ಕಮಂಡಲವಾಸಿ

ಕುಲದೇವಿ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ| ತುದಿಪಿನೊ|
ಕಮಂಡಲವಾಸಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ||

ಕಾಲನೇರ ಬಂದ್ ತುಲಾ| ಸಂಕ್ರಮಣ ತಂದ್ ಅಲ್ಲಿ
ಕುಂಡಿಕೆಂಜಿ ಬುಳು ಬುಳೇಂದ್| ಕುಕ್ಕುವಕ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಾ
ಕಾಕುವ ಭಕ್ತ ಜನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾ||
||ಕಮಂಡಲವಾಸಿ||

ಕಾಶಿಂಜಗಂಗೆ ಬಂದ್| ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ ತುದಿಚಿ ಅಂದ್|
ಕಾಟಿ ತಪ್ಪ ವೇದ ಪುರಾಣ| ಭಕ್ತಂಗ್ ಅಂದ್ ಇಂದ್|
ಕಾಕುವಿನೋ ದೇವಿ ಕೊದಿಚಿ| ಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ||
||ಕಮಂಡಲವಾಸಿ||

ಕೈಲಿಂಜ ಕಮಂಡಲಂದ್|ನೆಲಕಂಡ್ ತೊರಂದ್ ಬಂದ್|
ಕೈಬುಟ್ಯ ಒಡೆಯನಂದ್| ಕನಿಕೆರ ಜೊತೆಲ್ ಕಂಡ್|
ಕಡ ಸೇರಿ ಪೋಚಿ ಅಂದ್| ದೇವಿ ಕಾವೇರಿ||
||ಕಮಂಡಲವಾಸಿ||

ಕನಿಕೆ ಸುಜ್ಯೋತಿಯಳಂದ್| ಸಂಗಮತ್ ಕಾತ್‌ನಿಂದ್|
ಕಾವೇರಿನ ಕೂಡಿತಂದ್ ತ್ರೀವೇಣೀಂದ್ ಪೆದವೊ ಬಂದ್|
ಕೂಡಿ ಒಕ್ಕಿ ಪೋಚಿ ಅಂದ್| ದೇವಿ ಕಾವೇರಿ||
||ಕಮಂಡಲವಾಸಿ||
*****

Leave a Reply