ತೂಕ್ ಬೊಳಕ್

ಕೇಕ್ ದಿಕ್ಕ್‌ರ ಬಾಣ ಪಾ ಬೊಳಿನ ಅದ್ ಪುಡಿಚಿ|
ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಂಗಾಯ್ತ್ ಭೂಮಿಕಯಿಪಳ ನೇರ|
ಇರ್‌ಟ್ ಬೇರಿಚಿಟ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ್ ಬಯ್ಯಕದ್ ಎಡ್‌ತ್|
ಅಪ್ಪರಿಪ್ಪರ ಓಡಿ ಒಳಿಪ ಆ ನೇರ||
ಮೂಡ್‌ಕತ್ತಿತ್ ಬಂದ್ ಎದ್ ಗಂಡಿ ಪಡಿತೊರಂದ್|
ಒಡ್‌ಕಿ ತಳಿಚಿತ್ ಕನ್ನೆ ನಿಪ್ಪ ಆ ನೇರಾ|
ತಿರಿ ಕತ್ತಿ ಚಿಟ್ಟ್ ಪಿಂಞ ಕತ್ತಿತ್ತ್ ಎಲಂಗುವಿ|
ಪೊಲವ ನೇರಕ್ ಮಿಂಞ ಅಂದಿ ಅಪಕ್ ಪಿಂಞ||
ನಾನಿಪ್ಪ ಜಾಗವೊ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡುಬಾಡೆ
ಅಲ್ಲತೆ ನಾನೆಲಂಗ್ವಿ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪತ್|
ಪರಕೆ ಪಟ್ಟಕು ನಿಂದ್ ತೊತ್ತ್ ಪರಿಂದಿತ್ ದಂಡ್|
ಮೊಳಿ ಎಣ್ಣ್‌ವದ್ ಉಂಡ್ ಅಂದೂ ಯಿಂದ್|

ಗುರು ಕಾರೋಣೊಳು ಬಂದ್ ನಾಡಡಿಲ್ ಅವು ನಿಂದ್|
ಮನೆ ಮಕ್ಕಕ್ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್‌ತ್ ಪೋಪದು ಉಂಡ್|
ಕುಂಞಿ ಮಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕತ್ತಿ ನಾಡಡಿಲ್ ನಿಂದ್|
ಕುರಿಯಿಟ್ಟ್ ಅಮ್ಮೆನ ತುದಿಪದ್ ಉಂಡ್|

ದೇವ ದೇವಿಡ ಗುಡಿಂಜ ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸತಿಂಜ|
ಜ್ಯೋತಿಕ್ ನೆಲೆಯಾಯಿ ಜೂಂಗುವಿ ಎಂದೂ|
ಇಗ್ಗುತಪ್ಪಂಡ ಗುಡಿಂಜ ಭಗಂಡೇಶ್ವರಂಡ ನೆಲೆಂಜ|
ಮನೆ ಮನೆಲ್ ನಾನುಳ್ಳ ತಲಕಾವೇರೀಂಜ|
ಜಾತಿ ಬೇದವು ಯಿಲ್ಲೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ನಾಕಿಲ್ಲೆ|
ಕೇಕ್ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ್ ನಿಂದ್ ಕಾಟುವಿನ ಬೊಳಕ್|
ಕೊಡಿಲ್ ನೇಂದಿತೆ ಯಿಪ್ಪ ನಾಡ ಈ ಗುಣಕ್|
ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್‌ಲ್ ಪೆದವೊ “ತೂಕ್ ಬೊಳಕ್”
*****

Leave a Reply