ಬೊಗ್ಗು ನಾಯಿ

ಕಾಡ್‌ಲ್ ಕೋಟ್ ಬುಡತ ನಾಯಿ ಬೊಗ್ಗು
ಬೋಟೆಕ್ ಬರತಿಪ್ಪಕಾಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಾರೆಕಾಡ್ ಬುದ್ದಿ ತೋಡ್‌ವ ಪಂದಿನ| ಬೊಗ್ಗಂಗ್
ಪುಡಿಪಕಾಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕೋರೆಪಂದಿರ ಬೆದೆ ಬಯ್ಯ ಬುದ್ದಿತ್|
ಪುಡಿಪ ಬೊಗ್ಗಿನ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಣ್ಣ್‌ನ ಚಿಮ್ಮತೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಕೊರತಂಡ್| ಪಂದಿನ ತಡಪದಾಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಲ್ಲ್ ಪಾರೆ ಬಳಸಿ ಓಡುವ ಪಂದಿನ|
ಬೊಗ್ಗಂಗ್ ತಡ್‌ಪಕ್ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಡಿ ನೀ – ಬೊಗ್ಗ – ಪುಡಿ ನೀ ಬೊಗ್ಗಂದೆಣ್ಣಕ|
ಕುಂಬ್‌ಡತಾಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕೋಟಾಳ್ ನಿಂದಿತ್ ಬೆಪ್ಪ ತಿತ್ತ್ ಬೊಡಿ|
ಸದ್ದ್‌ನ ಕೇಪದ್ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಾಡ್ ಕುರ್‌ಂಜಿರೊಳ್ ನಾಯಿಯಳ ಕೂಟಿತ್|
ಪಂದಿ ಬೋಟೆ ಸದ್ಯ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಾಣತೆ ನೋಟತೆ ಬಾಣೆಲ್ ನಿಂದಿತ್ ಬೊಗ್ಗಂಗ್|
ಕೊರಕತೆ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಾಲಡಿ ನುಗ್ಗಿತ್ ಓಡ್‌ವ ಪಂದಿಕ್|
ಬಟ್ಟೆ ಬುಡತಿಪ್ಪಕ್ಕಾಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಾಳೆ ಪಂದಿನ ಮುರಿಪಕ ಬೊಗ್ಗಂಗ್| ಬಾಯಿ ನೀರ್‍
ಕುಡಿಕತೆ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಕಾಡ್‌ಂಜ ಮನೆ ಬಂದ್ ಕೆದುಂಬ ಕೋಳ್|
ಬೊಗ್ಗಂಗ್ ತಿಂಗತೆ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಅತ್ತ ಕಡ್‌ಚಿಯ ತೋಟಕ್ ಬಂದಕ|
ಬೊಗ್ಗಂಗ್ ಚೂ ಚೂ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಅಪ್ಪಣಜ್ಜಂಡ ತಂಡ್ ಊಂದಿ ಬಕ್ಕಣೆ|
ಬೊಗ್ಗಂಗ್ ಒಳಿಕತೆ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಬೊಗ್ಗಿಕ್ ಬೊಗ್ಗನ ಕುಶಿಯಾಯಿ ಕಳಿಚಕ|
ಬೊಗ್ಗಂಗ್ ಕಡಿಕತೆ ಆಪದಿಲ್ಲೆ|
ಆಮನೆ ರಿನ್ಸಿನ ಬೊಗ್ಗಂಗ್ ಕಾಂಬಕ|
ಜಂಪಿಂಗ್ ಕಳಿಕತೆ ಆಪದಿಲ್ಲೆ||
*****

Leave a Reply