ನಾಡ ನೆಲೆ

ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್‌ಲ್ ನಿಂದ ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡಗ್|
ದೇವ ದೇವಿಯ ಬಂದ್| ನೆಲೆ ನಿಂದ ಕೊಡಗ್|
ತೊಲೆಯಾರ್‍ ತಿಂಗೊಂದ್ ಕೊದಿಪ ಈ ಕೊಡಗ್|
ದುಂಬಿ ದುಂಬಿತ್ ಬಪ್ಪ| ತೀರ್ಥ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ್|

ತೋಡ್ ಪೊಳೆ ಕೆರೆ ನೀರ್‍| ತೆಳ್‌ಂಗ್‌ನ ಕೊಡಗ್|
ಬಾಂಗಾಡ್ ಬರೆಕರೆಲೂ| ತಂಪುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಪಡ್‌ಞ್ಞಾರ್‍ ತೆಕ್ಕಾಲೆ|  ಗಿರಿ ಮಾಲಡ ಕೊಡಗ್|
ಮೂಂದ್ ದೇವಿಯ ನಿಂದ್| ಒಕ್ಕುವ ಕೊಡಗ್|

ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪಂಡ ಅಂಬ್|  ಮುತ್ತ್‌ಟ್ಟ ಕೊಡಗ್|
ನಾಯಕನೂ, ರಾಜನೂ| ಮೊಟ್ಟೆಡ್‌ತ ಕೊಡಗ್|
ಪಂಡ್‌ಂಜೇ ಪಡೆಬಂಬ|  ಕೇಳಿರಾ ಕೊಡಗ್|
ಕಲ್ಯಾಟ ಅಜ್ಜಪ್ಪನೂ|  ನೆಲೆ ನಿಂದ ಕೊಡಗ್|

ಕಲ್ಲ್ ಕೈಮಡ ಮಂದ್|  ನಿಂದ ಈ ಕೊಡಗ್|
ಕಾಡ್‌ ನಾಡ್‌ಲಯ್ಯಪ್ಪ|  ವಾಸ ಉಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಐನ್‌ಮನೆ ಕೊಡವಡಾ|  ಬೀಂದಿತುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಮಲೆ ತಿರಿಕೆ ದೇವಯ್ಯಂಡೈನ್ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ್|

ಊರೊರ್ಮೆ, ಒತ್ತೊರ್ಮೆ|  ನಂದೀಂಜ ಕೊಡಗ್|
ಭೂರಮೆರ ರಂಗೊರ್ಮೆ| ದುಂಬ್‌ನ ಕೊಡಗ್|
ಪೊಂದೆಳಿಲ್ ಬೆಂದುವಳ|  ಪೋತುವ ಕೊಡಗ್|
ತಕ್ಕಾರ ತಬ್ಬಿಯಂಡ್|  ಪಬ್ಬುವ ಕೊಡಗ್|

ಮಕ್ಕಿರ ಸಾಸ್ತಾವು ಮೆಚ್ಚ್‌ನ ಕೊಡಗ್|
ಪೇರ್ಮಾಡ್ ಈಶ್ವರನು ಪಾಡ್‌ವ ಕೊಡಗ್|
ಪಾಡಿ ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪನು ಪಾಡುವ ಕೊಡಗ್
ತಿರ್‌ನೆಲ್ಲಿ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಬರಿಲಳ್‌ತ ಕೊಡಗ್|
ಬಪ್ಪಿರಾ ನೋಟನ ಪಚ್ಚೆ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ್||
*****

Leave a Reply