ದಾರ್‍ ಎಣ್ಣುವ!

ಗಮ ಗಮಾ… ಪೂಽಽಽ… ಗಮ ಗಮಾ|
ಮಲ್ಲಿಗೆಯೂ, ಸಂಪಿಗೆಯೂ ಸಮ ಸಮಾ|
ಮಿಞ್ಞ ಬಯ್ಯ ಬುದ್ದಿತ್|  ತೇಂಬಾಡ್ ಬಂದಿತ್|
ಪುಟ್ಟ್ ಎಡ್‌ತ್ ಪಾರುವದ್ ಸಮ ಸಮಾ|| ಗಮ ಗಮಾ||

ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ಗಿಡ ತ್| ಮಣಿ ಮಣಿ|
ಕೋಗಿಲೆಯ ಪಾಡುವ ಕೊಣಿ ಕೊಣಿ|
ನೇರ ಉದ್‌ಚಿ ಬಂದಿತ್|  ಪೊಂಬೊಳ್‌ಕ್ ಪಾಂಜಿತ್|
ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಪರಂಬ್‌ಲ್ ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ||ಗಮ ಗಮಾ||

ತುಳೀ ತುಳಿ ಬೂವ ಮಳೆ ತುಳಿ|
ಕುಞ್ಞಿಮಕ್ಕ ನೋಟುವ ಉಳಿ ಉಳಿ|
ಗಾಳಿ ಎದ್ದ್ ಬೀಜಿತ್, ಮೋಡ ಕಲ್‌ಂಗಿ ಮೇಂಗಿತ್|
ಗುಡ್‌ಗ್ ಮಿನ್ನ್ ಪೊಳೆವಕ ಬೊಳಿ ಬೊಳಿ||

ಪಣ್ಣ್ ಫಲ ಕಾಡ್‌ಲ್ ಫಲತರ|
ತೇಡಿಬಪ್ಪ ಪಕ್ಷಿಪರಂಡೆ ಮರ ಮರ|
ಕೊತ್ತಿ ತಿಂದ್ ಬೂಕಿತ್|  ಮೇಚಿ ದುಂಬಿ ಕಳ್‌ಚಿತ್|
ಪಾರಿ ಅಳ್‌ತ್‌ ಪೋಪದಾ|  ಮರ ಮರ ||ಗಮ ಗಮಾ||

ತೋಡ್ ಕೆರೆ ದುಂಬಿ ತಾಕೆರೆ|
ಮಳೆಪೊಜ್ಜಿ ಜಾರುವ ಕಾಡ್‌ಬರೆ|
ಜಲಕಣ್ಣ್ ತೊರ್‌ಂದಿತ್ ತೆಳ್ತೀರ್‍ ಪಾರಿತ್|
ಜುಳು ಜುಳುಂದೊಕ್ಕುವ ಕೊಲ್ಲಿ ಕರೆ ||ಗಮ ಗಮಾ||

ದಿನ ದಿನ ದಾರ್‍ ಎಣ್ಣುವ|
ಕೇಕ್ ದಿಕ್ಕ್ ನೇರ ಉದ್‌ಚಿ ಮಿನ್ನುವ|
ಚುಳ್ಳಂಬೆದ್‌ಲ್ ಬೀಂದಿತ್|
ತಾವ ರೆದಾ ತೆಳ್‌ಚಿತ್|
ತುಂಬಿಯಕ್ ತೇಂಗೊಡ್‌ತ್ ಜೂಕುವಾ ||ಗಮ ಗಮಾ||
*****

Leave a Reply