ಕರಿನಾಗ

ಕಲ್ಲ್ ಮುಳ್ಳ್ ಮಣ್ಣ್‌ರಡಿ|
ಕಾಂಜ ಪುತ್ತ್ ಮಾಳಿರಡಿ|
ಮುಟ್ಟೆ ಒಡಂದ್ ಪೊರ ಬಂದ
ಮರಿ ಪಾಂಬದೊ|

ಕಾಟ್ ಮೂರ್ಖ ಕೇರೆಯೋ|
ಒಳೆ ಮುರಿಯ ಕುರ್‌ಂಜಿಯೊ|
ಕರಿನಾಗಂದೆಣ್ಣುವ ಪಾಂಬು ಅದೋ||
ಕಂಡಕ ಮಾಯಕಳಿ|
ಮಂಡೆಡ್‌ತ್ ಜಡೆ ಕಾಟಿ|
ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮುವ ಮಿಂಞ|
ಅದ್ ಪೋಪದುಂಡೋ||
ಕಾಲಕಾತ್ ಪನ್ನೆರಂಡ್|
ಕೇಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಂದ್|
ಪಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆ ನೋಟಿ|
ಪಾರ ಕಾಪದುಂಡೋ|
ಕರಿದುಂಡ್ ಚೋಂದಬಾಯಿ|
ಕೊತ್ತಿ ಅದ್ ಮರಿಂಜಿ|
ಪಲ್ಲ್ಂಜ ವಿಷಪರಿಂಜಿ| ಎನ್ನಾಪ ಕುಂಡೊ||

ನಾಗಪಂಚಮಿರಂದ್| ನಾಗಮಂಡಲನಿಂದ್
ನಾಗರಾಜ ತಾಂದ್|ಪಾ ಕುಡಿಪದುಂಡೋ
ಕಾಳಿಂಗ ದೆಣ್ಣ್‌ವದ್| ಇದಂಗ್‌ಂಜ ಮೇಲಾಯಿ
ಕೃಷ್ಣಂಡ ಕಾಲ್‌ರಡಿ|ಅದ್ ತಾಂದ ದುಂಡೋ|
ವೈಕುಂಠತ್‌ಲ್ ವಿಷ್ಣು| ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ತಡಿಲೆಡ್‌ತ್
ಕ್ಷೀರಸಾಗರತ್ ಶೇಷ|ಎಲಂಗಿಯಂಡುಂಡೋ||
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥಂಡ ಚಿಂಗಾರತ್ತ್‌ಲ್|
ಎಲಂಗಿ ಬೋಳೆನ ಸುತ್ತಿತ್
ಕಳಿಚಂಡ್ ಉಂಡೋ||
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಡ, ನವಿಲ್‌ಡ| ಕಾಲಾಡಿ
ಸರ್ಪನೋ ಜಡ್‌ಕಾಟಿ| ನಿಂದದ್ ಉಂಡೋ||
ಕಾಟ್ ಮುರ್ಖಂದೆಣ್ಣಿ| ಮೂರ್ಖನಿಂಗಾಯಿ
ದೊಣ್ಣೆ ಬೀಜ್‌ನಕಂದ್| ಸರ್ಪದೋಷ ಉಂಡೋ||
*****

Leave a Reply