ಕಂಡಿರಾ!

ತಿಂಗ ಅರೆ ಆಪಕ|
ಪಾ ನೆಲಚಿ ಭೀವಕ|
ತಿಂಗ ಒಂದಾಪಕ| ಪಾನೆಲಚಿಮಾಜ್ಜಕ|
ಕಡದಾಚಿ ಕರೆಲೊಳಿಪ ನೆಲಚಿನಾ ಕಂಡಿರಾ ಕಂಡಿರಾ ಕಂಡಿರಾ||

ಇರ್‌ಟೋಡಿ ಒಳಿಪಕ|
ಮಂಜಿ ಮಣಿ ಬೋವಕ|
ಪಚ್ಚೆ ಪರಂಬು ತಬ್ವಕ|
ಚೋಂದುಳಿತ್ ನೋಟ್ವಕ| ಮಣಿ ಎಲಂಗಿ ಕಳೀಪ ಆಮಿಣಿ-
ಮಿಣಿನ ಕಂಡಿರಾ – ಕಂಡಿರಾ – ಕಂಡಿರಾ ಽಽ||

ಬೊಳ್ಳಿ ಮಿನ್ನ್ ತಾವಕ|
ಕೋಳಿ ಕೂಂದ್ ಕಾಟ್ವಕ|
ಕೋಗಿಲದ್ ಪಾಡ್ವಕ|
ಪೂ ಬೀಂದ್ ತೆಳಿಪಕ್| ತೇಂತೇಡಿ ಬಪ್ಪ
ತೇಂ ಬಾಡ್‌ನ ಕಂಡಿರಾ – ಕಂಡಿರಾ – ಕಂಡಿರಾ ಽಽ||

ಪಕ್ಷಿ ಕಾವು ಕೊಡ್‌ಪ|
ದಿನ ಕಯಿಂಜಿ ಪೋಪಕ|
ಪೀಂಯೋದೆಣ್ಣಿ ಅರ್‌ಪಕ|
ಅವ್ವ ಮುಟ್ಟೆ ಒಡ್‌ಪಕ|
ಬಾಯಿ ತೊರಂದ್ ಪೊರ ಬಪ್ಪ
ಕುಂಞಿಯಳ ಕಂಡಿರಾ – ಕಂಡಿರಾ – ಕಂಡಿರಾ ಽಽ||

ಪೂಕುಂಞಿ ಮೊರಡ್ವಕ|
ಅವ್ವ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್‌ಪಕ|
ಕುಮ್ಮೆ ದುಂಬಿ ಬಪ್ಪಕ|
ಅವ್ವ ಪಾಡಿ ತಟ್ಟಕ|
ಅರೆಕಣ್ಣ್ ಅರೆಂದೆಳಿಲ್| ಒರ್‌ವನಾ ಕಂಡಿರಾ ಕಂಡಿರಾ-ಕಂಡಿರಾ||

ಚೋರೆ ದುಂಬಿ ಬಪ್ಪಕ|
ಸಾಲ್ ಚಾಚೆ ಮರಂದಕ|
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಬುಟ್ಟಕ|
ಕರ್ಮ ದುಂಬಿ ಬಪ್ಪಕ|
ದೇವ ದ್ಂಡ ಮರಂದ್, ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗುವದ್
ಕಂಡಿರಾ-ಕಂಡಿರಾ-ಕಂಡಿರಾ
*****

Leave a Reply