ ಇಡತೆ) ತಿರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಕಿತ್ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಚಾವುರ ಎದಿಕೆಕ್ ಪೋಯಿತ್, ಓಣಿಕ್ ತಿರಿ ಬೆಪ್ಪೀಂದ್ ಎಣ್ಣಿತ್, ಕೊಡಿ ಬಾಳೆ ಎಲಕಂಡತ್ ಮೂಂದ್ ಕೂಳ್ ಮುದ್ದೆನ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಓಣಿಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಆ ಬಾಳೆತಟ್ಟೆ ತಿರಿ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮೂಂದ್ ಕೂಳ್ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿತ್, ಒಂದಾನ ಕೂಳ್‌ರದೇ ಬೊಳ್‌ತದ್, ಇಂಞೊಂದಾನ ಮಸಿ ಕಲಕ್‌ನ ಕರ್ತದ್, ಮೂಂದನೆಯ ಮುದ್ದೆನ ಕುಂಕುಮ ಕಲಕ್‌ನ ಚೋಂದ ರಂಗ್‌ರ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿತಿರಂಡು. ಮನೆಲ್ ನೆಲ್ಲ್‌ರ ಕೂಳಿಪೊರಿ ಪೊರಿಕಂಡು. ನಗರತ್ ಇನ್ನತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರಾನ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪ. ಅದ್‌ನಗುಂಡ್ ಮಾಡ್‌ವದಿಲ್ಲೆ.

ಪೊಲಾಕ ಓಣಿಕ್ ತಿರಿ ಬೆಚ್ಚದು ಚಾವುನ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಂಜಿ, ಬೈಟ್ ಚಾವುಪಾರ ಇಂಜವು ಪಿಂಞ ನೆರೆಕೆರೆಕಾರ ಬಂದವು ಕೂಡಿತ್ ನೇತಿಯಂಡ್ ಪೋಯಿತ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಇಳ್‌ಜಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲೆ ಮರತ್‌ರ ಪಾರ್, ಇಲ್ಲೆ ಬೆಂಚಿರ ಮೇಲೆ ಬುದ್ದಾಕಿತ್, ಚಾವು ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಾನ ಕಾಂಗತನೆಕೆ ಮರೆ ಮಾಡಿತ್ ಬಟ್ಟೆ ಪುಡಿಪಕ್ ದಂಡ್ ಮೂಂದಾಳ್‌ಕ್ ಎಣ್ಣಿತ್, ಚಾವುನ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡಂಡು. ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣತ್ ಮನೆ , ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಲ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲತಾಂಗ್ ಮನೆರೋಳ್‌ಲೇ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡಲು.  ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಾಂಗ್ ಮುಪ್ಪಡೆ ಚಾವುಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜ ತೇಕಂಡು. ಚತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಗಲ ಕಯಿಂಜಿತುಂಡೇಂಗಿ, ಮಕ್ಕ ಮರಿ ಉಂಡೇಂಗಿ, ಪೆರಿಯ ಮೋಂವ ಚತ್ತವಂಡ ಗಡ್ದ ಕೆರ್‌ಕಂಡು. ಇಲ್ಲತೆ ಪೋಚೇಂಗಿ ಆಣೇ ಆಡ್ ಪೊಣ್ಣೇ ಆಡ್, ಚಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀರ್ ಬೂಕ್‌ವದ್ ಕ್ರಮ. ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಬಟ್ಟೆಲ್ ತ್ಟಿತ್ ನೇತಿಯಂಡ್ ಬಂದಿತ್ ಚಾವು ಕೂಟ್‌ವ ಜಾಗತ್ ಚಾವುನ ಪೊರಡ್‌ಚಿಡಂಡು. ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತಾನದು ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸದ್ಯಕ್ ಕೌಂಚಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಚಾವುನ ಮನೆರ ಒಳ್‌ಲ್ ಬಾಡೆಲ್, ಇಲ್ಲೆ ಪೊರ್‌ಮೆ ಕಯ್ಯಾಲೆಲ್ ಕೂಟ್‌ವಲು.

ಚಾವು ಕೂಟ್‌ವ ಜಾಗತ್ ಚಾವುನ ಬೆಚ್ಚಿತಾನದು ಆಣಾಳ್ ಚತ್ತಿತುಂಡೇಂಗಿ ಅಮಕ್ಕ, ಪೊಣ್ಣಾಳ್ ಚತ್ತಿತುಂಡೇಂಗಿ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಕೂಡಿತ್ ಚಾವುನ ಪೊರಡ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಕಟ್ಟ್‌ರ ಎತ್ತರಕ್ ಸೆರಿಯಾಯಿತ್ ಉದ್ದತ್‌ರ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟ್‌ನ ಕೂಟಿತ್ ಚಾವು ಕೂಟ್‌ವಕ್ ಜಾಗ ಮಾಡ್‌ವ. ಪೂರ್ವಕ್ ಮೂಡಾಯಿತ್, ಉದ್ದಕ್ ಬುದ್ದಾಕಂಡು. ಮಂಡೆಕ್ ಎತ್ತರತ್‌ರ ಮೆತ್ತೆ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಚತ್ತವು ತಾಂಗಿ ಬುದ್ದಂಡನೆಕೆ ಮಾಡಂಡು. ಆಣಾಚೇಂಗಿ ಬೊಳ್‌ತ ಕುಪ್ಯ, ಚೇಲೆ, ಪೀಚೆ ಕತ್ತಿ, ಮಂಡೆತುಣಿಯಾಯಿ ಪೊರ್‌ಡ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಚಾವುನ ಚುಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಕುಪ್ಯತ್‌ನ ಮರ್‌ಚಿತ್ ಇಡಂಡು. ಕುಂಡ್‌ಕ್ ಇಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಕುಪ್ಯತ್‌ರ ಪಾಳೆನ ಬಲತೆ ಬರಿಕ್ ತಿರ್‌ಕಿತ್ ಕೂಟಂಡು. ನೆತ್ತಿಕ್ ಕುರಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ನೆತ್ತಿರ ನಡುಲ್ ಒರ್ ಪೌನ್‌ನ ಪತ್ತ್‌ಚಿಡಂಡು. ನೆತ್ತಿಕ್ ಪೌನ್ ಪತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಬಾಳೆ ತೊಂಬಕೆನ ಪೊಳ್‌ಚಿತ್ ಅದ್ಂಡ ಕರೆನ ಬಳಸ್‌ವ. ನಗರತ್ ಗೋಂದ್‌ನ ಇಡ್‌ವ. ಪೊಣ್ಣಾಳಾಚೇಂಗಿ ಇಟ್ಟಂಡ ಜಾಕೀಟ್‌ನ ಮರ್‌ಚಿತ್ ಇಡಂಡು. ಮಂಡೆಕ್ ವಸ್ತ್ರ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ಚತ್ತ ತಡಿ ಮರಕಟ್ಟಿ ಪೋನದು ಅದ್ ಅನ್ನನೇ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಕೈನ ಎದೆರ ಕೊಡಿಲ್ ಬೆಪ್ಪನ್ನಕೆ ಮಾಡಿತ್, ದಂಡೂ ಕೈರ ಮೊಟ್ಟ್ ಬೆರತ್‌ನ ಬಟ್ಟೆ ಚೂರ್‌ಲ್ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ಅನ್ನನೆ ದಂಡೂ ಕಾಲ್‌ರ ಮೊಟ್ಟ್ ಬೆರತ್‌ನ ಬಟ್ಟೆ ಚೂರ್‌ಲ್ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ಕೈರಲ್ಲಿ ಎದೆಲ್ ಕನ್ನಡಿ, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ಪುಸ್ತಕ್‌ತನೊ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಬಾಯಿಕ್ ಚೋಂದಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿತ್ ದಂಡ್ ಕಿರಿನ ಕೂಟಿತ್ ಮುಚ್ಚಂಡು. ಬಾಯಿ ತೊರಂದ್ ಪೋಕತನ್ನಕೆ, ಉಟ್ಟಿ ಮಂಡೆ, ತಾಡಿ ಕುಟ್ಟ್‌ರ ಅಡಿಕಾಲೆ ಒರ್ ಬಟ್ಟೆ ಚೂರ್‌ಲ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ಚಾವು ಕೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಕ್ ಚೋಂದ ಬಟ್ಟೆನ ಮೇಕಟ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟಂಡು.

ಮನೆಂಜ ದೂರತ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಮೆ ಜಾಗತ್ ಚತ್ತಕ ಚಾವುನ ಮನೆರ ಬಾಡೆಲ್ ಬೆಪ್ಪನ್ನಕೆ ಇಲ್ಲೆ. ಕಯ್ಯಾಲೆಲ್ ಬೆಕ್ಕಲು. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಚೇಂಗಿ ಬೋರೆ ಜಾತಿಯ ಚಾವುನ ಮುಟ್ಟತೆ ಪೋಚೇಂಗಿ ಬಾಡೆಲ್ ಬೆಕ್ಕಲು. ಬೋರೆಯವು ಮುಟ್ಟಿತುಂಡೇಂಗಿ ಕೈಯ್ಯಾಲೆಲ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಪೆತ್ತಿತ್ ಚತ್ತ್‌ಪೋನಕ, ಕುಂಞಿ ಬದ್‌ಕಿತುಂಡೇಂಗಿ, ಏದ್ ಮನೆಲ್ ಚಾವು ಕೂಟಿತ್ ಆ ಮನೆಕ್ ಕುಂಞಿನ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಪೋಕಂಡು. ಒರ್ ಮನೆಲ್ ಚತ್ತಿತ್ ಇಂಞೋರ್ ಮನೆಲ್ ಚಾವು ಕೂಟ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಚತ್ತ ಮನೆಲ್ ಚಾವುನ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಚಾವು ಕೂಟ್‌ವ ಮನೆಲ್ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡಂಡು.

ಮಂಗಲ ಕಯ್ಯತ ಬಾಲೆಕಾರ, ಬಾಲೆಕರ್ತಿಯ ಚತ್ತ್ ಪೋಚೇಂಗಿ ಅಯಿಂಗಕ್ ಚಾವು ಎಡ್‌ಪಕ ಬಾಳೆ ಮಂಗಲ ಮಾಡ್‌ವ. ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಚಾವು ಪೊರಡಿಚಿಡ್‌ವಕ, ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟದು ಮೂಂದಾಳ್ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮಂಗಲತ್ ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವನೆಕೆ, ಮೋಳ್ ಕೇತತೆ, ಕ್ದಕ್ ತಾತಿತ್ ತೆರ್ಮೆ ಕೈಲ್ ಮಂಡೆಕೊಮ್ಮ, ನಿಪ್ಪ್‌ಕೊಮ್ಮ ಮಡ್‌ಕೊಮ್ಮ, ಇನ್ನನೆ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಕಯಿಪ ಪದ್ದತಿ ಮಾಡಂಡು. ಪೊಣ್ಣ್ ಚತ್ತ್‌ಪೋಚೇಂಗಿ ವಡಿಯ ಒರ್ ಬೊಳ್ಳಿರ ಚೀಲ ಪಣತ್‌ನ ಪೊಣ್ಣ್‌ರ ಮೊಲ್ಕಟ್ಟ್‌ಕ್ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ಮಂಗಲಾಕತಯಿಂಗಕ್ ದಫನ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಚಾವುನ ಪಟ್ಟಿಕ್ ಎಡ್‌ಪಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕಂಬ್‌ರ ಕೂಡೆ ಮಂಗಲ ಕಯಿಪ. ಬಾಳೆ ಕಂಬ್‌ಕ್ ಚಿಂಗಾರ ಮಾಡಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವ.

ನೀರ್‌ಕ್‌ಳಿವ:
ಚಾವು ಕೂಟಿತಾನದು, ಚತ್ತವಂಡ ಪೊಣ್ಣ್ ಇಲ್ಲೆ ಚತ್ತವಡ ವಡಿಯ, ಇಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕತ ಚಾಚೆಕಾರ ಚತ್ತಯಿಂಗಕ್ ಎಳಿಯವು ಎಲ್ಲಾ ನೀರ್‌ಕ್ ಇಳಿಯಂಡು. ಚರಟೆನ ಬೊಳ್‌ಚಪೋಲೆ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ತಿರಿ ಬೆಚ್ಚಂಡ್ ನೀರ್‌ಕ್ ಇಳಿಯುವವು ಪೋಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ತಿರಿನ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಓಣಿಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಪದ್ದತಿ ಗೊತ್ತುಳ್ಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚೆಂಬ್‌ಲ್ ನೀರ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಅದ್‌ಲ್ ಮಾಂಗೆತೊಪ್ಪ್ ಬೆಚ್ಚಂಡ್, ನೀರ್‌ಕ್ ಇಳ್ಂಜಯಿಂಡ ಮಂಡೆಕ್ ಮಾಂಗೆತೊಪ್ಪ್‌ಲ್ ನೀರ್ ತಳಿಕಂಡು. ಚರ್‌ಟೆ ಬೊಳ್‌ಚತ್‌ನ ಓಣಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬರಂಡು. ಚತ್ತಯಿಂಗಕ್ಂಜಿ ಎಳಿಯಯಿಂಗ ಒರ್ ಬೊಳ್‌ತ ಮುಂಡ್ ಕೆಟ್ಟಿಯವಂಡು, ನಿಪ್ಪ್‌ಕ್ ಒರ್ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ನಿಪ್ಪ್‌ತುಣಿಯಾಯಿತ್ ಇಟ್ಟವಂಡು. ಮನೆಲ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಸ್ವಂತಕಾರ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಜಾಕೀಟ್ ಇಡತೆ(ವಯಸ್ಸಾನವು ಮಾತ್ರ ಜಾಕೀಟ್ ಇಡತೆ ಇಪ್ಪ) ಪೊಡಿಯ ಉಡ್‌ತಂಡ್ ನಿಪ್ಪ್‌ಕ್ ತುಣಿ ಇಟ್ಟವಂಡು. ನೀರ್‌ಕ್‌ಳಿಂಜ ಪಿಂಞ ಮಂಗಲಾನಯಿಂಗ ಚತ್ತಿತುಂಡೇಂಗಿ ಜೋಡ್ ಬೊಡಿ, ಮಂಗಲಾಕತಯಿಂಗ ಚತ್ತಕ ಒತ್ತೆ ಬೊಡಿ ಬೆಕ್ಕಂಡು.

ಚಾವುಕ್ ಮುರಿ:
ಚಾವುಕ್ ಮುರಿಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡ್. ಚತ್ತವಂಡ ಸ್ವಂತ ಚಾಚೆಕಾರ ಚಾವುಕ್ ಮುರಿ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಕಂಡು. ಆಣಾಳಾಚೇಂಗಿ ಪಂಚೆಕ್ಂದ್ ದಂಡರೆ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದತ್‌ರ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆ ಎಡ್‌ತ ಪೋಂಡು. ಪೊಣ್ಣಾಳಾಚೇಂಗಿ ಪೊಡಿಯಕ್ಂದ್ ಅಂಜರೆ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದತ್‌ರ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಮುರಿಯಾಯಿತ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಂಡು. ಮನೆರ ಪಕ್ಕತ್ಂಜ ಮುರಿ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪಕ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಆ ಮುರಿನ ಮಂಡೆಲ್ ಬೆಚ್ಚವಂಡು. ನಾಡ್‌ಲ್ ವಾಲಗಕಾರ ಮನೆಕಂಡಿಂಜ ಮನೆರ ಮೊಟ್ಟ್‌ಕೆತ್ತಣೆ ವಾಲಗ ಉರ್‌ಪಿಯಂಡ್ ಪೋಪದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್‌ವ. ಮುರಿಬಟ್ಟೆನ ಒಕ್ಕಕಾರ ಕೇಟಂಡ್ ಚಾವುರ ಬರಿಲ್ ಬೆಪ್ಪ. ಪಂಡ್ ಮುರಿಕ್ ಪಚ್ಚಡ ಬಟ್ಟೆನ ಎಡ್‌ಪಂಜತ್. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಲ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಮುರಿಯಾಯಿತ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪ.

