ನಾಡೆದೆರ ಪಕ್ಷಿ

ನಾಡೆದೆರ ಗೋಡ್‌ಲ್, ಪಕ್ಷಿ ಉಂಡೊಂದ್|
ನಾಕ್ ಕಾಂಬ್‌ಲೆ ರಂಗ್, ಕಳಿಪ ಒಂದ್
ಪಾಂಡಿಲ್, ಪಾಯುವ ಪಾಡಿಯಂಡ್ ನಿಂದ್|
ನಾ ಚೋತ್ ತರಿವಕ ಪೊರ ಮೆಲೋ ಬಂದ್||

ದೀವ ಕಾಡ್‌ ಕೊಲ್ಲಿ ಪಾರಿ ಅಂದ್
ಪಾರೆ ಕಲ್ಲ್‌ಡ ನಡುಲ್ ಪೊಳ್‌ಲ್ ನಿಂದ್,
ಕೋಟಾಳಿನ ಕೋಡಿ ತೇಡಿ ಪಾರೂ ಅಂದ್|
ಬಾಣ ತುಟ್ಟಿಲ್ ನಿಂದ್ ತಡಿಯೇಡ ಮರಂದ್||
ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣವು ದಂಡ್|
ರಾಜ ರಾಣಿಲೋ ಅಂದ್||
ಅರಮನೆಲ್ ಉಯ್ಯಾಲೆ
ತೋಂಗಿ ಕಳೀಯು ಅಂದ್||
ದೋರ ದೋರಕ್ ಜೋಂಗಿ,
ಮಾಯ ಲೋಕತ್ ಮೇಂಗಿ||
ತುಂಡ್‌ವ, ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟೊಂದ್ ಅಯಿಂಜಿ||
ಬೋವದ ಒಮ್ಮಕೆ ಪಾತಾಳ ಬರಿಂಜಿ||

ಅವಯ್ಯಾ!ಂದ್ ಕೂತ್ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಒಲಿಂಜಿ||
ಎಂತರೇಂದ್ ಅಪ್ಪ ಕೋಲೆಡ್‌ತ್ ಸಿರೆಂಜಿ|
ಉಯ್ಯಾಲೆ ತುಂಡ್‌ಚೀಂದೆಣ್ಣಿ ಈ ಬರಿಂಜಿ||
ಬುದ್ದತ್ ಬೆನ್ನ್‌ಕ್ ತೋರೆ ಕೋಲ್ ನೆಳಿಂಜಿ||
ಅವ್ವ ಎದ್ದಿತ್ ಬಾತ್ ಅಪ್ಪರತ ಬರಿಂಜಿ||
ಚೋಮಿನ ಗೇನ ಮಾಡ್‌ಂದೆಣ್ಣಿ ಕೂಡ ತರಿಂಜಿ
*****

Leave a Reply