ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ವರ

ಮುಟ್ಟ್‌ಲ್ ಬೀಂದ ನನ್ನ, ಮುಟ್ಟುಲೆ ದಾರು|
ಮುಟ್ಟ್‌ಲ್ ನಾಕಾಂಗ, ನಾಡ ಚಾಯಿನ ದಾರು|
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲಂದೆಣ್ಣಿ, ಬೀಂದ್ ಬಾಡಿಯನಾನ್|
ಪಗನೇರ ಕಾಂಗದ್, ದೋರತಿ ದಾರು|
ಮೇಲ್‌ಡ ಗಮನ ತೇಲಿಚಿ ದೋರ ದೋರ|
ಬೀಂದಂದ್ ದುಂಬಿಯಕ್ ಒರಕ್ ಪೋರ ಪೋರ|
ಬಡ್‌ಚಿ ಕೂಟು ಮೂಕ್‌ಕ್ ಗಮನ ಏರ ಏರ|
ಬಾರ ಅವು ಇರ್‌ಟ್‌ಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋರ ಪೋರ|

ಚೋಂದ್ ನೇರಣೆ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ ಇರ|
ಚಾಂದ್ ಗಮನ ವಯಿಂಜತ್ತ್ ಪೂರ ಪೂರ|
ಚತ್ತ್ ಏಡ ವಸ್ತು ಪೋಕು ದೂರ ದೂರ|
ಚೋಂದ್ ಬೊಳಿಲ್ ಕುಳಿಪ ಆಸೆ ಏರ ಏರ|
ನಾಡ ಚಾಯಿನ ನೋಟ್ವಿ ನಾನೆ ಆರ ಆರ|
ನಾಕಿಲ್ಲೆ ಚೋಂದ್‌ಲ್ ಕುಳಿಪ ಬೌಸ್ ಪೂರ ಪೂರ|
ನಾ ಪೋಯಿ ಕೇಪಿ ದೇವಳ ಆರ ಆರ|
ನಾಕು ಚೋಂದ್ ಬೊಳಿಕೆನ್ನ್ ಆಗ ದೂರ ದೂರ||

ಕುತ್ತ್ ಕೊಲೆ ಕಿಚ್ಚಿಕೇಡ್ ಜಗತ್ತ್ ಏರ ಏರ|
ಕಿಚ್ಚಿ ಕಾವುರ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನೀಡ ಮೂಡ್‌ಕ್ ನಾತಾರ|
ಇರ್‌ಟೇ ನೀಡ ಮೂಡ್‌ಕ್ ನಂದ್ ಏರ ಏರ|
ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ವರ ನೀಕ್ ನಂದಾಗ ತಿರ ಇರ|
*****

Leave a Reply