ತುಳಿನೀರ್‍

ಬೇನಿ ಕಾಲವೊ ಬಂದ್| ಭೂದೇವಿ ಉರಿಕಂಡ್|
ಬೇಕೋವ ತೋಡ್| ಪೊಳೆ ಬತ್ತಿ ನಿಂದ್|
ತುಳಿನೀರ್‍ ಮಣಿ ಎಂಗ| ಕೂಡಿ ಪೋಚಂದ್|
ಭೂದೇವಿನ ಬುಟ್ಟ್| ಚುಡ್ ಬೆದ್‌ಲ್ ಅಂದ್|

ಬಾಂಗಾಡ್ ಕೋವ್ ಬಳಸಿ| ಕಂಡ್‌ಕಾಣತೆ ಅಂದ್|
ಗಾಳಿ ಕೂಟ್‌ನ ದಿಕ್ಕ್| ಪೋಚಿ ಕೊಡಿಕಂದ್|
ಚೊತೆಯಾಯಿ ನಿಂದತ್| ಬಾಣತ್ತ್ ಅಂದ್|

ನೆಲೆಯಿಲ್ಲೆತೆ ಎಂಗ| ತೇಲಿ ಪೋಚಿ ಅಂದ್|
ಸದ್ದ್ ಸರಯಿಲ್ಲತೆ| ತೋಂಗಿ ನಿಂದತ್ ಅಂದ್|
ಭೂದೇವಿನ ಮರಂದ್| ಬಾಣತ್ತ್‌ಲ್ ಮೆರಂದ್||

ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವ್‌ಲ್ ಅಂದ್| ನೆಲಚಿ ಬೊಳಿನ ಕಂಡ್|
ತಡ್‌ತ್ತ್ ಕಳಿಚತ್ತ್| ಕೊಣಿಂಜಂಡ್ ಅಂದ್|
ಮಿಣಿ ಮಿಣೀಂದ್ ಮಿನ್ನುವ| ನಕ್ಷತ್ರ ಕಂಡ್|
ಕೇಕ್‌ಡ ಚೋಂದ್ ಎಲಂಗಿ ಬಪ್ಪಕ ಅಂದ್|
ಮರೆಲ್ ನಿಂದೆಂಗ| ನೋಟಿಚಿ ಅಂದ್|
ಪೊಂಬಳಕ್ ಕುಳಿಚಿ| ತೇಲಿಚಿ ಅಂದ್|
ಪೊಂಬಳಕ್ ಕುಳೀಚಿ| ತೇಲಿಚಿ ಅಂದ್|
ನೀಲ ಕಡ ಪಾಂಜಿ| ಚೋಂದ್ ಪೋಪದ ಕಂಡ್
ತಡತ್ತ್ ನಿಂದತ್ ಎಂಗ| ಪಡಿಂಞಾರ್‍ ಲಂದ್|
ನಾಳೆ ಕಾಂಗುಲಂದೆಣ್ಣಿ| ಪೂಂಗರೆನ ತಂದ್|

ತಿಂಗ ಪೋನದ್ ಮೂಂದ್| ಕುಶಿ ಕುಶಿಲೇ ನಿಂದ್|
ಬಾಣಯಿಡಿ ಸುತ್ತ್‌ಚಿ| ಮರೆಮರೆಲ್ ನಿಂದ್|
ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ್ ಸುತ್ತ್‌ಚಿ| ಪಗಯಿರ್‌ಟ್ ಕಂಡ್|
ಚುಡ್ ಬೆದ್‌ರ ಉರಿನೊಂಡ್| ಭೂದೇವಿ ಬತ್ತಿ ಬರಂಡ್|
ತಬ್ಬ್‌ಚಿ ಮಕ್ಕಮರಿನ| ನೆರಂಗುವಾನ ಕಂಡ್|
ಗೋಳ್‌ಟ್ಟ್‌ ಕಾಕಿಚೀ| ಬಿರ್‌ಗಾಳಿನಂದ್|

ದೂಳ್ ಮಣ್ಣ್‌ನ ಬರಂದ್| ನಾಡ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ ಮೆರಂದ್|
ಬೀಜಿ ಕಲತಂದ್ ಕಾತ್| ಕೈಲಾಸತ್ತ್ ನಿಂದ್|
ಅಕ್ಕಂಡಾ ಗೋಳೇಂದ್| ರೋಷತ್ತ್‌ಲ್ ಅಂದ್|
ಕೈಲಾಸ ಶಿವ ಜಡೆಂಜಿ| ಗಂಗೆರಾ ಕೆಟ್ಟನಂಗಿ|
ಪೊಡಂದ್ ಕಳಿಚತ್ತ್‌ಗಂಗೆ| ಶಿವಜಡೆಲ್ ನಿಂದ್|
ಶಿವ ದ್ಯಾನ ಮರೆಯಾಚಿ| ಮಂಡೆಲ್ ಅಂದ್|
ಮಂಡೆಡೆತ್ ಶಿವನಿಂದ್| ನೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣ್‌ನ ತೊರಂದ್|
ತಿತ್ತ್ ಮಿನ್ನ್‌ಲ್ ಪಳಂಗಿ| ಬಾಣಗುಡ್‌ಗ್‌ಚಿ ಅಂದ್|
ತಂಗೆಡ ಗೋಳರಿಂಜಿ| ಕಣ್ಣೀರ್‍ ಬಂದ್|

ಬುದ್ದತ್ ಕಣ್ಣೀರ್‍| ಮಣಿ ಮಣಿಯೊಲಂದ್|
ಬಾಣನೆಲೆ ಬುಟ್ಟಿತ್| ಭೂಮಿಕದ್ ಬಂದ್|
ತುಳಿಮಣಿಯ| ಮಳೆಯಾಯಿ ಪರಿಂಜತ್ತ್ ಅಂದ್|

ತೋಡ್ ಕೆರೆದುಂಬಿತ್ತ್| ತಂಪುಲ್ ನಿಂದ್||
ಕಾವೇರಿ ಒಕ್ವ್| ಜುಳು ಜುಳೇಂದಿಂದ್||
ಲೋಕಪಾವನೆಯಾಯಿ| ಭೂಮಿಲದ್ ಬಂದ್||
*****

Leave a Reply