ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ (ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್)

ನಾನ್ ಓರ್‍ ಬಲ್ಲಾದೆ ಪೂವ್|
ನಾಕಾಪುಲೆ ಸೂರ್ಯಂಡ ಕಾವ್|

ಕುಯ್ನರ್‌ಟೇ ನಾಕ್ ಓವ್|
ಇರ್‌ಟ್‌ಲೆಂದೂ ನಾ ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವ್|

ಕೋಳಿಕೂತ್‌ಕ್ ಪುಡಿಪ ನಾಕ್ ರಾವ್|
ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪಕ ನಾಡ ಚಾವ್|

ಪರೆವ ಕಯ್ಯತೆ ನಾಡ ನಾವ್|
ನೋಟ್‌ನವು ಕೊದ್‌ಚಿ ಉಯ್ಯೀ…!
ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲಾಂದ್‌ ಮಾಡುವ ಲವ್||
*****

Leave a Reply