ಅವದಾರ್‍

ತಾಂಗಿತ್ ಗತ್ತ್‌ಲ್ ಅಳಪಕವ ಬೋಂಡು|
ಬಾಂಗತ್ತೆ ಜೋಂಗತ್ತೆ ನಡಪಕವ ಬೋಂಡು|
ತಾಮನೆಕ್ ಪೋಪಕೂ ಅವಕೂಡೆ ಬೋಂಡು|
ಬಾ ಮನೆಕ್ ಬಪ್ಪಕು ಅವ ಕೋಡೆ ಬೋಂಡು|
ಸಾರೋಟ್ ಕಾರ್‍ ಕುದ್‌ರೇ ಬೀರ್‌ರ ಗಾಟ್‌ಕು|
ಸಾಗರತ್ ಚುಳ್ಳಬೆದ್ ಮಣಕರೆರ ತಂಪುಕು|
ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್‍ ಪದವಿ ಎಡ್‌ತ್ ಚಾಕರಿಲ್ ಅಳಪಕು|
ಅವ ಬೋಂಡು ಅವ ಬೋಂಡು ಅವಯಿಂಜಿತೇ ಆಂಡು||

ಕುಂದ್‌ಡ್‌ಚಿ ಮನೆಕಟ್ಟೆ| ಸುತ್ತೋಡ್ ಗೋಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ
ಕಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲ್ ನಟ್ಟ್| ಪೂತೋಟ ಬಲ್ಬ್ ಕತ್ತಿ|
ಬೋಜಕಾರಿ ಪೊಂಗ ಅಳತ| ಉಯ್ಯಾಲೆ
ಜೋಕುವಕೂ ಅವ ಬೋಂಡು ಅವ ಬೋಂಡು
ಅವ ಇಂಜಿತೇ ಆಂಡು|

ಊರ್‌ಲ್ ಬಲ್ಯ ಬಂಬನಾಯಿ|
ಮನೆಲ್ ಚಾಕಿ ತೋಲನಾಯಿ
ಕಾರ್‌ಲಳೆತ್ ಬಾರ್‍ ಜಾಪಿ| ವ್ಹಿಸ್ಕೀ ಬೀರ್‍
ಬರ್‌ತ ಎರಚಿ| ಕಡ್‌ಚಿ ಕುಡ್‌ಚಿ
ಸಿಗರೇಟ್ ಎರಕಿ|

ತೊಂಬೆ ಬಾಡಿ ಮೂಡ್ ಕರಿಂಜಿ|
ಕಾಮಲೆ ಕಣ್ಣ್ ಮರ್‌ಂಜಿ ಗೊಂಬೆ|
ಮರ್‌ಚಿ ಮುರ್‌ಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್
ಜೀಂವ ಕೊಟ್ವಕ್| ಅವ ಬೋಂಡು ಅವ ಬೋಂಡು
ಅವ ಇಂಜಿತೇ ಆಂಡು|
ಇಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿ ನಿಗ ಬೆಂದು| ಅವ ದಾರ್‍ಂದೆಣ್ಣಿ
ಕಾಟೀ ಮಂಡೆರೊಳ್‌ಲ್ ಬಂದ್‌ನಿಂದ| ಕೆಂದಾವರೆ
ಎಸಳ್ ಬೀಂದ್| ಮದ್ಯನಿಂದ ಚೋಪು
ಪೊಡೆಯು|ಜುಮ್‌ಕಿ ಒಲೆ ಮಾಲೆಯಿಟ್ಟ್|
ತೆಳ್‌ಂಗ್ ಮೂಡ್ ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಂಡ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ| ಬೋಂಡುವೇ ಬೋಂಡು|
ಬೋಂಡು, ಬೋಂಡು, ಬೋಂಡುವೇಽಽಽಽ ಬೋಂಡೂಽಽಽಽ||
*****

Leave a Reply