ಕುಲದೇವಿ

ಪಾಂಜಿ ಪೋನ| ಪಾಮೋಡ|ಪಡಿಂಞರ್‍|
ದಿಕ್ಕ್ ನೋಟಿತ್| ಪೋಕು| ಲಽಽಽ||
ತೊಲಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್| ಬಪ್ಪಕಾ| ವೇರಿಕ್||
ಬೊಳ್ಳಿಕೊಡೆನದ್| ಪುಡಿಪ|ಲಾಽಽ||

ಪಚ್ಚೆ ಪರಂಬು| ತೋಡ್‌|ಪೊಳೆಯೊ|
ಅಮ್ಮೆನ ಕಾತಂ| ಡುಂಡ| ಲ್ಲಾಽಽ||
ಗಾಳಿ ಬೀಜಿ| ಬ್ರಹ್ಮಗಿ|ರಿರಸುತ್ತ||
ಕೋಳನೀಕುವ| ನೋಟ್‌|ಲಾಽಽ||
||ಪಾಂಜಿ ಪೋನ||

ಅಂದಿಮುಂದಿಕ್| ಪಚ್ಚೆ| ರಂಗ್‌ಡ||
ಕೋವ್‌ತರ್‌ಂಜಿತ್| ಇಕ್ಕು| ಲಾಽಽ||
ಬೊಳ್ಳಿತಾಂದ್| ಚುಳ್ಳಂ|ಬೆದ್‌ಕ್
ತೆಳಿಚಿ ಅಮ್ಮೆಕ್ |ತೊಪ್ಪ| ಲಾಽಽ||
ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಗಿರಿ ಕೊಡಿ| ಬಂಗಾಳ| ಕಡಕೂಡಿ||
ತೀರ್ಥ ಪರಿವದ್| ಅಕ್ಕು| ಲಾಽಽ||
ಲೋಕಪಾವನೆ| ಅಕ್ಕಂ | ಡಲ್ಲಿಕ್||
ತಂಗೆ ಗಂಗೆಯು| ಬಕ್ಕು| ಲಾಽಽ||
ಎಣ್ಣ ಘಳಿಗೆಲ್| ಅಮ್ಮೆ| ಬಪ್ಪದ್
ತಿಂಗ ತುಲೆಯಾರ್‍| ಒಂದ್|ಲಾಽಽ||
ಕುಂಡಿಕೆಲ್ ಕುಳೀಚಿ| ತೀರ್ಥ| ಕುಡಿಚಕ||
ಪಲತರ ಪಾಪವೋ ಪೋಪ| ಲಾಽಽ||
||ಪಾಂಜಿ ಪೋನ||

ಅರ್‌ವತ್ತಾರ್‍| ಕೋಠಿ|ತೀರ್‌ಥ||
ಒರ್‌ಮೆಲ್ ನಿಂದ್| ಒಕ್ಕುವ| ಲಾಽಽ||
ಕಾಶಿ ಬುಟ್ಟಿತ್| ಬಂದ|ಗಂಗೆರ||
ಪಾಪ ಬಾರವು| ಪೋಪ| ಲಾಽಽ||
ಅಪ್ಪ ಅವ್ವಂಗ್| ಸಂಗಮ| ತ್‌ನಿಂದ್||
ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡ್‌ಪದ್| ನೇರ| ಲಾಽಽ||
ಭಗಂಡೇಶ್ವರಂಗ್| ತೊತ್ತ್| ಅಡ್ಡ ಬುದ್ದಿತ್||
ತಲಕಾವೇರಿಕ್ ಪತ್ತಿ| ಪೋಪ| ಲಾಽಽ||

ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಕುಂಞಿ| ಅಗಸ್ತ್ಯಂಡ| ಪೊಂಗುಂಞಿ||
ಬಾಷೆ ಕೊಡ್‌ತದ್| ಅಕ್ಕು| ಲಾಽಽ||
ಲೋಕ ಪಾವನೆ|ಯಾಯಿ|| ಪೋಯಿತ್||
ಕುಲದೇವಿಯಾಯಿತ್‌| ಉಂಡ| ಲ್ಲಾಽಽ||
*****

Leave a Reply