ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಲಂದ್

ಪಡಿಂಞಾರ್‍ ಬರಿಲೆದ್ದ್, ನೀಲಕಡ ಕರೆಮರೆಂಜಿ||
ಸಾಲ್ ಕುಂದ್‌ಲ್ ನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಒಂದ್|
ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತನೋ ಬಂದ್ ಇಳಿಂಜಿ ಕುಂದ್‌ಲ್ ನಿಂದ್
ಏರಮನ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ನೋಟಿಚ್ಚೀ ಅಂದ್
ಇಟ್ಟತ್ ಅವಂಡ ಪೆದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರೀಂದಂದ್||

ಕವೇರಂಡತಪೊಮನೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದಾಯ್|
ಮೋವ ಕಾವೇರಿನ ಪಡಂದ್ ಅವು ನಂದಾಯ್|
ಬಾಳ್ ನೀಂಗಿತ್ತ್ ಪೋಚಿ ಕವೇರ ಮುನಿಯಂದ್|
ತಪಸ್ ಕಳತತ್ ಮೋವ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್|

ಕಾವೇರಿನ ಕಂಡ ಕೊದಿಚ ಮುನಿಯಂದ್|
ಮಂಗಲ ಕಯಿಚತ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್|
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಂಬರಿಲ್ ಕನಿಕೆ ಸುಜ್ಯೋತಿಯಳುಂಡ್|
ಬುಡತೆ ಚಾಕಿತ್ ನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಂದ್||

ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊರಂದ್ ನಿಂದ್ ಕಾಟಿತ್ ಅಂದ್|
ಸಿನೆಯ ಬೊಳಂದಂಡ್ ಪೋಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್|
ಕಾವೇರಿಕ್ ಕೊಡ್‌ತ ತಕ್ಕ್‌ನ ಮುನಿ ಮರಂದ್
ಪೋಚಿ ಕನಿಕೆನ ಬಯಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್

ಕಾಲ ನೇರವೊ ಬಂದ್, ಕಾವೇರಿ ಪೊರ ಬಂದ್|
ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಕಾತತ್, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್|
ದೇವಿ ರೋಪ್‌ಲ್ ಇಂಜ, ಕಾವೇರಿನ ಮರಂದ್|
ಕೆಣಿಜಿ ಬುದ್ದತ್ ಋಷಿಯೊ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್|
ನ್ಯಾಯ ಕೋಟವು ನಡಂದ್, ಲೋಪಮುದ್ರೆಯು ಒಡಂದ್|
ಬಾಕೆ ಬುಟ್ಟಿತ್ ಪೋಚಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್|
ಲೋಕ ಪಾವನೆಯಾಯಿ, ತೀರ್ಥಕ್ ನೆಲೆಯಾಯಿ|
ಮಡ್ ಬಿರ್‌ಚಿ ಕೊಡ್‌ತತ್, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಅಂದ್|

ಕಾಲ ಕೊಮ್ಮತೆ ಕನ್ನಿ, ನೆರಿ ಕಿಂಞ ಅವ ಮಿನ್ನಿ|
ತೀರ್ಥ ರೂಪ್‌ಲ್ ಬಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಲಿಂದ್|
ಕನ್ನಿ ಮೂಡಿನ ಕೊದ್‌ಚಿ, ತೆಳಿ ಕಳೀಚ ಮುನಿಯಂದ್|
ಇಲ್ಲೇಂದ್ ಕರಿಮೋಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಲಿಂದ್|

ಲೋಕ ಪಾವನೆಯಾಯಿ ವಡೆಯ ಬೋಂಡಾಂದಾಯಿ|
ತ್ಯಾಗ ಮನತ್ತ್‌ನ ಕೊಡ್‌ತ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಅಂದ್|
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ ಇಂದ್ ಮೋಡ ತಾಂದಂಡ್ ಬಂದ್|
ತಬ್ಬೊಯಂಡ್ ಮೊರಡ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ನೆಂದೂ||

ಮೊರಟ ಮೋಡ್‌ರ ಒಳ್‌ಲ್, ಪೂಂದೆಳಿಯು ಮರೆಮರೆಲ್|
ತೆಳ್‌ಂಗಿತ್ತ್ ತೆಳಿಪಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್|
ಘಳಿಗೆ ನೇರವೊ ಬಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡಿಕೆ ಲಂದ್|
ದೇವಿ ಉಕ್ಕಿತ್ ಬಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಂಜಂದ್|
ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಜಾತ್ರೆಲೋ ಅಂದ್|
ಮರೆಯಾನ ಅಪ್ಪವಂಗ್ ಪಿಂಡಲೋ ಅಂದ್|
ಲಕ್ಷ ಬೊಳಕ್‌ಡ ಸಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲಂದ್||
*****

Leave a Reply