ಚಾವುರ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪ:
ಚಾವು ಕೂಟಿತಾನದು ಉಳ್ಳಯಿಂಗ ಬಂದಯಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರೂ ಚಾವುರ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪ. ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಆಯಿತೂ ಮೇಂಗೈ ಕ್ದಾಯಿತೂ ಕೈನ ಎದೆಕ್ ಮುಟ್ಟ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ತಾಂಡ ಎದೆಕ್ ವಾಪಾಸ್ ಮುಟ್ಟ್‌ಚಿಟ್ಟವಂಡು. ಇನ್ನನೆ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಮಾಡಂಡು. ಚಾವುಕ್ ಬಂದಯಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರೂ ಚಾವುರ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಕಂಡು. ಚಾವುರ ಪಕ್ಕತ್ ಬೆಚ್ಚ ತಟ್ಟೆಂಜ ತೊಳಸಿ ಕೊಡಿಲ್ ಚಾವುರ ಬಾಯಿಕ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಚಾವುಕ್ ಬಂದಯಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಾವುರ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಮರಣ ಪಟ್ಟಯಿಂಡ ಆತ್ಮಕ್ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕ್‌ಟ್ಟಡ್ಂದ್  ಬಯಂದವ. ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ತಿತಾನದು ಎದೆನ ಮೇಂಗೈಲ್ ತೊಟ್ಟಂಡ್ ತೆರ್‌ಮೆ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪ. ಚಾವುಕ್ ಬಂದವು ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ತಿತಾನದು ಚಾವು ಪಣ ಇಡ್‌ವ. ಚತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಚಾವು ಕ್ರಿಯೆಕೂ, ಮಾದ ಕಾರ್ಯಕೂ ಕೈಲಾಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‌ವದೇ ಪಣ ಇಡ್‌ವ ಕ್ರಮಾಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ. ಒಮ್ಮಕೇ ಚತ್ತ್‌ಪೋನಯಿಂಡ ಕುಟುಂಬತ್‌ಲ್ ಖರ್ಚಿಕ್ ಪಣ ಕೂಡಡ್ಂದ್ ಪಣ ಇಡ್‌ವಾನ ರೂಡಿ ಮಾಡಿತಿಕ್ಕು. ಅದ್ ಇಂದೂ ನಡಂದ್‌ಬಂದಿತ್. ಚತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಸ್ವಂತ ಭಾಗಕಾರ, ಒಕ್ಕಕಾರ ಪಣ ಇಡುಲೆ.

ದಫನಕ್ ತಯಾರಿ:
ಚಾವು ಕೂಟಿತ್ ಆನದು ನಾಡ್‌ಲ್ ಚಾವು ದಫನತ್‌ರ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ಕ್ ಇಳಿವ. ಮನೆರ ಎದಿಕೆ ಕತ್ತಿ, ಮತ್ತ್, ಗುದ್ದಲಿ ಇನ್ನತಾನೆಲ್ಲ ಕೂಟಿತ್ ಊರ್‌ರ ಪೆರಿಯವು ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಪೊರಡುವ. ಮನೆರ/ಪಟ್ಟಿರ ಬರಿಲ್ ಚೆನ್ನ ಒಣಕ್ ಪುಳ್ಳಿ ಕೂಟಿತ್ ತಿತ್ತ್ ಇಡ್‌ವ. ಅದಂಗ್ ಬಂದ ಕೂಟಿತ್ ಪೊಗೆ ಇಡ್‌ವ. ಅದ್ ಚಾವು ಎಡ್‌ಕಣೆ ಕತ್ತಿಯಂಡಿಪ್ಪ. ತೂಟ್ಂಗಳತ್‌ನ ಸುಮಾರಾಯಿತ್ ಚಾವು ಬಪ್ಪಕ ಮಾತ್ರ ಮನಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಅಕ್ಕಾಕಣೆ ಕಾಡ್ ಕೂಡಿಯಂಡ್ ಇಪ್ಪ. ಚಾವು ಚುಡ್‌ವಕೋ, ಪೂಪಕೋಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಊರ್‌ಕಾರ ತೂಟ್ಂಗಳತ್‌ರ ಕಾಡ್ ಕೆತ್ತಿತ್, ಜಾಗ ಮಾಡ್‌ವ. ಪೂಪದಾಚೇಂಗಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಆರಡಿ ಮೂಂದಡಿ ಕುಂಡ್ ತೋಡುವ. ಚುಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಅದೇ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಚೆರಿಯ ಕುಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ ಪುಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತುವ. ಪುಳ್ಳಿ ಕುಟ್ಟೆ ಅಡಕುವಕ್ ಆರಡಿ ಎತ್ತರತ್‌ರ ನಾಲ್ ಕಂಬ್, ಅಡ್ಡಕ್ ಉದ್ದಕ್ ಬೆಪ್ಪಕ್ ನಲ್ಲ ಮರತುಂಡ್ ಕೆತ್ತುವ. ತೂಟ್ಂಗಳರ ಜಾಗತ್‌ಲೋ, ತೋಟತ್‌ಲೋ ಓರ್ ಮರ ಬೂಕ್‌ನಕ ಅದ್ಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಪುಳ್ಳಿನ ಕೆತ್ತಿತ್ ಒಡ್‌ತಿತ್ ಕೋಪುಳ್ಳಿ ಸಮೇತ ಚಾವು ಚುಡುವಲ್ಲಿಕ್ ಕಡತುವ. ಮನೆಂಜ ಚೆನ್ನ ಒಣಕ್ ಪುಳ್ಳಿನೋ ಕೊಂಡ್‌ಬಪ್ಪ. ಚಾವುನ ಚುಡುವದಾಚೇಂಗಿ, ಸುಮಾರ್ ದಂಡ್ ಅಡಿ ಇಲ್ಲೆ ದಂಡರೆ ಅಡಿ ಅಂತರತ್ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಯ ನಾಲ್ ಆಳುದ್ದ ತೀನ್‌ನ ಚೌಕಾಕಾರತ್ ಕುತ್ತಿತ್ ವರ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಆಂಡ ಒಳಿಯ ನಾಲ್ ಕುಟ್ಟೆನ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಒರ್ ಜೋಡಿ ಪುಳ್ಳಿನ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಸುಮಾರ್ ಓರ್ ಆಳುದ್ದ ಎತ್ತರತ್ ಕುತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ತೀನ್ ಅಪ್ಪರಿಪ್ಪರ ಅನ್ಂಗತನ್ನಕೆ ಒರ್ ಬಲ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳ್ಳಿನ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು.

ಇದ್‌ನೆಲ್ಲಾ ಊರ್‌ಕಾರ ಕೂಡಿತ್, ಆಳಬಾಳ ಇಂಜಕ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಮಾಡ್‌ವ. ನಗರತ್ ಪಕ್ಕತ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಗಾರಕ್ ಪೋಪ ನೇರತ್‌ನ ಅರ್ಂಜಿತ್ ವ್ಯವಹರಿಚಿಡಂಡು. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ವಾರತ್‌ರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಪೊಲಾಕ 7 ಗಂಟೆಂಜಿ ಬೈಟಾಪಕ 6 ಗಂಟೆಕೆತ್ತಣೆ ತೊರಂದಿತಿಪ್ಪ. ಅದ್ಂಡ ಕ್ರಮ ಎಂತಾಂದೆಲ್ಲ ಅರಿವ. ಮಿಂಞಲೇ ಪೋಯಿತ್ ಚತ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರತ್‌ನ ಸಮ್ಮಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಎಣ್ಣ್‌ನಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರ ಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿಂಜಿ ಕೊಂಡ್‌ಬರಂಡು. ರಜ ದಿನ ಆನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ ಚತ್ತಕ ಅಲ್ಲಿಂಜ ಮರಣ ಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆನ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಕಾಟಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರತ್‌ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಕ್ ಚಾವು ಸಾಗ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟ ವಾಹನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಯೋಂಡು.

ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ತೂಟ್ಂಗಳತ್ ಪುಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತುವಕ್/ಕುಂಡ್ ತೋಡುವಕ್ ಪೋನವು ಮನೆಕ್ ಬಂದಿತ್ ಚಾವುರ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಚಿತ್ ಚಾವು ಕಡ್‌ತ್‌ವಕ್ ಕುರ್ಚಿ ಪಿಂಞ ಬೋರೆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಚಾವು ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪಕ್ ಕುರ್ಚಿರ( ಜೂಕ್ಂಗಟ್ಟ್) ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಓರ್ ಮರತ್‌ರ ಕೈ ಉಳ್ಳ ಕುರ್ಚಿನ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಮಂಡೆ ಬರಿಲ್ ಒರ್ ಪುಂಡತ್‌ನ ಒಡ್‌ತಿತ್ ಕಮಾನ್ ತರ ಮಾಡಿತ್ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮೇಕಟ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟ್‌ವಂಡು. ಕುರ್ಚಿರ ಕಾಲ್‌ರ ಅಡಿಲ್ ದಂಡ್ ಉದ್ದ ಬಡಿಯತ್‌ನ ಇಟ್ಟಿತ್ ನಾಲಾಳ್ ನಿಪ್ಪ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ನೀತಿಯಂಡ್ ಪೋಪಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪನೆಕೆ ಕಟ್ಟಿತಿರಂಡು. ಇದ್ ಓರ್ ತರತ್ ಜೂಕ್ಂಗಟ್ಟ್. ಚಾವುರ ತಡಿ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪಕ ಜಾರಿ ಪೋಕತನೆಕೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ಬಟ್ಟೆರ ನೆರಿಯ ಮಾಡಿತ್ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ಪುಂಡತ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ವಾಟೆರ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿತ್, ಎದಿಕೆ ಬಾಳೆಕಂದ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್, ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಅದ್ಂಡ ಕೊಡಿಯ ಪೋತಿತಿರಂಡು. ಆದ್ಂಡ ಓರೋರ್ ಕಡ್ಡಿರ ಕೊಡಿಕ್ ಕಜ್ಜಾಯ, ಮುಂಡ್ರತ್ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್‌ನ ಕೆಟ್ಟಿತಿಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಕಡೆಲ್ ನಲ್ಲಮಳು ತೊಪ್ಪುನ ಕೆಟ್ಟಿತಿಪ್ಪ. ನಗರತ್ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ. ಕುರ್ಚಿರ ಬೆನ್ನ್‌ಕಾಲೆ ದಂಡ್ ವಾಟೆ ಇಲ್ಲೆ ಪುಂಡಪೊಳಿನ ಕೊಡಿಯ ಎದ್‌ಕೆ ಬರಿಕ್ ಬಪ್ಪನ್ನಕೆ ಬಾಂಗ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಆಂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಡ್ಡಕಾಲೆ, ಮರತ್‌ರ ಕೋಲ್, ಪುಂಡ ಇಲ್ಲೆ ವಾಟೆ ಕಡ್ಡಿನ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಆಕಾಶಕ್ ಚಾವು ಮರೆ ಆಪನ್ನನೆ ಚೋಂದ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟ್‌ವ. ಇದಂಗ್ ಚಾವು ಕೂಟ್‌ವಲ್ಲಿ ಮೇಕಟ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟ್‌ನ ಚೋಂದ ಬಟ್ಟೆನ ಉತ್ತಿತ್ ಕೋಂಡ್‌ಬಂದಿತ್ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ನಗರತ್ ಚಾವು ಕೊಂಡ್ ಪೋಪ ವಾಹನತ್‌ರ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ದತಿ ಚುರ್ಂಗಿತ್ ನಡ್‌ಪ. ಚಾವುಕ್ ಆಪಚ್ಚಕ್ ಪೂವ್ ಇಟ್ಟಿತಿಪ್ಪ.

ಅವಶ್ಯ ಪಟ್ಟದ್:
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ತಳಿಯಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಕ್‌ನ, ಚಾವುನ ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಸಾಗ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿರಿನ ತಿತ್ತ್‌ಕ್ ಇಲ್ಲೆ, ಕುಂಡ್‌ಕ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯತ್‌ನ ಬಯ್ಯಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಬರಂಡು. ತೂಟ್ಂಗಳಕೆತ್ತಣೆ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ದಕೂ ಚೆಲ್ಲ್‌ವಕ್ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ(ಸಮೇಯತಕ್ಕಿ) ಮಾಡಿತ್ ಚಾವು ಕೂಟ್‌ನ ಕಟ್ಟ್‌ರಡಿಲ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಸಮೇಯತಕ್ಕಿಲ್, ಅಕ್ಕಿ, ಕೂಳಿ ಪೊರಿ, ನೆಲ್ಲ್, ಕಡು ಪಿಂಞ ಮಂಜ ಇದ್‌ನೆಲ್ಲ ಮೇಕಿತಿಪ್ಪ. ಮಣ್ಣ್‌ರ ಕೊಡ, ಕೋಳಿ ಇನ್ನತಾನ ಕೂಟಿತ್ ಚಾವು ಕಟ್ಟ್‌ರ ಅಡಿಲ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಕ್ ಸಹ ಇನ್ನತದೇ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯತ್‌ನ ಕೂಟಿಯೋಂಡು.

ಚಾವುನ ಚುಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಒಂದರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದತ್‌ರ ನಾಲ್ ನಾಲ್ ಬಾಳೆ ಪಟ್ಟೆನ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮಕ್ ನೆಜ್ಜಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಆಂಡ ಮೇಲೆ ಉಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ಉಮ್ಮಿರ ಮೇಲೆ ತಿತ್ತ್‌ಕಂಡ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಉದಿರನ್ನತ ತೂಕಲ್‌ಲ್ ಕತ್ತ್‌ಮೂಡೆ ಮಾಡಂಡು. ಚಾವು ಎಡ್‌ಪಾಂಗಿಂಜಿ ಮಿಂಞ ಒರ್ ಕುಡಿಕೆಲ್ ಉಮ್ಮಿ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಆಂಡೊಳ್‌ಕ್ ತಿತ್ತ್‌ಕಂಡ ಇಟ್ಟಿತ್, ಒರ್ ವಾಟೆರ ಇಲ್ಲೆ ಆಣಕೆ ಗಿಡತ್‌ರ ತಂಡ್‌ನ ಒಡ್‌ತಿತ್ ಮೂಂದ್ ಕಾಲ್ ಕವಡೆರ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿತ್ ಆಂಡ ತುದಿಲ್ ಕವಡೆಕ್ ಕುಡಿಕೆನ ಚಿಕ್ಕ್‌ಚಿಟ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಚಾವುರ ಎದ್‌ಕೆ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಓರ್ ಆಣಕೆ ಗಿಡತ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ವಾಟೆರ ತಂಡ್‌ರ ತುದಿನ ಮೂಂದ್ ಭಾಗ ಪೋಲೆ ಒಡ್‌ತಿತ್ ಅದ್ಂಡ ಮಧ್ಯ ಒರ್ ತೆಂಗೆ ವಡೆನ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಎಣ್ಣೆಬೂಕಿತ್, ತಿರಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟ್‌ತ್ತಿರೋಂಡು. ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಚಾವು ಕೊಂಡ್ ಪೋಪಕ ಕೂಟ್‌ಕಾರ ಒಬ್ಬೊ ಇದ್‌ನೋ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಕ್ ಪುಳ್ಳಿಕಡ್ಡಿ ಕೂಟಿತ್, ತಿತ್ತ್ ಕೆಡತನೆಕೆ ನೋಟಿಯಂಡ್ ಇರಂಡು. ತೆಂಗೆತಿರಿ ಬೆಪ್ಪಕ್ ಆಣಕೆ ಇಲ್ಲೆ ಪುಂಡ ಅಥವಾ ವಾಟೆರ ತಂಡ್‌ನೇ ಬಳಸುವ. ಈತರ ಮಾಡಿಬೆಚ್ಚಂಡ್ ಬೊಳ್‌ತ ಕೊಡೆನ, ತೆಂಗೆ ತಿರಿನ ಪಕ್ಕತ ಚಾಚೆಕಾರ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಚಾವುರ ಎದ್‌ಕೆ ನಿಂದವಂಡು. ಚಾವು ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪಕ ಸ್ವಂತಕಾರ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಪಚ್ಚತ್‌ನ ಚೆಲ್ಲ್‌ವಕ್ ಪುಡ್‌ಚವಂಡು. ನಗರತ್ ಬಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿರ ತೊಂದರೆಕ್ ಕತ್ತ್ ಮೂಡೆ ಮಾಡುಲೆ.

