ಕೊಡವ ಮಂಗಲ ಭಾಗ – ೧

ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ:

ಕೊಡವಾಮೆರ ಕೋವ್‌ಲ್, ಮಂಗಲತ್ ಸುಮಾರ್ ತರತ್‌ರ ಮಂಗಲ ನಡ್‌ಪ. ಅದತ್‌ಲ್ ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟದ್, ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ, ಒಂಟಿ ಮೂಹೂರ್ತ, ಓರ್ ದಿನತ್‌ರ ಮಂಗಲ, ಬೈಟಾಪಕ ಮೂಹೂರ್ತ, ಕೂಡಾವಳಿ ನರಿ ಮಂಗಲ ಇನ್ನತದ್. ಜನ ತಂಗಡ ಅನುಕೂಲಕೊತ್ತಿತ್ ತರಾವರಿ ಮಂಗಲ ಪದ್ದತಿನ ಬಳಸಿಯಂಡುಂಡ್. ಇಂದೇತ್‌ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ ಜನ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್‌ನ ಕಯೆಚಂಡುಂಡ್.

ತಂದ್-ಬೆಂದು :

ಅವಶ್ಯ: ಪರಸ್ಪರ ತಂದ್-ಬೆಂದು ಮಾಡ್‌ವವು, ಪರೆವವು. ಮಂಗಲ ಕಯಿಪಲ್ಲಿಕೆತ್ತಣೆ ಕಾರ್ಬಾರ್
ಮಾಡ್‌ವವು. ನಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ. ದಂಡ್ ಕಡೆರ ಒತ್ತೋರ್ಮೆರ ಮನಸ್ಸ್.
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಇಲ್ಲೆ ಮೂಡಿರ ಮಂಗಲ ಕೈಪಕ್ ಪರಸ್ಪರ ನೋಟಿತ್ ಒತ್ತ್‌ಬೂವದ್, ದಂಡ್ ಕಡೆಕಾರ ಒಪ್ಪುವದ್ ಆಧ್ಯತ ಕಾರ್ಬಾರ್. ಇಂದ್ ಪರಸ್ಪರ ಕಂಡ್ ಕೇಪದ್, ಪರ್ಂದಿತ್ ನೋಟ್‌ವದ್ ಮಾಮೂಲಾಯಿತ್ ನಡ್‌ಪ. ಜನಡ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬಾ ಚಾಯಿಲುಳ್ಳಾಂಗ್ ದಂಡಾಂಗಡೆಕಾರಡ ಆರ ಬೇರ ಗೊತ್ತ್‌ಪುಡಿಪಕ್, ಪರಸ್ಪರ ಅಳ್ಂದ್ ನೋಟ್‌ವಕ್ ಬಲ್ಯ ಕಷ್ಟ ಆಯಂಡಿಲ್ಲೆ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರ ಮೂಡಿರ ಕಡೆನ, ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರಳ ಅರ್ಂಜಿತ್, ಆಕು ಆಪಕಿಲ್ಲೇಂದ್ ಮಿಂಞಕ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ಡ್‌ವಕ್ ಸುಲಭ ಆಯಂಡುಂಡ್. ನಾಡ್, ನಗರ ನೋಟತೆ, ಉದ್ಯಮ-ಚಾಕ್ರಿಕಾರ ಆನಕೋ, ಓದುವಯಿಂಗಳಾನಕೋ, ತಂದ್-ಬೆಂದು ನೋಟಿ ಕಳಿಪದ್ ಇಪ್ಪ. ಮಂಗಲ ಕಯಿಪಕ ಎಲ್ಲಾ ತರತ್‌ಲೂ ಅರಿಂಜಿ ನೋಟಿತೂ, ದಂಡ್ ಕಡೆಕಾರಡ ಗಣಕೂಟ ಒತ್ತ್‌ಬುದ್ದಿತೂ ಮಂಗಲಕ್ ಒತ್ತವದ್ ಕ್ರಮ ಪಿಂಞ ಪದ್ದತಿ. ಮಂಗಲಾಪಯಿಂಡ ಬಾಳ್ ಬದ್‌ಕ್‌ಕ್ ನಲ್ಲದ್.

ಮೂಡಿನ, ಕ್‌ಣ್ಣನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭತ್‌ಲೋ, ಪೋನಲ್ಲಿಯೋ ಬಂದಲ್ಲಿಯೋ, ದೇವಸ್ಥಾನತ್‌ಲೋ, ಚಾಕ್ರಿರ ಜಾಗತ್‌ಲೋ, ಓದುವಲ್ಲಿಯೋ ನೋಟ್‌ವ. ಪತ್ರಿಕೆಲ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ಲ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಮಾಡಿತೂ ಜೊತೆ ತೇಡ್‌ವ. ಒರೊಮ್ಮ ದಂಡಾಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತಿತ್ ಮನಸ್ಸ್‌ಕ್ ಕುಸಿ ಉಂಡ್ಂದ್ ಆನಕ ಪೆರಿಯವು ತಂದ್-ಬೆಂದುಕ್ ಇಳಿವ. ಇಂದೇತ್‌ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಯತ್‌ಕ್ ಬಂದ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿಕ್ ಒತ್ತ್‌ಬೂವ ತಂದ್ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಅರಿವ ಪೆರಿವವು ಇಂಜಿತೇ ಇಪ್ಪ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿರ ಜಾತಕ ಕೊಂಡ್‌ಬಪ್ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ನೋಟಲು, ಅದೇ ಮೂಡಿ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಜಾತಕತ್‌ನ ಕೇಟಬಪ್ಪದ್ ಕಮ್ಮಿ. ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಒತ್ತಿತ್ ಒಮ್ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ, ನಾಳ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ಗಣಕೂಟ ಅರ್ಂಜಿತ್, ಪೂವ್‌ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಒತ್ತ್‌ಬೂವಾಂದ್ ನೋಟ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಿಂಞಕುಳ್ಳ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್‌ವ.

ಮಂಗಲ ತಯಾರಿಲ್ ಸುರೂಕ್ ತಂಗಡ ಖಾಸಾ ಸಂಸಾರಕಾರಕ್ ತಂದ್ ಬೆಂದುನ ಅರಿಚಿಟ್ಟಿತ್, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲೆ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಕ್ ಮೊಳಿ ಇಡ್‌ವ. ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರಕೂ, ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರಕೂ ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳನೆಕೆ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ನಡ್‌ತ್‌ವ. ಚೆರಿಯ ಹೋಟೇಲ್ಂಜ ತೊಟ್ಟಿತ್ ಬಲ್ಯ ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಕೊಡವ ಸಮಾಜತ್‌ಲೂ ದಂಡಾಗಡೆರ ಸೌಕರ್ಯ ನೋಟಿತ್ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಬೆಪ್ಪ. ನಲ್ಲ ದಿನ ಕೇಟರಿಂಜಿತ್ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆನ ಕುರಿಪ. ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆರ ದಿನ ಮಂಗಲಕಯಿಪ ಜಾಗ ಪಿಂಞ ನಾಳ್‌ನ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಒತ್ತಿತ್ ಪ್ರಕಟಿಚಿಡ್‌ವ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್ ಈ ಕಾಲ ಲಗ್ನ ಯೋಗ ಉಂಡ್ಂದ್ ಮಂಗಲ ಕಯಿಪಕ್ ತಂದ್ ಆಯಿಲೇಂಗಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಸಮಾಜ ಬುಕ್ಕ್ ಮಾಡಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ್ಪ. ಒರೊಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಂದ್ ವಾರಕ್ ಮುಪ್ಪಡೆ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ ಮಂಗಲಕಯೆಪ. ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲತ ಸಂದರ್ಭತ್‌ಲ್ ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್‌ವ. ಬೈಟೇಕ್ ಮೂಹೂರ್ತ ಬೆಪ್ಪ. ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆಲ್ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಸರಿಸಮಕ್ ಕೂಡ್‌ವ. ಒರೋರ್ ಕಡೆಂಜ ಮೂಂದಾಳೋ ಇಲ್ಲೆ ಅಂಜಾಳೋ ಕೂಡ್‌ವದ್ ಪೋಯಿತ್ ಮಂಗಲ ಪೋಲೆ, ನೂರ್ ಇರ್‌ನೂರ್, ಆಯಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಳ ಕೂಟ್‌ವದೂ ಉಂಡ್. ಎಲ್ಲಾಂಗೂ ತಂಗಡ ಪಣಕಾಸ್ ಮಟ್ಟ ನೋಟಿತ್ ಜನಳ, ಅಯಿಂಗಕುಳ್ಳ ತಕ್ಕಾರಕಾಯಿತ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್‌ವ.

ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ-ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್:

ಅವಶ್ಯ :    ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆರ ದಂಡ್ ಫಾರಂ, ಮುಕ್ಕಾಲಿ, ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆ. ಅಕ್ಕಿ,ಪದ್ದತಿ ಅರ್ಂಜ
ಪೆರಿಯವು. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚ, ಪಲ್ಂಬು, ತೆಂಗೆ ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ, ಗಣೋದಿ
ಸಾಮಾನ್, ಚಾಂದ್ ಕುರಿ, ಕುಂಕುಮ ಇನ್ನತದ್. ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಲ್,
ಸಮಾಜ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪತ್ ಬೊಳ್‌ಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಪ್ಪ.
ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಂದ್ ಮೂಡಿ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮಂಗಲತ್‌ರ ಕಾಗದ ಪತ್ರತ್ ಎಳ್ತ್‌ರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್‌ವಾಂದ್ ಎಣ್ಣಲು. ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ತಿಂಗ ಇಲ್ಲೆ ಕಾಲಕ್ ಮುಪ್ಪಡೆ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬುಕ್ ಮಾಡಿತ್ ತಂದ್ ತೇಡ್‌ವದೂ ಮಾಮೂಲ್ ಆಯಿತ್. ಆಚೇಂಗಿಯೂ ದಂಡ್ ಕಡೆಕಾರಡ ಜನಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪ ಜಾಗತ್ ಮಂಗಲತ್‌ನ ಸಾಧಾರಣಕ್ ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಇಂದ್ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಎಣ್ಣ್‌ವ ಮುದ್ರಣ ಆನ ಪಾಳೆ(ಫಾರಂ)ಲ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮೂಡಿರ ಊರ್-ನಾಡ್ ಅಪ್ಪವ್ವಂಡ ಪೆದ ಎಳ್‌ದಿತ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ದಂಡಾಗಡೆರ ಅಪ್ಪ, ತಮ್ಮಾಂವ, ಬಾವಂಗ ಕೂಡಿತ್ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಫಾರಂಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಕೂಡ್‌ನ ಸ್ವಂತಕಾರಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತೂ ಸೈನ್ ಪಡ್ಂದವ. ಕ್‌ಣ್ಣ, ಮೂಡಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಪೊನ್ನ್‌ರ ಮೊಯಿರ ಇಲ್ಲೆ ಚೈನ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸತ್‌ರ ಸಮ್ಮಂಧ ಬೊಳ್‌ತಿಯವ. ಮೂಡಿರ-ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಜಾತಕ, ಗಣಕೂಟ ನೋಟಿತ್, ಅರ್ಂಜಿತ್ ಸಮ್ಮಂಧ ಒತ್ತ್ ಬುದ್ದದು, ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಪ್ಪ. ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಗೊತ್ತ್‌ಪುಡ್‌ಚ ದಿನ ಪಿಂಞ ಜಾಗತ್‌ಲ್ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲೆ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಪೇರ್ತ್ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಳತ್‌ಲ್ ಮಾಡ್‌ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಳಂದಿತ್. ಓರೋರ್ ಕಡೆಂಜಿ ಇಚ್ಚಕೇ ಜನ ಬರಂಡೂಂದ್ ಪದ್ದತಿ ಇಂಜಕೋ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆನ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಜೋರಾಯಿತ್, ಬಲ್ಯ ಖರ್ಚಿಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಳ ಕೂಟಿತ್ ಮಾಡ್‌ವ ಕ್ರಮ ಆಯಿತ್ ಬಂದ್‌ಟಿತ್.

ಕ್‌ಣ್ಣ ಪಿಂಞ ಮೂಡಿ ಪಿಂಞ ಮನೆಕಾರ ಪೊಲಾಕ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ದೇವಳ ಗೇನ ಮಾಡಿತ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಕಾಲ್ ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಮನೆಂಜಿ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆಕ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಕ್ಕತ್ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಪೊಲಾಕ ನೇರತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿತ್ ಬಪ್ಪ. ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಕ್‌ಣ್ಣ, ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರ ಪಿಂಞ ಅನ್ನನೇ ಮೂಡಿ, ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರ ಇಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪೇರ್ತ್ ಎಚ್ಚರತ್ ಮಂಗಲಾಪ ಮೂಡಿ ಕ್‌ಣ್ಣನ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆರ ಜಾಗಕ್ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಬಪ್ಪ. ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆರ ಕೂಡೆ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ ಆಚರಣೆ ಕೂಡಿಯಂಡ್ ಅದ್ ಬಲ್ಂಙನೆ ಬೊಳ್ಂದಿತ್.

ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್‌ವಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿತಿಪ್ಪ. ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಆನಕ ಏದೂ ಇಪ್ಪುಲೆ. ಹಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪತ್, ದೇವಡ ಪೋಟೋ, ಬೊಳ್‌ಚ ಉಳ್ಳ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಜಾಗತ್‌ನ ಒಡ್‌ಕಿ, ತಳ್‌ಚಿತ್ ಪಲಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಪಾರ್ಮ್‌ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮುಕ್ಕಾಲಿಲ್ ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತ್‌ಚಿಡಂಡು. ತೂಕ್‌ಬೊಳ್‌ಚ ಇಲ್ಲೆ ಬೋರೆ ಕುತ್ತ್‌ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಮಂಗಲ ನಾಳ್‌ನ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಅನುಕೂಲ ನೋಟಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್‌ನನೆಕೆ, ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಸರಿಯಾನ ತೊಟ್ಟ್‌ಪೆದ, ಒಕ್ಕಪೆದ, ಊರ್ ಪೆದತೋಡೆ ಮಂಗಲ ತಾರೀಕ್‌ನ ಎಳ್‌ದಿತ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ನೋಟಿತ್ ಸರಿಯಾನದು ಅದ್‌ನ ಮುಕ್ಕಾಲಿರ ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ತಟ್ಟೆಲೋ, ಪಲಂಬುಲೋ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಎಲ್ಲಾರ್‌ನೋ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನೆಲೆಕ್ ಕಾಕಿಕೂಟಿತ್ ಎಳ್‌ದ್‌ನ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಪೆರಿಯವು ಕೈಲ್ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತವ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿರ ಸಮ್ಮಂಧ, ಸಂಸಾರ ಚಾಯಾಂಡೂಂದ್ ಬೋಡಿಯವ. ದಂಡಾಗಡೆರ ಒಕ್ಕಕಾರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಂದಾಂಡೂಂದ್ ಬಯಂದಿತ್ ತಕ್ಕ್ ಪರೆವ.

ಅದಾನದು ಅರಿವ-ಪೆರಿಯವು ದಂಡ್‌ತಕ್ಕ್ ಪರಂದಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿರ ತಂದ್-ಬೆಂದುನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆರ ಫಾರಂ ಎಡ್‌ತಿತ್, ಕುಂಕುಮ, ದೇವಸ್ಥಾನತ್‌ರ ಚಾಂದ್‌ಕುರಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆಕ್ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ, ಬಾವಂಡ, ತಮ್ಮಾಂವಂಡ, ಸ್ವಂತಕಾರಡ ಸೈನ್ ಪಡ್ಂದವ. ದೇವಳ ನೆನತಿತ್ ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರಕ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನ, ಪಣ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅದಂಗ್ ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರ ಇಂಞೋರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ರ ಕೂಡೆ ಪಣ ಕೂಟಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಇನ್ನನೆ  ಪರಸ್ಪರ ಓರೋರ್ ಪಾರ್ಮ್‌ನ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಕೇಟವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಕಾರಳೂ ಸೈನ್ ಇಡ್‌ವ. ಇದಾನದು ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿಕ್ ಪೊನ್ನ್‌ರ ಮೊಯಿರ ಇಲ್ಲೆ ಮಾಲೆ ಇಡ್‌ವ. ಅನ್ನನೇ ಮೂಡಿಯೂ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ರ ಗೇನತ್ ಪೊನ್ನ್‌ರ ಮೊಯಿರ ಇಲ್ಲೆ ಮಾಲೆನ ಇಡ್‌ವ. ಇದಾನದು ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಪ್ರೀತಿಲ್ ಕೂಡಿಯಾಡಿತ್ ಕೂಟ್‌ನ ಊಟೋಪಚಾರ, ಕಳ್ಳ್‌ನ ಬಳಂಬಿಯಂಡ್ ಗದ್ದಳತ್ ಉಂಡ್ ಕುಡ್‌ಚಿತ್ ಪಿರಿವ.

ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ನಿರ್‌ಕ್:
ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಕಯಿಂಜದು ಮೂಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಕ್‌ಣ್ಣ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ದಾಡ ಮಂಗಲಕೂ, ನಮ್ಮೆ ನಾಳ್‌ಕೂ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ. ಮಂಗಲಕ್ ಪೋನಕೋ ಮಂಡೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಚಾವು ನೋಟ್‌ವಕ್ಕಾಗ, ಪೊಳೆ ದಾಟ್‌ವಕಾಗ, ಚಾವು ಸುದ್ದಿ ಕೇಪಕಯ್ಯ, ಮುರಿನ ಚಾವು ಮನೆಕ್ ಕೊಂಡ್ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ, ಮಾದಕ್ ಪೋಪಕ್ಕಾಗಂದ್ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಮ ಇಂಜತ್. ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್‌ನೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಕೈಂಜಂಡಿಲ್ಲೆ. ಕಾರಣ ಓದ್, ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ನತ ಆಧುನಿಕ ದಿನತ್‌ಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿವಿಶ್ವಾಸತ್‌ಲ್ ಕೂಡಿಯಾಡಿ ಕಳಿಪಾನಗುಂಡ್ ಸುಮಾರ್ ಶಿಸ್ತ್‌ರ ಪದ್ದತಿನ ಸಡ್‌ಲ ಮಾಡಂಡಿಯೆ ಬಂದಿತ್. ಪಂಡ್ ಮಂಗಲ ಕುರಿಚದು ಮೂಡಿ ಮನೆರೊಳ್‌ಲ್ ಇಪ್ಪಂಜತ್. ಮನೆರ ಪೊರ್ಮೆತ ಏದೇ ಪಣಿ ಕೆಯ್ಯುವದಿಂಜಿಲೆ. ತಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಗೌಸ, ಕೊಡೆ ಗೌಸ, ಸ್ವೆಟರ್, ಎಂಬ್ರಾಯಡರಿ ನೆಜ್ಜಂಡ್ ಮನೆಲಿಪ್ಪಂಜತ್. ಇನ್ನನೆ ಮಂಗಲಾಪ ಮೂಡಿಯ ಪೊರ್ಮೆ ಬರತೆ, ಮನೆರೊಳ್‌ಲ್ ಕೂಡಿಯಂಡಿಪ್ಪ ಕಾಲ ದೂರಾಯಿತ್.  ಮೂಡಿ ಅಪ್ಪವ್ವಂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಲ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕೂಡೆ ಪೊರ್ಮೆ ಪೋಯಿತ್ ಬಪ್ಪಕೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ್. ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿನ ಕೂಟಿಯಂಡ್, ಮೂಡಿ ಕ್‌ಣ್ಣನ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಪೋಕಲು. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭತ್ ಕೂಡಲು. ಪರಸ್ಪರ ಫೋನ್, ಮೊಬೈಲ್, ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಳ್ಳ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯತ್‌ಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಚ್ಚವಲು. ಮಂಗಲಕ್ ಮುಪ್ಪಡೆ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಮೂಡಿ, ಮೂಡಿಕ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಲ್ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ವಿಶೇಷಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯತ್‌ನ, ಮಾಲ್‌ನ ಕೊಡ್‌ಕಲು. ಮೂಹೂರ್ತ ದಿನ ಮಂಗಲಕಾರ ಪಿಂಞ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ದಂಡಾಳೂ ಏದೇ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲತೆ ಇರಂಡು. ವಾಹನ ಓಡ್‌ಚಿಡ್‌ವಕಾಗ. ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಎಲ್ಲಿಕೂ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ. ಎಕ್ಕಲೂ ಇಯಂಗಡ ಕೂಡೆ ಜನ ಇರಂಡು.

