ಪನೆಮರ

ಕಾಲಕಯಿಂಜದ್ ಅಂದ್ ಊರ್‌ನಾಡ್‌ರ ಜನಳೋ
ಏಡಡಿಲ್ ನಿಂದಿತ್ತ್ ಕುಡಿಚದಾಚಿ|
ಕರಕರೆ ಯಿಂದಿಲ್ಲೆ ಏಡತಡಿ ಮಟ್ಟ ಎಡ್‌ತ್|
ತೊಪ್ಪ್ ಆನೆಕ್ ಪಣಕ್ ಕೊಡುಪಕಾಚಿ|

ಬುದ್ಧ ಏಡ ತಡಿ ಒಡತ್ ಬೊಂಡ್ ಕೆರತ್ ಪಂಡ್|
ಉಪ್ಪಕ್ ಈಯ್ಯಪಾರ್‍ ನೇಂಗಿಕಾಚಿ|
ತಡಿಕೆತ್ತಿ ತೋಡ್‌ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಕ್ ಒತ್ತಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿ|
ನೀರ್‌ದುಂಬಿ ಪಾತಿಲ್ ಪರಿವ ಕಾಚಿ||

ನಾಡ ವಕ್ಕಮಕ್ಕ ನಾಲ್ ನಾಡ್ ಅರಮನೆಂಜ
ಕುಟ್ಲ ಪನ್ನಯ್ಯ ಬರಿಯ ನಿಂದದಾಚಿ||
ಕೈಲ್ ಅರಿವಂವ ಪತ್ತಿ ಏಡ ಬೆನ್ನ್‌ನತಟ್ಟಿ|
ಕೊಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಲ್ ಎನ್ನ ಮುರಿಚದಾಚಿ|
ಪನೆ ಕಳ್ಳ್ ಪೆದಮಾತಿ ಬೊಳ್ಳಯ್ಯನಾ ಕಂದ್|
ತೊಟ್ಟ್ ಪೆದ ಅವಂಡನಾಕ್‌ಟ್ಟದಾಚಿ|
ಬಂಬಂಗ ನಾಡ್‌ರ ವೀರ ಶೂರಂಗಳಂದ್|
ಚರಟೆ ತೊರೆಪಂಜಿ ಬೂಕೀ ಕುಡಿಚದಾಚಿ|
ಚಂಗ ಪರೆಯುಲೆ ನಾನ್ ಕೊಂಬ ಮೀಸೆ ಬಂಬಂಗ|
ಚೋರೆ ದುಂಬಿತ್ ಬಾಲ್ಯ ಕಯಿಚದಾಚಿ|
ಮಾಯ ತ್‌ರಾದೇವಿನ ಪಡಿಚಂವ ತಾತ್‌ಂದ್|
ಹರದಾಸ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಪಾಡಿತ್ ಪೋಚಿ||
ಬಲುಚಾಯಿ ಜನಂದ್ ಪೂಜಾರಿಯಳಚಾಕಿ
ಚಾಪೆಕೆಟ್ಟಿತ್ ಎನ್ನ ಕುಡಿಚದಾಚಿ
ಮಂಡೆಲಳತಿತ್ ನಾನ ಮಾನ ಕೆಡತತ್ ಅಂದ್|
ಮುಂದ್ ಮನೆಕೆತ್ತಣೆ ಬುಟ್ಟಿ ತಾಚಿ|
ಏರಪಯಿಪುನ ಕೊಡ್‌ತ್ ಕಾಡ್ ಎರಚಿನ ಚಯಿತ್|
ಕೆಲದುಂಬಿ ತಂಪುಲ್ ಒರ್‌ನದಾಚಿ||
ಕಾರೋಣಜ್ಜಂಡ ಜೊತೆಕ್ ಚೋಮಣಜ್ಜನು ಪೊರಟ್|
ಕಣಕ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಮೋಪೆ ತರಿಚದಾಚಿ||
ಊರ್‍ ಉಣ್‌ಕುಡಿಲ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಕಾರೊಣಳು|
ನಾಯಕನು ಕೂಡಿಎಡೆ ಎಡ್‌ತದಾಚಿ|
ಕಾಕಲಿಯುಗಡಿಂದ್ ಅಡ್ಡ ಬೆಲಕದ್‌ಪರಂದ್|
ಪಂಡ್‌ಕಾಲತನಡಪು ಮರಂದದಾಚಿ||
ಇಂದತಕಾಲಕಳಿ ವಿಸ್ಕೀ ಬೀರ್‍ ಬಾರ್‍ ಕಳಿ|
ಚೊಕ್ಕಿತ್ ಏಡವಡ ಬತ್ತಿತಾಚಿ||
ನಲ್ಲ ಗುಣತ್‌ಲ್ ನಿಂದ್ ದಂಡ್ ಆಣಕ್ ಅಂದ್|
ಒಡದುಂಬಿ ಚಿಟ್ಟವು ಮರಂದದಾಚಿ|
ಕೇಳಿ ಏಡಮಕ್ಕಳೇ ಬಂಬ ಬಲು ಶೂರಂಗಳೇ|
ತೇಡಿ ಉಡಿಚಿತ್ ನೋಟಿ ಬೊಳ್ಳೆಯಂಡ ಕಳ್ಳ್|
ಓಣೀ ಮರತಡಿ ಬಂದ್ ಚುಳ್ಳ ಬೆದ್‌ಲೊಮ್ಮೆನಿಂದ್|
ತೊರೆಪೆ ತರಿಚಕ ಪಿಂಞ ಮೂಡದಾ ಚೋಂದ್||
*****

Leave a Reply