ಪಣ್ಣ್

ಮಾಂವಂಡ ಮೋವ ಮೊಮ್ಮ ಮೂಡಿ|
ನೀಡ ಮೂಕ್ ಗಿಣಿ ಕುಂಞೂ ಕೊಕ್ಕ್ ಮೂಡಿ|
ನೀನ್ ತುಳ್ಳತೆ ತೆರಂಗುಲೆ ಚಿಲ್‌ಕಿ ಕಳಿ|
ನೀನ್ ಅಟ್ಟತ್ ಒಳಿಚಕ ಒಳೀಚಿ ಕಳಿ|
ನೀಡ ಕಾಸರ ಜುಮ್‌ಕಿರ ಮಾಯಕಳಿ|
ನೀಡ ಜಡೆ ದಂಡ್ ಮಿಂಞ ಬಯ್ಯ ಕಳಿ|
ನೀಡ ನೆತ್ತಿಲ್ ಬೊಟ್ಟ್‌ಡ ಮಿನ್ನಿಕಳಿ|
ಕುಯಿನ್ ಇರ್‌ಟ್‌ಲ್ ಮಿನ್ನುವ ಪುಳ್‌ಡ ಕಳೀ||
ನೀನ್ ಚೋಡ್‌ನ ಪೂವದ್ ಸಂಪಿಗೆಯಾ|
ನಾನ್ ಕೋಂದ್ ತಪ್ಪಿ ನಾಳೆ ಚೂಡುವಿಯಾ?
ಕೇಕತೆ ನೀನ್ ಕರ್ಮಂಜಿ ಪಣ್ಣ್|
ಕಾಡ್ ಮುಳ್ಳ್ ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಕೆತ್ತೆ ಮಣ್ಣ್|
ಕಾಂಗುವ ಕಾರೆ ಕಕ್ಕಡ ಪಣ್ಣ್|
ತಿಂಗ ಕಕ್ಕಡತ್ ಮಳೇ ಉಂಡಾ ಒಮ್ಮ ಎಣ್ಣ್|
ಕೇಕತೆ ಕೋತಿ, ಕೊಟ್ಟೆ ಪಣ್ಣ್|
ಕೋವ್ ದಾಟಿತ್ ಪೋಂಡುಲ ಮೊಮ್ಮ ಎಣ್ಣ್|
ಕಂಡ್‌ಲೇ ಅಮ್ಮೆ ಅಲಂದೆ ಪಣ್ಣ್|
ಅಪ್ಪ ಕಂಡಕ ಬೆಕ್ಕುವ ಒಮ್ಮ ಎಣ್ಣ್|
ಕೇಕತೆ ಪೂಮತಿ ಪಾಲೆ ಪಣ್ಣ್|
ಪಾಲ ದಾಡ್ವಕ್ ಕೂಟಾಳಿ ನೀನಾ ಎಣ್ಣ್|
ಕಾಂಗತ್ತ ಚಂಗೊಟೆ ಪೊಲೇರಿ ಪಣ್ಣ್|
ಪೊಲಾಕ ನೇರತೆ ಮಂಜಿಲ್ ತಿಂಬಾ ಎಣ್ಣ್|
ಕೇಕತೆ ನೇರ ಲೊ ಕ್ಕಲೆ ಪಣ್ಣ್
ಲೊಟ್ಟೆ ಬುಟ್ಟಂಡ್ ಕಳೀಪದಾ ಮೊಮ್ಮ ಎಣ್ಣ್|
ತಿಂದ್‌ಲೇ ಈಚಿ ಏಚಿ ಪಣ್ಣ್|
ಏದ್ ಮಾಳತ ಕಡವುಲ್ ಉಂಡ್ ಎಣ್ಣ್|
ಕೇಕತೆ ಗೋಳಿ ಕುರ್‌ಕ ಪಣ್ಣ್|
ಕುಂಟ್ ಕಾಲಡ್‌ತ್ ಪೋಡಾ ನೀನೆ ಎಣ್ಣ್|
ಇಂಜಿಲೆ ಬೂಣಕೆ ನಾಣಿ ಪಣ್ಣ್|
ಕೋಂದಪ್ಪಿ ಕೂಂಗೆ ಮೋರ್‍ ಪಣ್ಣ್|
ಮೋಡಿ ಮೂಡ್‌ನ ಕಾಟುವಿಯಾ ಒಮ್ಮ ಎಣ್ಣ್|
ಕೇಕತೆ ಮೂಕಳೆ ಚಾರ್‍ ಪಣ್ಣ್| ಇಳಿಜಾರ್‍ ಜಿಗ್ಗ್
ಲ್‌ ಕಯ್ವ ಎಣ್ಣ್|
ಕಾಂಗುವ ಗುಮ್ಮಟೆಯಿಡ್‌ಂಜಿ ಪಣ್ಣ್|
ಗಾದೆ ಒಡಕತೆ ಪೋಡಾ ನೀನೇ ಎಣ್ಣ್|
ಮಾಂವಂಡ ಮೋವ ಮೊಮ್ಮ ಮೂಡಿ|
ಈ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಇಂಜದ್ ನೇರಾ ಮೂಡಿ||
ಕಾಫಿ ಶುಂಠಿಕ್ ಚುಟ್ಟತ್ ಕಾಡ್‌ಯಿಡೀ|
ಕಾಣತಾಚಿಂದ್ ಕೊಡವಡ ಪಣ್ಣ್ ಮೂಡಿ|
ಪಣತ್ತ್‌ರ ಪುಚ್ಚೆದ್ದ್ ಮನತ್ ಮೂಡಿ|
ಪಣ್ಣ್ ಪಣ ಮಾಯ ಮೊಮ್ಮ ಮೂಡಿ|
ಪೇಟೆ ಪಣ್ಣ್ ತರಡ ಮೊಮ್ಮ ಮೂಡಿ|
*****

Leave a Reply