ಚೋಂದ್ ತಾಂದದೂ

ಉದ್‌ಚ ಚೋಂದದಾ ಚೋತ್ ಪಡಿಂಞಾರ್‌ಲದ್‌ತಾಂದ್
ನೀಲ ಕಡತ್‌ಲ್ ಮುಂಙಿ ಆಕರೆಕ್ ಮೀಂದ್||
ಬೊಳ್‌ತ ರಂಗ್‌ಡ ಬಾಣ ಪೊಂಬಳಕ್ ರಂಗಾಯಿ|
ನೇರ ತಾವಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಅದ್ ಕಾಟಿ ನಿಂದ್||
ಇರ್‌ಟ್ ಆಪದ್ ಅರಿಂಜಿ ಕರೆ ಬೇಲ್ ಮೂಲೆ ಲಿಂಜಿ|
ಸಾಲಾಯಿ ಬೊಪ್ಪೋಳೆ ಪಾರಿಚದ ಅಂದ್|
ಗರಿಕೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ನ ಕಡ್‌ಚಿ ತುಂಡ್ ದಂಡ್ ಮಾಡಿ|
ಕೊಂಬೆಡ್‌ತ್ ಓಡ್‌ಚಿ ಗೇಳ ನಂಡ್‌ವ ಅಂದ್|
ಪಾರೆ ಕಡವುನ ಪಾರಿ ನರಿ ಒಂದ್ ಮೇವು ಕಳತ್|
ಇದ್ ಕಂಡ್ ಮಿಗ ಒಂದ್ ಅರಂದತ್ ಅಂದ್|
ಅಂದಿ ಮುಂದಿರ ನೇರ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ಬೊಳಿಮಾಡಿ|
ನೆಲ್ಲಕಿರಡಿ ನಿಂದ್ ಗುರು ಸ್ತ್ರೋತ್ರತ್‌ಲ್ ನಿಂದ್|
ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವುಡ ದಿನ ಉದಿಪಳ ಚಣ್ಣೂರಂಡ
ಮೂಡ್ ನೋಟ್‌ವ ಆಶೆ ಭೂದೇವಿಕ್‌ಲೋ ಅಂದ್|
ಅಜ್ಜನು ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡಿತ್ತ್ ಪೊರಬಂದ್ ಕತೆ
ಒಂದ್ ಎಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಬಯತ್ ೮೦ ಲ್ ಅಂದ್|
ಕುಶಿಯೋಡೆ ಮಕ್ಕಳೊ ಅಜ್ಜಂಡ ಕಾಲ್ ಪುಡ್‌ಚಿ
ಬಾಳೋ ಪಾಟ್‌ನ ಪಾಡಿ ಪಿರಿಂಜತ್ತ್‌ಲೊ ಅಂದ್|
ಕಾವೇರಮ್ಮೆನ ತುದಿಚಿ ತರಂಜತ್ತ್ ಅಂದ್||
*****

Leave a Reply