ಪರಕೆ

ನಾ ಕುಡ್‌ಚ ಬೈಟಂದ್ ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡದ್ ಉಂಡ್|
ಕಡದಾಟಿ ಪೋನದ್ ಉಂಡ್| ಕಪ್ಪಲ್
ಏಡ ಅದ ನೋಟ್ ಜೂಂಗಿಯಡುಂಡ್|
ಕರೆಪತ್ತಿ ನಾಲ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ನಡಂದ್ ಸುತ್ತಣೆ|
ಇರ್‌ಟ್ ಕವಿಂಜಂಡ್ ಬಾತಲ್ಲ, ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ್‌ಂಜ ಪೊರಟ್|
ಕಂಡ್ ಕಾಣತ ಲೋಕ ಮಂಡೆ ಒರ್‌ ಬರಿ ತೂಕ|
ಕಾಣತ್ತೆ ದಾರ್‌ನೋ ತೆಳಿ ಕಳಿರ ಲೋಕ||
ಕಾಕ್‌ನೆನೊ ಬೊತ್ತಿ ಗಂಗೆ ಗಂಗೇಂದ್ ಪದಿಚಿ|
ಓ…ಂದೆಣ್ಣಿ ಬಾತಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿಯೋ ಕೊದಿಚಿ|
ಬೊತ್ತಂಡಂದೆಣ್ಣಿ ಏಡ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ ಪೊಂದೆಳಿಲ್|
ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿನ್ನಿಂದ್ ಮೇಲಾಡುವಿ ನಾನೆಂದು|
ಬುಟ್ಟ್ ಪೋಗತೆ ಏಡ ಬೋಜಕ್ಕಾರ ಬಂಬನೆ|
ಬಾಂದೆಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಎಡ್‌ತ್ ಪಾರಿಚಿ ಬಾಣತ್ತಂದ್||

ಮೊಟ್ಟ್, ಮೊಟ್ಟ್‌ಲ್ ಪೂವ್ ತೋರಣಕಂಡ್‌|
ಮೊಟ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ಲ್ ಕತ್ತುವ ಕುತ್ತಿ ಬೊಳಿಚಂಬೊಳಿಲ್|
ದಂಪತಿಯ ಎಂಗಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಂಡೆ ಕ್‌ಟ್ವಂದ್|
ಅಪ್ಪವ್ವ ಜನಕೋಡಿ ಮಂಟಪತ್‌ಲ್ ಅಂದ್|

ಪಾರಿಚ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡ್‌ಚಿ ಮೋಹಿನಿರ ಜಡೆ ನೆಳ್ಂಜಿ|
ಕಾಕಿಕೂಟ್‌ನ ನಾನ್ ಏಡ ಎದೆ ಬಿರಿಂಜಿ|
ಬುಟ್ಟ್ ನೀ ಪೋಯಿನೊ ಏಡ ಗೋಳೆನ್ನ್?
ಮುಟ್ಟೂರಿ ಪುಡಿಕಳ್‌ತೆ ಪುಡಿ ಏಡ ನಡುಮುರಿ|
ಬುಟ್ಟ್ ಪೋಗಾನಾನ್ ಭಾಷೆಯಿದಾ ನೂರ್‍ ಕುರಿ|
ದಂಡ್ ಕೈಯಿನೊ ಎಡ್‌ತ್ ಕಟ್ಟ್‌ಲ್ ಮುಟ್ಟೂರಿ|
ಮೋಹಿನಿ ಪರಂದೋಲೆ ಪುಡಿಚತ್ತ್ ನಡುಮುರಿ|

ಬೊತ್ತಿ ಬೊರಂಡ್ ಪೊಣ್ಣ್ ಎದ್ದಳತ್ ಗೋಡೆಬರಿ
ಕೋಳಿ ಕೂತ್‌ಕ್ ಎನ್ನ್ ನಾಡವಂಡ ಪುಡಿಕಳಿ

ಗೇನ ಮಾಡಿಚಿ ಗಂಗೆ ಕಾಫಿರ ರೇಟ್ ತಾಂದಕಳಿ|
ಸಾಲ ಪುಳೂ ದುಂಬಿತ್ತ್ ಮಂಡೆನ ಕೊರಂಡುವಕಳಿ|
ಅಯ್ಯೊ ನಾಡ ಒಡೆಯಂಡ ಮಂಡೆ ಚುಣ್ಣಯಿಲ್ಲತ ಕರಂಡೇ|
ಡೇದ್ ಬಟ್ಟೆನ ನಾಕ್ ಕಾಟುವಿಯ ಮಾಗುರುವೇ
ಕೆಟ್ಟ್‌ಚಿ ಪರಕೆನಂದ್| ಕೆಟ್ಟ್ ಮುರ್‌ಂಗಿತ್ ಸಾಲ|
ಉತ್ತ್ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪಽಽ||
*****

Leave a Reply