ಚಾವು ಎಡ್‌ಪ:
ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚೋರೆ ಸಮ್ಮಂಧಕಾರ ಎಲ್ಲಾರೂ ಬಂದದು ಊರ್, ನೆರೆಕಾರ, ಒಕ್ಕಡ ಸಮ್ಮತ ಪೋಲೆ ಕೇಪಂಜಿ ಚಾವುನ ಪಟ್ಟಿಕ್ ಎಡ್‌ಪ. ಊರ್‌ಕಾರ/ಏರಿಯಾಕಾರ ಇಲ್ಲೆ ಸ್ವಂತಕಾರ ಚಾವುನ ಪೊರ್‌ಮೆ ಎಡ್‌ತಿತ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್‌ನ ಜೂಕ್ಂಗಟ್ಟ್‌ಲ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪಕ ಏದೇ ರೀತಿಲೂ ಕಟ್ಟ್ ಜಾರತನೆಕೆ, ಚಾವು ಮರಿಯತನೆಕೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಪ್ಪನೆಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿತ್ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚಾವುರ ಬಾಯಿಕ್ ಆಖೇರಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಹಾರಗೆಯ್ಯುವಕ್ ಕಾಕುವ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾವುಕ್ ಬಂದವು ಎಲ್ಲಾರು ಚಾವುರ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಪಣ ಇಡತವು ಪಣ ಇಡ್‌ವ. ತಡ ಆಯಿತ್ ಬಂದಯಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಾವು ಮರ್ಯಾದಿ ಕೆಯ್ಯುವ. ಆ ಜಾಗಕ್ ಬಂದೆತ್ತುವಾಂದ್ ಅರಿವಿಕೆ ಮಾಡ್‌ನಯಿಂಗಕ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಚೆನ್ನ ನೇರ ಚಾವು ಎಡ್‌ಕತೆ ಕಾತ್ ನೋಟುವ. ಮರಣ ಪಟ್ಟಯಿಂಡ ಸಂಸಾರಕಾರಡ ದುಖ: ಏರಿತ್ ಕಣ್ಣ್‌ಲ್ ನೀರ್ ದುಂಬುವ, ಮರಣಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಂಜಿ ದೂರ ಆಪಾಂದೆಣ್ಣಿತ್ ಮೊರಡುವ. ಊರ್‌ಕಾರ ಚಾವುನ ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಕೊಂಡ್ ಪೋಪಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುವ. ಚತ್ತಂವ ದಾರ್‌ಕೇಂಗಿ ಋಣ ಬಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿತುಂಡೇಂಗಿ ಅದ್ ತ್ರಂಡೂಂದ್, ನೋಟ್-ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೂಡ್‌ನ ಪಣತ್‌ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಚೆಲ್ಲುವ. ಚೆಲ್ಲ್‌ನ ಪಣತ್‌ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್‌ನ ಆಳ ಬಾಳ, ಕೊಂಬು-ಕೊಟ್ಟ್ ವಾಲಗಕಾರ, ಆಂಜವ. ಬಾಳೆಪಟ್ಟಿಲ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಮಾಡ್‌ನ ಕತ್ತ್‌ಮೂಡೆನ ಉದಿರನ್ನತ ತೂಕಲ್‌ಲ್ ತಿತ್ತ್‌ಕಂಡ ಇಟ್ಟಂಡ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಮೋಂವೊ/ಸಮ್ಮಂಧಕಾರ ಬೊಳ್‌ತ ಪಂಚೆ ಉಡ್‌ತಂಡ್, ಶರ್ಟ್ ಇಡತೆ, ನಿಪ್ಪುಕ್ ತುಣಿಲ್ ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪ.

ಕೊಡವಡ ಚಾವುನ ಕೊಡವಳೇ ಎಡ್‌ಪ. ದಾರೂ ವಾರೀಸ್‌ದಾರ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ, ಕೊಡವಳೇ ಇಲ್ಲತ ಊರ್‌ಲ್ ಮರಣಪಟ್ಟಕ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್‌ಮೆತ್‌ರವು ಚಾವು ಎಡ್‌ಪ. ದಂಡಾಳ್ ಮಿಂಞಲ್ ದಂಡಾಳ್ ಬಯ್ಯಲ್, ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳವು ಸಹಾಯಕೊತ್ತಿತ್ ನಿಪ್ಪ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಚಾವುನ ಎಡ್‌ಪಕ ಜೋಡ್ ಬೊಡಿ ಪೊಟ್ಟ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ನಗರತ್ ಇದ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಂಡಿಲ್ಲೆ. ಚಾವು ಪೊರಡುವಕ ತೆಂಗೆ ತಿರಿ, ಕೊಡೆ, ಸಮೆಯ ಎಡ್‌ತಯಿಂಗ ಚಾವುರ ಮಿಂಞಲಿರಂಡು. ಮನೆರ ಪಟ್ಟಿಂಜಿ ದಾಟ್‌ವಾಂಗ್ ಮಿಂಞ ಚಾವುನ ನೇತಿತ್ ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತ್ ಆಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಮಕ್ಕ, ಸಂಸಾರಕಾರ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತ್ ಚಾವುನ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ತಿರ್‌ವಕ ಚಾವುಕ್ ನಿಪ್ಪ್ ಇಲ್ಲೆ ಕೈ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಜೂಕಿತ್ ಚಾವು ಮನೆನ ನೋಟತನ್ನನೆ ಬೆನ್ನ್‌ಟ್ಟಿತ್ ತೂಟ್ಂಗಳತ್‌ರತ್ತಟಿ ಚಾವುನ ಪೊರ್ತಂಡ್ ನಡ್‌ಕಂಡು. ಅಕ್ಕ ಮನೆರ ಮೊಟ್ಟ್‌ಲ್ ಒರ್ ಕಂಜಿ ಕೊಡತ್‌ನ, ಕಂಜಿ ಸಮೇತ ಕುಕ್ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚಾವುರ ಮಿಂಞಲ್ ವಾಲಗಕಾರ ಪೋಂಡು. ಬಯ್ಯಲ್ ತೆಂಗೆ ತಿರಿ ಪೋಂಡು. ಅನ್ನನೆ ಬಯ್ಯಲ್ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲ್‌ವವು, ಪೂವ್‌ನ ಬಿರಿಂಜಿತ್ ಚೆಲ್ಲ್‌ವವು ತೂಟ್ಂಗಳಕೆತ್ತಣೆ ಚೆಲ್ಲಿಯಂಡ್ ಪೋಂಡು. ಪುಂಡ, ಮರತ್‌ರ ಕವಡೆಲ್ ಇಲ್ಲೆ ವಾಟೆಲ್ ಮಾಡ್‌ನ ಕೊಡೆನ ಚಾವುರ ಬೆಂಬರತ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ ದಾರೇಂಗಿ ಒಬ್ಬೊ ಕೂಡೆ ಪುಡಿಚಿತಿರಂಡು.

ಮನೆಂಜಿ ತೂಟ್ಂಗಳ ಇಲ್ಲೆ ಕೇಕಳಕೆತ್ತಣೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಚಾವುನ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಅಡಿಲ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ವಡಿಯ ಇಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣ್, ಇಲ್ಲೆ ಚಾಚೆಕಾರ, ಚಾವುಕ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ಕಾಲ್ ಕುತ್ತಿತ್ ಚಾವುಕ್ ಕೈ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ನಗರತ್‌ಲ್ ಸಹ ಈ ಕ್ರಮ ಮಾಡಿತೇ ಮಾಡಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಚಾವುನ ಅಡಿಕ್ ಉಳುಪುಲೆ. ಚಾವು ಪೊರ್‌ತ ವ್ಯಾನ್‌ನ ಇಲ್ಲೆ ವಾಹನತ್‌ನ  ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ವ್ಯಾನ್‌ರ ಒಳ್‌ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವ. ನಾಡ್‌ಲ್ ಈ ಚಾವು ಬೆಚ್ಚ ಜಾಗತ್‌ಲೂ ಮಾದಂದ್ ಎಡೆ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಪೊರಿಯಕ್ಕಿನ, ಅಕ್ಕಿನ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯ ತಿಂದಿತ್ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟವ. ಪೋನ ಬಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ಕಡು ಪುಟ್ಟಿತ್ ಪಚ್ಚೆ ಪರ್ಂದಿತ್ ತಂಪಾಯಿತ್ ಇಪ್ಪನ್ನಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ದಕ್ ನೆಲ್ಲ್ ಪುಟ್ಟಿತ್ ಬೊಳೆ ಬೊಳ್ಂದಿತ್ ಕೂಳ್ ಕೊಡ್‌ತಂಡಿಪ್ಪಾಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ್.

ಚಾವು ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಎತ್ತ್‌ನದು ಅದ್ಂಗಾಯಿತ್ ಎಡ್‌ತ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ ಕುಂಡ್‌ರ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆ ಅಡ್‌ಕ್‌ನ ಪುಳ್ಳಿರ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತ್ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಿತ್, ಕುಂಡ್‌ರ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆ ಪುಳ್ಳಿರ ತಾಕ್ ಕುಟ್ಟೆರ ಮೇಲೆ ಮಂಡೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್, ಕಾಲ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್‌ಕಾಯಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು.

ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಕಳತ್ ಇಲ್ಲೆ ತೂಟ್ಂಗಳತ್ ಕಾರ್ಯತ್‌ನೆಲ್ಲ ಚತ್ತವಂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡಂಡು. ಕುಳಿಕ್ ನಿಪ್ಪವು ನೀರ್‌ಕ್‌ಳಿಯುವ ಪದ್ದತಿ. ಇದಾನದು ಕೊಡ ಎಡ್‌ಪ. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್‌ವಂವೊ ಕೊಡ ಎಡ್‌ಪಯಿಂಗಡ ಕೈ ಬೆರಕ್ ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ರ ಮೊಯಿರ ಮಾಡಿತ್ ಇಡಂಡು. ಮಂಡೆಕ್ ಗರಿಕೆಪಿಲ್ಲ್‌ರ ಚೆರಿಯ ಚೆರಿಯ ತೊಂಬ್‌ಡ ಮಾಡಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ವಡಿಯ/ಪೊಣ್ಣ್, ಮೋಂವ, ಮೈಮ, ಇಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕತ ಚಾಚೆಕಾರ ಕೊಡ ಎಡ್‌ಪ ಪದ್ದತಿನ ಮಾಡಂಡು. ಕುಳಿಕ್ ನಿಪ್ಪಯಿಂಗ ಮಂಗೊಡ ಎಡ್‌ಕಂಡು. ಬಾಕಿ ದಂಡಾಳ್ ಕ್ಂಡಿ ಕೊಡ, ತೆಂಗೊಡ ಎಡ್‌ಕಂಡು. ಮಂಗೊಡ ಎಡ್‌ಪಯಿಂಗ ಮಿಂಞಲ್ ಇರಂಡು. ಆಂಡ ಬಯ್ಯ ಕ್ಂಡಿ ಕೊಡ ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ತೆಂಗೊಡ ಎಡ್‌ತವು ಪೋಂಡು. ಕೆಲವು ಜಾಗತ್ ಮಂಗೊಡತ್ ಮೂಂದ್ ಮಾಂಗೆ ತೊಪ್ಪು, ಕ್ಂಡಿ ಕೊಡತ್ ಮೂಂದ್ ಮಾಂಗೆ ತೊಪ್ಪು, ತೆಂಗೊಡತ್‌ರ ತುದಿನ ಪಾರ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಒರ್ ಮಾಂಗೆ ತೊಪ್ಪು ಬೆಪ್ಪದುಂಡ್. ಆಚೇಂಗಿ ಕೆಲವು ಜಾಗತ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡತ್‌ಲೂ ಒರೋರಂದ್ ಮಾಂಗೆ ತೊಪ್ಪ್‌ನ ಬೆಪ್ಪದುಂಡ್.

ಕೊಡ ಎಡ್‌ತಂಡದು ಅಯಿಂಡ ಮಂಡೆರ ಕೊಡಿಯ ಸುಮಾರ್ ಪತ್ತ್ ಅಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದತ್‌ರ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಮರೆ ಮಾಡ್‌ವನೆಕೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ ಮಿಂಞಲೊಬ್ಬ, ಬಯ್ಯಲೊಬ್ಬ, ನೇತಿ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್, ಮಧ್ಯತೊಬ್ಬ ಕೋಲ್‌ಲ್ ಬಟ್ಟೆನ ಕೊಡಿಕ್ ನೇತಿ ಪುಡ್‌ಚವಂಡು. ಇದಂಗ್ ಮೇಮಾಡಿಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ. ಕೊಡ ಎಡ್‌ತವು ಚಾವುಕೂ, ಕುಂಡ್‌ಕೂ, ಇಲ್ಲೆ ಪುಳ್ಳಿಕೂ ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತ್, ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಂಡು. ಒರೋರ್ ಸುತ್ತಾನನ್ನಕೆ ಒಕ್ಕಕಾರನೊಬ್ಬ ಕತ್ತಿಲ್ ಮಂಗೊಡಕ್ ಚೆರಿಯ ತೂತ್ ಮಾಡಂಡು. ನೀರ್ ಚೆಲ್ಲಿಯಂಡಿಪ್ಪ. ಕೊಡ ಎಡ್‌ತಯಿಂಗ ಮಾಂಗೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್ ಸುತ್ತ್ ನೀರ್ ತಳ್‌ಚಂಡ್ ಬರಂಡು. ಕೊಡತ್ಂಜಿ ಚನ್ನ ಚನ್ನಂಗ್ ನೀರ್‌ನ, ಚಾವುಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಮಾಡ್‌ನ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯತ್ ಬೂಕಂಡು. ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತಾನದು ಮಂಗೊಡತ್‌ನ ಚಾವುರ ಮಂಡೆರ ಪಕ್ಕ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಮುಟ್ಟ್‌ಕುತ್ತಿತ್ ದಂಡ್ ಕುರಿ ಕಾಟಿತ್ ಮೂಂದನೆ ಕುರಿ ನೆಲಕ್ ಕುಕ್ಕಂಡು. ಕ್ಂಡಿ ಕೊಡತ್‌ನ ಚಾವುರ ಕಾಲ್‌ರಲ್ಲಿ ಬಲತೆ ಬರಿಲ್ ಕೌಂಚಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿರುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ತೆಂಗೊಡತ್‌ನ ಕಾಲ್‌ರಲ್ಲಿ ಎಡತೆ ಬರಿಲ್ ಒಡ್‌ಕಂಡು. ಪಕ್ಕತ್‌ಲ್ ಚತ್ತವಂಡ ಪೊಣ್ಣ್ ಇಂಜಕ ಅವಡ ಕೈಬಳೆನ ಒಡ್‌ತಿತ್, ನೆತ್ತಿರ ಕುಂಕುಮ ಕುರಿನ ತಿಕ್ಕಿತ್ ಕರ್ತಮಣಿನ ಉತ್ತಿತ್(ಪೊನ್ನ್‌ರದಲ್ಲ-ಗಿಲೀಟ್‌ರದ್) ಒಡಿಯಂಡ ಚಾವುರ ಮೇಲೆ ಇಡಂಡು. ಪೊನ್ನ್‌ರ ಮಾಲ್, ಬಳೆ, ಮೂಕೋರಡ್, ಓಲೆ ಇನ್ನತದ್ ಇಂಜಕ ಉತ್ತಿತ್ ಬೆಚ್ಚವಂಡು.

ಅದಾನದು ಪಲಂಬ್ ಕೂಡ್‌ನನೆಕೆ ಚಾವುರ ಪೊರಪಾಡ್‌ನ, ಉಡ್‌ಪ್ ತೊಡ್‌ಪ್, ಮಾಲ್ ಮಟತ್‌ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಿತ್, ಬರಿ ಮೇಲ್‌ಕ್ ಚೆನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ ಬುಡುವ. ಮಾಲ್‌ಮಟತ್‌ನೆಲ್ಲ ಕೂಟಿ ಬೆಚ್ಚವ. ನೆತ್ತಿರ ಪೌನ್‌ನ ಎಡ್‌ತಿತ್, ಬದಲ್‌ಕ್ ಪಾವಲಿ ಪತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅದಾನದು ಒಕ್ಕಕಾರ ಚಾಚೆ ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ತಾಯವ್ವ, ಅಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕವ್ವ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ, ಬಾವಯ್ಯ ಇನ್ನನೆ ಕಾಕಿಯಂಡ್, ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ತೆರ್‌ಮೆ ಕೈಲ್ ಕಟ್ಟ್‌ರಡಿಯ ಕೈ ಕೊಡ್‌ತಂಡ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ದಾಟ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಇದ್ ಆಪದು ಚಾವುನ ಮರ್‌ಚಿತ್ ಇಡ್‌ವ. ಬಾಯಿರ ಚೋಂದ ಬಟ್ಟೆನ ಎಡ್‌ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಳ ಮಂಜ ಎಣ್ಣೆನ ಕೈಲ್ ತೇಚಂಡ್ ತೆರ್‌ಮೆ ಕೈ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಮಂಡೆಂಜಿ ಕಾಲ್‌ಕೆತ್ತಣೆ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜ ತೇಕಂಡು. ಕನ್ನಡಿನ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಚಾಡಿರುವ. ಕುರಿ ಉಂಡೆನ ತಿತ್ತ್‌ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ರ್‌ವ.

ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚಾವುನ ಪುಳ್ಳಿರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕ್ ಮಂಡೆಯಾಯಿತೂ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ ಕಾಲಾಯಿತೂ ಊರ್‌ಕಾರ/ ಕೇರಿಕಾರ ಇಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾಕಾರ ಕೈಕ್ ಕೈ ಕೂಡಿತ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟನ್ನನೆ ಮಾಡಿತ್, ಪುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟುವ. ಅದಾನದು ಪೊಣ್ಣ್, ಇಲ್ಲೆ ವಡಿಯ, ಇಲ್ಲೆ ಮೋಂವೊ, ಇಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕತ ಚಾಚೆಕಾರ ಮನೆಂಜಿ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದ ತಿತ್ತ್‌ಕಂಡ ಕೂಟಿತ್ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟ ತಿತ್ತ್‌ಲ್ ಓರ್ ಕೊಳ್ಳಿನ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಪುಳ್ಳಿಕ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಿತ್ ಆದ್ಯ ಎದೆರ ಬರಿಕೂ, ಮಂಡೆರ ಬರಿಕೂ, ಕಾಲ್‌ರ ಬರಿಕೂ ತಿತ್ತ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ತಾಕ್ ಕುಟ್ಟೆನ ತೀನ್ ಕುತ್ತ್‌ನಾಂಡ ಒಳಿಯ ನಾಲ್ ಬರಿಕಾಲೆ ಅಡ್‌ಕಿತ್ ಚಾವುನ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿತ್, ಕ್ದಕಾಲೆ ಚರ್‌ಟೆ, ಒಣಕ್ ಪುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ತಿತ್ತ್‌ನ ಕತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಕೂಡೆ ಬೋರೆ ಚನ್ನ ಒಣಕ್‌ಪುಳ್ಳಿ ಕೂಟಿತ್ ತಿತ್ತ್‌ನ ಜೋರ್ ಕತ್ತ್‌ವನೆಕೆ ಮಾಡುವ. ಪಲಂಬ್‌ಲೋ, ಗೋಣಿತಾಟ್‌ಲೋ, ಚಾವು ಕೊಂಡ್‌ಪೋನ ಪಲಂಬ್‌ನ ತುಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ ನಲ್ಲೋಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜುವ. ತಿತ್ತ್ ಸುತ್ತೋಡೆ ಸುತ್ತ್ ಕತ್ತ್‌ನನೆಕೆ ಬಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಪುಳ್ಳಿನ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೂ ಒಟ್ಟಿತ್ ಕೂಟುವ. ನೆಯ್ಯಿ, ಎಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಾನ ಬೂಕುವ. ಚಾಂದ್‌ಕುಟ್ಟೆ ಉಂಡೇಂಗಿ ಚಾವುರ ತಿತ್ತ್‌ಕ್ ಇಡ್‌ವ. ತಿತ್ತ್ ಕತ್ತಿಯಂಡಿಂಜನೆಕೆ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಾಪಾಸ್ ಮನೆಕ್ ಅಯೆಪ. ಆಣಾಳಡಾತ್ ದೂರತ್‌ರವು ಸುಮಾರೆಲ್ಲಾ ಪಿರಿಂಜಿ ಪೋಪ. ಊರ್‌ಕಾರ/ಏರಿಯಾಕಾರ ಪಿಂಞ ಸ್ವಂತಕಾರ ಚೆನ್ನ ನೇರ ಚಾವುರ ತಿತ್ತ್ ಸುತ್ತೋಡೆ ಕತ್ತ್‌ವಾನ ನೋಟಿಯಂಡ್, ಚಾವು ಪುಳ್ಳಿ ಓರ್ ಬರಿಕ್ ಮರಿಯತನೆಕೆ ಎಚ್ಚರ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಆಪಚ್ಚಕ್ ಕುಟ್ಟೆ, ಬಡಿಯ, ಪುಳ್ಳಿನ ಕೊಡ್‌ಪ. ಒತ್ತೆ ಬೊಡಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ವಾಪಾಸ್ ಬಪ್ಪ. ಕೊಂಡ್ ಪೋನ ಕೂಪದಿನ ಕೈಚಿತ್ ಚಾವುರ ಮಂಡೆರ ಬರಿಲ್ ಬೆಪ್ಪ. ಚಾವು ಚುಡ್‌ವಕ್ ಕೆತ್ತ್‌ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಕಿ ಮಾಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ.

ಚಾವುನ ಪೂಪದಾಚೇಂಗಿಯೂ ಕೊಡಿಲ್ ಕಾಟ್‌ನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪದ್ದತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಂಡು. ಕುಂಡ್‌ರೊಳ್‌ಕ್ ಇಟ್ಟದು ಮಂಡೆರಲ್ಲಿಕ್ ಸುರೂಲ್ ಮಣ್ಣ್‌ಕೂಟಿತ್, ಬಯ್ಯಂಜಿ ಇಡೀ ತಡಿನ ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ಮುಚ್ಚುವ. ಆಚೇಂಗಿ ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ಪೂತಿತ್ ಆನದು ಪೊರ್ಮೆ ಮಣ್ಣ್‌ನ ಕೆರ್‌ತಿತ್ ಗೋಪುರ ಮಾಡಿತ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ ಅದ್ಂಡ ಕೊಡಿಲ್ ಪೂಮಾಲೆ ಇಡಂಡು. ಮುಳ್ಳ್ ಕೊಂಬ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ ಬರಂಡು.

ನಗರತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾವು ಚುಡುವಲ್ಲಿ(ಚಿತಾಗಾರತ್) ಪುಂಡತ್‌ರದೇ ಆನ ಚಾವುನ ತಿತ್ತ್‌ಕ್ ನೂಕ್‌ವ ಕಟ್ಟ್ ಮಾಡಿತಿಪ್ಪ. ಅದ್ಂಡ ಕೊಡಿಲ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋನ ಚಾವು ಕೂಟಿತ್, ಚಾವುರ ಆಖೇರಿ ಶಾಸ್ತ್ರತ್‌ನ ಕೊಡಿಲ್ ಎಣ್ಣ್‌ನ ಕ್ರಮಪೋಲೆ ಮಾಡಂಡು. ಚಿತಾಗಾರತ್‌ರ ಹಾಲ್‌ಲ್ ಕೈಕಾಲ್ ಕತ್ತಿಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂಟ್ಂಗಳತ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚಾವುರ ನೂಕ್‌ಕಟ್ಟ್‌ಕ್ ನಿಪ್ಪ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಚಿತಾಗಾರತ್‌ರ ತಿತ್ತ್‌ರ ಬಾಯಿರಲ್ಲಿಕ್ ಕೊಂಡ್ ಪೋಯಿತ್ ಬೆಪ್ಪ. ಅದಾನದು ಆಖೇರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತ್ತಂಡ್, ಚಿತಾಗಾರಕಾರ ಚಾವುನ ಆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪುಂಡತ್‌ರ ಕಟ್ಟ್ ಸಮೇತ ಒಳ್‌ಕ್ ನೂಕುವ. ಚಿತಾಗಾರತ್‌ರ ತಿತ್ತ್‌ರ ಶಾಖಕ್ ಒಮ್ಮಕೇ ಪುಂಡ, ಪೂಮಾಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಕೂಡಿತ್ ತಿತ್ತ್‌ಕತ್ತುವ. ಚಿತಾಗಾರಕಾರ ಚೆನ್ನ ಕ್ಷಣತ್ ಚಾವು ಕತ್ತಿಯಂಡುಳ್ಳಾನ ತೊರಂದಿತ್ ಕಾಟುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕೂಡ್‌ನವು ವಾಪಾಸ್ ಬಪ್ಪ. ಸ್ವಂತಕಾರ ಅಯಿಂಗಕ್ ಬೂದಿ ಕೂಟಿ ಬೆಪ್ಪಕ್ ಓರ್ ಕುಡಿಕೆನ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ವಾಪಾಸ್ ಬರಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಯಿಂಗಳೇ ಕುಡಿಕೆ ಬೆಚ್ಚಂಡಿಪ್ಪ.

ಕಾಯಿಲಕಾರ:
ದುಂಬ್‌ನ ಕುಳಿಯಮೆಕರ್ತಿ, ಕಾಯಲತ್ ಕಟ್ಟ್‌ಲ್ ವಯಿಂಗಿಯಂಡುಳ್ಳ ಪೊಣ್ಣ್, ನಿಪ್ಪಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲತ ಪೊಣ್ಣ್, ವಡಿಯ ಚತ್ತಿತುಂಡೇಂಗಿ, ಪಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ಪಕ ಕರ್ತಮಣಿನ ಉತ್ತಿತ್, ಬಳೆನ ಒಡ್‌ತಿತ್, ಕುಪ್ಯತ್‌ರ ಮೇಲೆ ಮಡ್‌ಕ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಇಡಲು. ಪೊಣ್ಣ್ ಚತ್ತಿತ್ ವಡಿಯ ಏವಕಯ್ಯತೆ ಪೋಚೇಂಗಿ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಯಿಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್‌ತಿತಾನ ಪಿಂಞ ಚತ್ತ್‌ಪೋನ ಪೊಣ್ಣ್‌ರ ಮೊಲ್ಕಟ್ಟ್‌ಕ್ ಪಣತ್‌ನ ಕೆಟ್ಟ್ ಇಡೊ ಪದ್ದತಿ ಉಂಡ್.

ಕಡ್‌ಪತ್ ನಾಳ್‌ಲ್ ಎಣ್ಣ್‌ಚೇಂಗಿ ಚೊವ್ವಾಚೆ, ಬೊಳ್ಯಾಚೆಲ್ ಚತ್ತ್ ಪೋಯಿತುಂಡೇಂಗಿ, ಚಾವು ಎಡ್‌ಪಕ ಒರ್ ಕರ್ತ ಕೋಳಿನ ಚಾವುರ ಕೊಡಿಯ, ಅಡಿಯ ಕಡ್‌ತಿತ್ ಚಾವುರ ಕಳಿಯ ಪಾರ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ನೆಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲೆ, ಅಕ್ಕಿ, ದುಡ್ಡ್, ಇನ್ನತಾನ ಪಚ್ಚಡ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ವಾಲಗಕಾರ ಪಿಂಞ ಅಯಿಂಡ ಕೂಡೆ ಬಂದಯಿಂಗಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ.

ಮುರಿ ಬಟ್ಟೆ ದಾನ:
ಈಂಡ ಮಧ್ಯ ಚಾವುನ ಚುಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಚಾವುಕ್ ಇಟ್ಟ ಕುಪ್ಪಿಯತ್‌ನ ಎಚ್ಚರತ್ ಉತ್ತಿತ್, ಇಲ್ಲೆ ಪೊಡಿಯತ್‌ನ ಆಳವಕ್, ವಾಲಗಕಾರಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಮುರಿಬಟ್ಟೆನ ಪನ್ನಂದ್ ದಿನ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವಕ ನಿಪ್ಪುಕ್ ತುಣಿಕೂ, ಕುಳಿಮುಂಡ್‌ಕೂ, ಪೊಡಿಯಕೂ ಬೋಂಡಿಯಚ್ಚಕಾನ ಬೆಚ್ಚವಂಡು. ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆನ ದಾನ ಮಾಡ್‌ವ.

ವಾಲಗ, ಕೊಟ್ಟ್‌ಕಾರಕ್ ಬಟ್ಟೆ ದಾನ ಮಾಡಿತ್, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್‌ತಿತ್, ಮಾದಕ್ ಬಪ್ಪನ್ನಕೆ ತಕ್ಕ್ ತ್ತಿತ್ ವಾಲಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಿಪದ್ ಮರ್ಯಾದಿ. ತೂಟ್ಂಗಳತ್ಂಜಿ ಪಿರ್ಂಜದು ಚತ್ತ ಒಕ್ಕಡ ಮನೆಕ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ಪೋಪದ್ ಪದ್ದತಿ. ಮನೆಲ್ ಚಾಣತ್‌ನೀರ್ ಮಂಡೆರ ಕೊಡಿಯ ತಳ್‌ಚಂಡ್ ಒಳ್‌ಕ್ ಕೂಡ್‌ವ ಪದ್ದತಿ ಮಾಡ್‌ವ. ಚಾವು ಕೂಟ್‌ನ ಜೂಕ್ಂಗಟ್ಟ್ ಕುರ್ಚಿರ ಅಲಂಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ್ ಉತ್ತಿತ್ ಕುರ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮನೆರ ಪಟ್ಟಿಕ್ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದಿತ್ ಮರ್‌ಚಿತ್‌ಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮನೆನ ಒಡ್‌ಕಿತ್ ತಳ್‌ಚಿತ್ ಶುದ್ದ ಮಾಡಂಡು. ಚಾವು ಮನೆರ ಒಳ್‌ಲ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿತ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತವ. ಈ ಮನೆಕ್ ಇನ್ನತ ಕಷ್ಟ ಮಿಂಞಕ್ ಬಪ್ಪಕಾಗಂದೂ, ಚತ್ತಯಿಂಡ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತಂಡ ಪಾದಸೇರಿತ್ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕ್‌ಟ್ಟಡ್ಂಡ್ ಬೋಡಿಯಂಡ್ ದಂಡ್ ತಕ್ಕ್ ಪರೆವ.

ಅದಾನದು ಬಂದಯಿಂಗಕೆಲ್ಲಾ ಕರಿಂಗಾಪಿ(ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲತದ್) ಪಿಂಞ ಫಲಹಾರ ಕೊಡ್‌ಪ. ಬ್ರೆಡ್, ಜಾಮು, ಬಿಸ್ಕೇಟ್ಂದ್ ಕುಡಿಪಕ್ ತಿಂಬಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಕೂಡೆ ಅನುಕೂಲಕೊತ್ತ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಗೇನತ್ ಕಳ್ಳ್‌ನ ಬಳಂಬುವ. ಚನ್ನಂಗೇ ನೇರತ್ ತಂದ ಕಳ್ಳ್ ಕುಡಿಚಿತ್ ಮನೆಂಜಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಪಿರಿವ. ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಉಳ್ಳಯಿಂಗಕ್ ಪಕ್ಕತ್ ಮನೆಕಾರ ಉಂಬ ತಿಂಬಕೂ ಅಯೆಪದುಂಡ್.

ಬಾಳೆ ಕರಿ:
ನಾಡ್‌ಲ್ ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಂವ ಬಾಳೆ ತೋಟತ್ಂಜ ಒರ್ ಮರ ಬಾಳೆಕೊಲೆನ ಕೆತ್ತಿತ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಪ್ಪ. ಚಾವು ಧಫನ ಎಕ್ಕಲೂ, ಮಜ್ಜಣತ್‌ರ ಮೀದ ನಡ್‌ಪ. ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಬೈಟಾಪಕ ಬಾಳೆ ಕೆತ್ತುವ. ಕೊಡವ ಎಂದೂ ಮಜ್ಜಣತ್‌ರ ಮೀದ ಬಾಳೆಕೊಲೆ ಕೆತ್ತುಲೆ. ಚತ್ತಲ್ಲಿಂಜಿ ಚಾವುನ ಎಡ್‌ಪಲ್ಲಿಕೆತ್ತಣೆ ಚಾವು ಮನೆಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್‌ವದಿಲ್ಲೆ. ಚಾವು ದಫನ ಆನದು ಈ ಬಾಳೆಕೊಲೆರ, ಕೋಡ್‌ರ ತೋಲ್ ಕೀಚಿತ್ ಉರ್‌ಟ್ ಉರ್‌ಟಾಯಿತ್ ಮುರ್‌ಚಿತ್ ಅದ್‌ನ ಉಪ್ಪು ಇಡತೆ ಬೇವುಚಿಡ್‌ವ. ಇದಂಗ್ ಚಾತ ಪುಕ್ಕ್‌ವಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ. ನಗರತ್ ಅಂಗಡಿಂಜ ಕಾಯಿ ಬಾಳೆಕೋಡ್ ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ ಚಾತ ಪುಕ್ಕುವ. ಅದ್‌ನ ಚತ್ತೈಂಡ ವಡಿಯ ಇಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣ್ ಇಲ್ಲೆ ಮೋಂವ, ಇಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕತ ಬೆಂದುವ ತಿಂಗಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ನೆರೆ ಮನೆಕಾರ ಚಾವು ಮನೆಕ್ ಕೂಳ್, ತರಕಾರಿ ಕರಿ ಅಯೆಚಿ ಕೊಡ್‌ತಾನ ತಿಂಗಲು.

ಚಾವುಕ್ ಪೋನವು ಮನೆಕ್ ಬಂದದು ತೆಳ್‌ನೀರ್ ಇಲ್ಲೆ ಚಾಣತ್‌ನೀರ್ ತಳಿಚಂಡ್, ಮನೆರ ಬರಿಕಾಲೆ ಪೋಯಿತ್ ಗುಡ್ಡತ್ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಇಟ್ಟಂಡ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಮಾತುವ. ಚಾವುಕ್ ಪೋಕತೆ ಮನೆಲ್ ಉಳ್ಳವು, ಚಾವುಂಜಿ ಬಪ್ಪಯಿಂಗಕ್ ಬೋಂಡ್ಯ ಬಿಸಿನೀರ್ ಕಾಚಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ. ನಗರತ್ ತೆಳ್‌ನೀರ್, ಚಾಣನೀರ್ ತಳ್‌ಚಂಡ್ ಒಳ್‌ಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಕುಳಿಪ. ಒಡನೆ ಮನೆರ ಬರಿಕಾಲೆ ಪೋಯಿತ್ ಕುಳಿಪಕ್ ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳವು ಅನ್ನನೇ ಮಾಡ್‌ವ. ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲತವು ಎದಿಕೆ ಪಡಿಂಜ ಪೋಯಿತ್ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತುವ. ಚಾಕ್ರಿಲ್ ಉಳ್ಳವು ನೀರ್‌ಲ್ ಮೂಡ್ ಕಾಲ್ ಕತ್ತಿಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್‌ಕ್ ಪೋಪ.