ಮಂಗಲಕ್ ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟದ್.
ಅವಶ್ಯ :    ಮಂಗಲ ಕಯಿಪಕ್ ಜಾಗ, ಮಂಗಲ ಕಾಗದ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್‌ವವು, ಅಲಂಕಾರಕಾರ,  ಶಾಮಿಯಾನ, ಪದ್ದತಿ ಅರ್ಂಜವು, ವಾಲಗಕಾರ, ಅಡಿಗೆಕಾರ, ಮಡಿವಾಳ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಮಾಲ್‌ಮಟ, ಒಲೆ ಪೂಜೆಕಾರ, ಪಲಂಬ್, ನಾಲ್ ದುಡಿ, ಮುಕ್ಕಾಲಿ, ತಳಿಯಕ್ಕಿ ಬೊಳಕ್, ಕುತ್ತ್‌ಬೊಳ್‌ಚ, ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಳಕ್, ದೇವಡ ಫೊಟೋ, ಕಾವೇರಮ್ಮೆ, ಇಗ್ಗ್‌ತಪ್ಪಂಡ ಫೋಟೊ, ಮೇಕಟ್ಟ್, ಪೂವ್ ಅಲಂಕಾರ, ಚೊಂಬ್‌ಲ್ ನೀರ್, ಮಂಟಪತ್ ಅಳ್‌ಪಕ್ ಕುರ್ಚಿ, ಫೋಟೋ, ವಿಡೀಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಕಳ್ಳ್, ಬೋರೆ ಕೊಡ್‌ಪ ಸಾಮಾನ್, ಮೂಡಿಕ್ ಬಳೆಕರ್ತಿ, ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಚೌರಕಾರ, ಪಟ್ಟಸಾಮಿ, ಇತ್ಯಾದಿ

ಮಂಗಲಕ್ ಆದ್ಯದಾಯಿತ್ ಎಚ್ಚಕ್ ಕಾಗದ ಮುದ್ರಿಚಿಡಂಡೂಂದ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕಾಕಿಕೂಟ್‌ವ ಜನಡ ಸಂಖ್ಯೆಕೊತ್ತಿತ್ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ರ ಪಣಿ ಸುರುವಾಪ. ಮಂಗಲಕ್ ಬೋಂಡ್ಯ ಸಾಮಾನ್‌ಲ್ ಸುಮಾರ್ ಮಂಗಲ ಕಯಿಪ ಸಮಾಜ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇನ್ನತಾಲ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವಾನಗುಂಡ್ ಅದ್‌ನ ಜೋಡ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್ ಸುಲಭ. ಅನ್ನನೇ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್-ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಾಲ್ ಮಟ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಲ್ ತಯಾರಾಯಿತ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವಾನಗುಂಡ್ ಪಣ ಜೋಡ್‌ಚಿಟ್ಟಕ ಸುಮಾರ್ ಪಣಿ ತ್ಂದನೆಕೆ. ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಿ, ಬೆಂಚ್, ಕುರ್ಚಿ, ನೀರ್‌ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾದಾರಣ ಸಾಮಾನ್-ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಕೋ ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುದಿಯ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯ ಉಂಡ್. ಮನೆಕ್ ಬೋಂಡ್ಯ ಸಾಮಾನ್‌ನ ಸಹ ಕೂಟಂಡಿಯಾಪ. ಪುದಿಯ ಬೆಂದೂರ್ತ ಕೆಟ್ಟ್‌ನ ಪಿಂಞ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ಮಟ್ಟತ್ ತಕ್ಕಾರ ಬಯಂದವಕ್, ಕೂಡಿಯಾಡ್‌ವಕ್ ಸೆರಿಯಾನ ಮಟ್ಟತ್ ಮನೆಮಾರ್‌ನ ಚಾಯಿ ಕೂಟ್‌ವದಲ್ಲತೆ ಮಂಗಲಕ್ಂದ್ ಮನೆಲ್ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟ ಅದೆಚ್ಚಕೋ ವಸ್ತು ಬೋಂಡಿಚಾಪ. ಬೆಂದ್‌ಕ, ಸಂಸಾರಕಾರ, ನೆರೆಕೆರೆಕಾರ ಮಂಗಲ ಮನೆಕ್ ಬಂದಂಡಿಪ್ಪ. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‌ವದೂ ಇಪ್ಪ. ಅಯಿಂಗಕೆಲ್ಲಾ ಬಂದ ನೇರತ್‌ರ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ, ಅವಶ್ಯ ಉಂಡ್. ಮನೆಲ್ ಮಾಮೂಲಿಕಿಂಜ ಮಂಗಲಕ್ಂದ್ ಏರ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ತೆಂಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಮಾನ್ ಕೂಟ್‌ವದೂ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕ ಮರಿಯಂದೆಣ್ಣ್‌ವಕ ತಿಂಡಿ, ಪೆರಿಯಯಿಂಗಕ್ ಕಳ್ಳ್, ಎರ್ಚಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೋ ನೋಟಂಡಿಚಾಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಗಲ ಮನೆರತ್ತಟಿ ಪೋಂಡು. ನೆರೆಕೆರೆಕಾರ ಪ್ರೀತಿಲ್ ಪಾರ, ಪುಟ್ಟ್ ಇನ್ನತ ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟ ವಸ್ತು ಮಾಡಿತ್ ತಪ್ಪಾನ ಪಡ್ಂದವಂಡು.

ಮಂಗಲ ಕಾಗದತ್‌ನ ಮೂಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಕ್‌ಣ್ಣ ಅಯಿಂಡ ಸ್ವಂತ ಪೆದತ್ ಮಾಡಿಯವ. ಒಕ್ಕತ್ ಪಟ್ಟೆದಾರಂಡ ಇಲ್ಲೆ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಪೆದತ್ ಮಂಗಲ ಕಾಗದ ಮಾಡ್‌ವದ್ ದುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಮೂಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅಪ್ಪವ್ವಂಡ ಪೆದತ್‌ಲೂ ಮಾಡ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಮಂಗಲಕ್ ಸ್ವಂತ ಒಕ್ಕಕಾರಳ, ಬೆಂದುವಳ ಖುದ್ದ್ ಮನೆಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಕಾಕಂಡು. ದೂರತ್‌ರ ಬೆಂದು, ನಾಡ್‌ಕಾರಕ್, ಸ್ನೇಹಿತಂಗಕ್ ಕಾಗದ, ನಗರತ್ ಏರಿಯಾಕಾರಳ ಕಾಗದ ಮುಖೇನ ಕಂಡಿತ್ ಕಾಕಂಡು. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಪೋನ್, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಲೂ, ಇ-ಮೇಲ್‌ಲೂ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಲೂ ಕಾಕಿ ಕೂಟ್‌ವ. ಇನ್ನನೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಗೊತ್ತ್‌ಮಾಡ್‌ನ ದಿನತ್‌ರಂದ್ ಮಂಗಲ ಕಯಿಪ. ಮಂಗಲತ್ ಇಕ್ಕ ಒಲೆ ಪೂಜೆ ಮಜ್ಜಣತ್‌ರ ಊಟ, ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವ ಬೈಟೇತ್‌ರ ಊಟ, ಮೂಹೂರ್ತಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ, ಮಜ್ಜಣ ಊಟ, ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ನೀರೆಡ್‌ಪ ಆಟ್-ಪಾಟ್, ಬೆಂದೂಟಕೆತ್ತಣೆ ಊಟೋಪಚಾರ, ಕೂಡೆ ಕಳ್ಳ್‌ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಉಂಡ್. ಆಚೇಂಗಿ ಓರ್ ದಿನತ್‌ರ ದಂಪತಿ ಮಂಗಲ(ಮೂಹೂರ್ತ)ತ್ ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಅಡಿಗೆ ಬೋಂಡು. ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು, ಬೈಟಾಪಕ ಊಟೋಪಚಾರ ಇಪ್ಪಕ ಕಳ್ಳ್ ಅವಶ್ಯ ಬುದ್ದಂಡುಂಡ್.

ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಒಲೆ ಪೂಜೆಕ್ ಏರ್ಪಾಡಾಂಡು. ಗಣೋದಿ ಸಾಮಾನ್, ಪಾಲ್ ಉಕ್ಕ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್, ಪೂಜೆಕ್ ಸಾಮಾನ್, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ ಸ್ವಂತ ಭಾಗಕಾರಳ, ಬೆಂದುವಳ ಕಾಕಿತ್ ಉಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಂಡು. ಕಳ್ಳ್-ಎರ್ಚಿ, ಜ್ಯೂಸ್, ತಿಂಡೀಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟಂಡು. ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಬೈಟಾಪಕ ಊರ್‌ಪತ್ತಿಕ್ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, ತೆಂಗೆ, ಕಳ್ಳ್ ಇನ್ನತದ್ ಬೋಂಡು. ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್‌ನ ಪೂವ್, ಕರೆಂಟ್‌ಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್‌ಚಿಡಂಡು. ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಅಲಂಕಾರ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರಕ್ ಒತ್ತ್ ಬೂವನ್ನತದ್ ಆಯಿತ್ತಿರಂಡು. ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಕ್ ಜಾಗ ಮಾಡಂಡು. ಪಲಂಬ್, ನಾಲ್ ದುಡಿ, ಕೋಲ್, ಮುಕ್ಕಾಲಿ, ತಳಿಯಕ್ಕಿ ಬೊಳಕ್, ಕುತ್ತ್‌ಬೊಳ್‌ಚ, ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಳಕ್, ದೇವಡ ಫೊಟೋ, ಕಾವೇರಮ್ಮೆ, ಇಗ್ಗ್‌ತಪ್ಪಂಡ ಫೋಟೊ ಇನ್ನತದೂ ಬೋಂಡು. ಮಂಟಪತ್ ಮೇಕಟ್ಟ್‌ಕ್ ಮಡಿವಾಳ ಬೋಂಡು. ಇಂದೇತ್‌ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಲಕಾರ ಪಿಂಞ ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಪದ್ದತಿ ನಡಪುನ ಎಣ್ಣಿತ್ ಕೊಡ್‌ತಂಡ್ ಮಾಡ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ನಲ್ಲ ಪದ್ದತಿ-ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿಪುಕಾರ ಬೋಂಡು. ದುಂಬಾ ಒಕ್ಕತ್ ಪಡಿಪುಕಾರಡ ಕೊರತೆ ಎದ್ದ್ ಕಾಂಬದೂ ಉಂಡ್. ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್ ಬೋಜಕಾರ, ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಬೋಜಕರ್ತಿ ಅವಶ್ಯ. ಬೋಜಕಾರ-ಬೋಜಕರ್ತಿ ಅಳ್‌ಪಕ್ ಕುರ್ಚಿ, ಫೋಟೋ, ವಿಡೀಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸಕ್ ಸೌಕರ್ಯ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು ಊರ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾತ್‌ರ ಪಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಪ್ಪನೆಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಂಡು. ದಂಡ್ ದಿನ ಇಲ್ಲೆ ಒರ್ ದಿನ ಮಂಗಲ ಪೊರ್ಮೆ ನಡ್‌ಪಾನಗುಂಡ್ ಸ್ವಂತ ಮನೆರ ರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಪಕ್ ನಲ್ಲ ಭದ್ರತೆನ ಮಾಡಿತಿರಂಡು.

ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಡಿ ಬಿರಿಪಕ್, ಮೇಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟ್‌ವಕ್ ಮಡಿವಾಳಂಗ್, ಒಲೆ ಪೂಜೆಲ್ ಅಡಿಗೆಕಾರಂಗ್, ವಾಲಗಕಾರಂಗ್, ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಊರ್‌ಕಾರಕ್ ಊರ್‌ಪತ್ತಿಕೂ, ಬಳೆ ಇಡ್‌ವ ಬಳೆಗಾರಂಗ್, ಚವುರ ಮಾಡ್‌ವ ಹಜಾಮಂಗ್ ಇನ್ನನೆ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಞ ವೃತ್ತಿಕಾರಂಗ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡಿಯ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗೆ, ತರಕಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇನ್ನತಾನ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿತ್ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಎಲ್ಲಾಂಗೂ ಕೊಡಿಯಲೆ, ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ತೆಂಗೆ ಇನ್ನತದ್ ಅವಶ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್ ಕಳ್ಳ್ ಸಹ ಬೋಂಡಿಚಾಪ.

ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್ ಪಿಂಞ ಮಂಗಲಕಾರ ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಮನೆಲ್ ಮೇಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟ್‌ವಕ್, ಮಡಿ ಬಿರಿಪಕ್ ಮಡಿವಾಳಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ, ದಕ್ಷಿಣೆ, ಪಣ್ಣಾನ ಬಾಳೆಕೊಲೆ, ತೆಂಗೆ, ಬೊಳ್ಳರಿ, ಬೈನೆ, ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಪೂವ್ ಬೋಂಡಿಚಾಪ. ಮಂಗಲತ್ ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಗಲ ತ್ರಣೆ ಇಪ್ಪ ವಾಲಗಕಾರಕ್ ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ತೆಂಗೆ, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಣ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಎಡೆಲ್ ಕಳ್ಳ್ ಕೊಡ್‌ಪಕೂ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಒಲೆಪೂಜೆಂಜಿ ಆಖೇರಿಕೆತ್ತಣೆ ಇಪ್ಪ ಅಡಿಗೆಕಾರಕೂ ಸುರೂಲ್ ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಅಕ್ಕಿ, ಪಿಂಞ ತರಕಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣೆನ ಪೂಜೆಕ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಪದ್ದತಿ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಡಿಗೆಕೂ ಕೂಡಿತ್ ಅಡಿಗೆಕಾರಕ್ ಕಳ್ಳ್ ಸಹ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ಲ್ ಅಡಿಗೆಕಾರಡ ಕಳ್ಳ್‌ರ ಅವಶ್ಯಕೆತೆ ಅಚ್ಚಕ್ ಇಪ್ಪ್‌ಲೆ. ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಮೂಡ್ ಚೌರ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಮೂಹೂರ್ತಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಹಜಾಮನ ಕಾಕ್‌ಚಿಡಂಡು. ಅವಂಗೂ, ಮೂಡಿಕ್ ಬಳೆ ಇಡ್‌ವಕ್ ಬಳೆಕರ್ತಿ/ಕಾರನ ಬಪ್ಪ್‌ಚಿಡಂಡು. ಅಯಿಂಗ ಬಪ್ಪಾಂಗೂ ಮಾಮೂಲಿರನೆಕೆ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗೆ, ಪಣ್ಣ್‌ಫಲಂದ್ ಕೂಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಬಾಳೆಕಂಬ್ ಬೆಪ್ಪವು, ಪೂವ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್‌ವವು ಸಹ ಅಯಿಂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆರ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಪಾಂಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಯೋಂಡು. ಮಂಗಲ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪಕ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಪಣ, ನೀರೆಡ್‌ಪಕ ಆಡುವಕ ಕುಡಿಪ ಕಳ್ಳ್, ತಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲತೆ ಬೆಂದು ಊಟಕೂ ಬೋಂಡಿಚಾಪ ವಿಶೇಷ ಪುಟ್ಟ್, ಅಡಿಗೆಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡ್‌ಪ ಪದ್ದತಿರ ಸಾಮಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಯೋಂಡು. ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಚಿಡ್‌ವಕ್ ಕೇಕ್‌ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತಿರಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಂದಿತ್ ಮನೆಕ್ ಪೋಪಕೂ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಯೋಂಡು.

ಅಡಿಗೆನ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಲ್ ಮಾಡ್‌ಚಿಡ್‌ವದಾ ಇಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ಕಾರಕ್ ಕೊಡ್‌ಪದಾಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯೋಂಡು. ಅದ್ಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಿಗೆ, ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿರ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ ಕೂಡಿತ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಂಡು. ಮಂಗಲಕ್ ಬಾಳೆಕರಿ, ದೋಸೆ ಪುಟ್ಟ್, ಹೆಸರ್ ಪಾಯಸ ಇನ್ನತಾನ ಮಾಡುವಕ್ಕಾಗ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರಕ್ ಬೋಂಡಿಯ ರೂಮ್, ವಾಹನ, ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಕ್ ತೊಡಿಕೆ ಪೋಂಡು. ವಾಲಗಕಾರಳ ಎಲ್ಲಿಂಜಿ, ಎನ್ನನೆ ಕಾಕ್‌ಚಿಡ್‌ವೋಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯೋಂಡು. ಅರ್ಜೆಂಟ್‌ಕ್ ಕಾಫಿ, ಟೀ..ಕ್ ಬೋಂಡಿಚಾಪ ಪಾಲ್ ಮೋರ್‌ರನ್ನತ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟಾನೋ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್‌ನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಿಂಞ ಪೂವ್ ಅಲಂಕಾರಕಾರಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ್‌ತ್‌ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಡ್‌ತಂಡ್, ನೋಟಿಯೋಕ್, ಆಖೇರಿಲ್ ವಾಪಾಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಅನುಭವಸ್ಥಳ ಮಾಡಂಡು. ಮಡಿವಾಳ, ಹಜಾಮ ಇನ್ನತವು ಸರಿಯಾನ ನೇರಕ್ ಬಪ್ಪನೆಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಂಡು. ಮಂಗಲತ್‌ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ನ ಪೋಟೋತ್, ವೀಡಿಯೋತ್ ಪುಡಿಪನೆಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲೆ ಬಲ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲ್ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪ, ಹಾಲ್, ಉಂಬಳ ಮನೆಲ್ ಕಾಟ್‌ವನೆಕೆ ಮಾಡಿಯೋಲು.

ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟದ್:
ಅವಶ್ಯ  :ಬೊಳ್‌ತ ಕುಪ್ಯ, ಬೊಳ್‌ತ ಶರ್ಟ್, ಬೊಳ್‌ತ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕರ್ತ ಕುಪ್ಯ, ಚೇಲೆ, ಮಂಡೆ ತುಣಿ, ಪೀಚೆ ಕತ್ತಿ, ಒಡಿಕತ್ತಿ ವಸ್ತ್ರ, ತೊಡಂಞ್, ಗೆಜ್ಜೆ ತಂಡ್, ಪಳ್‌ವ ಮಾಲೆ, ಕೊಕ್ಕೆ ತಾತಿ, ಕೈಕಡಗ, ಮಾಲ್ ಮಟ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಕೋಟ್, ಸೂಟ್, ಟೈ, ವಸ್ತ್ರ, ಕೊಡೆ, ಬೊಳ್‌ತ ಲೇಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮಂಗಲತ್‌ರ ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವ ದಿನ ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್ ಬೊಳ್‌ತ ಕುಪ್ಯ, ಬೊಳ್‌ತ ಶರ್ಟ್, ಬೊಳ್‌ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವಶ್ಯ. ಕರ್ತ ಕುಪ್ಯವೂ ಬೋಂಡು. ಅದಂಗೊತ್ತಿತ್ ಚೇಲೆ, ಮಂಡೆ ತುಣಿ, ಪೀಚೆ ಕತ್ತಿ, ಒಡಿಕತ್ತಿ ವಸ್ತ್ರ, ತೊಡಂಞ್, ಗೆಜ್ಜೆತಂಡ್, ಪಳ್‌ವ ಮಾಲೆ, ಕೊಕ್ಕೆ ತಾತಿ, ಕೈಕಡಗ ಮೊಯಿರ, ಚೈನ್ ಇನ್ನತ ಮಾಮೂಲ್ ಪದ್ದತಿರ ಉಡ್‌ಪು, ಮಾಲ್‌ಮಟ, ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದಾನದು ಕೋಟ್, ಸೂಟ್, ಟೈ, ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಅವಶ್ಯ ಪಟ್ಟ ಉಡ್‌ಪು. ಮಂಗಲತ್ ಬೋಜಕಾರ, ಅವಂಗ್ ಕೊಡವ ಉಡುಪು, ವಸ್ತ್ರ, ಕೊಡೆ, ಅದಂಗ್ ಬೊಳ್‌ತ ಲೇಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತಿರಂಡು. ಮನೆಲ್ ಅಪ್ಪವ್ವಂಡ, ಅಕ್ಕ ತಂಗೆಯಡ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಣಂಗಡ ಬಟ್ಟೆ ಪೊರಪಾಡ್ ಇಂದೇತ ದಿನಕೊತ್ತಿತ್ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಪೊನ್ನ್‌ರ ಮಾಲ್‌ಮಟ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟನ್ನೆಕೆ, ಅನುಕೂಲಕೊತ್ತನೆಕೆ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ನೋಟಿಯೋಂಡು.

ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಅವಶ್ಯ ಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್:
ಅವಶ್ಯ    :ಚೋಂದ ಬೊಟ್ಟ್ ಪೊಡಿಯ, ಕಂಬಿ ಪೊಡಿಯ, ಜಾಕೀಟ್, ಬಟ್ಟೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಕೊಕ್ಕೆ ತಾತಿ, ಪತ್ತಾಕ್, ಜೋಮಾಲೆ, ಪಳ್‌ವ ಮಾಲೆ,  ಚೈನ್, ಜೋಡಿ ಕಡಗ, ಜುಮ್ಕಿ, ಮೊಯಿರ ಇನ್ನತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲ್‌ಮಟ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಪೊಡಿಯ, ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ವಸ್ತ್ರ, ಕೊಡೆ, ಬೊಳ್‌ತ ಲೇಸ್, ಮೆತ್ತೆ, ನಲ್ಲಮಳು, ಅಡಿಕೆ, ವಾಲೆ ತಾಳೆ, ಮರಚೀಪು, ಚುಮ್ಮಿ ಕರ್ತಬಳೆ, ಕನ್ನಡಿ, ಉರ್‌ಪೆ. ಪಳೆಯ ಕಾಸ್, ಅಕ್ಕಿ, ಕರ್ತಮಣಿ, ನೂಲುಂಡೆ- ಚೂದ್(ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್‌ನ ಇಡುಲೆ)  ಪೌನ್, ಇರ್ಂಬ್‌ರ ತುಂಡ್, ಕೈಚೀಲ. ಕಚ್ಚ್‌ಮುಟ್ಟ್‌ಲ್ ಬಿಂದಿಗೆ, ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯ, ಮಿಳ್ಳಿ, ಬೋಗ್‌ಣಿ, ಚಮಚ, ಕೈಕಣೆ, ಗಂಜಿ, ಚೊಂಬು, ಮೆತ್ತೆ, ಪಲಂಬು, ತಲೆಮೆತ್ತೆ, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ಕಾಡ್ಯ, ಎಣ್ಣೆ ಚರಕ್, ಕಂಬಳಿ, ಕುಂಕುಮ, ಗೌಸ ಬಟ್ಟೆ, ಕುರ್ಚಿಗೌಸ, ನೆಜ್ಜ ಲೇಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಚೋಂದ ಬೊಟ್ಟ್‌ಪೊಡಿಯ, ಕಂಬಿ ಪೊಡಿಯ, ಜಾಕೀಟ್, ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಬೋಂಡು. ಅದಂಗೊತ್ತಿತ್ ವಸ್ತ್ರ, ಪತ್ತಾಕ್, ಕೊಕ್ಕೆ ತಾತಿ, ಚೈನ್, ಜೋಡಿ ಕಡಗ, ಜುಮ್ಕಿ, ಇನ್ನತ ಮಾಮೂಲ್ ಪದ್ದತಿರ ಮಾಲ್‌ಮಟ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದಾನದು ಮಾಮೂಲ್ ಪೊಡಿಯ, ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟ ಉಡುಪು. ಬೋಜಕಾರತಿ, ಅವಕ್ ಉಡುಪು, ವಸ್ತ್ರ, ಕೊಡೆ, ಅದಂಗ್ ಬೊಳ್‌ತ ಲೇಸ್‌ರ ಬಟ್ಟೆ ಗೌಸ ಮುಚ್ಚಿತ್ತಿರಂಡು. ಮನೆಲ್ ಅಪ್ಪವ್ವಂಡ, ಅಕ್ಕತಂಗೆಯಡ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಣಂಗಡ ಬಟ್ಟೆ ಪೊರಪಾಡ್ ಇಂದೇತ ದಿನಕೊತ್ತಿತ್ ಅನುಕೂಲಕ್ ಸೆರಿಯಾಯಿತ್ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಪೊನ್ನ್-ವಜ್ರ, ಪ್ಲಾಟಿನಂರ ಮಾಲ್‌ಮಟ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟನ್ನೆಕೆ, ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳಚ್ಚಕ್ ಕೂಟಿತಿರಂಡು. ಮೂಡಿಕ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಕ್ ಪೋಪಕ ಕೂಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಚ್ಚಕ್ ಪೊಡಿಯ, ಬ್ಲೌಸ್ಂದ್ ಇಡಂಡು. ಇದ್ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಲ್ ಇಪ್ಪಕ್ಕಾಗ. ಕಚ್ಚ್‌ಮುಟ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್, ಮೆತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ನತ ಕೊಡವ ಪದ್ದತಿರ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು.

ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯತ್‌ನ ಪೊಟ್ಟಿ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಅಯೆಪ. ಪೊಟ್ಟಿ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ವಾಲೆ ತಾಳೆ, ಮರಚೀಪು, ಚುಮ್ಮಿ ಕರ್ತಬಳೆ, ಕನ್ನಡಿ, ಉರ್‌ಪೆ, ನಲ್ಲಮಳು, ಅಡಿಕೆ, ಪಳೆಯ ಕಾಸ್, ಅಕ್ಕಿ, ಕರ್ತಮಣಿ, ನೂಲುಂಡೆ-ಚೂದ್(ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಚೂದ್‌ನೂಲ್ ಕೊಡ್‌ಪ್‌ಲೆ.) ಪೌನ್, ಇರ್ಂಬ್‌ರ ತುಂಡ್, ಕೈಚೀಲ. ಕಚ್ಚ್‌ಮುಟ್ಟ್‌ಲ್ ಬಿಂದಿಗೆ, ಕಚ್ಚಿತಳಿಯ, ಚಮಚ, ಕೈಕಣೆ, ಗಂಜಿ, ಚೊಂಬು ಇನ್ನತದೂ, ಮನೆಕ್ ಅವಶ್ಯಪಟ್ಟ ಕಡಿಕೆ, ಪಲಂಬು, ತಲೆಮೆತ್ತೆ, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ಕಾಡ್ಯ, ಎಣ್ಣೆಚರಕ್, ಕಂಬಳಿ, ಕುಂಕುಮ, ಗೌಸ ಬಟ್ಟೆ, ಕುರ್ಚಿಗೌಸ, ನೆಜ್ಜ ಲೇಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಂಡು. ಇಂದ್ ಫೋಮ್‌ಬೆಡ್, ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ತಳಿಯ, ಸ್ಟೀಲ್ ಶೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲತೆ ತಾಕತ್‌ಪೋಲೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್‌ಪ. ಕೆಲವು ಒಕ್ಕತ್ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ವಾಹನ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೈಟ್, ಪಣ ಇನ್ನತಾನೋ ಪಣಕಾಸ್ ಅನುಕೂಲ ನೋಟಿತ್ ಪ್ರೀತಿರ ಆಡಂಬರತ್‌ಲ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಕಾಂಬ.

ಮನೆಲ್ ಮೂಡಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಮಾಲ್-ಮಟ ಮಾಡಿತಾನದು ಬೆಂದ್‌ಕ, ಪಕ್ಕತ್‌ರವು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಲ್ ನೋಟುವಕ್ ಬಪ್ಪ. ಮನೆಲ್ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಬಂದಯಿಂಗಕ್ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಕಾಟುವಕ್, ಅಯಿಂಗಳ ತಕ್ಕಾರ ಮಾಡುವಕ್ ತಯಾರಾಯಿತಿಪ್ಪ. ಬಟ್ಟೆ ನೋಟ್‌ನವು ಅದ್‌ನ ಹೊಗಳ್‌ವ, ತೆಗಳ್‌ವದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ. ಆಣಾಳ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೋಟ್‌ವಕ್ ಪೋಪದಿಲ್ಲೆ. ಪಂಡೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಕ್ ಸೆರಿಯಾಯಿತ್ ಬಟ್ಟೆಬರೆನ ಬಲ್ಯ ಪೇಟೆ, ನಗರತ್ಂಜ ಮಾಡ್‌ವದಿಂಜತ್. ಇಂದ್ ಕೊಡಗ್‌ರ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಮೈಸೂರ್-ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಲ್ ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಮಾಲ್-ಮಟ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಪೋಪ. ನಗರತ್ ಉಳ್ಳವು ಅನುಕೂಲಪೋಲೆ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ರ ಕೇಳಿಪಟ್ಟ ಶಾಫ್‌ಲ್ ಶಾಫಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಪೋಪ. ಇಕ್ಕತ್‌ರ ದಿನಕೊತ್ತ ಬಟ್ಟೆನ, ಮಾಲ್‌ನ, ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯತ್‌ನ ಕೂಟ್‌ವಕ್ ಮೂಡಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಯಂದಿತಿಪ್ಪ.

ಒಲೆ ಪೂಜೆ:
ಅವಶ್ಯ    :ಮೂಂದ್ ಒಲೆ ಇರಂಡು. ದಂಡ್ ಸೇರ್ ಬೊಳ್‌ತಕ್ಕಿ, ಮಂಜ ಪೊಡಿ, ಕುಂಕುಮ, ಕೊಡಿಯಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಪೂವ್, ಊದ್‌ಕಡ್ಡಿ, ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ದಂಡ್ ಕೊಡಿಯಲೆ ಎಲ್ಕಂಡ, ದಂಡ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಲೀಟರ್ ಪಾಲ್, ಪಾಲ್ ಪಾತ್ರ, ಲೋಟ, ದಂಡ್ ಸೇರ್ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲೆ ಪುಳ್ಳಿ, ಚಾಣ, ನೀರ್. ಎಣ್ಣೆ, ತಿರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಣ ಇನ್ನತದ್.
ಇಕ್ಕ ಒಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್ ಇಪ್ಪಾನಗುಂಡ್, ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ನೇರ್‌ತೆ ನಲ್ಲಗಳಿಗೆಲ್ ಮೂಂದ್ ಒಲೆಕ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಡು. ಚಾಣತ್ ನೀರ್ ತಳ್‌ಚಿತ್ ಶುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್, ಮಧ್ಯತ ಒಲೆರ ಕೊಡಿಲ್ ದಂಡ್ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಎಲ್‌ಕಂಡ ಬಿರ್‌ಚಿತ್ ಗಣೋದಿ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಎಲ್‌ಕಂಡಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ತೆಂಗೆ, ಕೊಡಿಯಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ದಕ್ಷಿಣೆ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮೂಂದ್ ಒಲೆನ ಮಾಮೂಲಾಯಿತ್ ಮನಾರ ಮಾಡಿತ್ ಕುಂಕುಮ ತೇಚಿತ್ ಪೂವ್, ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮಂಜ ತೇಕಂಡು. ಒಲೆರ ಬರಿಲ್ ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಅದತ್‌ಲ್ ಊದ್‌ಕಡ್ಡಿ ಕುತ್ತಿತ್ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ತೆಂಗೆನೋ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮಂಗಲ ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಸ್ವಂತಕಾರ ಮೂಂದಾಳ್ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಮಂಡೆಕ್ ವಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟಿಯಂಡ್ ಒಲೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ದೇವಳ ಕೈತೊತ್ತವಂಡು. ಸುರೂಲ್ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಮಧ್ಯತ ಒಲೆಕ್ ಪುಳ್ಳಿ ಕೂಟಿತ್, ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್, ತಿರಿತ್ ಒಲೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಕ್ ಹಣ್ಣ್‌ಕಾಯಿ ಒಡ್‌ಪ. ಅದಾನದು ಒಲೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಕಿತ್, ತಿರಿನ ಕತ್ತ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಒಲೆರ ಪುಳ್ಳಿಕ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ತಿತ್ತ್ ಕತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಚೆರಿಯೋರ್ ಪಾತ್ರೆಲ್ ಪಾಲ್ ಕಾಯುವಕ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಉಕ್ಕ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಪಾಲ್‌ಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇಟ್ಟಿತ್ ಕುಡಿಪಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಕೂಡೆ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ತೆಂಗೆ ಚೂರ್‌ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಯಿಂಗಕ್ ಒಲೆಪೂಜೆರ ಪ್ರಸಾದಂದ್ ಹಂಚ್‌ವ. ಗಣೋದಿನ ಅಡಿಗೆಕಾರಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಿಗೆಕಾರಳೂ ಅಯಿಂಡ ಒಲೆ ಪೂಜೆಪೂಜೆ ಮಾಡಿತ್ ಅಡಿಗೆ ಸುರು ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್‌ವದಾಚೇಂಗಿ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಕೂಡಿಯಂಡ್ ತರಕಾರಿ ಇರಿಂಜಿತ್-ಪೊಳ್‌ಚಿತ್, ಮುರ್‌ಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‌ವ. ಪಂಡ್ ಇದಂಗೇ ಕರಿಕ್ ಮುರಿಪಂದ್ ಎಣ್ಣುವಂಜತ್. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಒಲೆಪೂಜೆಕ್, ಕರಿಕ್ ಮುರಿಪಕ್ ಮಜ್ಜಣ ಏರ ಜನಳ ಕೂಟಿತ್ ಗದ್ದಳ ಮಾಡ್‌ವ. ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿರ ಗೌಜಿಯೂ ಇಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಲೆ ಪೂಜೆಕೂ ಮಜ್ಜಣ ಏರ ಜನ ಕೂಡ್‌ವಾನ ಕಾಂಗಲು.

ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವ:
ಅವಶ್ಯ    :ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್, ಬೊಳ್‌ತ  ಕುಪ್ಯ, ಚೇಲೆ, ರೇಶ್ಮೆ ಪಿಂಞ ಚೆಕ್‌ವಸ್ತ್ರ ಬೋಂಡು. ಪದ್ದತಿ ಪಡಿಪುಕಾರ, ಊರ್‌ಪತ್ತಿ, ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚ, ಮುಕ್ಕಾಲಿ, ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚ, ನಾಲ್ ದುಡಿಕೊಟ್ಟ್ ಪಾಟ್‌ಕಾರ, ಪಳ್‌ವ ಮಾಲೆ, ತೇರಣ (ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳ್ಳ ಕಡೆ). ಅಲ್ಲತೆ ಮೂಡಿಕ್-ಉದ್ದ ಚೋಂದ ಜಾಕೀಟ್, ರೇಶ್ಮೆ ಪೊಡಿಯ, ಕಂಬಿ ವಸ್ತ್ರ ಮಾಲ್ ಮಟ ಇನ್ನತದ್.
ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಮನೆರ ಮಿಂಞತ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಅಂಜಿ ಕಾಲ್, ಏಳ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಒಯಿಂಬದ್ ಕಾಲ್‌ರ ಚಪ್ಪರ ಇಟ್ಟಿತ್, ಅದಂಗ್ ಮಾಂಗೆ ಮರತ್‌ರ ತೊಪ್ಪು ಇಡಂಡು. ಅನ್ನನೆ ಚಪ್ಪರತ್‌ರ ಕಂಬಕ್ ಮಾಂಗೆ ಎಲ್‌ಕಂಡ ಕೆಟ್ಟಿತ್, ಮುಂಡಕ್ ಬಳ್ಳಿನ ತೊರ್‌ಕಂಡು. ಅನ್ನನೆ ಮನೆರ ಗೇಟ್‌ರಲ್ಲಿ ದಂಡ್ ಬಾಳೆ ಕಂಬ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ತೋರಣ ಕೆಟ್ಟಂಡು. ದಂಡ್ ದಿನತ್‌ರ ಮಂಗಲತ್ ಒನ್ನಾಂದೆಕ್ ಮುಪ್ಪಡೆ, ಒರೇ ದಿನತ್‌ರ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ಪೊಲಾಕ ನೇರತೆ ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವ ಪದ್ದತಿ ಬೆಪ್ಪ. ಬೈಟಾಪಕ ಸುಮಾರ್ ಆರ್ ಗಂಟೆಕ್ ಮನೆಕಾರಳೂ, ಪೆರಿಯವು, ಊರ್‌ಕಾರಳೂ, ಬೆಂದೂಂದ್ ಮಂಗಲತ್‌ರ ಮನೆಕ್ ಬಂದಿತ್ ಕೂಡ್‌ವ. ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಡಿ ಕಾಫೀಂದ್ ಉಪಚಾರ ನಡ್ಂದಂಡಿಪ್ಪ. ಅಂದಿ ಮುಂದಿ ನೇರತ್ ವಾಲಗಕಾರಳೂ ಬಪ್ಪ. ಅಯಿಂಗಕೂ ಬಂದನೆಕೆ ವಾಲಗ ಪೂಜೆಕಾಯಿತ್ ತೆಂಗೆ, ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ, ಊದ್‌ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್‌ಪ. ಕೂಟ್‌ಕ್ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿನೋ ಎತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ವಾಲಗಕಾರ ಮಂಗಲ ರಾಗತ್‌ರ ಪಾಟ್‌ಲ್ ವಾಲಗ ಸುರುಮಾಡುವ.

ಪೊಟ್ಟಿ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ:
ಅವಶ್ಯ :ಪಲಂಬ್, ಪೊಟ್ಟಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಕರ್ತಮಣಿ, ನಲ್ಲಮಳು, ಅಕ್ಕಿ, ವಾಲೆ ತಾಳೆ, ಮರಚೀಪು, ಚುಮ್ಮಿ ಕರ್ತಬಳೆ, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ಕನ್ನಡಿ, ಉರ್‌ಪೆ. ಪಳೆಯಕಾಸ್, ಅಕ್ಕಿ, ಅಡಿಕೆ, ನೂಲುಂಡೆ, ಚೂದ್, ಪೌನ್, ಇರ್ಂಬ್‌ರ ತುಂಡ್, ಕೈಚೀಲ, ಕಚ್ಚ್ ಮುಟ್ಟ್‌ಲ್ ಬಿಂದಿಗೆ, ಎಣ್ಣೆ ಚರಕ್, ಬೋಗ್‌ಣಿ, ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯ, ಚಮಚ, ಕೈಕಣೆ, ಗಂಜಿ, ಚೊಂಬು, ಕಡಿಕೆ, ತಲೆಮೆತ್ತೆ, ಕಾಡ್ಯ, ಕಂಬಳಿ, ಕುಂಕುಮ, ಗೌಸ ಬಟ್ಟೆ, ಕುರ್ಚಿಗೌಸ, ನೆಜ್ಜ ಲೇಸ್ ಬಟ್ಟೆ, ಸ್ವೆಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಂಡು.
ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಇಲ್ಲೆ ಬೈಟಾಪಕ ಮೂಡಿರ ಮನೆಲ್ ಪೊಟ್ಟಿ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್ ನಡ್‌ಪ. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಲ್ ಅಡ್ಡಕ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್, ಆಂಡ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ ಪೊಟ್ಟಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಮಾಲ್ ಮಟ ಇನ್ನತಾನೆಲ್ಲ ಬೆಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಲ್ ಕಾಟ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟಿತ್ ಪೊಟ್ಟಿನ  ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಇಕ್ಕತ್‌ರ ದಿನಕೊತ್ತಿತ್ ಫೋಮ್ ಬೆಡ್, ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ತಳಿಯ, ಸ್ಟೀಲ್‌ಶೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲತೆ ತಾಕತ್ ಪೋಲೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್‌ಪ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ವಾಹನ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೈಟ್, ಪಣ ಇನ್ನತಾನೋ ಆಡಂಬರತ್‌ಲ್ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಕಾಂಬ. ಇದ್‌ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿತೋ, ಬಾಕ್ಸ್‌ಕ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಿತೋ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಪೊಡಿಯ ಬ್ಲೌಸ್..ಇನ್ನತಾನೆಲ್ಲ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಲ್ ಇಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ, ವಿಷಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯಿತಿರಂಡೂಂದ್ ಉಂಡ್.

ಮಂಗಲಕಾರ:
ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣ ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಮನೆಂಜ ಪೊರ್ಮೆ ಓಡಿ ಕಳಿಪಕ್ಕಾಗ. ಗಡ್ಡಚೌರ ಮಾಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ಬೈಟಾಪಕ ಕುಳ್‌ಚಿತ್, ಮನೆಲ್ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಎದಿಕೆ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್, ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಮೂಹೂರ್ತ ಮಂಟಪಕ್ ಪೋಂಡು. ಮಂಟಪತ್‌ರ ಕೋಂಬರೆಲ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಬೊಳ್‌ತ ಕುಪ್ಯ, ಸುರಾಲ್ ಇಡ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಚೇಲೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್, ಮಂಡೆಕ್ ರೇಶ್ಮೆರ ಚೆಕ್‌ವಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟ್‌ವ. ಗೊತ್ತ್‌ಮಾಡ್‌ನ ಸಮಯತ್ ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಒಕ್ಕ, ಊರ್, ಕೇರಿ, ನಾಡ್‌ಕಾರ, ಬೆಂದು, ಸ್ನೇಹಿತಕಾರಳೂ ಕೂಡಿತ್, ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಸಮಾಜತ್‌ರ/ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ/ಹಾಲ್/ಮನೆರ ಮಂಟಪತ್‌ಲ್ ಪೆರಿಯವು ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ನಡ್‌ಪ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಏದೂ ತಟ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲತೆ ನಡ್‌ಕೊಂಡೂಂದ್ ದೇವಳ ಬೋಡಿಯವ. ಮಂಟಪತ್‌ರ ಬರಿಲ್ ನಾಲ್ ದುಡಿಕೊಟ್ಟ್ ಪಾಟ್‌ಕಾರ ಪಾಟ್‌ಕ್‌ಳಿವ. ಊರ್‌ಕಾರಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಪುಚಿಡ್‌ವದಲ್ಲತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯತ್‌ನ ಎಣ್ಣ್‌ನಕ ಮಂಗಲ ಮರ್ಂಜಿತ್, ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಚಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿರ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಚಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಕ್ ಕೂಟಿಯ ಬರಣೆ ಚಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಡ್‌ತ್‌ವಕ್ ಕೇಟವ. ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು ಒಕ್ಕಕಾರ, ಬೆಂದುವ ಚಾಣತ್‌ನೀರ್ ಎಡ್‌ತಿತ್, ಗಂಗಾಪೂಜೆ ಕಯಿಚಿತ್ ಮೂಡಿ-ಕ್‌ಣ್ಣನ ಒಂದ್ ಮಾಡಣೆ ಸಹಕರಿಚಿಡ್‌ವಕೂ ಬಯಂದವ. ಒಕ್ಕಕಾರ, ಪಟ್ಟೆದಾರ ಒಂದಾಯಿ ಕೂಡಿತ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನಿಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಕೈಬೆಚ್ಚಿ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಚಿತ್ ಬಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್‌ನಯಿಂಡ ಎದ್‌ಕೆ ಅವಂಡ ಅವ್ವ ಇಲ್ಲೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಪಳ್‌ವ ಮಾಲೆನ ದೇವಳ ಗೇನಮಾಡಿತ್ ಭಕ್ತಿಲ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಬೋಳೆಕ್ ಮಾಲೆನ ಇಡಂಡು. ಕೂಡ್‌ನವು ಕುಸಿಲ್ ಚಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ; ಭಕ್ತಿಲ್ ದೇವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಯವ. ಇದ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಒಂಟಿ ಜೀವನತ್ಂಜ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಕ್ ಕಾಲ್‌ಡ್‌ವ ಆದ್ಯತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂಜ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಅವ್ವಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಚಿತ್ ಕೂಡೆ ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಜೊತೆಕಾರಕ್ ಕೈಕುಲ್‌ಕ್‌ವದ್ ನಡ್‌ಪ. ಅದಾನದು ಕ್‌ಣ್ಣಸಭೆಲ್ ಕೂಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಜನಳ ಕಂಡಿತ್ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪದೂ, ಪ್ರೀತಿಲ್ ಕೈ ಕೊಡ್‌ಪದೂ, ತಬ್ಬುವದೂ ಮಾಡುವ. ತೇರಣ ಬೆಪ್ಪ ಪದ್ದತಿ ಉಳ್ಳಾಲೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟಿತಾನದು ಮಂಟಪತ್‌ಲ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಾಯಿತ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್ ದಂಡ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಪ್ಪ. ಕ್‌ಣ್ಣನ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರ ಎದಿಕೆ ಪೂರ್ವಕ್ ಮೂಡಾಯಿತ್ ಅಳಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಪೆರಿಯವು ಬಂದಿತ್ ಇಂಞೋರ್ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಬೆನ್ನ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಅಳ್‌ತಂಡ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕೈಕ್ ತೇರಣ ಬೆಪ್ಪ.

ನಾಡ್‌ರ ಮನೆಲ್ ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಮನೆರ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ ಚಪ್ಪರ ಇಡ್‌ವ. ಚಕ್ಕೆ(ಪಲ್ಚಿ) ಮರತ್‌ರ ಓರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಚಪ್ಪರತ್ ಪಲ್ಚಿ ತೊಪ್ಪ್ ಇಡ್‌ವ. ಆಚೇಂಗಿ ಚಪ್ಪರಕ್ ಪೊನೆ ತೊಪ್ಪು ಇಡ್‌ವಕ್ಕಾಗ. ನಗರತ್ ಚೆರ್ಂಙನೆ ಚಪ್ಪರ ಇಟ್ಟಿತ್, ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಲ್ಲೆ ತೆಂಗೆರ ಓಲಿರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿತಿಪ್ಪ. ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕತ್ಂಜ ಮಂಗಲಕಾರ ಇಲ್ಲೆ ಮೂಡಿರ ಕೂಡೆ ಮನೆಲ್ ಪೆರಿಯವು ಮನೆಲಿಪ್ಪ. ಬೈಟಾಪಕ ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವ ನೇರಕ್ ಅಯಿನ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪಕ್ ಮನೆಲ್ ಪೆರಿಯವು ಕೂಡಿತ್, ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ಕಾಲ್ ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಎಲ್ಲಾ ನಂದಾಂಡೂಂದ್ ಬೋಡಿಯಂಡ್ ಕೂಟಿಯ ಪೋಪ.

