ರೇಟ್ ಹೇಟ್

|ತೆಳ್‌ನೀರ್‍ ಕ್ಯಾಸೆಟ್|

ರೇಟ್ ದುಂಬಿ ಬಾತ್| ಕಾಪಿಮಳು ತಾತ್|
ಸುಂಟಿ ಮೆಲ್ಲೆ ಬಾತ್| ಕರೆಬೇಲ್ ತಾತ್||
ಪಣ ಆಚಿ ಒಮ್ಮಕೇ| ಆಚಿ ಅಂದ್|
ಕಾಪಿ ಮಳು ರೇಟ್| ಪೊಂದಿ ಬಂದ್|
ಜೀಪುಲೂ, ಕಾಕ್‌ಲೂ| ಮೈಸೂರ್‌ಕ್‌ ಪೋಪೀಂಜೇ…||

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಕಾರ ತಂದತಕ್ಕ| ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಅಕ್ಕ|
ಜೋಬ್ ದಂಡ್ ದುಂಬಿತಕ್ಕ| ಮುಂಡತಿಪ್ಪ ಕಯ್ಯತಕ್ಕ|
ನಾನ್ ಕಳಿಚೆ ದಂಡ್ ಕಾಲ| ಮೆದಿಚೆನವಯ್ಯ|
ಕಾಪಿ ಮಳು ರೇಟ್‌ನ ನಂಬಿತಂದ್|
ಬಾರ್‌ಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಡಿಚೆ||

ಮಂಗಲಕ್ ಜಮ್ಮ್‌ಲ್ ಬಪ್ಪೆ| ಓಪನ್ ಬಾರ್‌ಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಪೆ|
ತಕ್ಕ್‌ಬಾಕ್ ಪೊಂದ್‌ಚಿ ಕೊಡ್‌ಪೆ| ಕಾಪಿರ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಪೆ|
ಲೋಕ ಮರ್‌ಂದೆ, ನಾನ್| ಬೆಂದು ಮರ್‌ಂದೆ ಅಂದ್|
ಕೂಡೆ ಕೂಡೆ ಕಾಪರೇಟ್| ಪೊಂದಿಬಪ್ಪಕ|
ಬಾರ್‌ಕ್ ನೋಟ್ ಬಲ್‌ಚಿ| ಬಲ್‌ಚಿ ಕನ್‌ಚೆ||

ರೇಟ್‌ಯಿಕ್ಕ ತಾಂದ್| ಜೋಬ್ ಎಲ್ಲಾ ತೋಂದ್|
ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಪಾಂದ್| ಕಾರ್‍ ಬಾರ್‍ ನಿಂದ್||
ಮೂಲೆಕ್ಕಾನೆ ಇಂದ್| ಮೂಲಾಕ್ಕಾನೆ ನವಯ್ಯ||
ಕಾಪಿಮಳು ರೇಟ್‌ನ| ನಂಬಿತಿಂದ್|
ಮೈಸೂರ್‌ನ ಮರ್‌ಂದೇ |ಪೋನೆ||
*****

Leave a Reply