ಪುತ್ತಂಗಾರತಿ

ಕಣತೆರೆರ ಕಟ್ಟೆಕೊತ್ತ್| ಕಾನ ಪಕ್ಷಿಯಡ ಕೋತ್ ಕೇಟ್|
ಕರೆಕಾಡ್ ಕೋವ್ ಮಲೆಲ್| ಮಂಜಿ ಮಣಿ ಕಳಿಪಕ್|
ಕಾಡ್ ಗುಲಾಬಿ ಪೋವ್ಲ್| ತೇಂಬುಟ್ಟ್ ಎಡ್‌ಪಕ್|
ಮಿಂಞಲೇ ನೀಬೀಂದ್| ಕಾತಳತ ಮಲ್ಲಿಗೆ|
ದಾಡ ಬಟ್ಟೆನ ನೋಟ್ವ| ಎಣ್ಣ್ ನೀ ಮಲ್ಲಿಗೆ|

ಕಾಲಾಡ್ವ ಮಕ್ಕಡ ಕಾಮೊಟ್ಟ್| ತಪ್ಪಿ ಚಿಟ್ಟ್|
ಕಾಪ್‌ಳಿಂಜ ಮರಿಕೋಳಿ| ಕಿಕ್ಕುವಾನ ಬೇರಿಚಿಟ್ಟ್|
ಕೋಗಿಲೆರ ಪಾಂಗೊಳತ್| ಸ್ವರ ಮಾಲೆ ಪೊರಡ್‌ವಕ್|
ಮಿಂಞಲೇ ನೀಬೀಂದ್| ಕಾತಳತ| ಸಂಪಿಗೆ|
ದಾಡ ಬಟ್ಟೆನ ನೋಟ್ವ| ಎಣ್ಣ್ ನೀ ಸಂಪಿಗೆ||

ಮಂಗಲ ಮೊನೆಯಾಂದ್| ಮುಂದ್ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿಲ್|
ಕೊಂಬ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಬಾತಲ್ಲ| ಜೊತೆ ಕೋಡಿ ಮೊಟ್ಟ್‌ಲ್|
ಬೆಂದ್ ಬೋಜ ಕಾರತಿಯ|ನೀರ್‍ ಮುಟ್ಚಿ ಚೊಂಬ್‌ಲ್|
ಮನೆ ಮೊಟ್ಟಿ ಉಂಡ್ ಕುಡ್‌ಚಿ| ಕಳಿ ತೆಳೀ ಕೈಯಾಲೆಲ್|
ಅಂದಿ ಮುಂದಿ ಆನ ಪಿಂಞ| ಕೂಡಿ ತರಿಂಜ ಬೆಂದುವಳಾ|
ದಾಡ ಬಟ್ಟೆನ ನೋಟ್ವ ಎಣ್ಣ್‌ನೀ ಮಲ್ಲಿಗೆ||

ಕೈಲ್‌ಬಳೆ ಓಲೆಮಾಲೆ| ಬೋಳೆಲ್ ಪತ್ತಾಕ್ ಕಟ್ಟಿ|
ಕಾರೋಣಳ ತುದಿಚಿ ನೆಲೆಲ್| ಅಮ್ಮೆಕ್ ಬೊಳಕ್ ಬೆಚ್ಚಿ|
ಕಣತರೆರಾ ಬಟ್ಟೆ ನೋಟಿ| ಪೊಡೆಯ ನೆರಿನ ಬಯ್ಯಕ್ ಪುಡ್‌ಚೀ
ಕೈಡಾರಂಗ್ ತೇರಣ ಮರೆಲ್| ಕಣ್ಣ್‌ಕಳಿಚಿ ಮೊಟ್ಟ್‌ನ ಪುಡಿಚಿ||
ಕಾವೇರಿಂದ್ ಪೆದಬೆಚ್ಚಿ ಬಪ್ಪ ಪುತ್ತಂಗಾರತಿನೊ|
||ದಾಡ ಬಟ್ಟೆನ ನೋಟ್ವ||

ಮನೆದುಂಬಿ ಬಾ ಮನೆಲ್| ಬಾಂದ್ ಬಾವ ಪೊಂಗಳ
ಒಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ| ನೋಟ್ವ ಪೊಂಗಳ|
ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ ಪೂಜೆ ಪಾಟಕ್|ಏರ ಮನಪೊಂಗಳ|
ಕಾಲೋದಿ ಕುಂಡಿಕೆಕ್ ತೊತ್ತ್| ತೀರ್ಥ ಕುಳೀಪ ಪೊಂಗಳ|
ಬಟ್ಟೆ ನೋಟ್ವ ಬೀಂದ್ ನಿಂದ್| ಒಣಿ ಮರೆಲ್ ಎಂಗಯಿಂದ್|
ಆಶೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಕಾತಡುಂಡ್| ಪುತ್ತಂಗಾರತಿ ಬಪ್ಪಾಂಡಿಂದ್|
ಮಾಲೆಯಾಯಿ ಎಲಂಗೋಂಡಿಂದ್| ಕಾವೇರಿರ ಜಡೆಲ್ ನಿಂದ್|
ಮಲ್ಲಿಗೆಯೂ, ಸಂಪಿಗೆಯೂ
ಒತ್ತೋರ್ಮೆಲೇಽಽ ನಿಂದ್||
*****

Leave a Reply