ಚಂಗ್ರಾಂದಿ

ಕೊಡಗ್|ಕಿದ್|| ಬಲು ಬೊಮ್ಮೆ || ಚಂಗ್ರಾಂದಿ| ನಮ್ಮೆ ||
ಭಗ|ಂಡಂಡ|| ನೆಲೆ|ಲಂದ್|| ಜನ|ಡಾ…| ಒತ್ತೊ|ರ್ಮೆ||ಕೊಡಗ್|ಕಿದ್||
ಕ್ರೋಢ| ನೆಲ||ಕ್ಕೀ| ಭಾಗ್ಯ| ಮುನಿ|ತಂದ|| ಸೌ|ಭಾಗ್ಯ||
ಮೋಕ್ಷ|ಯೋ..||ಗ| ಭಾಗ್ಯ|| ಭಕ್ತ|ಜನಕ್ಕಿದ್|| ಭಾ…ಗ್ಯ|| ಕೊಡಗ್‌|ಕಿದ್||
ಬೇ|ಕೋವ್||ಕೂ…| ಭಾ…ಗ್ಯ|| ಪುಟ್ಟ್| ಬೆ…||ಚ್ಚಿತ್| ಪೂಜ್ಯ||
ಸಾಲ್| ಬೊ||ತ್ತ್‌ಡ| ರಾಜ್ಯ|| ಪಚ್ಚೆ| ಬೊಳೆ||ಕದೆ|
ಭಾ…ಗ್ಯ||ಕೊಡಗ್‌|ಕಿದ್||
ಓಣಿ| ಪಟ್ಟಿನ|| ಆ…ದ್ಯ..|| ಶುದ್ಧ| ಬೆ…| ಪ್ಪಕ್| ಸಾಧ್ಯ||
ಮನೆ| ಮೊಕ್ಕಿತ್|| ಆ..ದ್ಯ..|| ಕಣಿ|ಪೂ…ಜ್ವ||ದೇ…|
ಭಾಗ್ಯ|| ಕೊಡಗ್|ಕಿದ್||
ಕಾಲ|ತ್‌ರ|| ಈ..| ಭಾ…ಗ್ಯ|| ತಿಂಗ|ತೊಲೆ|| ಯಾ…ರ್‍| ಯೋಗ್ಯ||
ತೀರ್ಥ| ಉಕ್ಕುವ|| ಭಾ…ಗ್ಯ|| ಕಾ…|ವೇ…ರಿ|ನ| ಪೂಜ್ಯ || ಕೊಡಗ್|ಕಿದ್||
*****

Leave a Reply