ಆರಿದ್ರ ಮಳೆ

ತಿಂಗಕಾದ್ಯಾರ್‌ಲ್ ನೀಲ ಕಡತಿಂಜಕಾತ್|
ಒಯಿಪತಾಪಳ ನೇರ ಮೋಳೆದ್ದ್ ಬಾತ್|
ಕಾತ್‌ರಾ ಪೋಕ್‌ಕ್ ಕಾಡ್ ಮರ ಗಿಡ ನೆಳಿಂಜಿ
ಪಾ ಮೋಡ ಕರಿಮರಿಂಜಿ ನೆಳಿಂಜಂಡ್ ಬಾತ್||

ಅಪ್ಪರಿಪ್ಪರ ಕಳಿಚಿ ಅಡಿಕೊಡಿಕ್ ಕೊಡ ಮರಿಂಜಿ|
ಕರಿಮೋಡಗುಡ್ಡೆಲ್ ತೆಡ್ ಮಿನ್ನಿ ಬಾತ್|
ಮನತ್ ಬೆಚ್ಚ ಪಗೆನ ದುಷ್ಟತೇತವ ಪೋಲೆ|
ಮೊಳೀ ತೇಡಿ ಬೀಜ್‌ಚಿ ಬಾಣೆಯಿಡೀ ಕಾತ್||

ಅಕ್ಕಕ್ಕ ತೆಡ್ ಬಡಿಚಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಂಡೆಯೋ ಪಾರಿ|
ಚುಡ್‌ಬೆದ್‌ಕ್ ಮೋಡವು ಮರೆಯಾಯಿ ಬಾತ್|
ಅಂದಿ ಆಪ ನೇರ ಚೋಂದ್ ತಾವೊ ನೇರ|
ಕಯ್ವ ಮಿಂಞಲೇ ಇರ್‌ಟ್ ಕವಿಂಜಂಡ್ ಬಾತ್||

ಬರೆ ಬರಿಲ್ ಬೇಂಗೆ ಮರ, ಕಾಡ್ ಬರಿನೇರ ಮರ|
ಬಾಂಗಿ ತುದಿಪನ್ನಕೆ ಬೀಜಿಚಿಕಾತ್|
ಕಾತ್‌ರಾ ಚುಳಿ ಸುಳಿಂಚಿ| ತೆಡ್‌ಮಿನ್ನ್‌ರಾ ಎಳೆಂಜಿ|
ಮೋಡತ್ತ್‌ಂಜಿ ಮುತ್ತ್‌ಮಣಿ| ಭೂಮಿರಡಿ ಬಾತ್||

ಕೈಕೋಡ್ವ ಮುತ್ತ್ ಮಣೀ|
ಮಕ್ಕಡಾ ಕುಶಿರ ಮಣಿ|
ಬೆಕ್ಕೆಲದ್ ಕುಶಿರ ಮಣಿ|
ಬೆಕ್ಕೆಲದ್ ಕರುವ ಮಣೀ|
ಬಾಣತ್ತಿಂಜ ಬಾತ್||

ಆಲಿಕಲ್ಲೇಂದೆಣ್ಣಿ| ಆಂಜಿ ಎಡ್‌ಕನಾಂದೆಣ್ಣಿ|
ಮನೆರೊಳ್‌ಂಜ ಮಕ್ಕಳು ಪಡಿತೊರಂದ್ ಬಾತ್|
ನೇರ ಪೋನದು ಅರಿಯ| ನೀರ್‌ ಪರಿಂಜಿ ಏರಿಮರಿಯ||
ಮೆಪ್ಪುಣಿಲ್ ತೋಡ್‌ದುಂಬಿ||
ಕ್‌ಪ್ಪಣಿಕ್ ಬಾತ್||

ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಿದ್ರ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಮಳೆರಾಯ|
ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್‌ಲ್ ಭೂಮಿಕದ್ ಬಾತ್|
ತೆಡ್ ಗುಡ್‌ಗಿ ಮಿನ್ನಿಯಂಡ್, ಮುತ್ತ್‌ ಮಣಿ ತಾತ್|
ಮಳೆ ಪೊಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಕ್ ತಂಪುನಾ ತಾತ್||
*****

Leave a Reply