ಮಂಗಲಕರ್ತಿ:
ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮನೆಂಜಿ ಪೊರ್ಮೆ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ. ಮನೆಲ್ ಸ್ವಂತಕಾರ ಮೂಡಿಯ ಇಲ್ಲೆ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕಡ ಕೂಡೆ ಇರಂಡು. ಬೈಟಾಪಕ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಮೂಡಿ ಉದ್ದಕೈರ ಚೋಂದ ಜಾಕೀಟ್ ಇಟ್ಟವಂಡು. ಚೋಂದ ರೇಶ್ಮೆ ಪೊಡಿಯ ಉಡ್‌ಕಂಡು. ಮನೆಲ್ ಪೆರಿಯವು ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್, ಕಾಲ್ ಪುಡಿಚಿತ್ ಮಂಗಲ ಮನೆಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ ಪೇರ್ತ್ ಎಚ್ಚರತ್ ಕೂಟಿಯ ಪೋಪ. ಮನೆಲ್ ಮಂಗಲ  ನಡ್ಂದಕ ಅವ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಪ್ಪ. ಮಂಟಪತ್‌ರ ಕೋಂಬರೆಲ್ ಮೂಡಿರ ಮಂಡೇಕ್ ಚೋಂದ ಕಂಬಿ ವಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ದೇವಳ ತುದಿಪಕ್, ಊರ್‌ಪತ್ತಿಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್‌ವ. ಕುಟುಂಬಕಾರ, ಸ್ವಂತಕಾರ, ಊರ್‌ಕಾರ, ಏರಿಯಾಕಾರ ಕೂಡಿತ್, ಕುಟುಂಬತ್‌ರ ಪೆರಿಯವು ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಪೆರಿಯವು ತಕ್ಕ್ ಪರ್ಂದಿತ್, ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನಿಪ. ಕಾರ್ಬಾರ್ ತಟ್ಟ್‌ಮುಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲತೆ ನಡ್‌ಕಂಡೂಂದ್ ದೇವಳ ಬೋಡಿಯವ. ಮುತ್ತೈದೆ-ಪೆತ್ತವ್ವ ಮೋವಕ್ ಪತ್ತಾಕ್ ಕೆಟ್ಟ್‌ವ. ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಂದ್ ಮುತ್ತೈದೆಯಡ ಕಾಲ್ ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಬೋರೆ ಪೆರಿಯ ಆಮಕ್ಕ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪ. ಬೋಜಕರ್ತಿ ಕೂಡೆ ಇಪ್ಪ. ತೇರಣ ಬೆಪ್ಪ ಪದ್ದತಿ ಉಳ್ಳಾಲೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟಿತಾನದು ಮಂಟಪತ್‌ಲ್, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಾಯಿತ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್ ದಂಡ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಪ್ಪ. ಮೂಡಿನ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರ ಬರಿಕ್ ಬೆನ್ನ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಪೂರ್ವಕ್ ಮೂಡಾಯಿತ್ ಅಳಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಪೆರಿಯವು ಬಂದಿತ್ ಇಂಞೋರ್ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಬೆನ್ನ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಅಳ್‌ತಂಡ್ ಮೂಡಿರ ಕೈಕ್ ತೇರಣ ಬೆಪ್ಪ. ತೇರಣತ್‌ರ ಕರೆ, ಮೂಹೂರ್ತಂದ್ ಎಚ್ಚಕೋ ಜನತ್‌ರ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪಾನಗುಂಡ್ ಏದೇಂಗಿ ಕಾಯಿಲಕಾರ ಉಂಡೇಂಗಿ ಅಯಿಂಗಡ ಕಾಹಿಲ ಪತ್ತತನ್ನಕೆ ತಡ್‌ಪಕ್ ಮದ್ದಾಯಿತ್ ಇಪ್ಪಾಂದ್ ಓರ್ ನಂಬಿಕೆ.

ಇದಾನದು ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಪರ್ಂದ ತಕ್ಕ್ ಪೋಲೆ ಊರ್‌ಕಾರಕ್ ಮಂಗಲ ನಡ್‌ತಿತಪ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಊರ್‌ಪತ್ತಿ ಎಣ್ಣಕ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಕೊಲೆ, ತೆಂಗೆ, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಕೆರ್ಂಜಿನ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಎಡ್‌ತಿತ್ ಊರ್‌ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಂಗ್ ಒಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಊರ್‌ಕಾರ ಅದ್‌ನ ಪಾಲ್‌ಟ್ಟ್ ತಿಂಬ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ರ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಊರ್‌ಕಾರ/ಏರಿಯಾಕಾರ ನಡ್‌ತಿತ್ ತಪ್ಪ. ಮಂಗಲ ಒಕ್ಕಕಾರಕ್ ಏದೇ ಬಾರ ಇಪ್ಪುಲೆ. ನಗರತ್ ಸಂಘಕಾರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡುವ. ನಾಡ್‌ಲ್ ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಮನೆಕ್ ಬಾಳೆ ಬೆಪ್ಪ, ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿಂಜಿ ಎರ್ಚಿ, ತರಕಾರಿರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೋ ಊರ್‌ಕಾರ ನೋಟ್ಯಂಡ್ ಸಹಕರಿಚಿಡ್‌ವ.

ಅದಾನದು ಕೂಡ್‌ನ ಜನಕ್ ಬೋಂಡಿಯಾನನೆಕೆ ಕಳ್ಳ್ ಬಳಂಬುವ. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕಕ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಬಿಯರ್, ವೈನ್, ಎರ್ಚಿ ಬರ್ತದ್.. ಇನ್ನತಾನ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅನುಕೂಲಸ್ಥಂಗ ಬಲ್ಯ ಮಾದರಿಲ್ ತರಾವರಿ ಕಳ್ಳ್‌ರ ಬಾರ್ ತೊರಂದಿತಿಪ್ಪ. ಬೋರೆ ಜನಳೂ ಕೈಲಾಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಳ್ ಬಳಂಬುವಕ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಾನದು ಉಂಬಕ್ ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಓರ್ ಚೆಂಬ್‌ಲ್ ನೀರ್‌ನ ಕೈಲ್ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್ ಊರ್‌ಕಾರಳೋ, ಬೆಂದು ಚಂಙಾದಿಯಳೋ ಉಂಬಕ್ ಏಳೀಂದ್ ಕೇಟವ. ಅದಾನದು ಉಂಬಕ್ ಬಪ್ಪ. ನಗರತ್/ನಾಡ್‌ಲೂ ಏರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಫೆ ಪದ್ದತಿ ಉಳ್ಳಾನಗುಂಡ್ ಕೆಲವು ಅಮಕ್ಕ ಪಿಂಞ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬಳಂಬ್‌ವಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್‌ಲ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ಕಾರಳೇ ಬಳಂಬಿರುವ. ನಾಡ್‌ಲ್ ಸಾಧಾರಣಕ್ ಬಳಂಬಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‌ವಾನ ಕಾಂಗಲು. ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಮಂಗಲ ಊಟೋಪಚಾರತ್ ಆಧುನಿಕತೆರ ತಿಂಡಿ, ಪುಟ್ಟ್, ಅಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೂಡಿತುಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕೊಂಬ್ ಕೊಟ್ಟ್ ವಾಲಗಕ್ ಆಡಿತ್ ಪೋಪ. ಉಂಡಿತಾನದು ಕೆಲವು ಬೆಂದ್‌ಕ, ಸ್ನೇಹಿತಂಗ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಬಪ್ಪಕ್ ಕಯ್ಯುಲೇಂದ್ ಪಣತ್‌ರ ಕವರ್‌ನ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ರೂಮ್‌ಲ್ ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಪೋಪ. ಇಂದ್ ಮಂಗಲತ್ ಸ್ವಂತಕಾರಳೂ, ಬೆಂದ್‌ಕಳೂ ಉಂಬ ನೇರಕ್ ಬಪ್ಪವು ಪೋಪವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿಟಿತ್.

ಮಂಟಪತ್ ಮೇಕಟ್ಟ್:
ಅವಶ್ಯ : ಮೂಂದ್ ಕೊಡಿಯಲೆ, ಪಣ್ಣ್ ಬಾಳೆಕೊಲೆ, ಓರ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಬೊಳ್ಳರಿ, ಮೂಂದ್
ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಅಡಿಕೆ ಪೂವ್. ಪೂವ್ ಅಲಂಕಾರಕಾರ.
ಊರ್‌ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ ಬಂದಿತ್ ಮನೆರ ಮಿಂಞಲ್ ಚಪ್ಪರತ್ಂಜ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಕೆತ್ತಣೆ ಬೊಳ್‌ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮೇಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಂಡು. ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಮೂಹೂರ್ತ ಜಾಗತ್ ಮೇಕಟ್ಟ್‌ನ ಓರ್ ಚೋಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಂಡು. ಆ ಚೋಂದ ರೇಶ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ೩ ಕೊಡಿಯಲೆ ಓರ್ ಮೂಲೆಕ್, ಓರ್ ಪಣ್ಣ್ ಬಾಳೆಕೊಲೆ, ಓರ್ ಮೂಲೆಕ್ ಓರ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಮೂಲೆಕ್ ಓರ್ ಬೊಳ್ಳರಿ ಕಟ್ಟಿತ್, ಮಧ್ಯತ್ ಮೂಂದ್ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಅಡಿಕೆ ಪೂವ್‌ನ ಕಟ್ಟಿತ್ ನೇತಂಡು. ಅದಾನದು ಮಂಟಪತ್‌ನ ಪೂವ್‌ಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಆಚೇಂಗಿ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳಂಗ ಕ್‌ಟ್ಟತಾಂಗ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನೆಕಾರಳೇ ಮೇಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರುವ. ಮಡಿ ಬಿರಿಪಕ್ ಏದೇಂಗಿ ಆಳ್‌ನ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್‌ವದೂ ಉಂಡ್.

ಬಳೆ ಇಡುವ(ಮೂಡಿಕ್):
ಅವಶ್ಯ : ಬಳೆಗಾರ, ಕೆರ್ಂಜಿ, ಓರ್ ಸೇರ್ ಅಕ್ಕಿ, ಓರ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಚಿಪ್ಪು ಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್, ಪಣ
ಇತ್ಯಾದಿ.
ಪೊಲಾಕ ನೇರ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಆನದು ಬಳೆ ಇಡ್‌ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವ. ಇಕ್ಕ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಸುಮಾರ್‌ಕ್ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪತ್ ಇಪ್ಪಾನಗುಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಳೆ ಇಡ್‌ವಕ್ ಏರ್ಪಾಡಾಯಿತಿಪ್ಪ.  ಮನೆಲ್ ಉಂಡೇಂಗಿ  ಮನೆರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಬಳೆ ಇಡ್‌ವ. ಬಳೆ ಇಡ್‌ವ ಜಾಗತ್ ಎಣ್ಣಕ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ರೂಮ್‌ರ ಬರಿಲ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಬಳೆ ಇಡ್‌ವದುಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್ ಬಳೆಗಾರನ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡಂಡು. ಬಳೆಗಾರ/ಕರ್ತಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ ಕೆರ್ಂಜಿಲ್ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಪಚ್ಚತ್‌ಲ್ ಓರ್ ಸೇರ್ ಅಕ್ಕಿ, ಓರ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಚಿಪ್ಪು ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್‌ನ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಬಳೆ ಇಡ್‌ವಕ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ಕುಟುಂಬತ್‌ರ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಪಿಂಞ ಬೋಜಕರ್ತಿ ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಬಳೆ ಇಡ್‌ವಕ್ ಕಾಕಿಯಂಡ್ ಪೋಂಡು. ಬಳೆಗಾರ/ಕರ್ತಿರ ಬಳೆಜೊಪ್ಪೆಕ್ ಸ್ವಾಮೀಂದ್ ಗೇನ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಅಳ್‌ಕಂಡು. ಬಳೆ ಇಡ್‌ವಕ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಓರ್ ಜೊತೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಕರ್ತಬಳೆನ ಇಡ್‌ಚಿಟ್ಟವಂಡು. ಬಳೆ ಇಟ್ಟಿತ್ ಏವಕ ಬಳೆ ಜೊಪ್ಪೆಕ್ ದಂಡ್ ಕೈಲೂ ಮುಟ್ಟಿತ್ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಕಂಡು. ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಬಳೆ ಇಟ್ಟಿತಾನದು ಕೂಟ್‌ಕಾರ ದಂಡಾಳ್ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಕರಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಬಳೆನ ಇಡ್‌ಚಿಟ್ಟವಂಡು. ಬಳೆ ಇಡ್‌ವಕ್ ಅಳ್‌ತ ಪಲಂಬುನ, ಪಚ್ಚ ಇಲ್ಲೆ ಕೆರ್ಂಜಿಲ್ ಉಳ್ಳ ವಸ್ತುನೊ, ಕೂಟ್‌ಕ್ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಣತ್‌ನ ಬಳೆಕಾರಂಗ್ ದಾನ ಮಾಡಂಡು. ಬಳೆ ಇಟ್ಟಿತಾನದು ಬೋಜಕರ್ತಿ ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಕುಳಿಪಕ್ ಕೂಟಿಯ ಪೋಂಡು. ಇಕ್ಕ ಬಳೆಕಾರ/ಕರ್ತಿ ಬೋಂಡ್ಯನೆಕೆ ಕ್‌ಟ್ಟತಾನಗುಂಡ್ ಅಯಿನ ಕಾಕ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿತ್, ಬೋಜಕರ್ತಿ ಮಿಂಞಲೇ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದ ಬಳೆನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಡ್‌ವದೂ ಮಾಡ್‌ವ.

ಚೌರ: (ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್)
ಅವಶ್ಯ    :ಹಜಾಮ, ಪಲಂಬ್, ಬೊಳ್‌ತ ಕುಪ್ಯ, ಚೋಂದ ವಸ್ತ್ರ, ಚೆಕ್ ವಸ್ತ್ರ, ಒರ್ ಪುತ್ತರಿ
ಪಚ್ಚ, ಮುಕ್ಕಾಲಿ, ಓರ್ ಸೇರ್ ಅಕ್ಕಿ, ಓರ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಚಿಪ್ಪು ಬಾಳೆ. ಪಾಲ್ ಬೂಕ್‌ನ
ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯ, ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡ್ ಚೌರ ಮಾಡುಲೆ. ಮೂಹೂರ್ತಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡ್ ಚೌರ ಮಾಡ್‌ಚಿಟ್ಟವಂಡು. ಪೊಲಾಕ ನೇರ್ತೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಆನದು ಚೌರ ಮಾಡ್‌ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡ್‌ಪ. ಮಂಟಪತ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ರೂಮ್‌ರ ಎದಿಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಚೌರಕ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಬೊಳ್‌ತ ಕುಪ್ಪಿಯತ್, ಮಂಡೆಕ್ ಚೋಂದ ಚೆಕ್‌ವಸ್ತ್ರ, ಅರೆಕ್ ಚೋಂದ ವಸ್ತ್ರತ್‌ನ ಕಟ್ಟಿಯಂಡ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಲ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್, ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಚೌರಕ್ ಪೋಕಂಡು. ಬೋಜಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕೈನ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್ ಹಜಾಮಂಡಲ್ಲಿಕ್ ಪೋಂಡು. ಇಲ್ಲಿಯು ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ಚೌರ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರಿಕಂಡು. ಅದ್ಂಡ ಮೇಲೆ ಓರ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ಆಂಡ ಪಕ್ಕತ್ ಒರ್ ಪುತ್ತರಿ ಪಚ್ಚತ್, ಓರ್ ಸೇರ್ ಅಕ್ಕಿ, ಓರ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಚಿಪ್ಪು ಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್‌ನ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಕ್‌ಣ್ಣನ ಬರಿಲ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಚೌರ ಮಾಡ್‌ವ. ಚೌರತ್‌ರ ತಲ್‌ಮಿನ ಪಾಲ್ ಬೂಕ್‌ನ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯಕ್ಕೇ ಇಡಂಡು. ಕ್‌ಣ್ಣ ಚೌರ ಮಾಡ್‌ವಕ ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ನ ಕೈಬೆರತ್ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್, ಅದ್‌ನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ ಪಾಲ್‌ಕ್ ಮುಕ್ಕಿತ್ ಮೂಡ್‌ಕ್ ತ್ಟಿತ್ ಚೌರ ಮಾಡಂಡು. ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಚೌರ ಆನದು ಬೋರೆ ದಂಡಾಳ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಚೌರ ಮಾಡಿಚಿಟ್ಟವಂಡು. ಅದಾನದು ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಒಯ್ಯಿ ಚೂರ್, ಮಂಡೆರ ಒಂದ್ ದಂಡ್ ತೆಲ್‌ಮಿ ಚೂರ್‌ನ ಪಾಲ್ ಉಳ್ಳ ಕಚ್ಚಿ ತಳಿಯಕ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಅವಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್‌ಕಂಡು. ಚೌರತ್‌ರ ಜಾಗತ್ ಕೂಟ್‌ನ   ಪಲ್ಂಬ್, ಅಕ್ಕಿ, ತಳಿಯ, ತೆಂಗೆನ, ಕ್‌ಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಯಂಡ ವಸ್ತ್ರತ್‌ನ ಹಜಾಮಂಗ್ ದಾನ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಜಾಮ ಬಂದಿತ್ ಚೌರ ಮಾಡುವ. ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಹಜಾಮ ಇಲ್ಲತೆ ಕ್‌ಣ್ಣನೇ ಚೌರ ಮಾಡಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ತ್ತ್‌ರ್‌ವ.

ಮೂಹೂರ್ತಂದ್-ಮೂಡಿ:
ಅವಶ್ಯ    :ಚೆಂಬ್, ನೀರ್, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ಚೋಂದ ಬೊಟ್ಟ್ ಪೊಡಿಯ, ಚೋಂದ ಜಾಕೀಟ್,
ಚೋಂದ ರೇಶ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ, ಸರ,     ಕೊಕ್ಕೆತಾತಿ, ಓಲೆ, ಪವಳ ಮಾಲೆ, ಪಾಡಗ, ಕಾಪಿಲ್ಲಿ,
ಜುಮ್ಕಿ, ಕಡಗ, ಕಾಲ್‌ಸರ, ಗಗ್ಗರ, ಮೊಯಿರ, ಕರ್ತಮಣಿ, ಕುರಿ ಉಂಡೆ,
ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ, ಬೊಳ್‌ತ ನೆಜ್ಜ ಗೌಸ ಪೋತ ಕೊಡೆ ಅಲ್ಲತೆ ಇನ್ನತ ಇಕ್ಕತ ಮಾಲ್.
ಸಂಸಾರಕಾರ ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಬಾತ್ ರೂಮ್‌ಕ್ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಪೋಪ. ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯ, ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮೂಂದಾಳ್ ಮೂಡಿರ ಮಂಡೆಕ್ ಮುಮ್ಮೂಂದ್ ಚೆಂಬ್ ನೀರ್ ಬೂಕಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವ. ಕೂಡೆ ಪೆರಿಯ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಜಿತ್ ಪದ್ದತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಣ್ಣಿ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಎಲ್ಲಾಂಗೂ ಬಲತೆ ಕಾಲ್‌ನ ಸುರೂಕ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ನಡ್‌ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಚ್‌ನ ನೀರ್‌ನ ಪೂರ್ತಿ ಬೂಕಿಯಂಡ್ ಕುಳಿಪ. ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಕುರಿ‌ಉಂಡೆರ ಕುರಿನ ಇಟ್ಟವ. ಅದಾನದು ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ, ಬೋಜಕರ್ತಿ ಕೂಡಿತ್ ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಪೊರಡಿಚಿಡ್‌ವ. ಚೋಂದ ಬೊಟ್ಟ್ ಪೊಡಿಯ, ಚೋಂದ ಜಾಕೀಟ್ ಇಡ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಮಾಲ್-ಮಟತ್ ಪೊರಡಿಚಿಡ್‌ವ. ಮೂಹೂರ್ತ ನೇರಕ್ ಸರಿಯಾಯಿತ್ ಮೂಡಿ ಪೊರಟಿತ್ ತಯಾರಾಯಿತಿಪ್ಪ. ತಿಂಬಕ್ ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆನ ಚೆನ್ನ ಕೊಡ್‌ಪ. ಮಂಡೆಕ್ ಚೋಂದ ಮುಸ್ಕೋಲಿ ಇಡ್‌ವ.

ಮೂಹೂರ್ತಂದ್-ಕ್‌ಣ್ಣ:
ಅವಶ್ಯ    :ನೀರ್, ಚೆಂಬ್, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ಬೊಳ್ತ ಕುಪ್ಯ, ಚೇಲೆ, ಮಂಡೆತುಣಿ, ಪೀಚೆಕತ್ತಿ, ತೊಡಂಙ್, ಅರೆ ಚಂಙೋಲೆ, ಸರ, ಮೊಯಿರ, ಕಟ್ಟಿಬಳೆ, ಕಡಕ್, ಒಡಿ ಕತ್ತಿ, ಪಳ್ವಮಾಲೆ, ಜೋಮಾಲೆ, ಕೊಕ್ಕೆತಾತಿ. ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಚೋಂದ ಮುಸ್ಕ್, ಗೆಜ್ಜೆತಂಡ್, ರೇಶ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ. ಬೊಳ್‌ತ ನೆಜ್ಜ ಗೌಸ ಪೋತ ಕೊಡೆ.
ಮೂಡಿ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್‌ಲೇ ಇಂಜಕ ಬೋರೆ ಪಕ್ಕತ್ ಇಲ್ಲೆ ದೂರತ್ ಮನೆಲ್ ಕ್‌ಣ್ಣನ ಕುಳಿಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಒರೇ ಕಟ್ಟಡತ್/ಜಾಗತ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿ ಇಪ್ಪಕಾಗಾಂದ್ ಉಂಡ್. ಸಂಸಾರಕಾರ ಮಂಗಲಕಾರನ ಪೊಲಾಕ ಮೂಹೂರ್ತ ನೇರಕ್ ಸರಿಯಾಪನ್ನಕೆ ನೋಟಿತ್, ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಬಾತ್ ರೂಮ್‌ಕ್ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಪೋಪ. ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮೂಂದಾಳ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮಂಡೆಕ್ ಮುಮ್ಮೂಂದ್ ಚೆಂಬ್ ನೀರ್ ಬೂಕಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ ಕುಳಿಪುಚಿಡುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜ ಕ್‌ಣ್ಣ ಕಾಚ್‌ನ ನೀರ್‌ನ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಕುರಿ ಉಂಡೆ ಕುರಿನ ಇಟ್ಟವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕ್‌ಣ್ಣನ ಪೊರಡಿಚಿಡ್‌ವ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪದ್ದತಿ ಗೊತ್ತುಳ್ಳ, ಚಾಯಿಲ್ ಕುಪ್ಯ ಚೇಲೆ ಇಡ್‌ವವು ಅವಶ್ಯ. ಕುಪ್ಯ ಚೇಲೆ, ಮಾಲ್-ಮಟತ್‌ನ, ಮಂಡೆತುಣಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ಪೀಚೆಕತ್ತಿ, ತೊಡಂಙ್, ಅರೆ ಚಂಙೋಲೆ, ಕಟ್ಟಿ ಬಳೆ, ಒಡಿ ಕತ್ತಿ ಕೊಯಿತಿತ್ ಮಂಗಲಕಾರನಾಯಿತ್ ಪೊರಡಿಚಿಡ್‌ವ. ಬೋಳೆಕ್ ಟೈ ಕಟ್ಟ್‌ವ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಗೂ ಪಳ್ವ ಮಾಲೆ, ಜೋಮಾಲೆ, ಕೊಕ್ಕೆತಾತೀಂದ್ ಇಡ್‌ವ. ತಿಂಬಕ್ ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಕೊಡ್‌ಪ. ಮಂಡೆತುಣಿರ ಕೊಡಿಕ್ ಚೋಂದ ಮುಸ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿತ್ ಕೈಕ್ ಗೆಜ್ಜೆತಂಡ್ ಪುಡಿಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಬೋಜಕಾರನೂ ಕುಪ್ಯ ಚೇಲೆಯಾಯಿ, ನಿಪ್ಪ್‌ಕ್ ರೇಶ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟಿತ್ ಬಲತೆ ಬರಿಕಾಲೆ ನಿಪ್ಪುಕ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಅದ್ಂಡ ದಂಡ್ ತುದಿನ ತಾಂಡ ನಡುರ ಚೇಲೆರೊಳ್‌ಕ್ ಚಿಕ್ಕ್‌ಚಿಡ್‌ವ.

