ತೊಲೆಯಾರ್‌ಡಾ ಪಚ್ಚೆ

ಜಬ್ಬೂಮಿರ ಮೀದ ಎಲಂಗುವ ಈ ನಾಡ್
ಆಡಿಯಂಡ್ ಪಡಿಯಂಡ್ ಬನಕಾಡ ಸಿರಿನಾಡ್
ತಿಂಗ ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ್ ಬಲು ಪವಿತ್ರ
ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲದೇ…. ಬಲು ವಿಚಿತ್ರ

ತಿಂಗ ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್| ಕಾಕು|ವಾ…||
ಬೇಕೋವ್ ಚುಳ್ಳಂಬೆದ್| ಕಾಯು|ವಾ…||
ನಾಡೆಲ್ಲ ರಂಗ್‌ಲ್| ಎಲ|ಂಗುವಾ…||
ಕಾಡೆಲ್ಲ ಮಂಜಿ| ಕನತು|ವಾ..|| ತಿಂಗ||

ಬೇಕೋವ್ ಪಚ್ಚೆಬೊಳೆ| ಎದ್ದಿತ್| ನೋಟುವಾ||
ಬೇರಿಚಿಟ್ಟ್ ಬೇರಿಚಿಟ್ಟ್| ನುಲಿ ನುಲಿ| ಮುತ್ತವಾ||
ಉತ್ತ್‌ನೆಟ್ಟ ರೈತನ| ಪಾಡ್‌|ವಾ…||ತಿಂಗ||
ತೋಡ್ ಪೊಳೆ ಕೆರೆ| ತೆಳ್‌ಂಗಿತ್| ಅಲೆಯುವ||

ತಾವರೆ ಬೀಂದಿತ್| ಪೊಂಬೊಳಿ| ನೋಟ್‌ವ||
ಬಾಂಗಾಡ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಕುಳೀಚಿ| ಪಾ-ರು|ವಾ..|ತಿಂಗ||
ಬಾಣೆ ಮಾಳ ಪಚ್ಚೆಪಿಲ್ಲ್| ದುಂಬಿತ್| ಕಾಕುವ||
ಅತ್ತಕಡ್‌ಚಿ ಮೇವಡತ್‌| ಕೆಲದುಂಬಿ| ನೋಟುವ||

ಕರ್‌ಂದ ಪಾಲ್ ಚೊಂಬ್ ದುಂಬಿ| ತೂಚು|ವಾ..||ತಿಂಗ||
ಪಾರಂಗ್ ಮೋಡ| ಬಾನತ್| ಓಡುವಾ…||
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಮೂಲೆರಡಿ| ತಾಂದ್ ತಾಂದ್| ನೋಟ್‌ವ||
ಕಾವೇರಿ ಕುಳಿಪಕ್| ಚಿನ್‌ಂಗು|ವಾ…||ತಿಂಗ||
*****

Leave a Reply