ನೀನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ

ಪಚ್ಚೆರಂಗ್ ಬಳ್ಳಿಲ್| ಬೀಂದ್ ಪಾಲ್ ರಂಗ್‌ಲ್|
ಚಾಂದ್ ಮೀತ್ ಮಿಂಞಲ್| ಗಮನದ್ ಗಾಳಿಲ್|
ತೇಂಬಾಡ್ ಬಪ್ಪಕ| ಮುತ್ತ್‌ನೂರ್‍ ಕೊಡ್‌ಪಿಯಾ|

ನೀನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವ್| ಏಳ್ ಸುತ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ|
ಪಾರಂಗ್ ಮೂಡ್‌ನ ಬಾಣಕ್ ಕಾಟಿ|
ಞಾಣಗೊಂಡ್ ಮೋಡದ ಕಡಪಾಂದ್ ಪೋಚಿ|
ಪೂಂದೆಳಿ ಮೂಡ್‌ಲ್ ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮಿಕಾಕುವ – ನೀನಾ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವ್| ಏಳ್ ಸುತ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ|
ಕೇಕ್ ದಿಕ್ಕ್ ಚೋವಕ| ಬೊಳ್ಳಿ ಮೀನ್ ತಾವಕ|
ಕುಳ್‌ಚಿ ತಳ್‌ಚಿ ದೇವಕ್| ಪೂತೇಡಿ ಕೋಂದಕ|
ಭಗಂಡಂಡ ಪಾದ ಬುದ್ದ್| ಮಾಲೆಯಾಯಿ ಎಲಂಗುವ|
ನೀನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ| ಏಳ್ ಸುತ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವ್|
ಕನ್ನೆಮೂಡಿ ಪೊಂಗಂಗಡ| ದಂಡ್ ಜಡೆಲೂ ಬೀಂದ್|
ನರ್ತನ ಮೇನಕೆರ| ಜಡೆದುಂಬಿತ್ ನೇಂದ್|
ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಂಟಪತ್ ಸುತ್ತ್| ನೆಜ್ಜಿ
ನೆಳಿವಾ ನೀನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ| ಏಳ್ ಸುತ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವ್|
ಕ್‌ಣ್ಣ ಮೂಡಿರ ಕೈಲ್| ಮಾಲೆಯಾಯಿ ತೂಂಗಿತ್|
ದಂಪತಿಯಡ ಬೋಳೆಲ್| ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೀಂದಿತ್|
ಬೋಜಿ ಮೂಡಿ ಗಂಗೆಯು| ಚೆಂಡ್‌ಲ್ ಚೂಡುವ|
ನೀನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ| ಏಳ್ ಸುತ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವ್|
*****

Leave a Reply