ಬಾಳೆರಡಿಲ್ ಮಂಗಲಕಾರ:
ಅವಶ್ಯ:    ಬೊಳ್‌ತ ಕೊಡೆ, ಕೊಂಬ್, ಕೊಟ್ಟ್ ವಾಲಗ, ದುಡಿಕೊಟ್ಟ್, ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಕ್, ಪೋಳಿಯ, ಪೊಂಬಣ, ಬೊಳ್ತ ಕೊಡೆ, ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಕ್, ಪೋಳಿಯ, ಓರ್ ಕುರ್ಚಿ, ಪಲ್ಂಬ್, ಕೊಡಿಯಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಬಿರ್‌ದ್‌ಕ್ ತೆಂಗೆ, ಫಲಾಹಾರಕ್ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ತಿಂಡಿ, ಚೊಂಬ್ ನೀರ್, ಕೆಟಲ್‌ಲ್ ಕಾಫಿ, ಟ್ರೇಲ್ ತಿಂಡಿ, ೧೨ ಬಾಳೆ ಕಂಬ್. ಪೋಳಿಯಕ್ ಮೂಂದ್ ಸೇರ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಮೂಂದ್ ತೆಂಗೆ, ಓರ್ ಕೆಜಿ ಅಚ್ಚ್ ಬೆಲ್ಲ, ಮೂಂದ್ ಚಿಪ್ಪು ಪೂಬಾಳೆ, ಓರ್ ಕೌಳಿ ಕೊಡಿಯಲೆ, ಗೋಟಡಿಕೆ, ಉರ್‌ಪೆ, ಚುಣ್ಣ ಕರಂಡೆ, ಓರ್ ಕ್ಂಡಿಲ್ ಪಾಲ್, ಮಣಿ ತೊಂಬ್‌ಡ, ಪೂಮಾಲೆ.
ಬೋಜಕಾರ ಮಂಗಲಕಾರನ ಕುಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಕೋಂಬರೆಲ್ ಮಂಗಲ ಉಡ್‌ಪ್ ಇಡ್‌ಚಿಟ್ಟದು ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ನೇರ ನೋಟಿಯಂಡ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಳಿಯ ತಯಾರಾಯಿತಿಪ್ಪ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಕೋಂಬರೆಂಜ ಇಲ್ಲೆ ಮನೆಂಜಿ ಇಳಿವಾಂಗಿಂಜಿ ಮುಪ್ಪಡೆ ಮೂಂದಾಳ್ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಪೊಂಬಣ(ಪಂಡ್ ಪೊನ್ನ್‌ರ ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವಂಜತಲೊ. ಇಂದ್ ಪೌನ್, ಪಾವಲಿ, ಕಲ್ಲ್ ಪರ ಇನ್ನತಾನ ಇಟ್ಟಿತ್ ಪೊಂಬಣ ಮಾಡಿತಿಪ್ಪ.) ಕೆಟ್ಟಿತ್, ಎಲ್ಲಾರೂ ದೇವಳ ತೊತ್ತವ. ಮಂಗಲಕಾರ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪ. ಬೋಜಕಾರ ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್ ಬೊಳ್‌ತ ಕೊಡೆ ಒಂದಾನ ಬೀತಿ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್, ದಂಡ್ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆ ಚುಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಕ್ ಪುಡ್‌ಚಿತಿರಂಡು. ವಾಲಗಕಾರ ಎದ್‌ಕೆ ನಡ್‌ಪ. ಕೂಡೆ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಪೋಪಕ ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಮಿಂಞಲ್ ಪೋಳಿಯ ಪೊರ್‌ತವು, ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚ ಪುಡ್‌ಚವು ಕೂಡಿತ್ ಮಿಂಞಲಿರಂಡು. ಬೋಜಕಾರಂಡ ಕೂಡೆ ಬಾಳೆರಡಿಕ್ ಬಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ ಕುರ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಮಂಗಲಕಾರನ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ.

ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೂಂದಾಳ್ ಮಂಗಲ ಮನೆರೊಳ್‌ಕ್ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಮೇತ ಕೊರು ಅರುಪುವಕ್ ಪೋಕಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ ಮೂಂದಾಳ್ ಮೂಡಿರ ಮಂಟಪತ್‌ರತ್ತಟಿ ಪೋಪ. ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರ, ಇಯಂಗಳ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಕೊಡಿಯಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಬಿರ್‌ದ್ ಎಚ್ಚಕ್ ಒಕ್ಕಕ್ ಕೊಡ್‌ಪೊ ಅಚ್ಚಕ್ ತೆಂಗೆ, ಫಲಾಹಾರಕ್ ಪೊರಿಯಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್, ತಿಂಡೀಂದ್ ಚೊಂಬ್‌ಲ್ ನೀರ್, ಕೆಟಲ್‌ಲ್ ಕಾಫಿ, ಟ್ರೇಲ್ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತ್ ಬಪ್ಪ. ಬಾಳೆರಡಿಲ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್‌ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರ್‌ಚಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರಕ್ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್‌ತಿತ್, ಬಾಳೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಡ್‌ಪ.

ಬಾಳೆ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ ಬಾಳೆ ಕಂಬುನ ಕೆತ್ತುವ. ಸುಮಾರ್ ನಾಲ್ ಅಡಿ ಉದ್ದತ್‌ರ ೧೨ ಬಾಳೆ ಕಂಬ್‌ನ ಬೆಂದು ಉಳ್ಳನೆಕೆ ಚೆರಿಯ ಚೆರಿಂii ಗೂಟ ಕುತ್ತಿತ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಎದಿಕೆ ಆಪಚ್ಚಕ್ ಬಲತೆ ಬರಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ. ಆ ಬಾಳೆ ಕಂಬ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಾಯಿತ್, ಕಂಬ್‌ರ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಆಯಿತ್ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಅದ್ಂಡ ಮಂಡೆನ ಬಾಳೆಪಟ್ಟಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿತ್, ಬಾಳೆಪಟ್ಟಿಲೇ ಮಾಡ್‌ನ ಬಾಣತ್‌ನ ಚಿಕ್ಕ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಪೂವ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿತಿಪ್ಪ. ಆ ಪಲ್ಂಬ್‌ರ ಮೇಲೆ ಬೆಂದುವ ಪೂರ್ವಕ್ ಮೂಡ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಅಳ್‌ತಿತ್ ಒರ್ ತೆಂಗೆನ ಎಡ್‌ತಂಡ್, ನೀರ್ ತಳ್‌ಚಿತ್ ಶುದ್ದ ಮಾಡಿತ್ ಪೀಚೆ ಕತ್ತಿರ ಕತ್ತಿಲ್ ತೆಂಗೆನ ಒಡ್‌ತಿತ್, ನೀರ್ ತಳ್‌ಚಿತ್, ಪೊಳಿ ಒಪ್ಪಿತ್ ಫಲಹಾರ ಮಾಡಿಯವ.

ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಳೆ ಮರ್ಯಾದೀಂದ್, ೩ ಕೊಡಿಯಲೆರ ಮೇಲೆ ೩ ಗೋಟ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬಾಳೆರ ಎದಿಕೆ ಆದಿಲ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ನಿಂದಿತ್, ಎದಿಕೆ ನಿಂದಿತಿಪ್ಪ ಬೆಂದುವಕ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿಕ್ ಅದ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಆಪ. ಬೆಂದ್‌ಕ ಅದ್‌ನ ಕೇಟಂಡ್, ಅದ್ಂಡ ಕೂಟ್‌ಕ್ ದಂಡ್ ಪಣ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಅದ್‌ನ ಕೇಟಂಡ್ ಬೆಂದುವಕ್ ಸಾಲ್‌ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಾಳೆಲ್ ೩ ಬಾಳೆ ಕಂಬ್‌ನ ಕಾಟಿ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಒರ್ ಒಡಿಕತ್ತಿನ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಬಾಳೆ ಕೆತ್ತುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವತ್ ಕತ್ತಿನ ಕೇಟಂಡ್ ಕಾಟ್‌ನ ಮೂಂದ್ ಬಾಳೆರ ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತ್ ಬಪ್ಪಕ, ಬಾಳೆ ಕಂಬ್‌ರ ಬಾಳೆತಟ್ಟೆನ, ಪೂವ್‌ನ ಪಾರ್‌ಚಿಟ್ಟಂಡ್ ಬರಂಡು. ಕಡೇ ಸುತ್ತಾನದು ಮೂಂದನೆ ಬಾಳೆರಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕ್ಂಜಿ ೩ ಬಾಳೆ ಕಂಬ್‌ನ ಕೆತ್ತಿಬೂಕ್‌ವಕ್ ಕೇಪ. ತಾಂಡ ಊರ್‌ಕಾರ, ಮನೆಕಾರಳ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಒಡಿಕತ್ತಿನ ಕೈರಡಿಲ್ ಇರ್‌ಕಿ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್ ಮಂಡೆತುಣಿನ ಭಕ್ತಿಲ್ ಕೈಕ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಬಾಳೆಕಂಬ್‌ರ ಪಕ್ಕ ನಿಂದಿತ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತವ. ಬಾಳೆಬೇಂಗಿ ತಂದಿರಾಂದ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಕೇಟಿತ್, ತಂದಿತ್ಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ನದು ಮಂಡೆತುಣಿ ಇಟ್ಟಂಡ್, ಕತ್ತಿನ ನೇತಿತ್ ಶಕ್ತಿಕೂಟಿತ್ ಬಾಳೆರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ ಕೆತ್ತಿತ್ ೩ ಬಾಳೆ ಕಂಬ್‌ನ ಬೂಕ್‌ವ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆ ತುಂಡಾನದು ಬಾಳೆರ ದ್ಂಡ್‌ಲ್ ಕರೆ ತ್ಟಿತ್, ಚೆರಿಯ ಆಟ್ ಆಡಿತ್ ಕತ್ತಿನ ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರ ಅನ್ನನೇ ಬಾಕಿ ಮುಮ್ಮೂಂದ್ ಬಾಳೆನ ಬೆಂದುವಕ್ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ಕೊಡ್‌ಪ. ಕಡೇತ ಬಾಕಿ ಆರ್ ಬಾಳೆಲ್ ಒಂದಾನ ದೇವಬಾಳೆಂದ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ. ಅದ್ ಬಲ್ಯದಾಯಿತೂ ಇರಂಡು. ಇದ್‌ನ ಆಖೇರಿಲ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್ಂಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಕೆತ್ತುವ. ಅದ್ ಮಂಗಲ ಮರಿವಕ ಕೆತ್ತ್‌ವನ್ನತ ಬಾಳೆ. ಆಚೇಂಗಿ ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ಪೊಲಾಕ ಬಾಳೆ ಕೆತ್ತುವಕಲೇ, ಅದ್‌ನೋ ಕೆತ್ತಿರ್‌ವ.

ಮೂಹೂರ್ತತ್ ಮಂಗಲಕಾರ:
ಮೂಹೂರ್ತ ಮಂಟಪತ್ ಮುಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪ ಜಾಗತ್ ಪೆರಿಯ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಮೂಂದ್ ಪಲ್ಂಬು ಬಿರಿಚಿತ್ ಆಂಡ ಮೇಲೆ ಮಡಿವಾಳ ಬಟ್ಟೆ ಬಿರಿಪ. ಅದತ್ ಓರ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಅದ್ಂಡ ಮೇಲೆ ಓರ್ ಚೋಂದ ವಸ್ತ್ರತ್‌ನ ಬಿರಿಪ. ಅದ್ಂಡ ದಂಡೂ ಬರಿಲ್ ಓರಂದ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಅದಲ್ ದುಂಬಾ ಬೊಳ್ತಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಅದ್ಂಡ ಮೇಲೆ ಕ್ಂಡಿಲ್ ಪಾಲ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ದಂಡೂ ಮುಕ್ಕಾಲಿರ ಪಕ್ಕತ್ ದಂಡ್ ಕುತ್ತ್‌ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತಿಯಂಡಿರಂಡು. ನಾಲಾಳ್ ದುಡಿಕೊಟ್ಟ್ ಪಾಟ್‌ಕಾರ ಪಾಡಿಯಂಡ್ ಬಪ್ಪ.

ಮಂಗಲಕಾರ ಬೋಜಕಾರಂಡ ಕೂಡೆ ಬಂದಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಕೈತೊತ್ತಿತ್ ಪದ್ದತಿ ಪಡಿಪುಕಾರ ಎಣ್ಣ್‌ನನಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಮುಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪಕ್ ಬಪ್ಪ. ಮಂಟಪತ್ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪಲ್ಲಿಕ್ ಬರಣೆಕ್ ಮಂಗಲಕಾರ ನಡ್‌ಪ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮಡಿವಾಳ ಮಡಿಬಟ್ಟೆ ಬಿರಿಚಂಡ್ ಬರಂಡು. ಕುಲದೇವ, ದೇವತೆಯಡ ಮಂಟಪತ್ ದೇವಡ ಪೋಟೋಕ್ ತೊತ್ತಿತ್ ಬಲತೆ ಬರಿಲ್ ನಿಕ್ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಬೋಜಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಒಡಿಕತ್ತಿನ ಪಿಂಞ ತೊಡ್ಂಙ್‌ನ ಉತ್ತಿ ಎಡ್‌ತಿತ್ ಬರಿಲ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿರ ಬಲತೆ ಬರಿರ ಮುಕ್ಕಾಲಿಕ್ ಎಡ್‌ತೆ ಬರಿಂಜ ಬಲತೆಕ್ ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತ್ ಬಂದಿತ್ ಆದ್ಂಡ ಬಯ್ಯಲ್ ನಿಂದಿತ್ ಪೂರ್ವಕ್ ಮೂಡ್ ಮಾಡಿತ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಕ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ದೇವಳ ಗೇನಮಾಡಿತ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಕ್ ದಂಡ್ ಕುರಿ ಮಂಗಲಕಾರ ಬಲ್‌ತೆ ಕಾಲ್ ಮಿಂಞಕ್‌ಟ್ಟ್ ದಾಟಿತ್ ಪುನ: ಬಯ್ಯಕ್ ಕಾಲ್ ಎಡ್‌ತಿತ್ ದಂಡ್ ಕುರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿತ್ ಮೂಂದನೆ ಕುರಿಕ್ ಬಲ್‌ತೆ ಕಾಲ್‌ಟ್ಟಿತ್ ದಾಟಿತ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಲ್ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಕಂಡು. ಬೋಜಕಾರ ಅಳ್‌ಪಕ್ ಕುರ್ಚಿ, ಪಣ, ಕವರ್ ಇನ್ನತಾನ ಇಡ್‌ವಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ. ಅಕ್ಕಣೆಕ್ ಮಂಡೆರ ಅಕ್ಕಿ ತ್ಟ್‌ವಕ್ ಚುಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಬಯ್ಯತ್ ಬಂದಿತ್ ನಿಪ್ಪ. ಪೋಟೋತ್-ವಿಡಿಯೋತ್ ಸ್ವಂತಕಾರಡ, ಅವಶ್ಯ ಇಂಜಕ ಸ್ನೇಹಿತಡ ವಿಶೇಷ ಪೋಟೋ, ಎಡ್‌ಪಕ್ ಎಣ್ಣಿ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಸ್ವಂತಕಾರಳ ಅಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಡಂಡು. ಪಣಕೆಟ್ಟಿತ್ ಪೋಪಕ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಚಿಡ್‌ವಕ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮೂಡಿರ ಅಪ್ಪವ್ವಂಗ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಬರಿಲ್ ಜನ ಇಳಿಂಜಿ ಪೋಪ ಬಟ್ಟೆರಲ್ಲಿ ಇರಂಡು. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಮಂಗಲಕ್ ಸ್ವಂತಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕುಪ್ಯ ಚೇಲೆಲ್ ಬಪ್ಪ.

ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಮೂಡಿ:
ಅವಶ್ಯ    :ಬೊಳ್‌ತ ಕೊಡೆ, ಕೊಂಬ್ ಕೊಟ್ಟ್ ವಾಲಗ, ದುಡಿಕೊಟ್ಟ್, ಬಟ್ಟೆ, ತಳಿಯತಕ್ಕಿ, ಬೊಳ್‌ಕ್. ಅಕ್ಕಿ, ಪದ್ದತಿ ಪಡಿಪುಕಾರ
ಕ್‌ಣ್ಣ ಮಂಗಲ ಬಾಳೆರಡಿಕಾಲೆ ಮಂಟಪಕ್ ಬಂದದು, ಮೂಡಿನ, ಬೋಜಕರ್ತಿ, ಕೊಡೆ ಬೀತಿಯಂಡ್ ರೂಮ್ಂಜ ಕೂಟಿಯಬಪ್ಪ. ಪೊರಪಾಡ್ ಸಮೇತ ಅಳ್‌ತಲ್ಲಿಂಜಿ ಒಪ್ಪಿತ್ ನಡ್‌ಪುಚಿಡುವ. ಅವಡ ಬಟ್ಟೆ, ಮಾಲ್ ಮಟ, ಕಾಪಿಲ್ಲಿ ಮುಸಕ್, ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಯಿತ್ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ನೋಟಿಯವ. ದಂಡ್ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆ ಚುಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಕಾಯಿ ಮಿಂಞ ನಡ್ಂದಿತ್ ಮುಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ ಜಾಗಕ್ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಬಪ್ಪ. ಮಂಟಪತ್ ಮೂಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪಲ್ಲಿಕ್ ಬರಣೆಕ್ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ನಡ್‌ಪ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮಡಿವಾಳ ಮಡಿ ಬಿರಿಚಂಡ್ ಬರಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪತ್‌ರ ರೂಮ್‌ಲೇ ಸುಮಾರ್‌ಕ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್‌ವಾನಗುಂಡ್ ವಾಲಗಕಾರ ಕೂಡೆ ಇಪ್ಪುಲೆ. ಪೊರ್ಮೆ ವಾಲಗ ಮಾಡ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಪೊರ್ಮೆ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಲಗಕಾರಳ ಕೂಡೆ ಕಾಂಗಲು. ವೀಡಿಯೋಕಾರ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ, ಪೋಟೋ ಎಡ್‌ಪಾನಗುಂಡ್ ಮೂಡಿ ಮಂಡೆರ ವಸ್ತ್ರತ್‌ನ ನೀಕಿತ್ ಮೂಡ್ ಕಾಟುವ. ಮುಸ್ಕೋಲಿಲ್ ಮೂಡ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ ನಡ್‌ಪ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಅಪರೂಪ ಆಯಂಡುಂಡ್. ಮೂಲ ಪದ್ದತಿಲ್ ಮಂಟಪಕ್ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಇಲ್ಲೆ ಮಂಗಲಕಾರನ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಪೋಪಕ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್‌ವದ್ ಇಂಜತ್. ಇಂದ್ ಪಾಟ್‌ಕಾರ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿತ್ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಟ್ ದೂರಾಯಂಡ್ ಉಂಡ್. ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ ಚೆನ್ನ ದುಡಿ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್‌ವದುಂಡ್.

ಮಾಲ್‌ಮಟತ್‌ರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿತ್ ಮುಸ್ಕೋಲಿಲ್ ಮೂಡ್ ಮುಚ್ಚಿಯಂಡ್ ಕಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾರತನೆಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆರ ಅಲಂಕಾರ ನೋಟಿಯಂಡ್, ಮೂಹೂರ್ತ ಮಂಟಪಕ್ ಕೂಟಿಯ ಬಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಕೈತೊತ್ತಿತ್ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಬೋಜಕರ್ತಿರ ಕೂಡೆ ಬಂದಿತ್ ಮುಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ಪ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಮಂಟಪತ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್, ಎಡ್‌ತೆ ಬರಿರ ಮುಕ್ಕಾಲಿಕ್ ಎಡತೆ ಬರಿಂಜ ಬಲತೆಕ್ ಮೂಂದ್ ಸುತ್ತ್ ಬಂದಿತ್ ಅದ್ಂಡ ಬಯ್ಯಲ್ ನಿಂದಿತ್ ಪೂರ್ವಕ್ ಮೂಡ್ ಮಾಡಿತ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಕ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ಮುಕ್ಕಾಲಿಕ್ ದಂಡ್ ಕುರಿ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಬಲ್‌ತೆ ಕಾಲ್‌ಲ್ ಮಿಂಞಕ್ ದಾಟಿತ್ ಪುನ: ಬಯ್ಯಕ್ ಎಡ್‌ತಿತ್ ಮೂಂದನೆ ಕುರಿಕ್ ಬಲ್‌ತೆ ಕಾಲ್‌ಟ್ಟಿತ್ ದಾಟಿತ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಲ್ ಅಳ್‌ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಬೋಜಕರ್ತಿ ಅಳ್‌ಪಕ್ ಕುರ್ಚಿ, ಪಣ, ಕವರ್ ಇನ್ನತಾನ ಇಡ್‌ವಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ. ಅಕ್ಕಣೆಕ್ ಮಂಡೆರ ಅಕ್ಕಿ ತ್ಟ್‌ವಕ್ ಚುಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಬಯ್ಯತ್ ಬಂದಿತ್ ನಿಪ್ಪ.

