ದ್ವಾಪರ ಕೃಷ್ಣ

ದ್ವಾಪರ ಕೃಷ್ಣನ ಆಪತ್ತ್‌ಕಿಪ್ಪವನಾ|
ಡಾಪು ಮೂಂದ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಆಪತ್ತ್ ಅಡ್‌ಕ್‌ನ|
ಮಾದವ ಗೋವಿಂದನ ತುದಿಕನ||
ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನ ತುದಿಕನ|

ನಂದಗೋಕುಲತಂದ್ ಪುಂಡ್‌ಲ್ ಪುಂಡನೋ|
ಪಾಂಡವಡಾ ಬೆಂದು ನೆನಪವಂಗ್ ಸಿಂಧು||
ಪಾಂಬುಡಾ ಮೆತ್ತೆಲ್ ಪಾಕಡತ್ ತರ್‌ಂಜ|
ಮಾದವ ಗೋವಿಂದನ ತುದಿಕನ ||ಯಶೋದೆ||

ಪಾಂಗೊಳ ಕೈಲೆಡ್‌ತ್ ಪಾಂಡವ ಕುಳತ್|
ಧರ್ಮತ್‌ರಾ ಮರ ಬೊಳ್‌ತಿತ್ ಜಗತೇ||
ಅರ್ಜುನಂಡ ಮನ ತೇಳ್‌ಕ್‌ನ ಸ್ವಾಮಿನಾ|
ಮರೆಯತೆ ನಂಗೆಂದೂ ತುದಿಕನ ||ಯಶೋದೆ||

ಕುಂಕುಮ ಚಾಂದ್ ಪೊಂಗುರಿ ಮೂಡ್|
ತಾವರೆಸಳ್ ಕೊತ್ತ್ ಚಿಮ್ಮುವ ಕಣ್ಣ್||
ನವಿಲ್‌ಗರಿ ಕೊಯ್ತ್ ಚೆಂಡ ಮುತ್ತ್‌ಮಣಿರ|
ಮಾದವ ಗೋವಿಂದನ ತುದಿಕನ ||ಯಶೋದೆ||
*****

Leave a Reply