ಕೊಡವ ಮಂಗಲ ಭಾಗ – ೨

ಒಂಟಿ ಮೂಹೂರ್ತ

ಒಂಟಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಇಕ್ಕ ಚೆನ್ನ ಕಾಲತ್ಂಜ ಪೆರ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿ ಪೋಯಿತ್. ಮಂಗಲ ಕಯಿಪಕ ಏರ ಖರ್ಚ್‌ನ ತಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಕೂ, ಸಮಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ನಾಕ್ ಅರಿಂಜನೆಕೆ ಸುಮಾರ್ ೧೯೮೦ನೇ ಇಸವಿಂಜ ಇಪ್ಪರ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಎಣ್ಣುವಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಸಮಾಜ, ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನತಾಲ್ ಸುರು ಮಾಡ್‌ಚಿ. ಮನೆಲ್ ಮಂಗಲ ಕೈಪಾನ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿತ್, ಪೊರ್ಮೆ ಮಂಗಲತ್ ಇದ್‌ನ ರೂಡಿಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಾತ್. ಆಚೇಂಗಿ ಬಯ್ಯಂಜಿ ಕೂಟ್‌ವ ಜನಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೊಂದ್‌ಚಿ. ದಂಡಾಗಡೆಕಾರಕ್ ಖರ್ಚ್ ಏರಿಯಂಡ್ ಬಾತ್. ಒಂಟಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಂಡ್ ಬಾತ್. ಒಂಟಿ ಮುಹೂರ್ತತ್ ನಿರ್‌ಕ್‌ರ ಜನಳ ಕೂಟ್‌ವಂಜತ್. ವಿಪರೀತ ಕಳ್ಳ್‌ಕ್ ತಡೆ ಇಂಜತ್. ಪದ್ದತಿ ಪರಂಪರೆ, ಒತ್ತೋರ್ಮೆಲ್ ಕೈಕೂಟಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‌ವ ಕ್ರಮ ದುಂಬಾ ಚಾಯಿ ಇಂಜತ್.

ಅಕ್ಕಾಕಣೆ ದಂಪತಿ ಮುಹೂರ್ತ ಎಣ್ಣುವ ಮಂಗಲ ಪದ್ದತಿ ಇಂಜಿಲೆ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಂಗ, ಪೆರಿಯವು, ಬೈಟಾಪಕ ಮಂಗಲಾಡಿತ್ ಬಂದಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣ-ಮೂಡಿಕ್ ಕಯಿಪ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್‌ನೇ ಪೊವ್‌ಲ್, ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಆಯಿತ್ ಈ ಒತ್ತೋರ್ಮೆರ ಮಂಗಲತ್‌ನ ಬಳಕೆಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಾತ್. ಅದ್‌ನ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿತ್, ಕೂಡೆನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತ್ ನಡ್‌ಪಕ್ ಕೂಡ್‌ಚಿ. ಅಂದೇತ್‌ರ ಕಾಲ ಕೊಡವ ಪದ್ದತಿಲ್, ನಡಪ್‌ಲ್ ಏರ ಬದಲಾವಣೆನ ಮಾಡಿಯಂಡಿಂಜತ್. ಕೊಡವಾಮೆನ ಕಾಪಾಡಂಡೂಂದ್ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಆಯಂಡಿಂಜತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಬದಲಾವಣೆರ ಗಾಳಿಲ್ ಕೊಡವ ಮಂಗಲ ಕೂಡಿಯಾಡಿತ್ ಒಂಟಿ ಮಂಗಲ ಕಮ್ಮಿಯಾಚಿ.

