ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ತುದಿಪಿನೊ

ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ ಕಾವೇರಿ|
ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ನಿನ್ನೆಂದೂ ಪೂಜುವಿ ಮಾತೆ|
ತೀರ್ಥ ರೂಪ್ ಎಡ್‌ತ ನೀಡ ಕೀರ್ತಿ ಎಂದು ಈ ಜಗತ್|
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದಿ ಕುಳತ| ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಜಯ ||ಜಯ ಜಯ||

ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಅಗಸ್ತ್ಯಗೊಂದ್| ಆಸೆಲಂದ್ ಕೊದ್‌ಚಿ ಬಂದ್|
ಚಾಚೆ ನೀಡ ಒಡ್‌ಂದ್ ಮುಂದ್| ಉಕ್ಕಿತೆದ್ದ ದೇವಿ ಜಯ ||ಜಯ ಜಯ||

ಸಂಗಮತ್‌ಂಜ ಗುಯ್ಯ ದಾಟಿ| ಬಲಂಬೇರಿಲ್ ಕೈ ನೇಟಿ|
ಪೊಡಿಯನೆರಿನ ಬಯ್ಯಕೂಟಿ| ಜಗತ್ ಮೇಲ್ ಉಡ್‌ಪ್ ಕಾಟಿ ||ಜಯ ಜಯ||

ರಾಮಸೀತೆ ನಿನ್ನ ತುದ್‌ಚಿ| ರಾಮನಾಥಪುರಂ ದಾಟಿ|
ರಾಮ ಕೊದ್‌ಚ ಶಂಭು ಅಂದ್| ರಾಮೇಶ್ವರಾಂದಾಚಿ ||ಜಯ ಜಯ||

ರಂಗ ವಿಠಲ ಉಂಡ್ ಅಂದ್| ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರತಂದ್|
ತೆಳ್‌ಚಿ ಬಳ್‌ಸಿ ಸುತ್ತ್ ನಿಂದ್| ತಂಪು ಕೊಡ್‌ತ ದೇವೀ ||ಜಯ ಜಯ||

ತಿಂಗ ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ್| ನೀಡ ಭಾಷೆ ಇಂದೂ ಉಂಡ್|
ಜನಕ್ ಮನಕ್ ಇಂಬ್ ಎಂದೂ| ಎಲಂಗಿ ಚಾಕ್ ನೀ ಬಂದ್ ||ಜಯ ಜಯ||
*****

Leave a Reply