ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್‍

ಕಾದ್ಯಾರ್‍ ಕಾಂಜ ನೆಲ| ಆದರೆರ ಮಳೆರ ಬಲ|
ಕಕ್ಕಡತ್ ಜಡಿರ ಒಳ| ತಂಪಾಚಿ ಎದ್ದ್ ಜಲ|
ಮಾನಿ ಪೊನೆ ಪಡ್‌ರಾಲೆ| ಓಣಿ ಮನೆ ತೋಡಾಲೆ|
ತೆಳ್‌ಂಗಿ ಮಿನ್ಂಗಿ ಜುಳು ಜುಳುಂದ್ ಪೋಪದಾ|
ನೆಳ್‌ಂಜಿ ಒಲ್‌ಂಜಿ ಬನಕಾಡ್ ಕಾಂಬದಾ||

ಬೀಂದ ಪೂ ಮಣಪದಾ| ಬಾನ ಪೂ ತೆಳಿಪದಾ|
ಬಾಂಗಾಡ್ ಮಲೆರಾಲೆ| ತೇಂಬಾಡ್ ಬರೆರಾಲೆ|
ಪುಟ್ಟೆಡ್‌ತ್‌ ಪಾರಿ ಪಾರಿ ಪೋಪದಾ ||ಬೀಂದ ಪೂ||

ಪಾ ಬೊಳೆ ಜೂಂಗ್ವದಾ| ಪೂನೆಲೆ ಎಲಂಗ್ವದಾ|
ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಪರಂಬಾಲೆ| ಪಣ್ಣ್ ಕಂಡ್‌ ಬನಕಾಲೆ|
ಪಕ್ಷಿ ಪುಂಡ್ ಪಾರಿ ಪಾರಿ ಪೋಪದಾ ||ಬೀಂದ ಪೂ||

ಪಾರಂಗ್ ಮೋಡದಾ| ಪೊನ್ನ್‌ರಂಗ್ ಕಾಂಬದಾ|
ಪಡ್‌ಞ್ಞಾರ್‍ ದಿಕ್ಕಾಲೆ| ಪತ್ತಾರ್‍ ರಂಗೋಲೆ|
ಪಟ್ಟುಡ್‌ತ್ ಪಾಂಜಿ ಪಾಂಜಿ ಪೋಪದಾ||
*****

Leave a Reply