ಮೂಹೂರ್ತ :
ಮುಹೂರ್ತತ್‌ರ ಸಮಯತ್ ಬೋಜಕಾರ ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಬಲತೆ ಬರಿಲ್ ಅಳ್‌ತಿರಂಡು. ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಬಯ್ಯಲ್ ಬೋಜಕರ್ತಿ ನಿಂದಿತ್ತಿರಂಡು. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಬೋಜಕರ್ತಿ ಅಳ್‌ತವದೂ ಉಂಡ್. ಮುಹೂರ್ತಕ್ ಅಳ್‌ತದು ಮೂಡಿ ಪಿಂಞ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮಡ್‌ಕ್ ಚೋಂದ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರತ್‌ನ ಬಿರಿಕಂಡು. ಪಣ, ಮಾಲ್, ಇನಾಮು ಇನ್ನತಾನ ಬೆಚ್ಚವಕ್ ಸರಿಯಾನ ಪೊಟ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ಯಾದಿನ ದಂಡೂ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಕೂಟಿಯೋಂಡು. ಮಂಗಲತ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸಡ ಲೈಟ್ ಬೊಳಿಕ್, ಜನಡ ರಶ್‌ಕ್ ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಕೂಡೆ ಬೋಜಕಾರ ಬೋಜಕರ್ತಿ, ಮಕ್ಕ ಸ್ವಂತಕಾರ ನಿಂದವು ಬೆವರತನಕೆ, ಗಾಳಿ, ಬೊಳಿ ಬಪ್ಪನಕೆ, ತಂಪುಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೀಜ್‌ವ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿತಿರಂಡು. ಪೋಟೋತ್-ವಿಡಿಯೋತ್ ಸ್ವಂತಕಾರಡ, ಅವಶ್ಯ ಇಂಜಕ ಸ್ನೇಹಿತಡ ವಿಶೇಷ ಪೋಟೋ ಎಡ್‌ಪಕ್ ಎಣ್ಣಿ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಸ್ವಂತಕಾರಳ ಅಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಡಂಡು. ಪಣಕೆಟ್ಟಿತ್ ಪೋಪಕ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಚಿಡ್‌ವಕ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮೂಡಿರ ಅಪ್ಪವ್ವಂಗ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಬರಿಲ್ ಜನ ಇಳಿಂಜಿ ಪೋಪ ಬಟ್ಟೆರಲ್ಲಿ ಇರಂಡು.

ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವಕ ಸುರೂಲ್ ಅವ್ವ ಪಿಂಞ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಪೊನ್ನ್, ಪಣ ಎಣ್ಣುವ ’ಪೊಂಬಣ’ ಕೆಟ್ಟುವ. ಪೊಂಬಣ ಚೀಲತ್ ಕಲ್ಲ್‌ಪರ, ಪೌನ್ ಚೂರ್, ಪಣ ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನತದ್ ಇಪ್ಪಂಜತ್.  ಪಂಡ್ ಪೌನ್‌ರ ಚೀಲ ಕೆಟ್ಟ್‌ವಂಜತ್. ಇದಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ, ಕ್ಂಡಿ ಪಾಲ್, ಪೊಂಬಣ ಅವಶ್ಯ. ಪೊಂಬಣ ಕೆಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ಎಣ್ಣ್‌ನಕ ದಂಡೂ ಬರಿಲಿಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಯತ್ಂಜಿ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಅಕ್ಕಿನ ಕೈಯಿಲ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕ್‌ಕ್ ಕೈ ತೊತ್ತಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಇಲ್ಲೆ ಮೂಡಿರ ದಂಡ್ ಮೊಣಕಾಲ್‌ನ ಮುಟ್ಟಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ದಂಡ್ ನಿಪ್ಪ್ ಕುಟ್ಟ್‌ನ ಮುಟ್ಟಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಡೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನನೆ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ದಂಡ್ ಕೈ ಕೂಟಿತ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ಕ್ಂಡಿಪಾಲ್ ಕುಡಿಪಕ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚೆನ್ನಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿಚಂಡ್ ಪೊಂಬಣತ್‌ನ, ಅಕ್ಕಿನ ಕೂಟಿತ್ ಕೈಕ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಕಂಡು. ಅದಾನದು ಪೊಣ್ಣಾಳ ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಮಂಡೆಕ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತೇ ಪಣ ಕಟ್ಟ್‌ವ. ಕೊದಿ ಮೊದ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅಕ್ಕಿ ಓರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ ನಂಗಡ ನಂಬಿಕೆ. ಅಕ್ಕಿ ತಾಂಡ ದಾನ ಗುಣತ್, ತಿಂದಿತ್ ಬದ್‌ಕಿ ಬಾವ ಜೀವ ರಾಶಿಕ್ ನಂದ್‌ಮಾಡ್‌ವಾನಗುಂಡ್ ಅಕ್ಕಿರ ಫಲ ಮಂಗಲಾಪಯಿಂಗಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟಡ್ಂದ್ ಮಂಡೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್‌ವ. ಕ್ಂಡಿ ಪಾಲ್‌ಕೂ ಅದೇ ಪೋಲೆತ ವಿಶೇಷತೆ ಕೂಡಿತುಂಡ್. ಪಾಲ್ ಎಂದಿಕೂ ಬೊಳ್‌ತಿತೆ ಇಪ್ಪ. ನೀರ್ ಕೂಟ್‌ನಕೋ, ಮೋರ್ ಮಾಡ್‌ನಕೋ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಮಾಡ್‌ನಕೋ ಬೊಳ್‌ತಿತೆ ಇಪ್ಪನೆಕೆ ನಿಂಗಡ ಮಂಗಲ ಬದ್‌ಕ್ ಪಾಲ್‌ರನೆಕೆ ಗುಣ ಬುಡತೆ ಇರಂಡೂಂದ್ ಕ್ಂಡಿಲ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಆಣಾಳ್ ಪಣ ಕಟ್ಟ್‌ವ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಜನಡ ಅವಸರ, ಬೋರೆ ಮಂಗಲ ನಾಳ್, ನಮ್ಮೆಕ್ ಪೋಕಂಡೂಂದ್ ಎಣ್ಣಿಯಂಡ್ ಆಣಾಳ್, ಪೊಣ್ಣಾಳ್ ನುಗ್ಗಿತ್ ಒಕ್ಕಚೆ ಪಣ ಕೆಟ್ಟಿರುವ. ಇಂದ್ ಮಂಗಲಕ್ ದೂರತ್‌ರ ಸ್ವಂತಕಾರಳೂ, ಬೆಂದ್‌ಕಳೂ ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವ ನೇರಕ್ ಸರಿಯಾಯಿತ್ ಬಂದಿತ್ ಪಣ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಉಂಡಿತ್ ಪೋಪದ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿಟಿತ್. ಇನ್ನನಾಯಿತ್ ಪಣ ಕಟ್ಟ್‌ವಕ್ ಪೋಪಯಿನ ತಡತಿತ್ ಸಾಲಾಯಿತ್ ಬುಡುವಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಯವ.

ಮಂಗಲಕಾರ ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ನಲ್ಲದ್ ಹಾರೈಚಿಡ್‌ವಕ್ ಪೌನ್, ಪಣಕಾಸ್, ಕಿರ್ ಮೊದತ್‌ರ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್‌ತಕ ಮಾತ್ರ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ ಬೆಲೆಂದ್ ಪಂಡ್ಂಜೇ ನಡ್ಂದ್ ಬಂದಿತಿಕ್ಕೂಂದ್ ಆಪ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಏರ ಇನಾಮು ಕೊಡ್‌ಪದೂ, ಪೊನ್ನ್, ವಜ್ರ ಮಾಲ್ ಮಟ ಕೊಡ್‌ಪದೂ ಕಾಂಬ. ಎಲ್ಲಾ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅನುಕೂಲಕೊತ್ತಿತ್ ನಡ್ಂದಂಡುಂಡ್. ಎಲ್ಲಾಡ ಪಣ ಕೆಟ್ಟಿತಾನದು ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್ ಬೋಜಕಾರ, ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಬೋಜಕರ್ತಿ ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಬೋಜಕಾರ ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಕೈಕ್ ಒಡಿಕತ್ತಿನೊ, ಗೆಜ್ಜೆತಂಡ್‌ನೊ, ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಮಂಗಲಕಾರನ ಕೈಪುಡಿಚಿತ್ ಒಪ್ಪುವ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಮಿಂಞಕ್ ಬಂದಿತ್ ಮೂಡಿರ ಎದಿಕೆ ನಿಪ್ಪ. ಮೂಡಿರ ಮಂಡೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಕೈಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಒಪ್ಪುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕೈಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನ ಪಣ, ಇತರ ವಸ್ತುನೆಲ್ಲಾ ಬೋಜಕಾರ ಪೊಟ್ಟಿಲ್‌ಟ್ಟಿತೂ, ಕೆಟ್ಟ್ ಮಾಡಿತೂ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಯವ. ಮೂಡಿರ ಕೈಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನ ಪಣ, ಇತರ ವಸ್ತುನೆಲ್ಲಾ ಬೋಜಕರ್ತಿ ಪಿಂಞ ಕೂಟ್‌ಕಾರ ಸ್ವಂತಕಾರಡ ಕೂಡೆ ಪೊಟ್ಟಿಲ್‌ಟ್ಟಿತೂ, ಕೆಟ್ಟ್ ಮಾಡಿತೂ ಬೆಚ್ಚವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿರ ಮಿಂಞತ್‌ಲ್ ನಿಂದಿತ್, ಮಂಡೆಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ಕ್ಂಡಿಪಾಲ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್, ಚೀಲ ಪಣತ್‌ನ ಕೈಕ್ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಪೂಮಾಲೆ ಇಡುವ. ಮೂಡಿ ಚೀಲಪಣತ್‌ನ ದಂಡೂ ಕೈಲ್ ಕೇಟಂಡ್ ಎಡ್‌ತೆ ಕೈಲ್ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್ ಬಲ್‌ತೆ ಕೈನ ಕ್‌ಣ್ಣ ನ್ಟಿಯಂಡುಳ್ಳ ಕೈಕ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಕೂಡೆನ್ನೆ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿನ ಕೊಡಿಕ್ ಒಪ್ಪುವ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಯೂ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಬೋಳೆಕ್ ಪೂಮಾಲೆ ಇಡಂಡು. ಇನ್ನನೆ ದಂಪತಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಡ್‌ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಬೋಜಕರ್ತಿ ಕ್‌ಣ್ಣ-ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ತ ಚೀಲಪಣತ್‌ನ ಮೊಲ್ಕಟ್ಟ್‌ಲ್ ಕಟ್ಟಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮೂಡಿ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕೂಡೆ ಪೊರಡ್‌ವ. ಬರಿಲ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ನಿಂದಂಡ್ ಮೂಡಿನ ಪುನ: ಕೈಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಕೂಟಿಯ ಪೋಪಕ ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕುವ.

ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕುವ:
ಅವಶ್ಯ: ದಂಡಾಗಡೆಕಾರ, ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕುವಕ್ ಅರ್ಂಜವು. ಸಾಕ್ಷಿ ಪಣ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಪಂಡೇತ ಪೋಲೆತ ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕುವದ್ ಉಂಡೇಂಗಿಯೂ ಅದ್ಂಡ ಒಕ್ಕಣೆಲ್ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಜಾಗ, ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ, ಬಂಗಲೆ ಇನ್ನತಾನ ರಸತ್ ಕೂಟಿಯವದೂ ಉಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ಪಂಡೇತ ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕುವ ತಕ್ಕ್ ಬಾಕ್‌ನ ಕಾಟಿಯೆ. ಆಚೇಂಗಿ ಅಂದೇತ ಪೋಲೆ ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕುವದ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿಪೋಯಿತ್. ಪಂಡೇತ ಪೋಲೆತ ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡಕ್‌ವ ತಕ್ಕ್ ಬಾಕ್ ಇನ್ನನೆ ಉಂಡ್*.

ಮೂಡಿರ ಕಡೆ ಅರುವೊ :    ದಂಡ್‌ಕಡೆ ನಾಡೋನು, ಇಲ್ಲೋನು ಬೆಂದುವೂ, ಅಂಗನೂ ಅರುವನೂ, ಸಾಲ್ ಕೆಟ್ಟಿ ನಿಂದಿರಾ?
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ    :     ನಿಂದಿತ್.
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ    :    ಅಂದಕ..ಒಕ್ಕಡ .. ಕುಂಞಿನ .. ಒಕ್ಕಡ .. ಣ್ಣ್‌ವ ಬಯಿಂಬಂಗ್ ಸಾಲ್‌ಬಾಕೆ ಕೊಡ್‌ಪಲ್ಲಿ, ..ದೆಣ್ಣ್‌ವ ಕುಂಞಿಕ್.. ಒಕ್ಕಡ ಆಯಿರ ಬಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ, ಪತ್ತ್ ಕಂಡ ಬಾಣೆ, ಅಂಜಿ ಕಂಡ ಓಡೆ, ಐನ್ ಮನೆ, ಬಳಪ್ ತೋಟ, ಪತ್ತ್ ಕುಡಿ ಆಳ್, ಪತ್ತ್ ಕೂಟಕ್ ಎತ್ತ್, ಪತ್ತ್ ಕರ್‌ಪಕ್, ಪಾಕರಪ ಕುತ್ತಿ, ಚೋಮ ಕೂಡ್‌ವ ಕೊಟ್ಟ್, ಆಕ, ಆಕಡೇರಿ, ಕುಂಡಿಕೆರೆ, ಒಕ್ಕಿ ಪೋನ ಮಣ್ಣ್, ಕೂಡಿ ಪೋನ ಯಾಕ, ಓಡಿ ಪೋನ ಆಳ್, ಮದ್‌ಚಿ ಪೋನ ಚೋಮ, ತಾತಿ ಕೆತ್ತುವ ಕತ್ತಿ, ನೇತಿ ಕೆತ್ತುವ ಮತ್ತ್, ಪತ್ತಾಯತ್ ನೆಲ್ಲ್, ನೆಲ್ಲಳಪ ಪಾನಿ, ಅಕ್ಕಿ ಅಳ್‌ಪ ಸೇರ್, ತಾಕ್‌ನ ತಳಿಯ, ತೂಕ್‌ನ ಬೊಳಿಚ, ಪೊಟ್ಟಿಲ್ ಉಪ್ಪ್, ಒಲೆಕಟ್ಟ್, ಪೂತ್‌ಬೆಚ್ಚ ಚೆಪ್ಪ್, ನೂಲ್, ನೂಕರೆ ಕಂಡ, ಚೂದ್‌ಕ್ ನೂಲ್, ಇರ್ಂಬ್, ಚುಂಡೆಕ್ ಮೊದಲ್, ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟ್ ನೂರೋಳ ಸಮ್ಮಂಧ ಕೊಡ್‌ತಿರಾ?
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :     ಕೊಡ್‌ತತ್.
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ   :    ಎಂಗಡ ತಂಗೆ ಮಕ್ಕ.. ಒಕ್ಕಡ ಮನೆಕ್ ಸಮ್ಮಂಧಾಯಿತ್ ಬಾಳ್ ಬಾಕೆ ಬಪ್ಪಕ, ಅಂಞೂರ್ ಬಿರಾನ್‌ರ ಪೊಟ್ಟಿಲ್ ಆಯಿರ ಬಿರಾನ್‌ರ ಮಾಲ್‌ನ ಸಾಲಡಂಗ ತೆರ್‌ಕಿಯಂಡ್ ಬಪ್ಪ; ಇದ್ ಪೋಚೇಂಗಿ ದಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರ ಗೂವ?
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :     ನಾನ್.
ಮೂಡಿರ ಅರುವ    :    ನಿಂಗ ದಾಡ?
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :     ಎಂಗ .. ಒಕ್ಕಡ, ..ಒಕ್ಕಡ ಅರುವ.
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ   :    ಮಣ್ಣರುವನಾ? ಪೊನ್ನರುವನಾ?
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :     ಮಣ್ಣರುವ(ಪೊನ್ನರುವ).
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ   :    ಇದರಿ ಪನ್ನೆರಂಡಚ್ಚಿರ ಪೊನ್ನ್ (ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಪರ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು)
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :     ಬಾತ್ ಪನ್ನೆರಂಡಚ್ಚಿರ ಪೊನ್ನ್, ಆನಕ ನಿಂಗಡ ತಂಗೆ ಮಕ್ಕ ಎಂಗಡ ಪೊಮಕ್ಕ, ಕೂಳ್ ಕುಯಿಚತ್ಂದೂ, ಕರಿ ಕಯಿಚತ್ಂದೂ, ಮಾವಂಡ ಬಾಯಿ ಗುಣ ಇಲ್ಲೇಂದೂ, ಮಾಂವಿರ ಕೈಗುಣ ಇಲ್ಲೇಂದೂ, ಒಡೆಯಂಡ ಮೈಗುಣ ಇಲ್ಲೇಂದೂ, ತ್ರಾಂದೂ, ಪೋರಾಂದೂ, ತಾಮನೆಲ್ ಬಂದಿತ್ ಅಳ್‌ತಕ್ಕ, ನ್ಯಾಯ ಪರಂದಿತ್ ತ್ಕಣೆಕ್, ಎಂಗಕ್ ಕೂಟ್‌ಕ್ ಆಳೂ ಬಟ್ಟೆಕ್ ತೂಡೂ ತಂದಿತ್ ತಿದ್ದಿ ನೀಕಿ ತಪ್ಪವನಾರ್ ಗೂವ?
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ   :    ನಾನ್.
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :     ನಿಂಗ ದಾಡ?
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ   :    ಎಂಗ .. ಒಕ್ಕಡ; ….. ಒಕ್ಕಡ ಅರುವ.
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :     ಮಣ್ಣರುವನಾ?(ಪೊನ್ನರುವನಾ?)
ಮೂಡಿರ ಅರುವ    :    ಮಣ್ಣರುವ(ಪೊನ್ನರುವ)
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವ    :    ಇದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಣ. (ಸಾಕ್ಷಿ ಪಣ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು)
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ   :    ಆನಕ ಎಂಗಡ ತಂಗೆ ಮಕ್ಕಕ್ ಚಿಕ್ಕ್ ಚೀಲ ಬಂದಕ ಕೂಟ್‌ಕ್ ಆಳೂ, ಬಟ್ಟೆಕ್ ತೂಡೂ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ತಿದ್ದಿ ನೀಕಿ ಅಯೆಚಿ ತಪ್ಪ ಅರುವನಾರ್ ಗೂವಾ?
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಅರುವೊ   :    ನಾನನ್ನೆ.
ಮೂಡಿರ ಅರುವೊ   :    ಇದರೀ ಸಾಕ್ಷಿ (ಒರ್ ಪಣತ್‌ನ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು.)
* ಪಟ್ಟೋಲೆ ಪಳಮೆಲ್.

ಸಮ್ಮಂಧ ಅಡ್‌ಕಿತ್ ಆನದು ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ಪೊ ಕಚ್ಚ್‌ಮುಟ್ಟ್, ಪೊಟ್ಟಿ, ಕಡ್‌ಕೆ ಇನ್ನತಾನ ಮೂಡಿರ ಮನೆಕಾರ ರೂಮ್ಂಜಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ರೂಮ್‌ಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕತ್ ರಕ್ಷಣೆಲ್ ಇಪ್ಪ. ಮಂಗಲ ಮನೆಕ್ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಂಜದು ಪಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನ ಕಾಕಿತ್ ಪುಣ್ಯತ್ ನೀರ್, ಪೂವ್, ಚಾಂದ್‌ನ ಮಂಗಲಕಾರ, ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅನ್ನನೇ ಪಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಕ್ ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ಅಕ್ಕಿ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಗೌರವಿಚಿಡಂಡು.

ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪ.
ಅವಶ್ಯ : ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪಕ್ ಕ್‌ಣ್ಣ್ನ.
ಮೂಹೂರ್ತತ್‌ರ ಪದ್ದತಿ ತ್ಂದಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿನ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಪೊರಡ್‌ವಕ, ಮೂಡಿರ ಬಾವ ಸಮ್ಮಂಧಕಾರ ಕುಪ್ಯ ಚೇಲೆಯಾಯಿತ್ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಮಂಡೆ ತುಣಿ ಇಟ್ಟಂಡ್ ಬಟ್ಟೆತಡ್‌ಪಕ್ ಬಪ್ಪ. ಮೂಡಿರ ಹಕ್ಕ್‌ಕಾಯಿತ್ ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪ. ಮೂಡಿನ ತಡ್‌ಪಕ್ ಅಂವನೂ ಅವಂಡ ಕೂಟ್‌ಕಾರ ಅಡ್ದ ನಿಂದಿತ್ ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣಂಗ್ ಎಣ್ಣುವ- ಬಾವ ನಿಂಗ ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿತ್ ಬಂದಿತುಳ್ಳಿರಾ. ಈ ಮೂಡಿ ನಾಡವ. ನಾಕ್ ತಕ್ಕ್ ತಂದಿತ್. ನಾನ್ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಚಿಟ್ಟಿಯೆ. ನಾನೂ ಅವಳೂ ಇಚ್ಚ ದಿನ ಓಡಿ ಕಳಿಚಿತ್, ಇಕ್ಕ ನಾಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿತ್ ನಿಂಗಳ ಮಂಗಲ ಕಯಿಚಂಡ್ ಪೋಯಂಡುಂಡ್ಂದ್ ತಮಾಸಿರ ಜೋರ್‌ಡ್‌ವ. ಅವಂಡ ಕೂಟ್‌ಕಾರಳೂ ಮೂಡಿನ ಬುಡ್‌ವಕ್ ಕಯ್ಯುಲೇಂದ್ ಹಟ ಮಾಡುವ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರಳೂ, ಸಮ್ಮಂಧ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ಮಾಡಿತ್. ಮೂಡಿಕ್ ಏದೇ ತರತ್‌ರ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲೆ, ದಾರ್‌ಕೂ ಅವ ತಕ್ಕ್, ಮನಸ್ಸ್ ಕೊಡ್‌ತಿತಿಲ್ಲೇಂದ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್‌ವ. ಇಕ್ಕಾಕಣೆ ಬರತವು ಇಂದ್ ಎನ್ನಂಗ್ ಬಂದಿಯೇಂದೂ ಕೇಪ.