ಒಲೆ ಪೂಜೆ, ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲಾಯಿತ್ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ನಡ್‌ಪನ್ನಕೆ ನಡ್‌ಪ. ಒರೇ ಭಾಗಕಾರ ಇಪ್ಪಾನಗುಂಡ್, ಒರೇ ಕಡೆಕಾರಡ ಊರ್, ನಾಡ್, ಸ್ವಂತಕಾರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್‌ವಂಜತ್. ಊರ್ ಕೂಡುವಂದ್ ನಡ್‌ಪ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ದತಿ, ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ನಡ್‌ಪನೆಕೆ ಇಪ್ಪ. ಮೂಡಿರ ಮಂಗಲತ್ ಅಂದ್ ಬೈಟಾಪಕ ಪೊಟ್ಟಿ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವಾನ ನಡತ್‌ವ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ನಾಳ್‌ರ ಏದೇ ವ್ಯೆತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಲೆ. ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಪೊಲಾಕ ನೇರತೆಂಜ ಒಂಟಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ಚೆನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಸುರುವಾಪ. ಮಂಗಲಕಾರನ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಕೂಟಿಯ ಬಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಪೋಳಿಯ ಪೊರ್‌ತಂಡ್ ಬಾಳೆರಡಿಕ್ ಪೋಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದುಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ ಬಾಳೆ ಬೇಂಗಿತ್ ಬಂದಿತ್ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಕ, ಮೂಡಿನ ಸಹ ಬಾಳೆರಡಿಕಾಲೆ ಮೂಹೂರ್ತ ಮಂಟಪಕ್ ಕೂಟಿಯ ಪೋಪ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಳೆನ ಬೆಂದುವ ಬೇಂಗಿಯವ.

ಮೂಹೂರ್ತ ಆನದು ಮೂಡಿ ಮಂಟಪತ್ ಇಪ್ಪ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಣ ಉಂಡಿತಾನದು ಮೂಡಿರ ಮನೆಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಮೂಡಿ ಕೂಟಿಯ ಬಪ್ಪಕ್ ಮಂಗಲಾಡಿ ಪೋಪ ತಯಾರಿ ನಡ್‌ಪ. ಮೂಡಿರ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್‌ರ ದೂರ ಪಿಂಞ ಮೂಹೂರ್ತ ನೇರ ನೋಟಿಯಂಡ್, ಎಚ್ಚ ನೇರಕ್ ಮಂಗಲ ಪೊರಡಂಡೂಂದ್ ನೋಟುವ. ಅಕ್ಕಾಕಣೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಂದುವ, ಒಕ್ಕಕಾರ ನೇರ ಕಯಿಪಕ್ ಎನ್ನೇಂಗಿ ಕಳಿ ಕಳಿಪ. ತಮಾಸಿ ಮಾಡುವ. ಪಾಟ್ ಪಾಡುವ.

ಮಂಗಲಾಡಿ ಪೋಪ:
ಅವಶ್ಯ: ಪದ್ದತಿ ಅರ್ಂಜವು, ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾಹನ, ತೋಕ್-ಕತ್ತಿ, ದೊಣ್ಣೆ, ಕೊಡೆ,     ಲಾಂಟೀನ್(ಲೈಟರ್), ಕೊಂಬ್‌ಕೊಟ್ಟ್, ವಾಲಗ, ದುಡಿ, ತಾಳ, ಸದ್ದ್, ಕಳ್ಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಇಕ್ಕ ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಕರ್ಯ ಉಳ್ಳಾಂಗ್ ಸುಮಾರ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಸುಲಭ ಆಯಿತ್. ಬೈಟ್ ನೇರತ್ ಮಂಗಲಾಡಿ ಪೋಪಾನಗುಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೊಳಿಕ್ ಲೈಟರ್ ಇಲ್ಲೆ ಲಾಟೀನ್, ಮಳೆ ಪೊಜ್ಜಕ ತಡ್‌ಪಕ್ ಕೊಡೆ ಬೋಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಕೂ ತಂಡ್, ಕೊಡೆ, ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಅವಶ್ಯ. ಮಂಗಲ ಪೊರಡ್‌ವಕ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಕೂಡಿತ್, ಪೆರಿಯವು ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ತಕ್ಕ್ ಪರಂದಿತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಯವ. ಮಂಗಲಕಾರ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ಕೂಡ್‌ನಯಿಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಚಿತ್ ಮಂಗಲಾಡಿ ಪೋಪಕ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಮಿಂಞಲ್ ಪೋಳಿಯ ಪೊರ್‌ತವು, ಕೊಂಬ್ ಕೊಟ್ಟ್, ವಾಲಗ, ತಾಳ, ದುಡಿಕಾರ ಇರಂಡು. ಎಲ್ಲಾರೂ ಬಾಳೆರಡಿಕ್ ಬಂದಿತ್ ಒತ್ತೋರ್ಮೆಲ್ ಮಂಗಲ ಪೊರಟಿತ್ ಪೋಪ. ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕ ಪೆರಿಯವು ಎಳಿಯವು ಎಣ್ಣತೆ ತಮಾಸಿರ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್‌ವ. ಆ ಕಾಲತ್ ಮಂಗಲ ಪಾಟ್‌ಲ್ ಚೆನ್ನ ಆಳವಾನ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದ್‌ಕ್‌ರ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮತ್‌ರ ಶಬ್ದವೂ, ತಮಾಸಿಯೂ ಇಪ್ಪಂಜತ್.

