ಏಣಿ ಮರೆಲ್

ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡಗ್‌ರ ಪುತ್ತರಿನಮ್ಮೆಕ್| ಬಾಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ||
ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆರ ಕಡ್‌ಂಬುಟ್ಟ್ ಕಳಿಂಜಿರ| ಚೋದ್ ನೋಟಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ||
ತಾಮನೆ ಪೊಂಗಕ್ ಏಳಕ್ಕಿ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ಕೊಡ್‌ಕನ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ||
ತಟ್ಟ್ ಕಜ್ಜಾಯ ತಟ್ಟಿತ್ ಮುರಿಕನ| ಬಾ ಮೊಮ್ಮ| ಯ್ಯಾ||
ಬಡುವಕಜ್ಜಾಯವ್ವೊ ಮಾಡಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್| ಬಾ ನೀದಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ||
ಬೂಕಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಬಳೆ ತೆಕ್ಕಿ ಬೂಕನ| ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ||
ಬಳೆ ಸದ್ದ್ ಕೇಟಕ ಪಾಡೊಂದ್ ಬಕ್ಕುಲ| ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ||
ಕೂವಲೆ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಬಾಲೆಲ್ ಕಲ್‌ಕನ|
ಚಂಗ್ರಾಂದಿ ಕಮ್ಮ | ಯ್ಯಾ||

ಚಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ್ ಕೂಳ ಚಕ್ಕೆಲ್ ಅರಿಕನ| ಬಾ ಏಡಮ್ಮ| ಯ್ಯಾ
ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರಪಕ್, ಚೀಂಚಟ್ಟಿ ಬೆಕ್ಕನ| ಬಾ ಮೊಮ್ಮ| ಯ್ಯಾ
ಚಾಕರಿಯಿಲ್ಲೇಂದ್ ಬಾರತೆ ಕೂಡತೆ| ನಯಿಪಿನೋ ಅಮ್ಮ| ಯ್ಯಾ||

ಕಡಂಬುಟ್ಟ್ ತರಿನ ಕತ್ತಿತ್ ಒಡೆಕನ| ಬಾ ಮೊಮ್ಮ| ಯ್ಯಾ
ಪಾಪುಟ್ಟ್ ಬೇವಕ್ ಸೇಕಲ ನೋಟನ | ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ ||
ನೂಪುಟ್ಟ್ ಒತ್ತ್ವಕ್ ಇರ್‌ಂಬಾರೆ ತೀಡನ | ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ
ತಳೆಯ ಪುಟ್ಟ್‌ಡ್‌ವಕ್ ಯಲತಟ್ಟೆ ಕತ್ತನ | ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ
ಓಡ್ ಪುಟ್ಟ್ ತಿಂದ್ ಓಣಿಳಿಂಜಿ ಪೋಕನ | ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ|
ಏಳಪ್ಪ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಚೋದೇರ ಮಾಡನ | ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯ ||
ಏಣಿರ ಮರೆಲ್| ಚೋದ್‌ಡ ಮುತ್ತೊಂದ್| ಮರಕಂಡ ದಮಯ್ಯ||
ಗುಟ್ಟೊಂದ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಕತೆಯೊಂದೆಣ್ಣುವಿ | ಬಾ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ
ಗುಯ್ಯತ್ ಗುಟ್ಟ್‌ಲ್ ಒಕ್ಕುವ ದೇವಿನ| ತೊತ್ತವಿ ಮೊಮ್ಮ|ಯ್ಯಾ|
ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲಂದ್ ಪರಿಯಕಳಿಗತ್ತ್ | ಕಾಟುವಿ ಮೊಮ್ಮ | ಯ್ಯಾ||
ಮಂದ್‌ಲ್ ಬಂಬಂದ್ ಮೊಣ್ಣಿ ಕಾಲಡ್‌ತ್|
ಆಡುವಿ ಮೊಮ್ಮ | ಯ್ಯಾ ಽಽ||
*****

Leave a Reply