ಇನ್ನನೆ ಚೆನ್ನ ನೇರ ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ತ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಸಾಮರ್ಥಿಗೆ ಪೋಲೆ ಮೂಡಿರ ಸಮ್ಮಂಧಕ್ ಒತ್ತಿತ್ ತಮಾಸಿಕ್ ರಸ ರಸ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆಪ. ಆಖೇರಿಕ್ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಯಿಚಿತ್ ಮಂಗಲಾಯಿತ್ ಪೋಯಂಡುಳ್ಳ ಮೂಡಿಕ್ ನಲ್ಲದಾಡ್ಂದ್ ಬಯಂದಿತ್ ಬುಡುವಿ. ನಿಂಗ ನಾಕ್, ಬಂದ ಖರ್ಚ್, ಅವಕ್ ಮಾಡ್‌ನ ಖರ್ಚ್ ವೆಚ್ಚತ್‌ನ ತರಂಡೂಂದ್ ಕೇಪ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕಡೆಕಾರ ಕಳ್ಳ್ ಕುಪ್ಪಿ ಕೊಡ್‌ಪಕ್ ಪೋಪ. ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ತ ಕ್‌ಣ್ಣ ಇದಂಗ್ ಒತ್ತೋವತೆ, ಪಣ ಇಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನ್ ಬೋಂಡೂಂಡ್ ಕೇಪ. ಅನ್ನನೆ ಅವು ಪಣ ಕೊಡ್‌ಪ. ಆಚೇಂಗಿ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿಕ್ ಬಾಳ್ ನಂದಾಡ್ಂದ್ ಆ ಪಣತ್‌ನ ಅವಡ ಸೆರಗ್‌ಕ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಬುಡ್‌ವ. ಮೂಡಿನ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕೂಡೆ ಪೋಪಕ್ ಬುಟ್ಟಿತ್, ಕುಸಿಲ್ ಅವಡ ಬೆನ್ನ್‌ಕ್ ಓರ್ ಗುದ್ದ್ ಇಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪೊರಡ್‌ವಕ ಕೆಲವು ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿ ಅಪ್ಪವ್ವನ ತಬ್ಬಿಯಂಡ್ ಮೊರಡ್‌ವ.

ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪಕ ದುಂಬಾ ಚಾಯಿರ ತಕ್ಕ್ ಬಾಕ್, ಚರ್ಚೆ, ತೆಳಿ ಕಳಿ ಇಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್‌ಲ್ ಮೂಡಿಕ್ಂಜಿ ಎಳಿಯವು ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪದೂ ನಡ್‌ಪ. ಮೂಡಿ-ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಸಂಸಾರ ಬದ್‌ಕ್‌ಲ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಪಕ್ಕಾಗಂದೂ, ಓರ್ ಬಟ್ಟೆ ತಡ್‌ಪ ಮಾದರಿಲ್ ಏದೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದಕ ನೀಸ್‌ವನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಂಡೂಂದೂ ಈ-ಪದ್ದತಿ ಉಂಡ್ಂದ್ ಎಣ್ಣುವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಬೋಜಕಾರ-ಬೋಜಕರ್ತಿರ ಕೂಡೆ ಕೂಡಿತ್ ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ಕೋಂಬರೆಕ್ ಪೋಪ.

ಅಕ್ಕಣೆಕ್ ಪಟ್ಟೆದಾರ ನೀರ್ ಚೆಂಬ್‌ನ ನೇತಿಯಬಂದಿತ್ ಎಲ್ಲಾರ್‌ನೋ ಕೈ ಕತ್ತ್‌ವಕ್ ನೀರ್ ಕಾಟಿತ್ ಉಂಬಕ್ ಏಳೀಂದ್ ಕಾಕ್‌ವ. ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಬೆರಿಯ ಉಂಬಕ್ ಬಪ್ಪ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಆಣಾಳ ಕೂಡೆ ಬಪ್ಪ. ಸುಮಾರಾಳ್ ಪೊರ್ಮೆ ಕಳ್ಳ್ ಕುಡಿಚಿತ್ ಬಪ್ಪಕ್ ಪೋಯಿತಿಪ್ಪ. ಬಫೆ ಪದ್ದತಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದನ್ನಕೆ ಇಟ್ಟಂಡ್ ತಿಂಬಕ್ ಸೌಕರ್ಯ ಉಳ್ಳಾನಗುಂಡ್, ಏದೇದೋ ಸಮಯತ್ ಬಂದಿತ್ ಬೋಂಡ್ಯನೆಕೆ ಉಂಡಂಡ್ ತಿಂದಂಡ್ ಪೋಯಂಡಿಪ್ಪ. ಕೊಂಬ್‌ಕೊಟ್ಟ್ ವಾಲಗ ಮುರುವ. ಅಪ್ಪರತ್ ಮಂಗಲಕಾರಂಗ್ ಮೂಡಿರ ಆವ್ವ ಪಾಲ್‌ಕೂಳ್ ಉಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಗಲಕಾರನ ಒಪ್ಪಿತ್ ಬೋರೆ ಜಾಗತ್ ಬೋಜಕಾರನೋ, ಪಿಂಞೊಬ್ಬನೊ ಅಳ್‌ಪ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಒಕ್ಕಚೆ ಉಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಬೋರೆ ಉಳ್ಳಯಿಂಗಳೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಳ್‌ತಿತ್ ಉಂಬ. ಇನ್ನನೆ ಮಂಗಲಕಾರ, ಮಂಗಲಕರ್ತಿ, ಬೋಜಕಾರ, ಬೋಜಕರ್ತಿಯೂ ಸ್ವಂತಕಾರಡ ಕೂಡೆ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ಕೋಂಬರೆಲ್ ಉಂಬ. ಆಟ್-ಪಾಟ್ ತ್ಂದದು ವಾಲಗಕಾರಕ್, ಪಣಿಕಾರಕ್ ಕೆಲದುಂಬ ಉಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಪೊರಟಿತ್ ಪೋಪಯಿನ ಕುಸಿಲ್ ಅಯೆಚಿಕೊಡ್‌ಪ. ವಯಸ್ಸ್‌ಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಬೆಂದುವಳ ವಾಲಗಕಾರ ಚೆನ್ನ ದೂರಕೆತ್ತಣೆ ವಾಲಗತೋಡೆ ಬುಟ್ಟಿತ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣ ಕೇಪದೂ ನಡ್‌ಪ. ಮಂಗಲಕ್ ಬಂದಿತ್ ಬೆಂದುವ, ಸ್ವಂತಕಾರ ಪೋಪಕ, ನೀರೆಡ್‌ಪಕ್, ಬೆಂದು ಊಟಕ್ ನಿಂಗ ಇರೀಂದ್ ಕೇಟವ.

ಕೈಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನ ಪಣ:
ಮಂಗಲತ್, ಊರ್ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪಿಂಞ ಮುಹೂರ್ತಂದ್ ಅಲ್ಲತೆ ಬಯ್ಯಂಜಿ ಅಂದ್ ಮೂಡಿರ ಕೈಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನ ಪಣತ್‌ಲ್ ಚನ್ನಂಗಾನ ಪೊಟ್ಟಿಕ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳಾನ ಮೂಡಿರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ವಂಗ ಮಂಗಲ ಖರ್ಚಿಕ್ ಬಳಸಿವ. ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳವು ಪೂರ್ತಿ ಪಣತ್‌ನ ಮೂಡಿಕ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಕೈಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನ ಪಣತ್‌ನ ಅಪ್ಪವ್ವಂಗಳೆ ಪಡ್ಂದವ. ಬಯ್ಯಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಜಕಾರನೂ, ಮಂಗಲಕಾರಂಡ ಬೋರೆ ಸಂಬಂಧಕಾರಳೂ ಕೂಡಿತ್ ಪಣ ಕಾಸ್‌ನೆಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಡ್‌ತ್‌ವ. ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಕೋಂಬರೆಲ್ ತಳಿಯತಕ್ಕಿ ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತಿಯಂಡಿರಂಡು. ಓರ್ ಕ್ಂಡಿಲ್ ಪಾಲ್, ಅಕ್ಕಿತಟ್ಟೆ ಇನ್ನತದ್ ಮಂಗಲತ್‌ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ತ್ರಣೆ ಇರಂಡು.

ನೀರೆಡ್‌ಪ ಪದ್ದತಿ:
ಅವಶ್ಯ : ಅಕ್ಕಿ, ಕತ್ತಿ, ಬಿಂದಿಗೆ, ಚೊಂಬ್, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ, ಚುಣ್ಣ, ತೆಂಗೆ, ಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್, ಕುರಿ,
ಮಣಿತೊಂಬ್‌ಡ ಇನ್ನತದ್
ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಬರಿಲ್ ಕಣತರೆ ಇಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಬಕೆಟ್‌ಲ್ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ನೀರೆಡ್‌ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್‌ವ. ಮೂಂದಾಳ್ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಕೂಡಿತ್, ಮೂಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಕಿಯಂಡ್ ಈ ಪದ್ದತಿ ನಡ್‌ತ್‌ವ. ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿ ಕಾಪಿಲ್ಲಿ, ಗಗ್ಗರ ಇನ್ನತ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್‌ರ ಮಾಲ್ ಮಟತ್‌ನ ಉತ್ತಿತ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ಆಚೇಂಗಿ ಬೇಲ್‌ಕ್ ಚಾಣ ಇಡ್‌ವ ಪದ್ದತಿ ನಗರತ್‌ರ ಮಂಗಲತ್ ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ್‌ಲೆ. ನಾಡ್‌ಲ್ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಉಂಡ್. ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಒಕ್ಕಡ ಕೊಟ್ಟ್ಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಲ್ ಚಾಣ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಯಿತ್ ಮಂಗಲಕಯಿಂಜಿತ್ ಪತ್ತ್‌ನ ಮನೆರ ಭೂಮಿಕ್ ಚಾಣ ಇಟ್ಟಿತ್ ಬಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕಣತರೆರ ಬರಿಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಕಾಲ್ ಮೂಡ್ ಕತ್ತಿತ್, ನೀರೆಡ್‌ಪಕ್ ಬರಿಲ್ ಬಂದಿತ್ ನಿಪ್ಪ. ಕಣತರೆಲ್ ನೀರಿಲ್ಲತ ಪೋನಕ ಅಥವಾ ಕಣತರೆ ಇಲ್ಲೇಂಗಿ ಬಕೆಟ್‌ಲ್ ನೀರ್ ಬೆಪ್ಪ. ಅಕ್ಕಣೆಕ್ ಕಣತರೆರ ಬರಿಲ್ ಓರ್ ತಟ್ಟೆಲ್ ಒರ್ ತೆಂಗೆ, ಅರೆ ಪಾವು ಅಕ್ಕಿ, ಕುರಿ ಉಂಡೆ, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಚುಣ್ಣ, ಪೀಚೆ ಕತ್ತಿ, ಒರ್ ಚಿಪ್ಪು ಬಾಳೆಪಣ್ಣ್, ಟವಲ್‌ನ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತಿರೋಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಕುರಿ ಇಟ್ಟಂಡ್, ದೇವಳ ಗೇನಮಾಡಿತ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಕ್ಕಿನ ಕೈಲ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಮೂಂದ್ ಕುರಿ ನೀರ್‌ಕ್‌ಟ್ಟಿತ್, ಮೂಂದ್ ಕೊಡಿಯಲೆರ ಮೇಲೆ ಮೂಂದ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಅದ್‌ನ ನೀರ್‌ಕ್ ಕೌಂಜಿತ್ ಬೂವತನ್ನಕೆ ನೋಟಿಯಂಡ್ ಮಲಾರ ಬೂವನ್ನಕೆ ನಿಧಾನಕ್ ಇಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಬಾಳೆ ಚಿಪ್ಪ್‌ಲುಳ್ಳ ಬಾಳೆ ಕೋಡ್‌ನೆಲ್ಲಾ ಚನ್ನ ಚನ್ನಂಗ್ ತೊಲ್‌ಚಿತ್ ಕಣತರೆರ ಕಟ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಬಕೆಟ್‌ರ ಬರಿಲ್ ಬೆಕ್ಕಂಡು. ತೆಂಗೆನ ಕೂಡೆ ಇಪ್ಪ ಆಣಾಳಡ ಪೀಚೆಕತ್ತಿರ ಕತ್ತಿಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಬೋರೆ ಕತ್ತಿಲ್ ಒಡ್‌ತಿತ್ ನೀರ್‌ನ ಕಣತರೆಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಬಕೆಟ್‌ಕ್ ಚೆಲ್ಲಿತ್, ತೆಂಗೆ ಒಡೆ ದಂಡಾನೊ ಮಲಾರ ಬೂವನ್ನನೆ ನೀರ್‌ಕ್ ಇಡಂಡು. ಅದಾನದು ತೀರ್ಥ ನೀರ್ ಬಲ್‌ಚಿತ್ ಅದ್ಂಡ ಪ್ರಸಾದತ್‌ನ ಕೈಕ್ ಎಡ್‌ತಂಡ್, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ತಿಂಗಂಡು.

ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಚೆರಿಯ ಬಿಂದಿಗೆಲ್ ನೀರ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್, ಮಣಿ ತೊಂಬ್‌ಡತ್‌ನ ಮೂಡಿರ ಮಂಡೆಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಆದ್ಂಡ ಕೊಡಿಲ್ ಒಂದಾಂಡ ಮೇಲೆ ಇಂಞೋರ್ ಚೆರಿಯ ಚೊಂಬ್ ಇಲ್ಲೆ ಬಿಂದಿಗೆಲ್ ನೀರ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್ ಮಂಡೆಲ್ ಬೆಪ್ಪ. ಕೂಡೆ ಬಯ್ಯತ್ ದಂಡಾಳ್ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಯಳೂ ಬಲ್ಯ ಬಿಂದಿಗೆಲ್ ನೀರ್‌ನ ಮಂಡೆಲ್ ಬೆಚ್ಚಂಡ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ನೀರೆಡ್‌ತಂಡ್ ಮಂಟಪಕ್ ಬಪ್ಪಕ ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಬಾಲೆಕಾರ, ಸ್ವಂತಕಾರ ತಡ್‌ತಿತ್ ಆಡ್‌ವ. ನೀರ್ ಎಡ್‌ಪಾತ್, ನೀನ್ ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗೆ. ಮಂಡೆಲ್ ತೀರ್ಥ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಈ ಮಣ್ಣ್ ಮನೆಕ್ ಪತ್ತ್. ಒಕ್ಕಳ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ಂದ್ ಆಡಿಯಂಡ್ ನೀರ್ ಕೊಂಡಾಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಾಂದ್ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡಿತ್. ಚೆನ್ನ ನೇರ ಕುಸಿಕ್ ಮಂಗಲಕಾರ ಕ್‌ಣ್ಣನೂ ಕೂಡಿತ್ ಆಡ್‌ವ. ಮೂಡಿ ಮಂಡೆರ ನೀರ್ ಬಿಂದಿಗೆ ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಚೋಪಕ, ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ, ಮೂಡಿಯ ಅವಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‌ವ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಆಡ್‌ವಯಿಂಗಕ್ ಕಳ್ಳ್ ಕೊಡ್‌ಪದೂ ಸುರುವಾಯಿತ್. ಕುಡ್‌ಚವು ಗೊತ್ತ್‌ಮಾಡ್‌ನ ಸಮಯಕಿಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ, ಮೂಡಿನ ಮಚ್ಚಿಣ, ಭಾವ ಕೂಡ್‌ನನೆಕೆ ಸ್ವಂತಭಾಗಕಾರ ಆಡುವಾಂಡ ಕೂಟ್‌ಕ್ ಬೆಂದು ಸ್ನೇಹಿತಂಗಳೂ ತಡತ್‌ಟ್ಟಂಡ್ ಆಡ್‌ವದೂ, ಒರೊಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ, ತಕ್ಕ್‌ಕ್ ತಕ್ಕ್ ಆಪದು ಕಾಂಬದುಂಡ್.

ಮೂಡಿನ ಏರ ನೇರ ತಡತ್‌ಟ್ಟಂಡ್ ಆಡ್‌ವಕ್ಕಾಗಾಂದ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಸಮಾಜತ್ ನಿರ್‌ಕ್ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್. ಆಚೇಂಗಿ ಇಂದೇತ್‌ರ ಆಡಂಬರತ್ ಆಟ್‌ಕಾರಳೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತ್, ನೀರೆಡ್‌ಪಕ ಓಪನ್ ಬಾರ್ ಬೆಚ್ಚಂಡ್, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವದೂ ಅದಿಯಾಯಿತ್. ಆಣಾಳ್ ಪೊಣ್ಣಾಳ್ ಕೂಡಿತ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆಡ್‌ವಕ ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಕೈ ಚೋತ್‌ಪೋಪ. ನಿಂದ್ ನಿಂದ್ ಸುಸ್ತಾಯಿ ಪೋಪ. ಮಂಡೆರ ಬಿಂದಿಗೆನ ಪಕ್ಕತ್‌ಲ್ ನಿಂದಿತ್ ಬೋರೆ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಪುಡ್‌ಚಂಡ್ ಅವಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್‌ವ. ಒರೊಮ್ಮ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಬಿಂದಿಗೆನ ಪಕ್ಕತ್ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ನಿಂದವ. ಇನ್ನನೆ ಮಾಡ್‌ವದ್ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಚೇಂಗಿಯೂ ದಂಡ್ ಮೂಂದ್ ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮಕೇ ನಿಪ್ಪದೂ ಓರ್ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಂಡುಂಡ್. ಜನ ಅನೂಕೂಲ, ಅವಕಾಶ ನೋಟಿತ್ ಇನ್ನತ ಆಚರಣೆನ ಗೌಜಿಕ್ ಬಳಸಿಯಂಡುಂಡ್. ಆಡ್‌ವ ಬಾಲೆಕಾರಡ ಆಟ್ ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್‌ವಕ್ ಪೇರ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಡ್‌ವ. ಪೆರಿಯವು ಪೇಚಾಡಿತ್ ಆಟ್ ನಿಂದದು, ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಕೂಡ್‌ನನೆಕೆ ಕೂಟ್‌ಕರ್ತಿಯಡ ನೀರ್‌ನ ಮಂಟಪಕ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಪ್ಪ, ಮುತ್ತೈದೆಯ ನೀರ್‌ನ ಉಳ್‌ಪಿತ್ ಬೆಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ್‌ನ ಪೆರಿಯಯಿಂಗಡ ಕಾಲ್ ಪುಡ್‌ಚಿತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಂದವ.

ಅದಾನದು ಕೂಡ್‌ನ ಬೆಂದು ಸಂಸಾರಕಾರಡ ಎದಿಕೆ ಕ್‌ಣ್ಣ-ಮೂಡಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಚಿಡ್‌ವ ಪದ್ದತಿ ನಡ್‌ಪ. ಬಲ್ಯ ಕೇಕ್‌ನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಮಾಡ್‌ನನೆಕೆ ನೇರೆಡ್‌ತಿತ್ ಆನದು ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪತ್‌ರ ಎದಿಕೆ ಕೂಟ್‌ನ ಬಲ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್‌ನ ಮೇಜತ್‌ಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿಪ್ಪ. ಜನಳ ಕಾಕಿ ಕೂಟಿತ್, ಕುಸಿಕ್ ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಕೂಡಿತ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಚಿಡ್‌ವ. ದಂಡಾಳೂ ಚಾಕ್‌ಲ್ ಬಲ್ಯ ಕೇಕ್‌ನ ಕತ್ತರಿಚಿಟ್ಟಿತ್ ಪರಸ್ಪರ ಮೂಡಿರ ಬಾಯಿಕ್ ಕ್‌ಣ್ಣ, ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಬಾಯಿಕ್ ಮೂಡಿ ಕೇಕ್‌ನ ತಿಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕೂಡ್‌ನಯಿಂಗಕೆಲ್ಲಾ ಕತ್ತರಿಚಿಟ್ಟ ಕೇಕ್‌ನ ತುಂಡ್‌ಟ್ಟ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಅದಾನದು ಬೆಂದು ಊಟ ನಡ್‌ಪ.

ಬೆಂದು ಊಟ
ಅವಶ್ಯ : ಪುದಿಯ ಅಡಿಗೆ, ತಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ.
ದಂಡಾಗಡೆರ ಸ್ವಂತಕಾರ ಬೈಟಾಪಕ ಮಂಗಲ ಮನೆಲೇ ಇಪ್ಪಾನಗುಂಡ್ ಬೈಟಾಪಕ ನೀರೆಡ್‌ತಿತ್ ಆನದು ಬೆಂದು ಊಟ ಬೆಪ್ಪ. ಸ್ವಂತಕಾರ, ಬೆಂದ್‌ಕ, ಮನೆಕಾರ ಕೂಡಿತ್ ಮಜ್ಜಣತ್‌ರ ಊಟೋಪಚಾರತ್‌ರ ಉಳ್ಂಜಾನ ಕೂಟಿತ್, ಬೆಂದು ಊಟಕ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡುವ. ಬೆಂದು ಊಟಕ್ಕಾಯಿತ್ ಚನ್ನಂಗ್ ವಿಶೇಷಪಟ್ಟ ತಿಂಡಿ, ಪುಟ್ಟ್, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ ಬೆಂದುವಕ್ ಆಖೇರಿ ಊಟ ಕೊಡ್‌ಪ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳ್ ಬಳಂಬಲ್, ತಾಂಗಿ ಕುಡಿಪದ್ ಮಾಮೂಲಾಯಿತ್ ಇಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿಕ್ ಸುಮಾರಾಯಿತ್ ಮಂಗಲ ಪದ್ದತಿ ಆಖೇರಿಯಾಪ.