ಬಟ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ, ಬಾರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಇಂದೇತ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್‌ವ. ಆಣಾಳ ಕಳ್ಳ್ ಕುಡಿಪಕ್ ಪೋಪ. ಪೊಣ್ಣಾಳ ಮಕ್ಕ, ಜ್ಯೂಸ್, ಚಾಕಲೇಟ್ ತಿಂಬಕ್ ಕುಡಿಪ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್‌ಲ್ ಮಂಗಲ ಪೋಪ ವಾಹನತ್‌ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಚ್ಚವ. ಅದ್ ಇದ್ಂದ್ ಕುಡ್‌ಚಿ ತಿಂದ್ ಆಕಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆ ಗಂಟೆರಚ್ಚಕ್ ನೇರ ಆಯಿಪೋಪ. ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಪುದಿಯ ಮಾದರಿರ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪಾಟ್ ಉದ್ದಕೂ ಇಪ್ಪ. ಕೊಂಬ್, ಕೊಟ್ಟ್, ವಾಲಗ, ದುಡಿ, ತಾಳ, ಸದ್ದ್‌ಲ್ ಒಂದ್ ದಂಡ್ ಬಸ್ಸ್‌ಲ್, ವ್ಯಾನ್‌ಲ್, ಕಾರ್- ಜೀಪುಲ್ ಮಂಗಲ ಪೋಪ.

ಮಂಗಲಾಡಿ ಪೋಯಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣ, ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿರ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ಮನೆರ, ಬಾಳೆರಡಿಲ್ ನಿಪ್ಪ. ಮಂಗಲತ್‌ರ ಕೂಡೆ ಪೋನ ಪೆರಿಯವು ಮೂಂದಾಳ್ ಮೂಡಿರ ಮಂಗಲ ಮನೆಕ್, ಕೈಯಿಲ್ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ, ಲ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕೊಡೆ, ದೊಣ್ಣೆಯಾಯಿತ್ ಪೋಪ. ಮೂಡಿರ ಮನೆಕಾರ ಇಯಂಗಡ ಕಾಲ್ ಕೈ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ತಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಮಂಗಲ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ದಂಡ್ ತಕ್ಕ್ ಪರಂದಿತ್ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ ಮಾಡಿಯಂಡ್, ಮೂಡಿರ ಒಕ್ಕಕಾರ ಬಾಳೆರಡಿಕ್ ಪಲ್ಂಬ್, ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗೆ, ಒರ್ ಚೊಂಬ್‌ಲ್ ನೀರ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಬಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಮೂಲ್ ಬಾಳೆರಡಿಯತ ಪೋಲೆ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್ ಅಳ್‌ತ್ ತೆಂಗೆ ಒಡ್‌ತಿತ್, ಪೊಳಿ ಒಪ್ಪಿತ್ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಫಲಾಹಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಒಕ್ಕಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಕಡೇತ ಆರ್ ಬಾಳೆನ ಪರ್ಯಾದಿಲ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ಬಾಳೆನ ಬೇಂಗಿಯಂಡ್ ಒಂದಾಪ. ಅದಾನದು ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ತ್ತಿತ್, ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚತ್‌ರ ಕೂಡೆ ಮಂಗಲಾಡಿತ್ ಮೂಹೂರ್ತ ಮಂಟಪಕ್ ಪೋಪ. ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರ ಮುತ್ತೈದೆ ಪೋಳಿಯತ್‌ನ ಪೊರ್‌ತವ. ಮೊಟ್ಟ್ ಪತ್ತ್‌ವಲ್ಲಿ ಚೆರಿಯ ಮಕ್ಕ ಮಂಗಲಕಾರಂಡ, ಬೋಜಕಾರಂಡ ಕಾಲ್ ಕತ್ತ್‌ವ. ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಮಂಡೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನಿಪ.

ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣನ ನೇರೆ ಮೂಹೂರ್ತ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಪಕ್ಕ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್ ಮೂಡಿರ ಅವ್ವ ಪಾಲ್‌ಕೂಳ್ ಉಂಬ್‌ಚಿಡಂಡು. ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್, ಬೋಜಕಾರಂಗೂ ಕೂಡಿತ್ ಬಂದ ಬೆಂದುವಕೆಲ್ಲಾ ಊಟೋಪಚಾರ ಕೊಡ್‌ಪ. ಉಂಡಿತಾನದು ಮಾಮೂಲ್ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಪೋಲೆ, ಮಂಟಪತ್‌ರ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ದಂಪತಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕೈಪ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರ ಮಂಗಲತ್‌ರ ಕೂಡೆ ಪೋನಯಿಂಗಕ್, ಮೂಡಿಕ್ ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವಕ್ಂದ್ ಪಣ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅನ್ನನೆ ಅದ್‌ನ ಎಲ್ಲಾರೂ ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವ.

ಬೋಜಕಾರ, ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಒಡಿಕತ್ತಿ, ಗೆಜ್ಜೆತಂಡೂ ಕೊಡ್‌ತ್ ಕೈಪುಡಿಚಿ ಒಪ್ಪಿತ್, ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿರ ಎದಿಕೆ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಮೂಡಿರ ಮಂಡೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಕ್ಂಡಿ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಚೀಲ ಪಣತ್‌ನ ಕೈಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅದಾನದು ಕ್‌ಣ್ಣ ಪೂಮಾಲೆ ಇಡ್‌ವ. ಮೂಡಿ ಚೀಲ ಪಣ ಕೇಟವ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿರ ಕೈ ಪುಡ್‌ಚಿ ಒಪ್ಪುವ. ಮೂಡಿ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಪೂಮಾಲೆ ಇಡ್‌ವ. ಬೋಜಕರ್ತಿ ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ತ ಚೀಲ ಪಣತ್‌ನ ಮೊಲ್ಕಟ್ಟ್‌ಲ್ ಕಟ್ಟಂಡು. ಅದಾನದು ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕುವದ್ ನಡ್‌ಪ. ಎಲ್ಲಾ ತ್ಂದದು ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿನ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ನಡ್‌ಪಕ, ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪದ್ ಇಪ್ಪ. ಇನ್ನನೆ ಪದ್ದತಿ ತ್ಂದದು ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಕಾರ ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯತ್‌ನ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಮಂಗಲ ಬಸ್ಸ್‌ಕ್/ವಾಹನಕ್ ಏತುವ. ಮಂಗಲ ಬಸ್ಸ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿ ಕೂಡಿತ್ ಪೋಪಕ ಇಂಞೂ ಗೌಜಿಲ್ ಆಟ್ ಪಾಟ್‌ಲ್, ರಸ ರಸತ್ ತಕ್ಕ್ ಬಾಕ್‌ಲ್, ಮೂಡಿನ, ಕ್‌ಣ್ಣನ ಏರ ತಮಾಸಿ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಪೋಪ. ಅದಾನದು ಮಾಮೂಲ್ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು ನಡ್‌ಪನ್ನತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪದ್ದತಿ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮಂಗಲ ಮನೆಲ್ ನಡ್‌ಪ. ಮಂಗಲ ಕಯಿಂಜದು ಮನೆ ಮೊಟ್ಟ್‌ವಕ್ ಪೋಪದ್, ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿ, ಪುತ್ತಂಗಾರ ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿನ ಕಾಕ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲ್ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ನಡ್‌ಪ.

