ಬಯತಾಪಕ

ಮೊಣ್ಣೆ ಕಾಲದ್ ಚುಂಡಿ, ಕೀಂಜಿ ಕಣ್ಣ್‌ರ ಗುಂಡಿ|
ಷರ್ಟ್ ಕೂಟತ ಕೊಂಡಿ, ಬಯತ್ ಪರ್‌ಪಾನ ಞುಂಡಿ
ಕಾಟುಲಾ ತೆಳಿಚಿತ್, ಕೈಲ್ ತಂಡೊಂದ್ ೧

ಕೊಂಬಮೀಸೆಲ್ ಎಲಂಗಿ, ತೋಕ್ ಕತ್ತಿಲ್ ಪಳಂಗಿ|
ಬಾಲಿಯತ್ ಬಲು ನೆಳ್‌ಂಜಿ|
ನಲ್ಲಾಮೆಲ್ ಒಲ್ಂಜಿ|
ಬಯತ್ ಆಪಕ ಬೋಂಡು, ಕೈಲ್ ತಂಡೊಂದ್||  ೨

ಯಾಲಮಲೆರ ಕೊಡಿಂಜಿ, ಕಡವು ಕಾತಿತ್ ಒಳಿಂಜಿ|
ನರಿರೆದೆಕ್ ತಿತ್ತ್‌ಬೊಡಿ, ನರಿಮಂಗಲವು ಕಯಿಂಜಿ|
ಬಯತ್ ಆಪಕ ಬೋಂಡು ಕೈಲ್ ತಂಡೊಂದ್||  ೩

ಚೋರೆ ಕಣ್ಣ್‌ನ ಮರ್‌ಚಿ| ಕೈಲಾತಂವನ ತರ್‌ಚಿ|
ಕೋರ್ಟ್‌‌ಲ್ ಫೈಲ್ ಮರ್‌ಚಿ|
ಜೋಬ್‌ರ ಪಣ ಗೌಜಿ ಕಳಿಚಿ|
ಬಯತ್ ಆಪಕ ಬೋಂಡು ಕೈಲ್ ತಂಡೊಂದ್|| ೪

ಭಾಗ್ಯ ಬಪ್ಪಕ ಅಂದ್| ಮಂಡೆ ತಾತತೆ ನಿಂದ್|
ಬೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದೂ ದುಂಬಿ ಇಪ್ಪಾಂದ್|
ಯಾಂಗ ಎದೆನುರ್‌ಕಿ ಏಂಗಿ ಏಂಗಿ ಬಂದ್|
ಬಯತ್ ಆಪಕ ಬೋಂಡು ಕೈಲ್ ತಂಡೊಂದ್|| ೫

ತಂಡ್ ಪುಡಿಪಕ್ ಬವುಸ್| ಬೋಂಡು ತೂಕತ ಬಯತ್|
ಕುತ್ತ್ ಕೊಲೆನುಂಡ್ ಬಯತ್| ವಯಿಂಜಿ ಪೋಕುಲ ಬವುಸ್||
ಪುಡಿಪ ತಂಡದ್ ಕಾಟು| ಬಾಳ್‌ಬದ್‌ಕ್ಡ ಪಾಟ್|
ಜಾಪಿ ನಡ್‌ಪಕ್ ವರ್‌ಪ್ ಕೈಲ್ ತಂಡೊಂದ್|| ೬

ಪೊಣ್ಣ್ ವಯಿಂಜದು, ಆರ್‍| ಮಕ್ಕ ಅಪ್ಪಂಗ್, ಪೋರ್‍|
ಮೈಮಕ್ಕಕಿದ್ ಬೋರ್‍| ಚಂಗೀರಪಣ ಚೂರ್‍|
ಇಲ್ಲತಂವಂಗ್ ಕೈಲ್ ಕಂಡೆಪೊಣೆ ತಂಡ್
ಹ್ಯಾಟ್ ಮುಚ್ಚ್‌ನ ಹೇರ್‍| ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಜೋರ್‍|
ಸಿಗಾರ್‍ ಜೋಬ್‌ಲ್ ಪೇರ್‍| ಹನಿಮೂನ್‌ರ ಟೂರ್‍|
ಬಯತ್ ಆಪಕ ಕೈಲ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೆಟ್ಟ್‌ಟಾ ತಂಡ್|| ೭

ತೋಟ ತೊಡಿಯತ್ ಫೇರ್‍| ಮಕ್ಕ ಮನೆಲ್ ರೇರ್‍|
ಪೇಟೆ ಕೋಟೆಕ್ ಕಾರ್‍| ಬಾವ ಮಚ್ಚಿಣ ಬಾರ್‍|
ಬಯತ್ ಆಪಕ ಬೋಂಡು ಕೈಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ ತಂಡೊಂದ್|| ೮

ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ್‌ಕ್ ತಂಡ್| ಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಿತ್ ನಡ್‌ಂದ್|
ಚೋತ್ ನಿಪ್ಪಕ, ಗೇನ ಮಂಡೆಂಜಿ ಒಡ್‌ಂದ್|
ಚೊಕ್ಕಿ ಕಳಿಚ ಬಯತ್, ಇಞ್ಞಿ ಬಕ್ಕುವಾ ಜಗತ್?
ದಾರ್‍ ಇಞ್ಞಿತ್ ಎನ್ನ್? ಗೋಳೇವ ಬದ್‌ಕ್|| ೯

ತಂಡ್‌ ಪುಡಿಪಕ್ ಕೈ ನೇಂಡ್ವಕಯ್ಯತೆ ಆಕು|
ಪಕ್ಷಿ ಪಾರ್‍ವಕ ನೆಟ್ಟಿ, ಬರಿಕ್ ತರ್‌ಂಜಂಡೇ ಆಕು|
ಪರ್‌ಂದ ನಾವ್‌ಡ ನೆರವ್, ತೊಂಡೆರೊಳ್‌ಕೆ ಪೋಕು|
ತೊರ್‌ಂದ ಕಣ್ಣ್‌ಡ ರೆಪ್ಪೆ, ಗೊಂಬೆ ನೋಟ್ಯಂಡೆ ಆಕು|| ೧೦

ಪೋನ ಪಕ್ಷಿಡ ಬೇರ|  ದಾರೂ ಅರಿಯ ಏರ|
ಪೊನ್ನ್ ಪಣ ಮಣ್ಣ್ ಮನೆ | ತಡಿರ ಕೂಡೆನ್ನೆ ಬಾರ|
ಪೋನಯಿನ ಕಾತಂಡ್ ದಾರಳಪ ಪಾರ?
ನಾರುವಾಂದೆಣ್ಣಿತ್ ಮರೆ ಮಾಡು ದೂರ| ೧೧

ಬಯತ್ ತೇರ್‌ವ ಮಿಞ್ಞ| ಮಾಡ್ ನೀ ದರ್ಮ|
ಬಯತ್‌ಕ್ ಮಿಞ್ಞಲೇ| ನಿಪ್ಪ್‌ಚಿಡ್ ಕರ್ಮ|
ಬಯತ್‌ಲೂ ಕೊದ್‌ಚ| ಅಧಿಯಾನ ಧರ್ಮ|
ಬಯತ್ ಬಾಡಿತು ಇರಡ್| ಶಿವಧ್ಯಾನ ಮರ್ಮ|| ೧೨
*****

Leave a Reply