ಊರ್‌ಕಾರ/ಏರಿಯಾಕಾರ ತಂಗಡ ಕಾರ್ಬಾರ್ ತ್ಂದತ್ಂದ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ದಂಡ್ ತಕ್ಕ್ ಪರಂದಿತ್ ಪೋಪ. ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಬಾರ್‌ನ ಒಕ್ಕಕಾರ, ಸ್ವಂತಕಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭತ್‌ಲ್, ದಂಪತಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ಊರ್‌ಕಾರ ಮಜ್ಜಣ ಉಂಡಿತಾನದು ಕಾರ್ಬಾರ್ ತ್ತಿತ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ಒಂಟಿ ಮೂಹೂರ್ತತ್ ಮಂಗಲಾಡಿ ಪೋಯಿತ್ ಮೂಡಿ ಕೂಟಿಯಬಂದದು ಕ್‌ಣ್ಣಂಡಲ್ಲಿ ಊರ್‌ಕಾರಡ/ಏರಿಯಾಕಾರಡ ಕೆಲಸ ತ್ರುವ. ಮೂಡಿರ ಮನೆಲ್ ಮಂಗಲ ಇಳಿಂಜದು ಊರ್‌ಕಾರ/ಏರಿಯಾಕಾರಡ ಕೆಲಸ ಆಖೇರಿಯಾಪ. ಮಂಗಲ ಕಯಿಂಜಿತ್ ಬೈಟಾಪಕ ಎಲ್ಲಾ ತ್ತಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಕ್ ಪೊರಡ್‌ವಕ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿ ಬಾಳಿಬದ್‌ಕ್‌ನ ಮನೆಂಜಿ ಬಾಕೆಮನೆಕ್ ಪೋಕಂಡೂಂದ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಂಡ್ ನಡ್‌ಪ. ಕೆಲವು ಮೂಡಿಯ ಜೋರ್ ಮೊರಡ್‌ವ. ಅಪ್ಪವ್ವನೂ ಮೋವಳ ಅಯೆಚಿ ಕೊಡ್‌ಪಕ ದುಖ: ತಡ್‌ತಂಡಿಪ್ಪ. ಸ್ವಂತಕಾರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿತ್ ಅಯೆಪ.

ಪುದಿಯ ಪೆದ ಇಡ್‌ವೊ:
ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಕ್ ಮಂಗಲಕರ್ತಿರ ಕಡೆರ ಒಂದ್ ದಂಡಾಳ್ ಬಪ್ಪ. ಅವು ಒಂದ್ ಒಳಿಂಜಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆರ ಕಡೆರ ವಿಚಾರ ಅರ್ಂಜಂಡ್ ಪೋಪ. ಸುರೂ ದಿನ ಮೂಡಿಕ್ ಪುದಿಯ ಮನೆಲ್ ಮನಸ್ಸ್ ಸಮಾಧಾನಕೂ ಇವು ಇಪ್ಪಾಂದ್ ಎಣ್ಣುವ. ಇನ್ನನೆ ಇವು ಸಹ ಕೂಡಿತ್, ಪುದಿಯ ಒಕ್ಕಕ್ ಪತ್ತ್‌ನ ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಮೂಡಿಕ್ ಒಕ್ಕಕಾರ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಪುದಿಯ ಕಾಕ್‌ವ ಪೆದ ಇಡ್‌ವ. ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಪೆರಿಯವು ಮಾಂವಿರ ಕುಸಿಕ್ ಒತ್ತಿತ್ ಪುದಿಯ ’ವ್ವ’ ಅಕ್ಷರತ್ಂಜ ಆಖೇರಿಯಾಪ ಪೆದತ್‌ನ ಮಂಗಲಕರ್ತಿಕ್ ಇಡ್‌ವ. ಈ ಪೆದ ಪೊನ್ನವ್ವ, ಕಾಮವ್ವ, ಗಂಗವ್ವ, ತಂಗವ್ವ, ನೀಲವ್ವ ಇನ್ನತ ಪೆದತ್ ಕೂಡಿತಿಪ್ಪ. ನಾಡ್‌ಲ್ ಇದೇ ಪೆದತ್ ಮನೆ ಪತ್ತ್‌ನವಳ ಎಣ್ಣಕ  ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಕಾಕ್‌ವಂಜತ್. ತಕ್ಕ್ ಪಾಕ್ ಪರೆವಲ್ಲಿ, ಪಾಡ್‌ವಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪೆದ ರೂಡಿಲಿಂಜತ್. ಆಚೇಂಗಿ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಈ ಪೆದ ಓರ್ ದಾಖಲೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡ್, ಬಳಕೆಕ್ ಬಂದಂಡಿಲ್ಲೆ.

ಅದಾನದು ಬೋಜಕಾರ ಇಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕತ್‌ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಣಾಳ್ ಮಂಗಲಕಾರನ, ಪೊಣ್ಣಾಳ್ ಕೂಡಿತ್ ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಕೈಪುಡ್‌ಚಂಡ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಕ್ ಕೂಟಿಯ ಬಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯವು ದಂಡ್ ತಕ್ಕ್ ಪರೆವ. ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ದೇವಳ ನೆನತಿತ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಮಂಗಲಕಾರ-ಮಂಗಲಕರ್ತಿನ ಮನೆಲ್ ಇಯಂಗ್‌ಕ್ಂದೆ ತಿರಿಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೋಂಬರೆ(ರೂಮ್)ಕ್ ಕೂಟ್‌ವ. ಈ ಕೋಂಬರೆ ಮನೆರ ಎಡತೆ ಬರಿಲ್ ಇರಂಡು. ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಕೋಂಬರೆರೊಳ್‌ಲ್ ಪದ್ದತಿ ಪೋಲೆ ವಡಿಯಂಡ(ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ) ಕಾಲ್‌ಪುಡಿಕಂಡು. ಕ್‌ಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣ್(ಮೂಡಿರ)ರ ಮುಸ್‌ಕ್‌ನ ನೀಕಿತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಂಡು. ಕೋಂಬರೆಲ್ ದಂಡಾಳ್‌ಕೂ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಲ್, ಪಣ್ಣ್‌ನ ತಿಂಗಂಡು. ದಂಡಾಳೂ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ ಸುಖತ್ ಸುರೂವೆತ ಬೈಟ್ ನಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ದಂಪತಿಯಳಾಯಿತ್ ಬಾಳಿ ಬದ್‌ಕಂಡು.

ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಎದ್ದಿತ್ ಪುತ್ತಂಗಾರ-ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಊರ್‌ರ ಇಲ್ಲೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕತ್‌ರ ಪಕ್ಕತ್‌ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಬರಂಡು. ಮನೆಕ್ ಮಂಗಲಕ್ ಬಪ್ಪ ಕಯ್ಯತವು ಪಣ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಪೋಪಕ್ ಬಂದಂಡಿಪ್ಪ. ಅದಂಗ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ ಓರ್ ತಟ್ಟೆಲ್ ಚೆನ್ನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿತಿರಂಡು. ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವಕಾಪಕ ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತ್‌ಚಿಡ್‌ವದೂ ಮಾಡಲು. ಪಣ ಕೆಟ್ಟ್‌ವವು ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಕ್ ಬಂದಿತ್ ದಂಪತಿಯಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿತ್ ಪಣ, ಇಲ್ಲೆ ಕೊದಿಮೊದ ಕೊಡ್‌ಕಲು.

ಪೊಟ್ಟಿ ನೋಟ್‌ವ ಪದ್ದತಿ:
ಮಂಗಲ ಕಯಿಂಜಾಂಡ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಮೂಡಿ-ಕ್‌ಣ್ಣ ಪಕ್ಕತ್‌ರ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಯಂಡ್ ಬಂದದು, ಮನೆಕಾರ, ಮಂಗಲ ಮನೆಲ್ ಉಳ್ಂಜ ಸ್ವಂತ ಬೆಂದ್‌ಕ ಕೂಡಿತ್ ಮೂಡಿರ ಪೊಟ್ಟಿ ನೋಟ್‌ವ ಪದ್ದತಿ ಬೆಪ್ಪ. ಇದ್ ಕೆಲವು ಒಕ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಬ. ಬಾಕಿ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲೇಂದ್ ಬೆಂದುವ ಪೋಯಿರ್‌ತಿಪ್ಪ. ಮಂಗಲಕರ್ತಿ ಏದೇ ಪಣಿ ಕೆಯ್ಯುಲೆ. ಬೋರೆ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮನೆನ ಒಡ್‌ಕಿತ್ ತಳ್‌ಚಿತ್, ಬೊಳ್‌ಚ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಲ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಾಯಿತ್ ಪಲ್ಂಬ್ ಬಿರ್‌ಚಿತ್ ಮೂಡಿರ ಮನೆಂಜಿ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಮಾಲ್ ಮಟ, ಕಚ್ಚ್‌ಮುಟ್ಟ್‌ನೆಲ್ಲ ಕಾಟಿ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಪುನ: ಅದ್‌ನೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನನೆ ಬೆಪ್ಪದು, ಮಾಲ್ ಮಟ, ಬಟ್ಟೆನ ಪೊಟ್ಟಿಕ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಬೀಗ ಇಡ್‌ವ. ಪಣತ್‌ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟುಲೆ.

ಮನೆ ಮುಟ್ಟ್‌ವ:
ಅವಶ್ಯ:ನಾಳ್-ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಯೋಂಡು. ಒಕ್ಕತ್ ಚೆರಿಯ ಮಕ್ಕಕ್ ಒತ್ತಾಸೆರ ಪಣ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು.
ಇದ್ ಮಂಗಲ ಕೈಂಜಾಂಡ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಅಲ್ಲೇಂಗಿ ಕಡ್‌ಪತ್ ನಾಳ್‌ನ ಬುಟ್ಟಿತ್ ಮಂಗಲಾನ ಕ್‌ಣ್ಣ-ಮೂಡಿ ಕೂಡಿತ್ ಮೂಡಿರ ಅಪ್ಪವ್ವಂಡ ಮನೆಕ್ ಪೋಪಾಂಗ್ ’ಮನೆ ಮುಟ್ಟ್‌ವ’ಂದ್ ಎಣ್ಣುವ. ಮಂಗಲ ಕಯಿಂಜಾಂಡ ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಊರ್ ದೇವಡಲ್ಲಿಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್‌ಚಿಟ್ಟಂಡ್ ಬರಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಉಂಡೇಂಗಿ ನಾಡ್‌ರ ಕುಲದೇವಿ, ಕುಲದೇವಡ ನೆಲೆಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಬಪ್ಪದೂ ಅವಶ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಮನೆ ಮುಟ್ಟ್‌ವಕ್ ಪೋಪ. ಕ್‌ಣ್ಣ ಪುದಿಯ ಕೋಟ್-ಸೂಟ್‌ಲ್, ಮೂಡಿ ನಲ್ಲ ಪೊಡಿಯ ಮಾಲ್ ಮಟತ್ ಪೊರಡ್‌ವ. ದಂಡ್ ಕಡೆಯೂ ಮನೆಂಜಿ ಇಳಿಯುವಕ ಚೊವ್ವಾಚೆ ಮೋವಳ ಮನೆಂಜಿ ಅಯೆಪಕಾಗಾಂದೂ, ತಿಂಗಳಾಚೆ ದಿನ ಮೈಮ ಮನೆಂಜ ಪೊರಟ್ ಪೋಪಕ್ಕಾಗಾಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರತ್‌ನ, ಪದ್ದತಿನ ನೋಟಿಯವಂಡು. ಮೂಡಿರ ಮನೆಕ್ ಎತ್ತ್‌ನನ್ನನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕೈ ಮೂಡ್ ಕತ್ತಿತ್ ಟವಲ್ ಕೇಟಂಡ್ ತಕ್ಕಾರ ಪಡ್ಂದವಂಡು. ಒಳ್‌ಲ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ದೇವಳ ನೆನತಿತ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಪೆರಿಯಯಿಂಗಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪ ಪದ್ದತಿ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿಂದೆಲ್ಲ ಆಪ. ಅಂದ್ ಬೈಟ್ ಒಕ್ಕಕಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿತ್ ಗದ್ದಳತ್‌ರ ಊಟೋಪಚಾರ ಮಾಡ್‌ವ. ಪಿತ್ಯಾಂದ್ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಆನದೂ ಮೂಡಿರ ಮನೆಕಾರಡ ಮನೆಕ್ ಪೋಯಿತ್ ಬೆಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಯವ. ಮಂಗಲಕರ್ತಿ, ಒಕ್ಕತ್ ಚುಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕಕ್, ಮಂಗಲಾಯಿತ್ ಬೋರೆ ಮನೆಕ್ ಪೋಯಂಡುಳ್ಳಾಂಗ್ ಪ್ರೀತಿರ ಪಣ ಕೊಡ್‌ಪದೂ ಉಂಡ್. ಇಕ್ಕ ಮಂಗಲಾನವು ಐಂಬದ್ ನೂರಾಂಡ ಬದಲ್ ನೂರ್, ಅಂಞೂರ್, ಆಯಿರ ಉರ್‌ಪಿಯ ಪಣ ಕೊಡ್‌ಪದೂ ಕಾಂಬ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಯಿಂಡಯಿಂಡ ಪಣಕಾಸ್ ಶಕ್ತಿಕ್ ಕೂಡ್‌ನದ್.

ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿ :
ಅವಶ್ಯ : ಬರ್ತ ಪುಟ್ಟ್, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ, ಎರ್ಚಿ, ಕಳ್ಳ್, ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೇಟ್, ತಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮಂಗಲಾನದು ದಂಡಾಗಡೆಕಾರಡ ಬೆಂದೂರ್ತ ಬಲ್ಯದಾಂಡು. ಮಂಗಲಾನವು ತಂಗಡ ಸಾಮರ್ಥಿಗೆ ಪೋಲೆ ಪ್ರೀತಿಲ್ ವಿಶ್ವಾಸತ್ ಒಕ್ಕಕಾರಳ ತಕ್ಕರಿಚಿಡ್‌ವದೂ ಅವಶ್ಯ. ಇದಂಗಾಯಿತ್ ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿ ಆಯಿತ್ ಪೋಪ ಪದ್ದತಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್. ಮಂಗಲಾಯಿತ್ ಚೆನ್ನ ದಿನತ್, ಪುತ್ತಂಗಾರನೂ, ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿಯೂ ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿಯಾಯಿತ್ ಮೂಡಿರ ಮನೆಕ್ ಪೋಪ. ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಚಿ, ಕಳ್ಳ್, ಬೇಕರಿ-ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ತಿಂಡಿ, ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಂಡಿಚಾಪ. ಇದ್ಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡದ್ ಎಣ್ಣ್‌ನಕ ಆ ಒಕ್ಕಕ್ ಕೂಡ್‌ನ ಪೊಣ್ಣೂ ಕೂಡ್‌ಚಿ. ಮೂಡಿರ ಮನೆಲ್ ಅಂದ್ ಬೈಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ ಮೀದಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಒತ್ತೋರ್ಮೆಲ್ ಉಂಬ, ಕುಡಿಪದ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಪಕ್ಕಲ್ ಉಳ್ಳ ಒಕ್ಕಕಾರಳ ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿ ಊಟಕ್ ಕೂಟಿಯಂಡ್ ಕೂಡಿಯಾಡ್‌ವ.

ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿ ಆನದು, ವಾಪಾಸ್ ಪೋಪಕ ಮಂಗಲಂದ್ ಕೊಂಡ್‌ಬಂದ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಪೋಳಿಯಕ್ ತರ ತರತ್‌ರ ಪುಟ್ಟ್ ಬರ್‌ತಿತ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವಂಡು. ಇದ್ ಮೂಡಿರ ಕಡೆಕಾರಡ ಬಲ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಳ್ಳ್ಂಗರಿ ಆಯಿತ್ ಪೋಯಿತ್ ಒಂದ್ ದಂಡ್ ನಾಳ್ ಒಳಿಂಜಿತ್ ಬಪ್ಪಕ ಪೋಳಿಂii ಪುಟ್ಟ್ ಆಯಿತ್ ಬಪ್ಪ. ಪೋಳಿಯಕ್ ತರ ತರ ಬರ್ತ ಪುಟ್ಟ್, ಅಂಗಡಿ, ಬೇಕರಿ-ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಲ್‌ರ ಪುಟ್ಟ್, ಕೊಡಿಯಲಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಂಬ್‌ಚಿಡಲು. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಲ್ ಒಕ್ಕಕಾರಕ್ ಪೋಳಿಯ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಪ್ರೀತಿಲ್ ಎತ್ತ್‌ಚಿಡಂಡು. ಪೋಳಿಯ ಪುಟ್ಟ್ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವದೂ ಕ್ರಮಪೋಲೆ ನಡ್‌ಕಂಡು. ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆಲ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ಪಲಂಬ್ ಬಿರಿಚಿತ್, ಬೊಳ್‌ಚ ಬೆಚ್ಚಿತ್, ದೇವಳ ತೊತ್ತಿತ್ ಬೊಳ್‌ಚಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಕನ್‌ಚಿತ್ ಪೋಳಿಯಕ್ಕೂ ದಂಡ್ ಕುರು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿತ್, ಪುಟ್ಟ್‌ನೆಲ್ಲ ದುಂಬ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ಮೂಂದಾಳ್ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಮಂಡೆಕ್ ವಸ್ತ್ರ ಕೆಟ್ಟಿತ್ ಪೋಳಿಯ ದುಂಬ್‌ಚಿಡಂಡು. ಇದ್‌ನ ಪುತ್ತಂಗಾರ ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿ ಕೂಡಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಕ್ ಪೋಪಕ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಪ.

ಪುತ್ತಂಗಾರ-ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿನ ಕಾಕ್‌ಚಿಡ್‌ವದ್:
ಪೋಳಿಯ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಎಡ್‌ತಂಡ್ ಬಂದಿತ್ ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಮನೆಕಾರಡ ಒಕ್ಕಕಾರಕೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಲ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ಅದ್ ಪಕ್ಕತ್‌ಲ್ ಉಳ್ಳ ಮನೆಕಾರಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್‌ಪದ್ ಕಾಂಬ. ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಕಾಕ್‌ಚಿಡ್‌ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸುರುವಾಪ. ದಂಡಾಗಡೆಲ್ ಒಕ್ಕಕಾರ, ಪಕ್ಕತ್‌ರ ಬೆಂದ್‌ಕ, ಸ್ನೇಹಿತಂಗ ಪುತ್ತಂಗಾರ, ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್‌ವಕ್, ತಂಗಡ ಅನುಕೂಲಕೊತ್ತ್ ಕಾಕ್‌ಚಿಡ್‌ವ. ತಕ್ಕಾರ ಸತ್ಕಾರತ್ ಬೆಂದು ಪರಿಚಯ ಆಪ. ಪೋನ ಸ್ವಂತ ಸಂಸಾರತ್‌ರ ಮನೆಲ್, ಕ್‌ಣ್ಣಂಡಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ, ಮೂಡಿರ ಮನೆಲ್ ಕ್‌ಣ್ಣ ಚೆರಿಯ ಮಕ್ಕಕ್ ನೂರೋ, ಇರ್‌ನೂರೋ, ಅಂಞೂರೋ ಇಲ್ಲೆ ಆಯಿರ  ಉರ್‌ಪಿಯತ್‌ನ ಪ್ರೀತಿಲ್ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಇದ್ ಅಯಿಂಡ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳನೆಕೆ. ಇನ್ನನೆ ಚನ್ನದಿನಕೆತ್ತಣೆ ಪುತ್ತಂಗಾರ ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿ ಓಡಿಕಳಿಪ. ಈಂಡ ಮಧ್ಯ ದಂಡಾಳೂ ಇಕ್ಕತ್‌ರ ಪದ್ದತಿ-ಪರಂಪರೆಕೊತ್ತ್ ದೂರ ಜಾಗಕ್ ಹನಿಮೂನ್ ಪೊಯಿತೂ ಬಪ್ಪ.

ಪುತ್ತಂಗಾರ -ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿ:
ಅವಶ್ಯ:ಬೋಳೆದುಂಬಾ ಮಾಲ್‌ರ ಪೊರಪಾಡ್. ಅಲ್ಲೀಂಜಿ ಸಂಸಾರಬಾರತ್‌ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ಮಂಗಲಾನದು ಪುತ್ತಂಗಾರ ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿ ಚೆನ್ನ ದಿನಕೆತ್ತಣೆ ಇಕ್ಕಾಯಿತ್ ಮಂಗಲಾನ ಪೊರಪಾಡ್‌ಲ್ ಇರಂಡು. ನಮ್ಮೆ-ನಾಳ್‌ಲ್ ಮೂಡಿ-ಕ್‌ಣ್ಣ ಬೋಳೆ ದುಂಬ ಉಳ್ಳ ಮಾಲ್‌ಲ್ ಇರಂಡು. ಮೂಡಿರ ಕಾಲ್ ಕಾಮೊಯಿರ, ಕೊಡವ ಉಡುಪ್ ಇನ್ನತದ್ ಅವಶ್ಯ. ಬೋರೆ ದಿನ ಮೂಡಿ ಪರಂಪರೆರ ಕೊಡವ ಮಾಲ್ ಮಟತ್ ಕಾಂಗಂಡು. ಆಪಚ್ಚಕ್ ಬಗ್ಗಿತ್ ಪೆರಿಯಯಿಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡಿಪದ್, ಮಕ್ಕ ಮರಿಯಳ ಕುಶಿಲ್ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಚಿಡ್‌ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿಯೋಂಡು. ದಂಡಾಗಡೆರ ಬೆಂದುವಳ ಗೊತ್ತ್‌ಪುಡ್‌ಚವದೂ ನಡ್‌ಪ. ಕ್‌ಣ್ಣಂಡ ಸಂಸಾರ ಇರಡ್, ಮೂಡಿರ ಸಂಸಾರ ಇರಡ್ ದಂಡಾಗಡೆಲೂ ಮಂಗಲ, ನಮ್ಮೆ ನಾಳ್ ಎಲ್ಲಾಂಗೂ ಸಮಯಕ್ ಸರಿಯಾಯಿತ್ ಪೋಕಂಡು. ತಂಗಡ ಕೈಲಾಪನೆಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂಡು. ಮಂಗಲಾಕಣೆ ಮಕ್ಕಡ ಪರವಾಯಿತ್ ಅಪ್ಪವ್ವಂಗ ಒಕ್ಕತ್, ಊರ್‌ಲ್, ನಾಡ್‌ಲ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯತ್‌ನ ನಡ್‌ತಿಯಂಡ್ ಬಂದಿತಿಪ್ಪ. ಮಂಗಲಾನದು ಮೋಂವ-ಮೈಮ ಆ ಒಕ್ಕತ್ ಮಾದರಿ ಸಂಸಾರ ಆಯಿತ್ ಬಾರತ್‌ನ ಪೊರ್‌ತವಾನಗುಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೊರೆನ ನಿಧಾನಕ್ ವಹಿಸಿಯಂಡ್ ನಡ್‌ತಿಯೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಂಡು. ದಂಡಾಂಗಡೆರ ಸಂಸಾರತ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ ಈ ಪುತ್ತಂಗಾರ ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಪನೆಕೆ ಪೆರಿಯವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಸ್ವಂತ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭತ್ ಪುತ್ತಂಗಾರ ಪುತ್ತಂಗರ್ತಿರ ಪಾಲ್ ಕಳ್ಳ್, ತಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಡ್‌ತಿತ್ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಂಡು.
*****

Leave a Reply