ಅಡಿಗೆ ಮನೆ

ಗೆಲಜಕಾರತಿ ಗಂಗೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ಮಿನ್‌ಕಿತ್|
ಮೀದಿಡ ನೀರ್‍ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಉತ್ತಿತ್ ತೈತಿತ್ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಚಂಗುಮಣಿ
ತಿತ್ತ್ ಕಾಯ್ವ ಯದ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ತಿತ್ತ್ ಬೊಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಪಂದಿರ ಪಾರೆನ|
ತರ್‌ಚಿತ್ ಮುರಿಪ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪುದಿಯಕ್ಕಿ ಮನೆದುಂಬಿ ಮೀದಿಕ್
ಪಾಯಸ, ಮೊಕ್ಕಿ ತಳಿಪ ಗಂಗೆರಡಿಗೆಮನೆ|

ಕೈಕಣೆ, ಬಾಚರಟೆ ಬಾಕುವ ಚಿಬ್ಬಿಲಿ|
ಮೂಲೆಲ್ ತೂಕುವ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಮೂಲೆಲ್ ಮೋರ್‌ಕುತ್ತಿ ನೂಪುಟ್ಟ್ ವರಕುತ್ತಿ|
ಬೆಂಚಿರಡಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ

ಮೂಲೆಲ್ ಚೀಪಯು, ಪಲೆಯಕತ್ತಿ ತಳಿಯವು|
ಸಾಲ್‌ಲ್ ಬೆಚ್ಚೋರ್‍ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಕೇಪುತೋಕ್ ಜೋಡ್ ನಾಲ್‌ಬೆರ ನೆರತ್|
ಬೆದ್‌ಕೆಲ್ ನೇಂದಿತುಳ್ಳ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಮರಬಾಳೆ, ಪೂಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್ ಬೆದ್‌ಕೆಲ್|
ಮಕ್ಕ ಮರಿ ತಿಂಬ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಕಾಡೆರ್ಚಿ ಒಣಕ್| ಕೊಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯಿಕೆಟ್ಟಿ|
ಜಜ್ಜಿತ್ ಪುಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಅಪ್ಪಚಟ್ಟಿ, ಧೂಪಚಟ್ಟಿ, ಚರಕುಡಿಕೆ ಪುಟ್ಟೋಡ್|
ಒಟ್ಟಿ ಓಡ್ ಬೆಪ್ಪೋರ್‍ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಬೆಂಜಕೂಳ್‌ನ ಬಾಕಿ ಕಂಜಿಕಲಕ್ ತಾಕಿ|
ಒಲೆಕೆಟ್ಟ್ ಎತ್ತರತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ತೀಕೊಳ್‌ಪೆ ಪೋ…ಂದ್ ಉರ್‌ಪಿತ್ ಕಣ್ಣೊಲೆ|
ಪಾಂಜಿತ್ ತಿತ್ತ್‌ಬೊಳಿ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪಾಕುಡಿಕೆ ಉದಿನೇಂದ್ ಬೆದ್‌ಕೆರ ಅಡಿತಾಂದ್|
ಪೂಞ್ಞೆಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಮಿನ್ನುವ ಚೆಂಬುಗಂಜಿ ತೆಳ್‌ನೀರ್‌ರೊಳ್‌ಪಾಂಜಿ|
ಬೋಜಿ ಮೂಡ್‌ ಕಾಂಬ ಗಂಗೆರಡಿಗೆಮನೆ|
ಗಂಗೆಕ್ ಚೆಡಿ ಬಪ್ಪ, ಚೆಲ್ಲಿತ್ ತೂಚಿತ್
ಹೇಸಿಕೆ ಕಂಡಕ ಅಡಿಗೆಮನೆ||
*****

Leave a Reply