ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ

ದಿನ ಕಯಿಂಜಿ ತಿಂಗ ದುಂಬಿ,
ಶತಮಾನ ಯುಗ ದುಂಬಿ,
ಪಿಂಞ ಪುಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪದ್ ದೇವಡಾ ಧರ್ಮಽ||

ದಿನಕಯಿಂಜಿ ತಿಂಗ ತುಂಬಿ,
ಕಾಲಕಯಿಂಜಿ ಆಯು ತೇಂದ್
ಚತ್ತ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪದ್ ಜನ್ಮತ್‌ರ ಕರ್ಮ||

ಕೇಕ್ ದಿಕ್ಕ್‌ರ ಚೋಂದ್
ಪಡಿಂಞಾರ್‍ ಅದ್ ತಾಂದ್
ಪಗಯಿರ್‌ಟ್ ಮಾಡ್‌ವದ್ ಭೂಮಿರ ಧರ್ಮ||

ಚೋಂದ್‌ಡಾ ಚುಡ್‌ಬೆದ್‌ಲ್
ಕಾಲಾಡಿ ಬೆಂಜಿ ಬಾಡಿ
ದಾವು ಬಂದ್ ಚಾವದ್ ಪ್ರಾಣಿಯಡ ಕರ್ಮ||

ಮಳೆಗಾಲತ್ತ್‌ಲ್ ಉಕ್ಕಿ
ಬರೆ ಜಾರಿ ಮರ ಬೂಕಿ
ಕಡ ಪೋಯಿ ಕೋಡ್ವದ್ ಪೊಳೆಕುಳ್ಳ ಧರ್ಮ||

ತೇಕ್‌ನ ನೀರ್‌ರಡಿ
ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲ್ಲ್ ಪೋವ್ ಕೊಡಿ,
ಕೀಂಜಿತ್ತ್ ಚಾವದವ ಪ್ರಕೃತಿರ ಕರ್ಮ||

ಪೊಣ್ಣ್ ಮಣ್ಣೇಂದೆಣ್ಣಿ
ಅಪ್ಪವ್ವನಾ ಬುಡತೆ,
ಪೋತಿ ತಾನ್ ಬಾವದ್ ಮನ್‌ಸಂಡಾ ಧರ್ಮ||

ಪರ ಸೊತ್ತ್‌ನಾ ಬಯಂದ್
ಉಪಕಾರತ್ತ್‌ನ ಮರಂದ್
ಕೈ ಕೊಕ್ಕರೆರ ಬಾಳ್ ಬಲ್ಯೋರ್‍ ಕರ್ಮ||
*****

Leave a Reply