ಮಾಂವಂಡ ಮೋವ

ಮಾಂವಂಡ ಮೋವಳ| ಪೂವ್ ಬೀಂದಿತ್ ಕಾಕುವ|
ತೇನ್ ದುಂಬ್‌ನ ಪೂವ್‌ನ| ತುಂಬಿಯ ತೇಡುವ ||ಮಾಂವಂಡ||

ಅವ ಓಣಿಳಿಂಜಿ ಪೋಪಕ| ಕಾಸರತ್‌ರ ಆ ಚಾಯಿ|
ಬೀಂದಿತ್ ಎಲಂಗುವ, ಮಲ್ಲಿಗೆರಾ ಚಾಯಿ ||ಮಾಂವಂಡ||

ಅವ ನೀರ್‌ಕ್ ಪೋಪಕ| ಮಾರುದ್ದ ಜಡೆ ಚಾಯಿ|
ತೆಳ್‌ಂಗ್‌ನ ನೀರ್‌ಲ್| ಬೋಜಿರಾ ಮೂಡ್ ಚಾಯಿ ||ಮಾಂವಂಡ||

ಬಾವನ ಕಾಂಬಕ| ಞಾಣಕಳಿರ ಚಾಯಿ|
ಓಡಿತ್ ಇರ್‌ಟ್‌ಲ್| ಒಳಿಪಕ ಚಾಯೋ ಚಾಯಿ|
*****

Leave a Reply