ತರಾವರಿ ಮಂಗಲ :
ಇಕ್ಕ, ಓರ್ ದಿನತ್‌ರ(ಒನ್ ಡೆ ಫಕ್ಷಂನ್) ಮಂಗಲ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಂಡುಂಡ್. ಬೈಟಾಪಕ ಮುಹೂರ್ತ, ಪೊಲಾಕ ಮೂಹೂರ್ತ ಪದ್ದತಿಯೂ ಬಂದಿತ್. ಪೊಲಾಕ ಊರ್ ಕೂಡಿತ್, ಬೈಟಾಪಕ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್‌ವ, ಬೈಟಾಪಕ ಊರ್‌ಕೂಡಿತ್ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಪ ಪದ್ದತಿ ಬಂದ್‌ಟಿತ್. ಅದಲ್ಲತೆ ಪೊರ್ಮೆ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಚಕ ತಂಗಡ ಊರ್ ನಾಡ್‌ಲ್, ನಗರತ್‌ಲ್ ರಿಸೆಪ್ಸನ್ ಬೆಪ್ಪದೂ ಸುರುವಾಯಿತ್. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮತ್‌ರ ಮಂಗಲ, ಇತರ(ಅಂತರ)ಜಾತಿ ಮಂಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಾನಗುಂಡ್, ಕೊಡವತಿ ಮೂಡಿನ ಇಲ್ಲೆ ಕ್‌ಣ್ಣನ ಕೊಡವ ಉಡ್‌ಪ್‌ಲ್ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್, ರಿಸೆಪ್ಸನ್‌ಕ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವದೂ ಕಾಂಬ. ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಕೊಡವ ಪದ್ದತಿಲೇ ಇತರಜಾತಿ ಮಂಗಲತ್‌ರ ಮೂಹೂರ್ತ ಮಾಡ್‌ವ. ಇನ್ನನೆ ಇಕ್ಕತ್‌ರ ದಿನಕೊತ್ತಿತ್ ಜನ ತಂಗಡದೇ ರೀತಿ ನೀತಿಲ್ ಮಂಗಲತ್‌ನ ಕಯಿಚಂಡ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್. ಎಲ್ಲಾಂಗೂ ಜನಡ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕ್‌ಟ್ಟಿಯಂಡ್ ಉಂಡ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂಹೂರ್ತತ್‌ರ ನಡಪು, ಪದ್ದತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಲತ್‌ಲೂ ಅನ್‌ಸರಿಚಿಡ್‌ವ. ಮಂಗಲ ಕೈಪಾನ ಆಪಚ್ಚಕ್ ಗೌಜಿಲ್, ಕುಸಿಲ್, ವಿಶೇಷತ್ ಕೈಪಕ್ ಜನ ಪೇಚಾಡ್‌ನನೆಕೆ ಪುದಿಯ ಮಾದರಿರ ಆಚರಣೆ, ಸಮಾರಂಭ ಕಂಡ್‌ಬಂದಂಡುಂಡ್.

ಕೂಡಾವಳಿ ಪಿಂಞ ಪಂಡೇತ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆತ ಸುಮಾರೆಲ್ಲಾ ಮಂಗಲ ಮರೆ‌ಆಯಿ ಪೋಯಿತ್. ಮೂಡಿಯಳೇ ಉಳ್ಳ ಒಕ್ಕತ್ ಪೊಣ್ಣ್‌ಕ್ ನಿಪ್ಪದ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಕಾಂಬ. ನರಿ ಮಂಗಲ ಇಂಜದೂ ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆರ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯಿದೆರ ಅಡಿಲ್ ಇಲ್ಲತಾಯಿತ್. ಇಞೋರ್‌ಕಡೆ ಕಾಡ್ ಸುಮಾರ್ ತೋಟ ತೊಡಿಯ ಆಯಿತ್ ಕಾಡ್‌ಜಾತಿಯಳೇ ಇಲ್ಲತಾಯಿತ್ ನರಿ ಮಂಗಲತ್‌ರ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕಾಂಗತಾಯಿತ್.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ:
ಕೊಡವಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ಕೂ ಕೊಡವ ಉಡ್‌ಪ್ ಅವಶ್ಯ. ಆಣಾಳ್ ಕುಪ್ಯಚೇಲೆ, ಮಂಡೆತುಣಿಯಾಯಿ ಬಂದಕ, ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟ್ ಪೊಡಿಯ ಮಾಲ್‌ಮಟತ್ ಪೊರಡಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಇಂದ್ ಕೊಡವಡ ಮಂಗಲಕ್ ಸ್ವಂತಕಾರ ಇಲ್ಲೆ ಭಾಗಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕುಪ್ಯ ಚೇಲೆಲ್ ಬಪ್ಪ. ಸುಮಾರ್‌ಕ್ ಬೋಜಕಾರ, ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡುವ ಪೆರಿಯವು ಒಂದ್ ದಂಡಾಳ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡವ ಉಡ್‌ಪ್‌ಲ್ ಬಪ್ಪ. ಊರ್‌ಕಾರ, ಏರಿಯಕಾರ ಕೊಡವ ಕಡ್ಡಾಯ ಉಡ್‌ಪ್‌ಲ್ ಬಪ್ಪದ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿಟಿತ್. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಕೊಡವತಿ ಪೊಡಿಯತ್ ಬಪ್ಪ. ಮಕ್ಕ ಮರಿಯ, ಬಯತ್‌ಕ್ ಬಂದವು ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಪುದಿಯ ಪುದಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆನ ಇಟ್ಟಂಡ್ ಓಡಿ ಕಳಿಪ. ಇನ್ನನೆ ಆಣಾಳಡ ಕೊಡವ ಉಡ್‌ಪ್ ಪದ್ದತಿಕೊತ್ತ್ ಇಲ್ಲತೆ, ಕೋಟ್ ಸೂಟ್, ಜುಬ್ಬ ಪೈಜಾಮಾ, ಶೇರವಾನಿ ಇನ್ನತಾಲ್ ಎದ್ದ್ ಕಾಂಬದುಂಡ್. ಮೂಡಿ ಮಕ್ಕ ಟೀ-ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಡ್ರೆಸ್ಸ್  ಇನ್ನತಾಲೂ ಕೂಡಿಯಾಡುವ. ಮೇಲ್ ಕಾಂಬನ್ನತ ಪುದಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇಂದ್ ಅದಿಯಾಯಿತ್ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭತ್‌ಲೂ ಮಾಮೂಲಾಯಂಡ್ ಉಂಡ್. ಪುದಿಯ ಕೊಡವ ಪದ್ದತಿರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆನ ಬಳಸುವದ್ ದುಂಬಾ ಕಮ್ಮೀಂದೆ ಎಣ್ಣಲು.