ದಫನತ್‌ರ ಪಿತ್ಯಾಂದ್:
ನಾಡ್‌ಲ್ ಚಾವುನ ಚುಟ್ಟಾಂಡ ಪಿತ್ಯಾಂದೆಕ ಪೊಲಾಕ ನೇರ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಭಾಗಕ್ಕಾರ, ಒಕ್ಕಕಾರ, ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಕುಕ್ಕೆ, ಗುದ್ದಲಿ, ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರಾಯಿ ಪೋಕಂಡು. ಚಾವು ಚುಟ್ಟ ಜಾಗತ್‌ನ ಮನಾರ ಮಾಡಂಡು. ಬೂದಿರ ಮಧ್ಯತ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ತಡಿರ ಎದೇಂಗಿ ಚೂರ್‌ಪಾರ್ ಬೇವತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡೇಂಗಿ ಅಂತಾನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕೂಟಿತ್ ಒಣಕ್ ಪುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಚುಟ್ಟಿತ್ ಬೂದಿ ಮಾಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಬಿಂದಿಗೆಲ್ ನೀರ್‌ನ ನಿಧಾನವಾಯಿತ್ ಬೂದಿಕ್ ಬೂಕಿಯಂಡ್, ತಿತ್ತ್‌ಕಂಡ, ಬೂದಿ ಕೂಡಿತ್ ನೆಲ ತಂಪು ಮಾಡಂಡು. ನೀರ್ ಬೂಕಿತ್ ತಣ್ಂಜದು ಬೂದಿಲ್ ನೆತ್ತಿಕ್ ಪತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟ ಪಾವಲಿನ ತೇಡಂಡು. ಪಾವಲಿ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನಕ ನಲ್ಲದ್ಂದೂ ಎಣ್ಣ್‌ವ. ಅನ್ನನೆ ಸುರೂಲ್ ಬಂದ್ ನೋಟ್‌ವಕ ತಡಿ ಬೇವತೆ ಏದ್ ಭಾಗ ಬಾಕಿ ಉಂಡ್ಂದೂ ಅರಿವ. ಎದೆಗೂಡ್ ಬೆಂಜಿಲೇಂಗಿ ಚತ್ತ ಮನುಷ್ಯಂಗ್ ಕೇಡ್-ಕಿಚ್ಚ್ ಏರ ಇಂಜತ್ಂದೂ ಪಂಡ್ಂಜೇ ಪರೆವ ಬಾಯಿ ತಕ್ಕ್. ತಡಿಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಜಕ ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂದೂ ಎಣ್ಯವ. ಬೂದಿನೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಬೂಕಿತ್ ತಣ್ಂಜದು, ಕೋತಿತ್ ಪಕ್ಕತ್ ಏದೇಂಗೋರ್ ಪಾಲ್ ಬಪ್ಪ ಮರತ್‌ರಡಿಕ್ ತೊರಿಯುವಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚನ್ನಂಗ್ ಬೂದಿನ ಪೊಳೆ ಇಲ್ಲೆ ತೋಡ್‌ಲೂ ಬುಡುವ. ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಪಕ ಸಂಗಮತ್ ಬುಡ್‌ವಕ್ ಚೆನ್ನ ಬೂದಿನ ಬೆಚ್ಚವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚುಟ್ಟ ಜಾಗತ್‌ನ ಸಮ ಮಾಡಿತ್ ಆಪಚ್ಚಕ್ ನೀರ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದಿತ್ ಬೂಕಿತ್ ಆ ಚುಟ್ಟ ನೆಲತ್‌ನ ತಣಿಚಿಡಂಡು.

ಎಲ್ಲಾರೂ ಚೆನ್ನ ಭಸ್ಮತ್‌ನ ಸಂಗಮತ್ ಬುಡ್‌ವಕೂ ಬೆಚ್ಚವ. ಚಾವು ಭಸ್ಮತ್‌ನ ಎಂದೂ ಮನೆರೊಳ್‌ಲ್ ಬೆಪ್ಪಕಾಗ. ಮನೆರ ಪಟ್ಟಿರ ಪಕ್ಕತ್ ಮರತ್ ಕೆಟ್ಟಿ ತೂಕಂಡು. ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋನಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಆ ಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನದು ಅದ್ಂಡ ಕೂಡೆ ಭಸ್ಮತ್‌ನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮತ್ ಒಕ್ಕ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವಕ ಭಸ್ಮತ್‌ನ ಚೆನ್ನ ದೂರತ್ ತೆರ್‌ಕಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿರಂಡು. ನಗರತ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಚಾವುರ ಭಸ್ಮತ್‌ನ ಕುಡಿಕೆಲ್ ಕೂಟಿ ಬೆಚ್ಚಾನ ಕೇಟಂಡ್ ಬಪ್ಪ. ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳವು ಪಕ್ಕತ್‌ರ ಪೊಳೆಕ್ ಅದ್‌ನ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಬುಡುವ. ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮೈಸೂರ್, ಮಂಡ್ಯತ್‌ರನ್ನತ ಕಡೆ ಜನ ಕಾವೇರಿ ಪೊಳೆಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಭಸ್ಮ ಬುಟ್ಟಿತ್ ಒಕ್ಕ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಮಂಗಳೂರ್ ಕಡೆಲ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೊಳೆಕೂ ಭಸ್ಮ ಬುಡುವ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಪಕ, ಪಿಂಡ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬುಡ್‌ವಕ್ಂದ್ ಚೆನ್ನ ಭಸ್ಮತ್‌ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚವ.

ಚಾವುನ ಚುಟ್ಟ ಜಾಗತ್ ಮೂಂದ್ ಕಲ್ಲ್‌ನ ಕೂಟಿ ಬೆಪ್ಪ. ಆ ಕಲ್ಲ್ ಕೂಟ್‌ವಾಂಗ್ ಮಿಂಞ ಚನ್ನ ಮಣತ್‌ನ ಚಾವು ಚುಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ ತಳ್‌ಚಿತ್ ಸಮಮಾಡಿತ್, ಅದತ್‌ಲ್ ಒರ್ ಮನುಷ್ಯಂಡ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್‌ತಿತ್, ಆಂಡ ಎದೆರ ಮೇಲೆ ಮೂಂದ್ ಕಲ್ಲ್‌ನ ಬೆಪ್ಪ. ಗಾಳಿ, ನೀರ್, ತಿತ್ತ್‌ರ ಮೂಲೆನ ನೋಟಿತ್ ಈ ಮೂಂದ್ ಕಲ್ಲ್‌ರ ತುದಿನ ಮುಟ್ಟ್‌ವನ್ನಕೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಕಲ್ಲ್‌ರ ಮೀದ ಪಾಲ್, ಮೋರ್, ನೈಯಿ ಬೂಕಿತ್, ಪೂವ್, ಪಣ ಇಟ್ಟಿತ್ ಪೂಜಿತ್, ಆ ಮೂಂದ್ ಕಲ್ಲ್‌ರ ಮೇಲೆ ಒರೋರ್ ಕೊಡಿಯಲೆ, ಒರೋರ್ ಅಡಿಕೆ, ಒರೋರ್ ತೊಲ್‌ಚ ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಚನ್ನಂಗ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಒರ್ ತೆಂಗೆನ ಒಡ್‌ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಲ್‌ರ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬೂಕಿತ್, ಕ್‌ಲ್ಲ್‌ರ ಮೇಲೆ ಒರ್ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ಬಿರ್‌ಚಿತ್ ಚುಟ್ಟ ಜಾಗಕ್, ಮಿಂಞಕ್ ದಾರೂ ಚಾವಾಕಾಗಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ವನೆಕೆ ಕಡು ಪಿಂಞ ನೆಲ್ಲ್‌ನ ಬಿತ್ತುವ. ಇದ್ಂಗ್ ಕಾಯ ಕೂಟ್‌ವ ಪದ್ದತೀಂದೂ ಎಣ್ಣುವ. ಚುಟ್ಟ ಜಾಗತ್ ಬೆರಿಯ ಕಡು, ನೆಲ್ಲ್ ಬೊಳಂದಿತ್ ಬರಡ್ಂದ್ ನಂಬಿಕೆ.

ಮಂಡೆ ಉಳ್‌ಪುವ:
ತೂಟ್ಂಗಳತ್ ಚುಟ್ಟ ಜಾಗ ಮನಾರ ಮಾಡಿತ್ ಮನೆಕ್ ಬಂದಿತ್ ಪೊರ್‌ಮೆ ಕೂಡಂಡು. ಚತ್ತಯಿಂಗಕ್ ವಯಸ್ಸ್‌ಲ್ ಎಳಿಯ ಆಣಾಳ್, ಕ್‌ಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಮರಿಯ ಮಂಡೆ ಕೆರ್‌ಪ, ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಎಡ್‌ಕಂಡು. ಅಪ್ಪ, ಅವ್ವ ಇಂಜಕ ಉಟ್ಟಿ ಮಂಡೆಲ್ ಚೂರ್ ಜುಟ್ಟ್ ಬುಡಂಡು. ಚತ್ತವಂಡ ಮೋಂವ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಉಳ್‌ಪಿತ್ ಮಂಡೆ ಕೀಚಂಡು. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಉಳುಪುವದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತ್. ಚಾಕ್ರಿ, ಓದ್ ಇತ್ಯಾದಿರ ಕಾರಣತ್‌ನುಂಡ್, ಪಿಂಞ ಒಕ್ಕಕಾರಕ್ ಮಂಡೆ ಉಳುಪುವ ಗೌರವ ಕಾಟ್‌ವದ್ ಕಮ್ಮಿಯನಾನಗುಂಡ್ ಬೋರೆ ದಾರೂ ಮಂಡೆ ಕೀಚುಲೆ. ಚತ್ತಯಿಂಡ ಮಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಉಳ್‌ಪುವ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್‌ಲ್ ಅಪ್ಪವ್ವಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೂ ಮಂಡೆ ಕೀಚತೆ ಕಾಂಬದೂ ಉಂಡ್. ಬೋರೆ ಕೆಲವು ಎಳಿಯವು ತೆಲ್‌ಮಿನ ಉದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿತ್ ಕತ್ತರಿಚಿಡ್‌ವದೂ ಉಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಮನೆರ ಒಳ್‌ಕ್ ಪೋಕಂಡು. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮೇಲ್‌ಲುಳ್ಳ ಮಾಲ್ ಮಟತ್‌ನ ಉತ್ತಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮಾದ ಕಯ್ಯಣೆಕೆ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಸ್ವಂತಕಾರ ದಾರೂ ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ ಇಡ್‌ವಕಾಗ. ಆಪಚ್ಚಕ್ ಬೊಳ್‌ತ ರಂಗ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆನ ಇಡಂಡು.

ಚತ್ತಾಂಡ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಒಕ್ಕಕಾರ ಕಣಿಯ ಇಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂಡ ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿತ್ ಚತ್ತ ದಿನತ್‌ರ ನಾಳ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆನ ನೋಟ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಪೋನ ಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲದಾಂದ್ ಅರಿವ. ಕಣಿಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂಗ ಎಣ್ಣ್‌ನನಕೆ ಕೂಳಿ ನೀಕ್‌ವ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವ. ನಲ್ಲ ಗಳಿಗೆಲ್ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲತೆ ಪೋನಯಿಂಗಕ್ ಏದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪುಲೆ. ಅದೇ ದಿನ ಮಾದ ಕಾಗದ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಇಡ್‌ವ. ಮಾದತ್‌ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ ನೋಟುವ. ಸಮಾಜ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಹಾಲ್ ಅವಶ್ಯ ಬುದ್ದಕ ಮಾದ ದಿನ ಅದೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಉಂಡಾಂದ್ ಕೇಟಿತೂ, ನೋಟಿತೂ ಬಪ್ಪ. ಖರ್ಚ್-ವೆಚ್ಚಕ್ ಏರ್ಪಾಡ್, ಏದ್ ಅಡಿಗೆ, ಊಟೋಪಚಾರಂದೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್‌ವ. ಮರಣಪಟ್ಟಯಿಂಗಕ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಂಜ ಮರಣ ನಿಧಿ ಕ್‌ಟ್ಟವದಿಂಜಕ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎನ್ನೇಂಗಿ ಬಪ್ಪದಿಂಜಕ ಅದ್‌ನ ಪಡೆವಕ್ ಸರಿಯಾನ ದಾಖಲೆ ಕೂಟಿತ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ನಗರತ್‌ರನೆಕೆ ನಾಡ್‌ಲೂ ಏರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ಕಾರ ಮಾದತ್‌ರ ಅಡಿಗೆನೋ ಮಾಡಿತ್ ಬಳಂಬುವ. ಗ್ರಾಮತ್‌ರೊಳ್‌ಕೂ ಎತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಮನೆಲ್ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಪಾತ್ರೆ, ಬೆಂಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಇನ್ನತಾನ ಜೋಡ್‌ಚಿಡ್‌ವ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಯಂಡುಂಡ್.

ಮೇಂಗತೆ ಇಪ್ಪದ್:
ಮನೆಲ್ ಒಬ್ಬೊ ಕುಳಿಕ್ ನಿಕ್ಕಂಡು. ಬಾಕಿ ಸ್ವಂತ ಸಮ್ಮಂಧಕಾರ ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳನಕೆ, ಕಯ್ಯುವೇಂಗಿ ಮೇಂಗತೆ ಇರಲು. ಬಯತಾನಯಿಂಗಕ್ ಸುಮಾರಾಯಿತ್ ಗೌರವ ಕಾಟಿತ್ ಮೇಂಗತೆ ಇಪ್ಪ. ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದಯಿಂಗ ಕುರ್ಚಿಲ್, ಬೆಂಚಿಲ್, ಪಲಿಯತ್, ಕಟ್ಟ್‌ರ ಮೇಲೆ ಅಳ್‌ಪಕಾಗ. ನಿಪ್ಪುಕ್ ತುಣಿ ಎಕ್ಕಲೂ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿರಂಡು. ನೆಲತ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಇಲ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿತ್ ಅಳ್‌ತವಲು ನೆಲತೇ ಬುದ್ದವಂಡೂಂದ್ ಕ್ರಮ. ಬೋರೆಯಿಂಗಕ್ ಬಯ್ಯುವಕ್ಕಾಗ, ಪೊಯ್ಯುವಕ್ಕಾಗ, ಕೆಟ್ಟ ತಕ್ಕ್ ಪರೆವಕ್ಕಾಗ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಗೇನ ಮಾಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಚತ್ತಂದ್ಂಜಿ ಮಾದ ಕಯ್ಯಣೆ ಆ ಒಕ್ಕ ಮನೆನ ತ್ಕೆ ಮನೆಯಾಯಿತ್ ಕಾಂಗಂಡು, ಆ ಒಕ್ಕತ್‌ಲ್ ಸೂತಕ ಇಪ್ಪ. ತ್ಕೆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಡ್, ನಮ್ಮೆ ನಾಳ್‌ಕ್ಕಾಡ್ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ. ದಫನತ್‌ರ ಬೈಟೇಂಜ ಮಾದಕೆತ್ತಣೆ ಬುದ್ದವಾಂಗ್ ಮುಪ್ಪಡೆ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಮೂಂದ್ ದಿನ ಒರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದುಂಬ ನೀರ್, ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮೂಂದ್ ದಿನ ಪಾಲ್, ಅದಾನದು ಮೂಂದ್ ದಿನ ಕಳ್ಳ್ ಬೆಪ್ಪ ಪದ್ದತಿ ಮಾಡಂಡು. ಚತ್ತ್ ಪೋನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ ಇದ್‌ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ್. ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು, ಮೇಂಗತೆ ಉಳ್ಳವು ಮಾದತ್ ಮೇಂಗ್‌ವಲ್ಲಿಕೆತ್ತಣೆ ತೇನ್, ನೆಯ್ಯ್, ಪಾಲ್, ಮೋರ್, ಕಳ್ಳ್ ಪುಳಿ, ಎರ್‌ಚಿ, ಮೀನ್, ಕುಮ್ಮು, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಇನ್ನತಾನ ತಿಂಬಕಯ್ಯ. ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿ ಕುಡಿಪಕ್ಕಾಗ. ಪಣ್ಣ್‌ಫಲ ತಿಂಗಲು. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿರ ಕಡಗ, ಕುಪ್ಪಿ ಬಳೆ, ಮೂಕೊರಡ್, ಓಲೆ, ಕರ್ತಮಣಿ, ಇಟ್ಟವಲು. ಚತ್ತವಂಡ ಪೊಣ್ಣ್, ಒರ್ ಮಾಲೂ ಇಟ್ಟವಕಯ್ಯ. ಪೆತ್ತಿತ್ ನೀರ್ ಎಡ್‌ಕತವು, ಏಳ್‌ತಿಂಗ ದಾಟ್‌ನ ಕುಳಿಯಮೆಕರ್ತಿಯ, ಮಂಗಲ ಕುರ್ಚ ಕ್‌ಣ್ಣ-ಮೂಡಿ ಮೇಂಗತೆ ಇಪ್ಪಕಾಗ. ಆಚೇಂಗಿ ಅವು ಮಾಲ್ ಇಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಚತ್ತ ಮನೆಲ್ ಮಾದಕಯ್ಯಣೆ ಓಡ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಒಟ್ಟಿ ಚುಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ, ದೋಸೆ ಬೂಕ್‌ವಕ್ಕಾಗ, ಎಣ್ಣೆರ ಅಗ್ಗ್‌ರಣೆ ಇಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ, ಕಡುನ ಅಡಿಗೆಕ್ ಕೂಟ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಮೇಂಗತೆ ಉಳ್ಳವು ಮಂಗಲ, ಮಾದ, ನಮ್ಮೆ ನಾಳ್‌ಕ್ ಪೊಪಕ್ಕಾಗ. ಆಚೇಂಗಿ ಮನೆಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಜಿತ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಪೊಲಾಕ ಕೂಳ್ ಬೆಚ್ಚದು, ನಿಪ್ಪ್‌ಕ್ ತುಣಿನ ಬೋಳೆಕ್ ತೊರ್‌ತಂಡ್ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ ಪೋಕಲು. ಮಾದತ್‌ರ ಕಾರ್ಬರ್‌ನ ನೋಟಿಯೋಲು.

ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದಯಿಂಡ ಸೇವೆ.
ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಕೈಕ್ ಬೊಳ್ಳಿರ ಚಂಙೋಲೆ ಸುತ್ತಿಯವಂಡು. ಪೊಲಾಕ ಎದ್ದಿತ್ ಕೂವ ಇಲ್ಲೆ ಕಣತರೆಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿಚಿತ್, ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ ಒಡ್ಂದ ಪಾತ್ರತ್ ಅಕ್ಕಿ, ಹೆಸರ್ ಕಾಳ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಕೂಳ್ ಮಾಡಿತ್, ಆ ಕೂಳ್‌ಕ್ ಚನ್ನ, ನೆಯ್ಯಿ, ಎಳ್ಳ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಪಿಂಡ ಮಾಡಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಇದಂಗ್ ‘ಕರೆ ಬಲಿ’ಂದ್ ಎಣ್ಣುವ. ನಗರತ್ ಮನೆರ ಬರಿಲೇ ಇಲ್ಲೆ ಒಳ್‌ಲೇ ಮಾಡಂಡಿಯಾಪ. ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ ತಾನ್ ಉಂಬಾಂಗಿಂಜಿ ಮಿಂಞ ಮೂಂದ್ ದಿನ ಒಲೆ ಕರೆಲ್ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್ ಮೀದಿ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮೂಂದ್ ದಿನ ಪಟ್ಟಿರ ಬರಿಲ್ ನಟ್ಟಿತಿಪ್ಪ ಬೆಲಿ ಮರತ್‌ರ ಕೊಡಿಲ್ ಮೀದಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್. ಕಾ.ಕಾ.ಂದ್ ಕಾಕೆನ ಕಾಕಂಡು. ಒರ್ ದಿನ ತೂಟ್ಂಗಳ ಇಲ್ಲೆ ಕೇಕಳಕ್ ಪೋಪ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮರತ್‌ರಡಿಲ್ ಮೀದಿ ಬೆಪ್ಪ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಪೊರಮೆ ಕುಳಿಪದ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಕಯಿಂಜಂಡಿಲ್ಲೆ. ಇನ್ನನೆ ಪನ್ನಂದ್ ದಿನಕೆತ್ತಣೆ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಂಡು. ಚಾಕ್ರಿ, ಓದ್, ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ನತ ಕಾರಣತ್‌ನುಂಡ್, ಕುಳಿಕ್ ನಿಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರತ್‌ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದಂಡುಂಡ್. ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು, ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಮಜ್ಜಣ ಒರ್ ನೇರ ಮಾತ್ರ ಅಯಿಂಗಳೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಉಂಗಂಡು. ಬೈಟ್ ನೇರತ್ ಪಣ್ಣ್‌ಫಲ ತಿಂಗಲು.

ಮನೆ ಶುದ್ದ:
ಚಾವು ದಫನ ಆಯಿತ್ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಮಂಡೆ ಕೆರ್‌ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಂದದು ಅದ್ಂಡ ಪಿತ್ಯ ದಿನ ಮನೆನ ಮಡಿವಾಳ ಕಾರ (ಉಬ್ಬೆಕ್ ಇಡ್‌ವ ಪೊಡಿ ಕಲಕಿತ್) ನೀರ್ ತಳಿಚಿತ್ ಶುದ್ದ ಮಾಡಂಡು. ಮಡಿವಾಳ ಚೊಂಬುಲ್ ಕಾರ ನೀರ್‌ನ ಮನೆರೊಳ್‌ಲ್, ಪೊರಮೆ ತಳಿಪ. ಅವಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ, ದುಡ್ಡ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಅಂವ ಬಪ್ಪ ಪೋಪ ಖರ್ಚ್‌ನೋ, ವ್ಯವಸ್ಥೆನೋ ಚಾವು ಮನೆಕಾರ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಊಮೇಕಾರ ಇಂಜಕ ಅವು ಬಪ್ಪ.

ಚಾವು ಪೊಲೆ:
ಓರ್ ಒಕ್ಕತ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಡ್ ಬಲ್ಯವೇ ಆಡ್ ಚತ್ತಕ ಆ ಒಕ್ಕಕ್ ಚಾವು ಪೊಲೆ ಇಪ್ಪ. ಈ ಮನೆಕಾರ ಏದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್, ನಮ್ಮೆ ನಾಳ್‌ಕ್ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ. ಮಂಗಲಕ್ ಕೂಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ನಮ್ಮೆಕ್ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ. ಮಂಗಲಕ್ ತಕ್ಕ್ ಬಾಕ್ ಆಯಿತಿಂಜಕ ಒಂದ್ ದಂಡ್ ತಿಂಗ ಕಯಿಂಜಿತ್ ಮಂಗಲ ಕುರಿಪದ್, ಮಂಗಲ ಕಯಿಪದ್ ಮಾಡಲು. ಮಂಗಲ ನಾಳ್ ಪಕ್ಕತ್ ಇಂಜಕ ಮಾತ್ರ ಅದ್‌ನ ನಡ್‌ತಿಯೋಲು. ಊರ್-ನಾಡ್‌ರ ನಮ್ಮೆನೋ ಮಾಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಆ ಕಾಲ ಕೈಲ್‌ಪೊಳ್ದ್, ಪುತ್ತರಿ, ಚಂಗ್ರಾಂದಿ ನಮ್ಮೆನ, ಮನೆ ದೇವಕ್ ಕೊಡ್‌ಪಾನ, ತೆರೆ ಕಟ್ಟ್‌ಚಿಡ್‌ವಾನೋ ಮಾಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ.

ಮಾದ:
ಪನ್ನಂದನೆ ದಿನತ್‌ಲ್ ಚತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್‌ವದೇ ಮಾದ. ಇಂದ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್, ಕಾರಣಾಂತರತ್ಂಜ ಮಾದತ್‌ನ ಒಯಿಂಬದನೇ ದಿನಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಏಳನೇ ದಿನಕೂ ಬೆಪ್ಪ. ಮಕ್ಕ ಚತ್ತಕ ಅಯಿಂಡ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆನ ಊರ್‌ರ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಇಲ್ಲೆ ನಗರತ್ ಅಯಿಂಡ ಮನೆರ ಪಕ್ಕತ್ ಉಳ್ಳ ಬಲ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಮಾಡುವ. ಮಾದತ್‌ನ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಮನೆಲ್ ಕಯಿಚಕ, ಕೆಲವು ಜನ ಸಮಾಜ-ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ್‌ತ್‌ಲೂ ಕಯಿಪ. ನಗರತ್‌ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನನೇ. ಅಡಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರತ್‌ನ ಮನೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಡೇಂಗಿ ಮಾಡಿಯವ. ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಮಾದಕ್ ಸ್ವಂತಕಾರ, ಬೆಂದ್‌ಕ ಪಿಂಞ ಊರ್‌ಕಾರ/ಏರಿಯಾಕಾರಡಾತ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಎಳಿಯವು ಮಾತ್ರ ಏರ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ ಬಪ್ಪ. ಸ್ವಂತ ಭಾಗಕಾರಡ ಚೆನ್ನ ಪೆರಿಯವು ಕೂಡಿತಿಪ್ಪ.

ಮಾದಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಲೆತ ತೊರ್ಂದ ಮಾದ ಕಾಗದ ಮಾಡ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಕವರ್‌ಲ್ ಮಾದ ಕಾಗದ ಅಯೆಪದೂ ಉಂಡ್. ಮಾದ ಕಾಗದ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನವು ಅದ್‌ನ ಓದಿತ್ ಒಡನೆ ಕೀತಿತ್ ಕನಿಪ. ದಾರೂ ಮಾದ ಕಾಗದತ್‌ನ ಮನೆಲ್ ಬೆಚ್ಚವದಿಲ್ಲೆ. ಬೆಂದು ಚಂಙಾದಿಯಕ್ ಕುಳಿಕ್ ನಿಕ್ಕತವು ಪೋಯಿತ್ ಮಾದ ಎಣ್ಣುವ. ಊರ್‌ಕ್ ಒಕ್ಕಕಾರ ಒಬ್ಬೊ ಪೋಯಿತ್ ಮಾದ ಎಣ್ಣುವ. ಇಂದೇತ್‌ರ ದಿನತ್‌ಲ್ ಪೋನ್‌ಲೂ, ಈ ಮೇಲ್‌ಲೂ, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಲೂ ಮಾದತ್‌ರ ಅರಿವಿಕೆ ಮಾಡುವ. ಮಾದ ಕಾಗದತ್ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಊಂಡ್ಂದೂ, ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲೇಂದೂ ಕಾಟಿತಿಪ್ಪ. ಮಾದ ದಿನ ಪೊಲಾಕ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದಯಿಂಗ, ಮೇಂಗತೆ ಉಳ್ಳಯಿಂಗ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಬೊಳ್‌ತ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಂಡ್ ಬಪ್ಪ. ಮಾದ ಮನೆಕ್ ಪೋಪಕ ಮರಣ ಪಟ್ಟಯಿಂಗಕ್ಂಜಿ ಎಳಿಯವು ಸ್ವಂತಕಾರ ಆಣಾಳ, ಪೊಣ್ಣಾಳ ಬೊಳ್‌ತ ಪೊಡಿಯ ಉಡ್‌ತಂಡ್ ಬಿರ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಬುಟ್ಟಂಡ್ ಪೋಪ. ಮಾದತ್‌ರ ದಿನ ಓರೋರ್ ಭಾಗತ್ ಓರೋರ್ ಬಗೆರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಡ್‌ಬಪ್ಪ.

ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ ನಾಡ್‌ರ ಕೆಲವು ಭಾಗತ್‌ಲ್ ಮಾದಕ್ ಒನ್ನಾಂದೆಕ್ ಮುಪ್ಪಡೆ ಒಕ್ಕಕಾರ ಕೂಡಿತ್ ಪೊಳೆಲ್ ಕಲ್ಲ್ ತೇಡ್‌ವಕ್ ಪೋಪ. ನೀರ್‌ರೊಳ್‌ಲ್ ಮೇಂಗತೆ ನಿಂದವು ಕಣ್ಣ್‌ಮುಚ್ಚಿಯಂಡ್ ಓರ್ ಪುಡ್‌ಚಿ ನೇತುವನ್ನತ ಕಲ್ಲ್‌ನ ತೇಡಿತ್ ಎಡ್‌ಪ. ಆ ಕಲ್ಲ್‌ನ ಒಡನೆ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಸುತ್ತಿತ್ ಮನೆರತ್ತಟಿ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಪಲ್ಚಿ ಮರತ್ ಕಟ್ಟಿತ್ ತೂಕುವ. ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಬೊಳಿ ಬುಡುವಕ್ ಮುಪ್ಪಡೆ ಕೊಂಬ್-ಕೊಟ್ಟ್ ವಾಲಗತ್‌ರ ಕೂಡೆ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಕಲ್ಲ್‌ನ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಒಕ್ಕಡ ಕಲ್ಲ್‌ಪೂಪ ಜಾಗತ್ ಚೆರಿಯ ಕುಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ ಪೂತ್ ಬೆಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಅದಂಗ್ ಚೆರ್ಂಞನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿತ್ ಬಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ ಮರಣ ಪಟ್ಟಯಿಂಡ ಕಲ್ಲ್‌ನ ಪೂತ್ ಬೆಚ್ಚಾನ ಕಾಂಗಲು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಾದತ್‌ರ ಕಾರ್ಯ ನಡ್‌ಪ. ನಗರತ್ ಈ ಪದ್ದತಿನ ನಡ್‌ತ್‌ವಕ್ ಕೈಂಜಂಡಿಲ್ಲೆ.

ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ:
ಸ್ವಂತ ಮಾಂವಂಡ, ಬಾವಂಡ ಕಡೆಕಾರ ಮಾದ ಮನೆಕ್ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿಯಾಯಿತ್ ಪೋಕಂಡು. ಕಾಗದತ್ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲೇಂದ್ ಇಟ್ಟಿತಿಂಜಕೋ ಪದ್ದತಿಪೋಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಕಂಡು. ತಾಮನೆಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಯಿತ್ ಕೊಂಡ್‌ಬರಂಡು. ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಎಣ್ಣ್‌ನಕ ಒರ್ ಬಟ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕೆಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ, ಕೊಡಿಯಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗೆ ಇನ್ನತಾನ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಂಡ್ ಮಾದ ಮನೆಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪ. ಮಾದ ಮನೆರ ಪಕ್ಕತ್ಂಜ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮನೆಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪಕ ವಾಲಗಕಾರಳೂ ವಾಲಗ ಉರ್‌ಪಿಯಂಡ್ ಕೂಡೆ ಪೋಕಂಡು. ಚತ್ತದ್ ಆಣಾಚೇಂಗಿ ಮಾಂವಂಡ ಮನೆಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಕಂಡು. ಒರೋರ್ ನಾಡ್‌ಲ್, ಒರೋರ್ ಊರ್‌ಲ್ ಒರೋರ್ ತರತ್‌ರ ಪದ್ದತಿ ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ. ಬಟ್ಟಿ ಪೊರ್‌ತಂಡ್ ಬಪ್ಪ ಆಳಡ ಮಂಡೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಡಂಡಿಯದೂ ಪದ್ದತಿ. ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿಯಾಯಿ ಬಪ್ಪಕಯ್ಯತಯಿಂಗ ತಳಿಯಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಕಾರ ಪಣ ಇಡ್‌ವದೂ ಉಂಡ್. ಚೆನ್ನಕಾಲ ಬಯ್ಯಕೆತ್ತಣೆ (ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಪ್ಪಕ) ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಒಬ್ಬೊ ದಾರ್ ದಾರ್ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದಿತ್ಂದ್ ಎಳ್‌ದಿ ಬೆಚ್ಚವಂಜತ್. ಆಚೇಂಗಿ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲತಾಂಗ್ ಇಂದ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬದಿಲ್ಲೆ. ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದಯಿಂಗಕ್ ಮಾದ ಕಯಿಂಜಿತ್ ಪೋಪಕ ಪಂದಿ ಎರ್ಚಿ ಕರಿ, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿತ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಕೆಲವು ಭಾಗತ್ ಹೆಸರ್‌ಬೇಳೆ ಪಿಂಞ ಬೆಲ್ಲತ್‌ನೋ ಕೂಟಿತ್ ಕೊಡ್‌ಪ.