ಅಂತರ ಜಾತಿ ಮಂಗಲತ್ ಬೋರೆ ಜಾತಿರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಕುಪ್ಯ ಚೇಲೆ ಇಡ್‌ವದ್, ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡವ ಪೊಡಿಯ ಉಡ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ನಡ್‌ಪ. ಅಂತರಜಾತಿ ಮಂಗಲತ್ ಕೊಡವಡ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರ್ಂಜವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್‌ವದ್ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ವೀಡಿಯೋತ್ ಕಾಟ್‌ವದೂ ಸುರುವಾಯಿತ್. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮಂಗಲತ್ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು ಉಡ್‌ತ ಬೊಟ್ಟ್ ಪೊಡಿಯ ಇಲ್ಲೆ ಕಂಬಿ ಪೊಡಿಯ ಮಾತಿತ್ ಮಾಮೂಲ್ ಪೊಡಿಯ ಉಡ್‌ತಂಡ್ ಬಳಂಬುವಕ್ ಕೂಡ್‌ವದೂ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲತಾಯಿತ್. ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲಂಕಾರತ್, ಅಪ್ಪರಿಪ್ಪರ ಅನ್ಂಗತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡತೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭತ್ ಕೂಡಿತ್ ಸಮಯಕ್ ಸರಿಯಾಯಿತ್ ಬಂದಿತ್ ಪೋಪ ಪದ್ದತಿ ನಡಂದ್ ಬಂದಂಡುಂಡ್.

ಮಂಗಲಕಾರ, ಮಂಗಲಕರ್ತಿ, ಬೋಜಕಾರ-ಬೋಜಕರ್ತಿ ಮಂಗಲತ್‌ರ ದಂಡ್ ದಿನ ಬರಿ ಕಾಲ್‌ಲೇ ಇರಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಅದಂಗೂ ಕಯ್ಯತೆ, ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ಂಜ ಪಿತ್ಯಾಂದೆಕೆತ್ತಣೆ, ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು ದಂಡಾಳೂ ಚಪ್ಪಲ್‌ಲ್ ಓಡಿ ಕಳಿಪ. ಪದತ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನತಾಂಡ ಚಪ್ಪಲ್‌ಲ್ ಅಂದೂಡಿ ಇಪ್ಪ. ಸುಮಾರಾಳ್‌ಕ್ ಬರಿಕಾಲ್‌ಲ್ ಇಂಜಿತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನನೆ ಇಂದೇತ್‌ರ ದಿನಕೊತ್ತಿತ್ ನಡಪು ನಡ್ಂದಂಡುಂಡ್.
*****

Leave a Reply