ಮಾದತ್‌ರ ಅಡಿಗೆಲ್ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ-ಹೆಸರ್ ಪಾಯಸ (ಮೊವುತ್ರಿ), ಬಾಳೆಕರಿ, ನೆರೆ ಕುಂಬಳ ಕರಿ ಮಾಡಂಡು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿತಾನದು ಮೇಂಗತೆ ನಿಂದವು ಸುರೂಕ್ ಮೇಂಗ್‌ವ. ಪೊಲಾಕತಿಂಜ ಮನೆಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್‌ವ. ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡಾಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಒಕ್ಕಡ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪದ್ದತಿ ಪಿಂಞ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿಪುಕಾರನ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಮಾದತ್‌ರ ಕ್ರಿಯೆನ ನಡ್‌ತ್‌ವ. ಎಡೆಕ್ ಬೋಂಡಿಯಾನ ಅಡಿಗೆನ ಮನೆಲ್ ಮಾಡ್‌ವದೂ ಉಂಡ್.  ಪೊಲಾಕ ಸುಮಾರ್ ಪತ್ತ್ ಪನ್ನಂದ್ ಗಂಟೆ ನೇರಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಡಿಗೆನ ಕೂಟಿಬೆಪ್ಪ. ಮಾಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡಿಗೆಂಜ ಚನ್ನ ಚನ್ನಂಗ್ ಎಡ್‌ತಿತ್ ಒರ್ ಬಲ್ಯ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯತ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಕೈಲ್ ಮೇಕಿತ್ ಕಲ್‌ಪ. ಎಲ್ಲಾ ಅಡಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿತ್ ಬೆಚ್ಚದು, ಮೇಂಗತೆ ನಿಂದಯಿನ ಅಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಕ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಲ್ ಒರ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರ್‌ಚಿತ್ ಆದ್ಂಡ ಮೇಲೆ ಒರ್ ಬಲ್ಯ ಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್‌ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಕೊಡಿಯಾಯಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಇದಾನದು ಎಚ್ಚಕ್ ಜನ ಮೇಂಗತೆ ಉಂಡೋ ಅಚ್ಚಕ್ ಚೆರಿಯ ಚೆರಿಯ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್‌ನ ಮಾಡಿಯೋಂಡು. ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯತ್ ಇಟ್ಟ್‌ಬೆಚ್ಚ ಕೂಳ್ಂಗರಿಕ್ ಮೋರ್, ನೆಯ್ಯಿ, ಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್ ತೇನ್ ಕೂಟಂಡು. ಆ ತಳಿಯತ್‌ರ ಪಕ್ಕ ಒರ್ ಚೊಂಬ್‌ಲ್ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚವಂಡು. ಆಂಡ ಕೂಡೆ ಚನ್ನಂಗ್ ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ನ ಬೆಚ್ಚವಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪಲ್ಂಬ್‌ರ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಒರ್ ತಿರಿ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು.

ಮೇಂಗತೆ ಉಳ್ಳವು ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್‌ರ ಪಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ್‌ಕಾಲ್ ಕುತ್ತಿಯಂಡ್, ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯತ್ ಮೇಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೂಳ್ಂಗರಿನ ಚನ್ನ ಚನ್ನಂಗ್ ತೆರ್ಮೆ ಕಯಿಲ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಕೊಡಿಬಾಲೆ ಎಲ್‌ಕಂಡಕ್ ಇಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಒಬ್ಬೊ ತಟ್ಟೆಕ್ ಕೈ ಕತ್ತುವಕ್ ಚೊಂಬುಲ್ ನೀರ್ ಪುಡಿಚಂಡ್ ಬೂಕುವ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕತ್ತಿಯಂಡ್, ಚನ್ನಂಗ್ ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ನೊ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಮೊಳ ಕೈಲ್ ನೀರ್ ತಳಿಪದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇನ್ನನೆ ಮೇಂಗತೆ ಉಳ್ಳಯಿಂಗ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರತ್‌ನ ಮಾಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಚೆರಿಯ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್ ಚನ್ನ ಚನ್ನಂಗ್ ಕೂಳ್ಂಗರಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ ಎಡೆನ ಮೇಂಗತೆ ನಿಂದಯಿಂಗಕ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಆಖೇರಿಕ್ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯತ್‌ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಳ್ಂಗರಿನ ಬಲ್ಯ ಒನಾಲಿಲ್ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್ ಇಟ್ಟವಂಡು. ಒರ್ ಚೆಂಬ್‌ಲ್ ನೀರ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್, ಮನೆರ ಬೆಂಬರಿ ಕಟ್ಟಳೆ ದಾಟಿತ್ ಎದ್‌ಕೆ ಬೆಲಿ ಮರತ್‌ರಲ್ಲಿಕ್ ಪೋಂಡು. ಬೆಂಬರಿಕಾಲೆ ಪಡಿ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಎದಿಕೆಕಾಲೆ ಪೋಕಲು. ಮನೆರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಕುತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ ಬೆಲಿ ಮರತ್‌ರ ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿತ್, ಬೆಲಿ ಮರತ್‌ರ ಪಾರ್‌ಕ್ ನೀರ್ ತಳ್‌ಚಿತ್ ಶುದ್ದ ಮಾಡಿತ್ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಎಡೆನ ಆ ಬೆಲಿ ಮರತ್‌ರ ಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳವು ಆ ಕೊಡಿ ಎಲಕಂಡತ್‌ರ ಮೇಲೆ ಅಯಿಂಡ ಎಡೆನ ಬೆಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿತ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ತಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ ಕಾ. ಕಾ.. ಂದ್ ಕಾಕೆನ ಕಾಕಿತ್ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ತೆರ್ಮೆ ನಿಂದಿತ್ ಬೆಲಿ ಮರತ್‌ನ ಚೌಟಿತ್ ಬೂಕಿರುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಿತ್ ಮನೆರ ಮೊಟ್ಟ್ ಪತ್ತ್‌ವಕ ಬಟ್ಟತ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಪೊಡಿನ ಬಾಯಿಕ್ ಇಟ್ಟನ್ನನೆ ಮಾಡಿತ್ ಮನೆರ ಪಟ್ಟಿಕ್ ಚಾಡ್‌ವ. ನಗರತ್ ಇನ್ನತ ಸುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರತ್‌ನ ಚುರ್‌ಕಿತ್ ಮಾಡಿರುವ. ಪಡಿರಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ತೆಳ್‌ನೀರ್‌ನ ಮಂಡೆಕ್ ತಳ್‌ಚಂಡ್ ಮನೆರೊಳ್‌ಕ್ ನುಗ್ಗ್‌ವ. ನಗರತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಸಮಾಜತ್ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಲು. ಜಾಗ ಇಲ್ಲತ ಮನೆಲ್ ಇದ್‌ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್‌ವದಿಲ್ಲೆ.

ಮಾದ ಮನೆರ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್  ಊರ್‌ಕಾರ, ಮನೆಕಾರ, ಬೆಂದ್‌ಕ ಕೂಡಿತ್ ತಕ್ಕ್ ಪರೆವ. ಈ ಮನೆಲ್ ಮಿಂಞಕ್ ಚಾವುರನ್ನತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಪ್ಪಕಾಗಂದೂ ದೇವಳ ಬೋಡಿಯವ. ಚತ್ತಲ್ಲಿಂಜಿ ತ್ಕೆ ಮನೆಯಾಯಿತಿಂಜ ಈ ಮನೆ ಇಂದೆಂಜಿ ನಮ್ಮೆ ಮನೆಯಾಯಿತ್ ಇಪ್ಪಾಂದ್ ಎಣ್ಣುವ. ಪೆರಿಯವು ತಕ್ಕ್ ಪರಂದಿತ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಆತ್ಮಕ್ ಭಗವಂತ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಕಾಪಾಡಡ್ಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಯವ. ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ದುಡಿ, ತಾಳತ್‌ನ ಕೊಟ್ಟುವ. ಆ ನೇರಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಲ್ ಓಡ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ದೋಸೆ ಬೂಕಂಡು. ವಾಲಗಕಾರ ಇಂಜಕ ವಾಲಗ ಉರ್‌ಪುವಂಡು. ದೋಸೆನ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರ ತಳಿಯಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಕ್‌ಲ್ ಮೂಂದ್ ಕೊಡಿಯಲೆ, ಅಡಿಕೆರ ಕೂಡೆ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಕೈಕ್ ಸುತ್ತಿಯಂಡ ಬೊಳ್ಳಿರ ಸರಪಣಿನ ಉತ್ತಿತ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ ಪಾಲ್‌ರ ತಟ್ಟೆಕ್ ಇಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪಾಲ್‌ನ ಪಾಲ್ ಬಪ್ಪ ಮರತ್‌ರಡಿ ಬೂಕಂಡು. ನಗರತ್‌ಲ್ ಇದ್‌ನ ಪೊರ್ಮೆ ಚೆಲ್ಲುವ.

ಮಾದತ್‌ರ ದಿನ ಚಾವು ಕೊಂಡ್‌ಪೋನ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವದೂ ಉಂಡ್. ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಚಾವು ಕೊಂಡ್‌ಪೋನ ಬಟ್ಟೆಲ್, ಚಾವುನ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಜೂಕ್ಂಗಟ್ಟೋಡೆ ತಾತ್‌ನ (ಕ್ದಕ್ ಉಳ್‌ಪ್‌ನ) ಮೂಂದ್ ಜಾಗತ್‌ಲ್ ಒರೋರ್ ಚಳ್ಳೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಅದಂಗ್ ನೀರ್ ಬೂಕಿತ್ ಬೆಪ್ಪ. ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಡೆರಲ್ಲಿ ಮೂಂದ್ ಎಡೆನ ಮಂಡೆರಲ್ಲಿ ಬೆಪ್ಪ. ಚಕ್ಕೆ ತೊಪ್ಪುರ ಓರಂದ್ ಚಳ್ಳೆನ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಒಂದಾಲ್ ನೀರ್, ಒಂದಾಲ್ ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಪಿಂಞೊಂದಾತ್ ಕಳ್ಳ್ ಬೂಕಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬಪ್ಪದೂ ಉಂಡ್. ಅಲ್ಲತೆ ಮಾಡ್‌ನ ಅಡಿಗೆನ ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಮೀದಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಉಂಬ ಪದ್ದತಿಯೂ ಒರೋರ್ ಭಾಗತ್ ಉಂಡ್. ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆನ ಬಾಯಿಕ್ ಇಟ್ಟವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು, ಮೇಂಗತೆ ಇಂಜಯಿಂಗಳ ಉಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಸುರೂಲ್ ಕಪ್ಪ್‌ಲ್ ಬಳಂಬುವ ಮೊವುತ್ರಿನ ಮಾದಕ್ ಬಂದವು ಕುಡಿಕಂಡು. ಚತ್ತಯಿಂಗಕ್ಂಜಿ ಪೆರಿಯವು ಪೊವುತ್ರಿ ಕುಡಿಪ್‌ಲೆ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಉಂಬಕ್ ಮರಬಾಳೆ ಕರಿ, ನೆರೆಕುಂಬಳ ಕರಿ ಕೂಟ್‌ಕ್ ಮಾಡ್‌ನ ತರಾವರಿ ಅಡಿಗೆನ ಬಳ್ಂಬುವ. ಕೂಡೆ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಕಾರ ಕಳ್ಳ್ ಬಳಂಬುವ. ಚತ್ತವು ಬಯತಾನಯಿಂಗ ಆಯಿತಿಂಜಕ ಜನ ಏರ ಕುಸಿಲ್ ತಾಂಗಿ ಅಳ್‌ತಿತ್ ಕಳ್ಳ್ ಕುಡಿಪ. ಚೆರಿಯ ಬಯತ್‌ಕಾರ ಆನಕ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಚೆನ್ನ ಕಳ್ಳ್ ಕುಡಿಪ. ಅದಾನದು ಬಂದವು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿತ್ ಉಂಬಕ್ ಅಳ್‌ಪ. ಸಂಸಾರತ್‌ರ ಸೌಕರ್ಯಪೋಲೆ ಊಟೋಪಚಾರತ್‌ನ ಮಾಡಿತಿಪ್ಪ.

ಚೌರ:
ಮಾದಂದ್ ಮಜ್ಜಣಕ್ ಹಜಾಮನೂ ಬಂದಿತ್ತಿರಂಡು. ಮಜ್ಜಣ ಉಂಡಿತಾನದು ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದಯಿನ ಬುಟ್ಟಿತ್ ಒಕ್ಕಕಾರ ಎಳಿಯಯಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರೂ ಚೌರ ಮಾಡ್‌ಚಿಟ್ಟವಂಡು. ಮಾದ ಮನೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಂದಾಳ್ ಚೌರ ಮಾಡ್‌ಚಿಟ್ಟವದ್ ಕ್ರಮ. ಚೌರ ಮಾಡ್‌ಚಿಟ್ಟವ ಜಾಗತ್ ಒರ್ ಪಚ್ಚತ್ ಕೊಡಿಯಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ತೆಂಗೆ, ಚನ್ನಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಚೌರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿತಾನದು ಅದ್‌ನ ಹಜಾಮಂಗ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಪದ್ದತಿ. ಇದಾನ ಪಿಂಞ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದಯಿನ ಬುಟ್ಟಿತ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳವು ಇಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆನ ಮಾತಿತ್ ಬೋರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟವಲು. ಈ ಪದ್ದತಿ ನಡಪು ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲತಾಯಿತ್. ಅದಾನದು ವಾಲಗಕಾರಳ ಉಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಆಟ್ ಆಡ್‌ವ.

ಇದೆಲ್ಲ ತ್ಂದ ಪಿಂಞ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗೆ, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಕೆರ್ಂಜಿಲ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಅಂದಿತಿರಿ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ಊರ್, ನಾಡ್, ಬೆಂದು, ಚಂಙಾದಿಯಳೋ ಕೂಟಿತ್ ದಂಡ್ ತಕ್ಕ್ ಪರೆವ. ಚತ್ತವು ಭಗವಂತಂಡ ಪಾದ ಸೇರಿತ್ ಸ್ವರ್ಗತ್ ಇರಡ್ಂದ್ ತೊತ್ತವ. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಊರ್‌ಕಾರಕ್ ಊರ್‌ಪತ್ತಿ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ವಾಲಗಕಾರಕ್ ಪದ್ದತಿರ ಪಣ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್‌ತ್ ಅಯೆಪ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಉಂಡಿತ್ ಪೊರಡುವಕ ದಾರ್ ದಾರ್ ಬಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿತಿಪ್ಪ ಅಯಿಂಗಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದ ಬಟ್ಟಿಕ್ ಎರ್ಚಿಕರಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ತುರ್‌ಟ್ ಮಾಡಿತ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಎಲ್ಲಾರು ಮನೆರತ್ತಟಿ ಪೊರಡ್‌ವಕ ಬೈಟಾಪಕ ಪೊಲ್ಚಿ ಪಾಡ್‌ವದ್ ಉಂಡಾ, ಇಲ್ಲೆಯಾಂದ್ ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡಿಯವ. ಅಲ್ಲತೆ ಬೈಟಾಪಕ ಕಾರಣಂಗ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಉಂಡಾಂದೂ ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಯವ.

ಪೊಲ್ಚಿ ಪಾಡುವ:
ಮಾದ ಕಯಿಂಜಂದ್ ಬೈಟ್ ಚತ್ತಯಿನ ಪಾಡಿತ್ ಕೊಂಡಾಡ್‌ವದ್ ಪೊಲ್ಚಿ ಪಾಡುವ. ಕೊಡವಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಮೂಲ ಪಾಟ್‌ಲ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಸೇವೆ, ಘನತೆ, ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಕೇಳಿ ಇನ್ನತಾನೆಲ್ಲಾ ಬಲ್‌ಚಿಪಾಡುವ. ಮಾದ ಮನೆಲ್ ಪಾಡುವಕ್ಂದೆ ಕಳ್ಳ್-ಎರ್ಚಿನ ಕೂಟಿತಿಪ್ಪ. ಬೈಟಾಪಕ ಉಂಡ್ ಕುಡ್‌ಚಿತ್ ಪಾಟ್‌ಕ್ ಇಳಿವ. ಪೊಲಣೆ ಪೊಲ್ಚಿ ಪಾಡುವದೂ ನಡ್ಂದಂಡಿಂಜತ್. ಪಾಟ್‌ಕಾರಡ ಸಾಮರ್ಥಿಗೆನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್‌ವಲಿಂಜತ್. ಇಂದ್ ಪಾಡ್‌ವವು ಇಲ್ಲತೆ, ಜನಕ್ ಸಮಯವಕಾಶ ಇಲ್ಲತೆ ಪೊಲ್ಚಿ ಪಾಡ್‌ವದ್ ಸುಮಾರ್ ಜಾಗತ್ ನಡ್ಂದಂಡಿಲ್ಲೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ ಪಾಡುವದ್ ಕಾಂಬ.

ಕಾರಣಂಗ್ ಕೊಡ್‌ಪ:
ಪೊಲಾಕತ್ಂಜ ಮಜ್ಜಣಕೆತ್ತಣೆ ಮಾದತ್‌ರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಕಯಿಂಜನೆಕೆ ಬೈಟಾಪಕ ಸುಮಾರ್ ಒಕ್ಕತ್ ಕಾರಣಂಗ್ ಕೊಡ್‌ಪ ಪದ್ದತಿನೋ ಮಾಡಿರುವ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಒಕ್ಕತ್ ಸಂಸಾರಕಾರ ಬಪ್ಪಕ್ ಪೋಪಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಪಾನಗುಂಡ್ ಬಂದವು ಕೂಡಿತ್ ಕಾರಣಂಗ್ ಕೊಡ್‌ಪಾನ ಮಾಡ್‌ವ.  ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲ್ಚಿ ಪಾಡ್‌ವದ್ ಉಂಡ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏಳೆಟ್ಟ್ ದಿನ ಕಯಿಂಜಿತ್ ಬೋರೆಯಾಯಿತ್ ಕಾರಣಂಗ್ ಕೊಡ್‌ಪದೂ ಮಾಡ್‌ವ.

ಬೈಟಾಪಕ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಕೂಡಿತ್, ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಒರ್ ಕೋಳಿನ ನೆರ್‌ಚಿತ್ ಚಾಯಿ ಕೂಟಿತ್ ಕರಿ ಮಾಡ್‌ವ. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಈ ಕಾರಣಂಗ್ ಇಡ್‌ವ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್‌ವ. ಬೋರೆ ಕೂಳ್ ಕರಿರ ಕೂಡೆ ಒಟ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್, ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಪಲಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್ ಎಡೆ ಇಡ್‌ವ. ಒಕ್ಕಕಾರ ಕೂಡಿತ್ ದಂಡ್ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್ ಮಾಡ್‌ನ ಅಡಿಗೆನ ಬಳಂಬಿತ್, ಅದ್ಂಡ ತುದಿಕ್ ಎಣ್ಣೆತಿರಿ ಕತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಬರಿಲ್ ಈರಂಡ್ ಪಲ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಕಂಡತ್‌ರ ಚಳ್ಳೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಒಂದಾಂಗ್ ನೀರ್, ಒಂದಾಂಗ್ ಕಳ್ಳ್ ಬೂಕುವ. ಅದಾನದು ಆಣಾಳ್, ಪೊಣ್ಣಾಳ್ ಕೂಡಿತ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್, ಗುರುಕಾರಣಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನಿಪ. ಓರ್ ಎಡೆನ ಪೊರ್ಮೆ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಬೆಪ್ಪ. ಇಂಞೋರ್ ಎಡೆನ ಮನೆಕಾರ ಪಾಲ್‌ಟ್ಟಿತ್, ಬಳಂಬಿಯಂಡ್ ತಿಂಬ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಡಿಗೆನ ಕೇಕಳಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಎಡೆ ಬೆಪ್ಪ. ಚಾವು ತಾತ್‌ನ ಜಾಗತ್ ಪಲ್ಚಿ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್ ಮಾಡ್‌ನ ಚಳ್ಳೆನ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ನೀರ್, ಕಳ್ಳ್, ತೀರ್ಥ ಬೂಕಿತ್ ಬೆಪ್ಪ. ಕೇಕಳಕ್ ಇಲ್ಲೆ ತೂಟ್ಂಗಳಕ್ ಎತ್ತ್‌ನನ್ನನೆ ಚಾವುನ ಪೂತ ಇಲ್ಲೆ ಚುಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ ನೀರ್ ತಳ್‌ಚಿತ್ ಮೂಂದ್ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡತ್‌ನ ಮಂಡೆರ ಜಾಗತ್ ಪೂರ್ವಕ್ ತುದಿಯಾಯಿ ಬೆಪ್ಪ. ಒರೋರಂದ್ ತಿರಿ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಕೊಂಡ್‌ಪೋನ ಅಡಿಗೆನೆಲ್ಲ ಚನ್ನ ಚನ್ನಂಗ್ ಇಡ್‌ವ. ಒರೋರಂದ್ ಎಲಕಂಡತ್ ಮೂಂದ್ ಮೂಂದ್ ಚಳ್ಳೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಒಂದಾಂಗ್ ನೀರ್, ಒಂದಾಂಗ್ ತೀರ್ಥ, ಒಂದಾಂಗ್ ಕಳ್ಳ್ ಬೂಕಿತ್, ಆಂಡ ಪಕ್ಕ ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಚ್ಚಿತ್, ದೇವಳ ತೊತ್ತವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಬೆಮ್ಮಾರಿತ್, ಚನ್ನ ದೂರ ಬಪ್ಪಂಜಿ ಕೊಂಡ್ ಪೋನ ಒಟ್ಟಿ, ಕರಿ ಕೂಳ್‌ನೆಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿತ್ ತಿಂದಿತ್ ಬಯ್ಯಕ್ ಬಪ್ಪ.

ಮಾದ ಕೈಂಜದು ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಆಣಾಳಾಚೇಂಗಿ ಗಡ್ದ ಕೆರ್‌ಕತೆ ಬುಟ್ಟಂಡ್, ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಆಚೇಂಗಿ ನಿಪ್ಪ್‌ಕ್ ತುಣಿ ಕೆಟ್ಟಿಯಂಡ್ ಇಪ್ಪ. ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಪಿಂಡ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬಪ್ಪಲ್ಲಿಕೆತ್ತಣೆ ಪಾಲ್, ತೇನ್, ಕಳ್ಳ್ ಕುಡಿಪಕ್ಕಾಗ, ತಿಂಬಕ್ಕಾಗ. ತೊಲಿಯಾರ್ ಒಂದಾಂಗ್ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ತಾಯಿರ ತೀರ್ಥ ಕುಳಿಪಕ್ ಪೋಂಡು. ಇಲ್ಲೆ ಕ್‌ರ್ ಸಂಕ್ರಮಣತೂ ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಕಲು. ಕಾವೇರಿಕ್ ಪಿಂಡ ಬೆಪ್ಪಕ್ ಪೋಪವು ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲೇ ಇರಂಡು. ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಆಣಾಳಾಚೇಂಗಿ ಮಂಡೆ, ಗಡ್ಡ ಉಳ್‌ಪಿತ್, ಪೊಣ್ಣಾಳಾಚೇಂಗಿ ನಿಪ್ಪ್‌ತುಣಿ ಉತ್ತಿತ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಂಗಮತ್ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಪೆದತ್‌ಲ್ ಪಿಂಡ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬರಂಡು. ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನತೂ, ತಲಕಾವೇರಿಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿತ್ ತಲಕಾವೇರಿಲ್ ಕುಳ್‌ಚಿತ್, ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ತಾಯಿರ ತೀರ್ಥತ್‌ನ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಮನೆಕ್ ಬಂದಿತ್ ಮನೆ ಮಾರ್‌ಕೆಲ್ಲ ತಳ್‌ಚಿತ್ ಶುದ್ದ ಮಾಡ್‌ನಕ ತೀಕೆ ತ್ರುವ. ಪಂಡ್ ಕಾಲತ್‌ಲ್ ಕುಳಿಕ್ ನಿಂದವು ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಪಕ್ ಓರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೆ ಆರ್ ತಿಂಗ ಇಲ್ಲೆ ಆಪಂಜತ್. ಇಂದೆಲ್ಲ ಮಾದ ಕೈಂಜಿತ್ ಮೂಂದ್ ದಿವಸತ್‌ಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಒರ್ ವಾರತ್‌ರೊಳ್‌ಲ್ ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಪದ್ದತಿನ ತ್ತ್‌ರ್‌ವ. ದೂರತ್ಂಜ ಬಂದವು ಪುನ: ಪುನ: ಬಂದಿತ್ ಪೋಪಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪಾಂಗ್ ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಪಾನೋ ಬೆರಿಯ ಮಾಡಿರುವ.

ಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಪಕ ಆಣ್ ಆಚೇಂಗಿ ಆಣ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣಾಚೇಂಗಿ ಪೊಣ್ಣ್‌ರ ದಂಡ್ ಆಳ್ ರೂಪತ್‌ನ ಬೊಳ್ಳಿಲ್ ಮಾಡ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪ. ಚತ್ತಯಿಂಡ ಭಸ್ಮ ಉಂಡೇಂಗಿ ಅದ್‌ನೋ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಪಿಂಡ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ತಲಕಾವೇರಿಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್‌ಚಿತ್, ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ ಆಳ್‌ರೂಪತ್‌ನ ಪೂಜಾರಿನ ಕೇಟಿತ್ ದೇವಲೋಕಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಸೇರಂಡ್ಂದ್ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ತಾಯಿರ ಭಂಡಾರಕ್ ಇಡಂಡು. ಇಂಞೊಂದಾನ ಮನೆಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದಿತ್, ಮನೆಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಳ್‌ರೂಪಕ್ ಕೂಟ್‌ವ. ಮನೆಕಾರ, ಪಕ್ಕತ್ ಸಮ್ಮಂಧಕಾರಳ ತೊಲೆಯಾರ್ ಪತ್ತಂದ್ ಪತ್ತಲೋದಿಕ್ ಕಾಕಿಕೂಟಿತ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಪೆದತ್ ಗುರುಕ್ ಮೀದಿ ಬೆಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೆ ಕಾರಣಂಗ್ ಮೀದಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಆಳ್‌ರೂಪತ್‌ನ ಪೂಜುವ. ಇದ್‌ನುಂಡ್ ಒಕ್ಕತ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾನ ಅಜ್ಜಪ್ಪಂಡಲ್ಲಿಂಜ ಇಲ್ಲಿಕೆತ್ತಣೆ ಎಚ್ಚಕ್ ಆಮಕ್ಕ, ಪೊಮಕ್ಕ, ಮಕ್ಕ, ಚತ್ತಿತ್ಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವಂಜತ್. ಇಂದ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಗತಾಯಿತ್. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ವಾರಾಂಡೆಕೊಮ್ಮ ತೊಲೆಯಾರ್ ಪತ್ತಾಂಗ್ ಸಂಸಾರಕಾರ ಕೂಡಿತ್ ಚತ್ತಯಿಂಡ ಪೆದತ್ ಪಿಂಡ ಬೆಪ್ಪ, ಮೀದಿ ಬೆಪ್ಪದೆಲ್ಲಾ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ಶಕ್ತಿಕೊತ್ತ್ ನಡ್‌ತ್‌ವಂಜತ್.

ಕೆಲವು ಒಕ್ಕತ್ ವಾರಾಂಡೆಕೊಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆ ದಂಡ್ ಕಾಲಕೊಮ್ಮ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ಶಕ್ತಿ ಅನುಕೂಲಕೊತ್ತಿತ್ ಕಾರಣ ತೆರೆ ಕೆಟ್ಟ್‌ಚಿಡ್‌ವದೂ ಇಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಮನೆ ಮೂಡಿಯಳೂ, ಅಯಂಡ ಸಂಸಾರಕಾರಳೊ, ಊರ್, ನೆರೆ ಬೆಂದುವಳೋ ಕಾಕಿ ಕೂಟಿತಿಪ್ಪ. ಬಾರಣೀಂದ್ ಪಂದಿ, ಕೋಳಿ, ಅರ್‌ತಿತ್ ಗುರು ಮೀದಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಉಂಬೊ, ಕುಡಿಪದೂ, ಅಯಂಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್‌ತ್‌ವದೂ ಇಪ್ಪ. ಕಾರಣ ತೆರೆ, ಕೋಲ ಕೈಂಜ ಪಿಂಞ ಕಾಲಕೊತ್ತಿತ್ ಚತ್ತ್‌ಪೋನಯಿನ ಕೋಲ ಕೆಟ್ಟ್‌ವೊ ಪದ್ದತಿನೂ ಇಪ್ಪ. ಒರೋರ್ ಒಕ್ಕತ್ ಒರೋರ್ ತಿರೋಳಕಾರ ಗುರುನ ಬೊಳಿ ಪಡ್‌ತ್‌ವದೂ ಇಪ್ಪ. ತಿರೋಳ ಬಂದ ಗುರುರ ದರ್ಶನ ಆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್‌ನಯಿಂಗಕ್ ನಲ್ಲದ್ ಬಯಂದಿತ್ ಅರೋಡ(ಪತ್ತನಕ್ಕಿ) ಕೊಡ್‌ಪದೂ ಉಂಡ್. ಈ ಸಂದರ್ಭತ್‌ಲ್ ತಾಮನೆ ಮೂಡಿಯಡ ವಡಿಯಂಗಳೂ ತಿಂಡಿ, ಕಳ್ಳ್, ಎರ್‌ಚೀಂದ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಪ್ಪದೂ ಉಂಡ್. ಉಂಬ, ತಿಂಬ ಕುಡಿಪಾಂಡ ಗೌಜಿಯೂ ಇಪ್ಪ. ಇಕ್ಕಕ್ಕ ಸುಮಾರ್ ಒಕ್ಕತ್ ಒತ್ತೋರ್ಮೆ ಕೂಟ ಸುರುವಾಯಿತ್. ಅನ್ನನೇ ತಾಮನೆ ಮೂಡಿಯಳ ಕಾಕ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಬಲ್ಯ ಮನೆಲ್ ಮೀದಿ ಬೆಪ್ಪಾನೋ ಸುಮಾರ್ ಒಕ್ಕತ್ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಉಂಡ್. ಇದ್ ಓರ್ ಕಡೆ ಪದ್ದತಿರ ಉಳಿಕೆ, ಇಂಞೋರ್ ಕಡೆ ಬೆಂದೂರ್ತತ್‌ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ ಒತ್ತೋರ್ಮೆಕ್ ಮೊಳಿ ಆಯಂಡ್ ಉಂಡ್. ಒಕ್ಕತ್ ಇಂದ್ ತರಾವರಿ ಒತ್ತೋರ್ಮೆರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಡ್‌ಪ. ಕಾರಣಂಗ್ ಮೀದಿ, ಒಕ್ಕೋರ್ಮೆ ಇನ್ನತ ಎಲ್ಲಾತ್‌ಲೂ ಪೆರಿಯಯಿಂಗಕ್ ಮೀದಿ ಬೆಪ್ಪದೂ ಮಾಡ್‌ವ.

ಚಾವುಲ್.. :
ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಬಯತ್‌ರೊಳ್‌ಲ್ ಮಕ್ಕ ಚತ್ತ್‌ಪೋಚೇಂಗಿ ಅಯಿಂಗಕ್ ಏದೂ ಪದ್ದತಿ ಇಲ್ಲೆ. ಅಯಿನ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಂಜಿ ಪುದಿಂii ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಸುತ್ತಿತ್ ಕೇಕಳತ್ ದಫನ ಮಾಡ್‌ವ. ಜನಕ್, ಊರ್ ನಾಡ್‌ಕ್ ಅರಿಚಿಡಂಡಿಯದೂ ಇಲ್ಲೆ. ಒಕ್ಕಕಾರ ಕೂಡಿತ್ ದಫನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು. ಚಾವು ಪೊಲೆ ಮಾಮೂಲಾಯಿತ್ ಇಪ್ಪ. ಮಾದ ಕಯಿಕತೆ, ಚತ್ತ ಕುಂಞಿರ ಪೆದತ್ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಕಯಿಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ.

ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆ:
ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಲ್ ವಡಿಯ ಚತ್ತಕ ಅವಂಡ ಪೊಣ್ಣ್ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಇರಂಡು. ಪೊಡಿಯ, ಜಾಕೇಟ್ ಬೊಳ್‌ತ ರಂಗ್‌ರದಾಯಿತಿರಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಇಂದ್ ಸುಮಾರಾಳ್ ನಲ್ಲ ರಂಗ್‌ರ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟವ. ಬೊಳ್‌ತ ರಂಗ್‌ರನ್ನತ ಪ್ರಿಂಟ್‌ರ ಬಟ್ಟೆನ ಬಳಸುವ. ವಡಿಯಂಗ ಇಲ್ಲತ ಪೋನಕೋ ಮಾಮೂಲಾಯಿತ್ ಬೋರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಂಡ್ ನಾಳ್ ಕಯಿಪದ್ ಇಂದೇತ್‌ರ ನಡಪು. ಬೊರೀ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆನ ದುಂಬಾ ಬಯತಾನ ಪೊಣ್ಣಾಳ ಮಾತ್ರ ದಿನಾಲು ಬಳಸುವದ್ ಉಂಡ್.
*****

Leave a Reply